رشته مدیریت-دانلود پایان نامه با موضوع تبلیغات دهان به دهان

پژوهش معرفی گردیده و روش تجزیه و تحلیل داده ها داده ها مورد بررسی قرار گرفت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه
در فصل قبل با توجه به هدف تحقیق و نوع داده‌ها تلاش گردید تا روش‌شناسی تحقیق به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد و جهت دستیابی به اهداف اشاره شده پژوهش شیوه مناسبی اتخاذ شود. بعد از بیان روش‌شناسی تحقیق، این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از طریق به‌کارگیری روش های آماری پرداخته و تأیید یا رد فرضیات مدل بررسی می‌شود.
در این فصل، با توجه به مطالب عنوان شده در فصل سوم، ابتدا به بررسی مشخصه‌ های عمومی پاسخ دهندگان پرداخته می‌شود. سپس آزمون‌های تک‌متغیره و توصیف شرایط جامعه مورد مطالعه از نظر متغیرها، مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش بعدی به تحلیل دومتغیره داده‌ها و آزمون روابط آن‌ها با یکدیگر خواهیم پرداخت. بعد از آن تحلیل‌های چندمتغیره را با بهره گرفتن از فنون آمار استنباطی انجام داده و در انتها نیز با توجه به مطالب بخش های قبل در خصوص فرضیه‌های پژوهش اظهار نظر خواهد شد.
4-2- مشخصه‌ های عمومی پاسخ دهندگان
در پژوهش حاضر پذیرندگان نوآوری های الکترونیکی خدمات بانکی در شهر تبریز به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند که در مجموع 267 عدد پرسش نامه جمع آوری شد که نتایج داده ها در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.
4-2-1- جنسیت
توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخ دهندگان در جدول 4-1 آورده شده است.

جدول (4-1): مشخصه عمومی، جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مرد
203
00/76
00/76
زن
64
00/24
100
کل
267
100
منبع: یافته های پژوهش
در جدول بالا نشان داده شده است که از 267 پاسخ دهنده به پرسشنامه‌ها 64 نفر زن که 00/24 درصد از کل پاسخ دهنده‌ها را تشکیل داده‌اند و 203 نفر مرد که 00/76 درصد از کل پاسخ دهندگان را تشکیل داده‌اند.
4-2-2- سن
توزیع فراوانی و درصد سن پاسخ دهندگان در جدول 4-2 آورده شده است.
جدول (4-2): مشخصه عمومی، سن پاسخ دهندگان
سن
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
21-25
10
7/3
7/3
26- 30
118
20/44
90/47
31- 35
66
70/24
70/72
36- 40
30
20/11
90/83
41- 45
21
90/7
80/91
46-50
11
10/4
90/95
بیشتر از 50
11
10/4
100
کل
267
100
منبع: یافته های پژوهش
چنانچه در جدول بالا نشان داده شده است در رده سنی 21-25 10 نفر و در رده سنی 26- 30 سال 118 پاسخ‌دهنده وجود دارد که 20/44 درصد از کل پاسخ دهندگان می‌باشند و که بیشتر پاسخ دهندگان را شامل می‌شود. 66 نفر از پاسخ‌دهندگان در رده سنی 31- 35 سال قرار دارند که 70/24 درصد از کل پاسخ دهندگان در این رده سنی قرار دارند و هم چنین 30 نفر از پاسخ‌دهندگان در رده سنی 36- 40 سال قرار دارند که 20/11 درصد از کل پاسخ دهندگان در این رده سنی قرار دارند. در رده سنی 41- 45 و 46- 50 سال هر کدام 21 و 11 نفر پاسخ دهنده وجود دارد. در آخر نیز در رده سنی بیشتر از 50 سال 11 نفر شامل 10/4 درصد از کل پاسخ دهندگان قرار دارند.
4-2-3- میزان تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات پاسخ دهندگان در جدول 4-3 آورده شده است.
جدول (4-3): مشخصه عمومی، تحصیلات پاسخ دهندگان
تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
دیپلم
21
9/7
9/7
کارشناسی
149
9/55
8/63
کارشناسی ارشد
84
4/31
2/95
دکتری

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

13
8/4
100
کل
267
100
منبع: یافته های پژوهش
همانطوریکه در جدول بالا نشان داده شده است. بیشتر پاسخ دهندگان دارای مدرک کارشناسی بودند که تعداد آنها به 149 نفر از کل پاسخ‌دهندگان بودند که 9/55 درصد پاسخ دهندگان را به خود اختصاص داده‌اند. هم چنین 21 نفر نیز دارا ی مدرک دیپلم بودند. به ترتیب مدرک کارشناسی‌ارشد و دکتری را نیز 4/31 درصد و 8/4 درصد از پاسخ دهندگان بودند که تعداد آنها 84 و 13 نفر می‌باشد.
4-3- تحلیل های تک متغیره
متغیر های “تبلیغات دهان به دهان شخصی، تبلیغات دهان به دهان مجازی، اندازه جمعیت پذیرندگان محلی، میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل، شدت استفاده از نو آوری و تنوع استفاده از نو آوری” مدل پژوهش را تشکیل می دهند که در ادامه ویژگی های این متغیرها آورده شده است.
جدول (4-4): آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر آماره
میانگین
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
تبلیغات دهان به دهان شخصی
66/3
827/0
259/0-
027/0-
تبلیغات دهان به دهان مجازی
63/3
862/0
623/0-
361/0
اندازه جمعیت پذیرندگان محلی
65/3
847/0
303/0-
034/0-
میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل
75/3
862/0
917/0-
886/0
شدت استفاده از نو آوری
64/3
882/0
359/0-
183/0-
تنوع استفاده از نو آوری
69/3
881/0
417/0-
032/0
منبع: یافته های پژوهش
در جدول بالا مقادیر میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی متغیرهای پژوهش آورده شده اند. همانطور که مشاهده می شود، همه متغیر ها دارای چولگی منفی هستند. میانگین های این متغیرها نیز در مقایسه با مقیاس سنجش همگی امتیازی بالاتر از سطح متوسط دارند.
بهطور تقریبی اگر قدر مطلق ضرایب چولگی و کشیدگی از 1 کوچکتر باشد میتوان گفت که توزیع نرمال است. از نظر چولگی و کشیدگی تمامی متغیرهای تحقیق نزدیک به نرمال هستند.
جدول (4-5): آزمون t تک نمونه ای متغیرهای پژوهش
متغیر
مقدار t
درجه آزادی
عدد معناداری
تفاوت میانگین
فاصله اطمینان 95 درصد برای تفاوت میانگین ها
حد پایین
حد بالا
تبلیغات دهان به دهان شخصی
182/13
266
000/0
667/0
568/0
767/0
تبلیغات دهان به دهان مجازی
092/12
266
000/0
637/0
534/0
741/0
اندازه جمعیت پذیرندگان محلی
712/12
266
000/0
659/0
557/0
761/0
میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل
304/14
266
000/0
755/0
651/0
859/0
شدت استفاده از نو آوری
864/11
266
000/0
640/0
