منابع پایان نامه ارشد درباره جهان اسلام، ارزش ها و نگرش ها، انقلاب اسلامى، استان لرستان

ماروین، (1370) شکست شاهانه، روانشناسی شخصیت شاهانه، ترجمه عباس مخبر، تهران، طرح نو،
92-زونیس، ماروین، (1387)، روانشناسی نخبگان سیاسی ایران، مترجمان: پرویز صالحی، سلیمان امین زاده، زهرا لبادی، تهران: انتشارات چاپخش برگرفته از مقاله افشین اشکور کیائی
93-زیبا کلام، صادق، (1380)، هاشمی رفسنجانی و دوم خرداد، روزنه.
94-ساعی، احمد، (1377) مسائل سیاسی – اقتصادی جهان سوم، تهران، سمت،
95-ستوده، محمد، (1384) انقلاب اسلامی ایران و روابط بین الملل، فصنامه و مطالعات انقلاب اسلامی شماره 2، پاییز.
96-ستوده، محمد، (1386.) انقلاب اسلامی و نظریه پروازی در روابط بین الملل، فصنامه دانشگاه اسلامی سال یازدهم شماره 2، تابستان
97-سجادپور، محمدکاظم (1383) چارچوب‌های مفهومی و پژوهشی برای مطالعه سیاست خارجی ایران (تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین‌الملل، ج دوم،)
98-سجادی، عبدالقیوم، (1387) بازتاب انقلاب اسلامی بر جنبشهای اسلامی معاصر.
99-سخنرانىمقام معظم رهبری (4/4/ 1364) در مراسم بیعت امام جمعه ونماینده ولىّ‏فقیه و قشرهاى مختلف مردم سمنان، ائمه جمعه و قشرهاى مختلف مردم کرج، شیروان، قوچان، کازرون و جمعى از بسیجیان نیشابور
100-سریع القلم، محمود (1384)، عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، تهران؛مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه،
101-سفری، محمدعلی، (1376) قلم و سیاست، تهران، نشر نامک، ، ج 18
102-شاهدی، مظفر، (1377) زندگانی سیاسی خاندان علم، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
103-شایسته پور، حمید (85-1370)، قدرت سرکوب رژیم پهلوی و انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،
104-شجاعی صائین، علی (1381)، کوروش قرن بیستم، خاطراتی از رواج تملق و چاپلوسی در عصر پهلوی دوم، تهران، انتشارات مدرسه برهان
105-شریف، محمد رضا (1381)، انقلاب آرام، درآمدی بر تحول فرهنگی سیاسی در ایران، تهران: انتشارات روزنه. شماره نهم
106-شیخاوندی، داور، (1380)، ناسیونالیزم هویت ایرانی، مرکز بازشناسی اسلام وایران.
107-صادقکار، مرتضی، (1374) روانشناسی محمدرضا و همسرانش، تهران، ناوک،
108-صارمی، شهاب، (1376) عل یاصغر، احزاب دولتی و نقش آنها در تاریخ معاصر ایران، تهران، نشر قومس،
109-صلاحی، ملک یحیی. (1383) اندیشه های سیاسی در قرن بیستم. نشر قومس. چاپ دوم.
110-صلاحی، ملک یحیی، (1381.) اندیشه‌های سیاسی غرب در قرن بیستم، تهران: نشر قومس،
111-عالم، عبدالرحمن (1382)، بنیادهای علم سیاسیت، نشر نی
112-عبدی، عباس و محسن گودرزی (1378)، تحولات فرهنگی در ایران، تهران: انتشارات روش.
113-عظیمی دولت آبادی، امیر (1387) منازعات نخبگان سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
114-علم، اسدالله، (1377) یادداشتهای علم، تهران، مازیار، ج 3
115-علی احمدی، علیرضا، (1390) پیش طرح الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، چاپ اول، ، نشر تولید دانش،
116-عملکرد 20 ساله آموزش و عالی ایران (بخش دولتی از 1357تا 1377)، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
117-غنی، قاسم، (1361) یادداشتهای آرامش، به کوشش اسفندیاری، تهران، کتاب فروزان،
118-فارسون، سمیح و مشایخی، مهرداد، (1388) فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، ترجمه معصومه خالقی، تهران، مرکز
119-فاضلی نیا، نفیسه (1385) علل نگرانی غرب از انقلاب اسلامی در منطقه، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم، .
120-فاضلی، عبدالرضا، (1377)، “مشارکت سیاسی و تشکل ؛جنبه های نظری وجایگاه”، در کتاب جمهوریت و انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات)، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
121-فرهنگ یک جلدی انگیلیسی فارسی حیم.
122-فروند، ژولین (1362) جامعه شناس ماکس وبر، ترجمه عبدالحسین، نیک گوهر، تهران: انتشارات نیکان.
123-فولادزاده، عبدالامیر، (1369) شاهنشاهی پهلوی در ایران، قم، کانون نشر اندیش ههای اسلامی، ج 1
124-فولر، گراهام (1377) قبله عالم، ژئویلیتک ایران، ترجمه عباس مخبر، تهران نشر مرکز.
125-قادری، حاتم (1387)، اندیشه های دیگر، بقعه
126-قاضی مرادی، حسن، (1380) استبداد در ایران، تهران، نشر اختران،
127-قانون اساسی جمهوری اسلامی (1368 ).
128-قرآن مجید سوره توبه/49
129-قرآن مجید سوره های بقره/156، حشر/24، فتح/4، حشر/24
130-قرآن مجید سوره های زلزال/7و8، عنکبوت/64
131-قرآن مجید سوره های مائده/2، حدید/25، بلد8-10
132-کاظمی، علی اصغر، (1374)، سیاست سنجی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
133-کدیور، جمیله، (1374) رویارویی انقلاب اسلامی با آمریکا، تهران: انتشارات اطلاعات،
134-کورز، لوئیس و برفلردروزنبرگ (1378)، مشروعیت سیاسی و دگرگونی فرهنگی، نظریه های بنیادی جامعه شناختی، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشرنی.
135-کیا، بهزاد، (1376)، ارتش تاریکی، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب،
136-گراهام، رابرت، (1358) ایران، سراب قدرت، ترجمه فیروز فیروزنیا، تهران، سحاب کتاب،
137-گزارش کامل همایش سیاست، حکمرانی، دوستی شنبه 11 خرداد 1392: : نویسنده: انجمن علوم سیاسی گزارش: فاطمه جلالی
138-گل محمدی، احمد (1381)، جهانی شدن، فرهنگ ؛هویت، نشر نی
139-گل محمدی، احمد (بهار1375)، “زمینه های بسیج مردمی در انقلاب اسلامی”، راهبرد، سال سوم،
140-گویینتن (ویراسته)، آنتونی (1371)، فلسفه سیاسی، ترجمه مرتضی اسعدی، تهران: الهدی.
141-لطفیان، سعیده، (1380) ارتش و انقلاب اسلامی ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران،
142-ماروین زونیس، (1387) روانشناسی نخبگان سیاسی ایران، ترجمه پرویز صالحی، سلیمان امی
نزاده و زهرا لبادی، تهران، چاپخش،
143-متقی، ابراهیم (1380)، “روند اصلاحات درایران”، اصلاحات وپرسش های اساسی (مجموعه مقالات) موسسه نشر وتحقیقات مرکز.
144-متن کامل بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى (14/3/1379.) در اجتماع بزرگ عزاداران در صحن مطهر امام خمینى (ره)
145-مجتهدزاده. پیروز (1381) جغرافیای سیاسی وسیاست جغرافیایی تالیف، انتشارات سمت، تهران
146-مجتهدزاده، پیروز، (1379)، ایده های ژئوپلتیک وواقعیت های ایرانی، نشرنی.
147-مجتهدزاده، پیروز، (خردادوتیر1377)، هویت ایرانی در آستانه سده بیست و یکم”، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال چهاردهم، شماره نهم ودهم.
148-مجرد، محسن، (1386) تأ ثیرات انقلاب اسلامی بر سیاست بین الملل، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران
149-کدیور، جمیله (1372) رویارویی، انقلاب اسلامی و آمریکا، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، تهران.
150-میرآقایی، سید جلال (1379) جهان اسلام مشکلات و راهکارها، نشر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، .
151-مجیدی، محمدرضا و دیگران، (1387) غرب آسیا، نظام بین‌الملل و همگرایی منطقه‌ای (تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ج اول،
152-محقق دیلمی، حسن بن محمد: (1377) ارشاد القلوب، ترجمه رضایی، عبد الحسین ناشر: اسلامیه محل نشر: تهران ج1،
153-محمد ستوده، (1385) سیاست خارجی جمهوری اسلامی و ساختار نظام بین الملل.
154-محمدی، منوچهر (1381) بازتاب جهانی انقلاب اسلامی (قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ دوم،
155-محمدی، منوچهر، (1385) بازتاب جهانی انقلاب اسلامی، قم: پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، .
156-مدنی، سیدجلا لالدین، (1357) تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج2
157-مدنی، امیر باقر، (1374) موانع توسعه اقتصادی ایران (مقایسه با ژاپن)، شهراب.
158-مرادزاده، علی (1390) طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بصیرت،
159-مرکز آمار ایران (1375)، سالنامه آماری.
160-مرکز آمار ایران (1376)، مجموعه آماری، سری زمانی آمار های اقتصادی اجتماعی تا سال 75، معاونت امور اقتصادی و هماهنگی دفتر اقتصاد کلان، تیرماه.
161-معتضد، خسرو، (1378) هویدا، تهران، انتشارات زرین، ج 2
162-مفتخری، حسین (1379) بازشناسی اسلام و ایران، انتشارات باز
163-مقام معظم رهبری (10/9/89) درنخستین نشست اندیشه‌های راهبردی
164-مقام معظم رهبری (12/4/1368.) در مراسم بیعت ائمه‏ى جمعه‏ى سراسر کشور به اتفاق رئیس مجلس خبرگان: ‏
165-مقام معظم رهبری (2/6/1378.) دیدار رئیس‏جمهوری و اعضاى هیئت دولت
166-مقام معظم رهبری (20/3/1375.) در دیدار فرماندهان لشکر 27 محمد رسول‌الله (ص) / عوام و خواص
166-مقام معظم رهبری (22/6/1368.) در دیدار با اقشار مختلف مردم آباده، شال و تاکستان، هرسین و صحنه، بویین‏زهرا، سلماس، کنگان، چالوس، گرمسار، بیدگل و آران کاشان:
167-مقام معظم رهبری (4/7/1369.) در دیدار با مسؤولان دفاتر نهضت سوادآموزى، رئیس و جمعى از مسؤولان ادارات شهربانى، جمعى از ناظران و اعضاى هیأت نظارت شوراى نگهبان و هیأت اجرایى در انتخابات مجلس خبرگان و مسؤولان وزارت کشور، به همراه گروهى از مردم استان لرستان و شهرهاى آبادان، لاهیجان و شوشتر:
168-مقام معظم رهبری (5/5/1388) در جمع اعضای دفتر رهبری،
169-مقام معظم رهبری (7/4/1388.) بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه
170-مقام معظم رهبری مدظله العالی، 04/12/1377
171-ملکوتیان، مصطفی (1384) تأثیرات منطقه ای و جهانی انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره اول، تابستان
172-مولانا، حمید (1390) نهضت بیداری اسلامی اثر منتشره در سایت امت اسلامی
173-میلانی، محسن، (1381) شکل گیری انقلاب اسلامی از سلطنیت پهلوی تا جمهوری اسلامی، نشر گام نو،
174-نخبه پروری سیاسی؛ بایسته جنگ نرم، کارویژه جنبش دانشجویی
175-نقیب زاده، احمد (1380)، تاثیر فرهنگ ملی بر رفتار سیاسی ایرانیان، مرکز بازشناسی اسلام وایران.
176-هاشمی، سید محمد جواد (1382.) امام خمینی و همگرایی جهان اسلام، نشر نیایش،
177-هوبر، احمد (1370.) دستاوردهای انقلاب اسلامی در جهان امروز، مجله حضور، شماره 1،
178-وبر، ماکس (1374)، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری و دیگران، تهران: انتشارات مولی.
179-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-دفتر طرح های ملی (1381)، ارزش ها ونگرش های ایرانیان: یافته های پیمایش در 28 استان کشور، تهران: دفتر انتشارات طرح پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها، بهار.
180-ویلفرید، روریش. (1376) سیاست به مثابه علم. ملک یحیی صلاحی. انتشارات سمت. چاپ دوم.
181- Cudworth et al, 2007
182- Donovan, John C. (1993) People, power, and politics: an introduction to political science. Rowman & Littlefield. p. 20. ISBN –
183- Dubreuil, Beno?t (2010) Human Evolution and the Origins of Hierarchies: The State of Nature. Cambridge University Press.
184- Earle, Timothy (1997) state, state systems”. In Barfield, Thomas. Blackwell.. ISBN Wiley-
185- Giddens, Anthony (1987). Contemporary Critique of Historical Materialism. 3 vols. Vol. II: The Nation-State and Violence. Cambridge: Polity Press. See chapter klaus k?stle. “Countries of the World”.
186- Hay, Colin (2001) Routledge Encyclopedia of International Political Economy. New York, NY: Routledge. pp. 1469-1474. ISBN .
187- ISBN Gordon, Scott (2002) Controlling the State: Constitutionalism from Ancient Athens to Today. Harvard University Press..
188- Shaw, Martin (2003) War and genocide: organized killing in modern society.Wiley-Blackwell.
189- Skocpol, and Evans (1985). Rueschemeyer,
190-William P.Coleman and Geoffry.R.D underhill, Regionalism and global economic integration. Newyork “state”. Concise Oxford English Dictionary Oxford University Press. (1995).
191-“sovereign”, The New Oxford American Dictionary Oxford: Oxford University Press), 2005), (ISBN adjective [attrib.] (of a nation or state) fully independent and determining its own affairs: a sovereign, democratic republic.”
192-Augelli, Enrico & Mu
rphy, Craig N. (1993). “Gramsci and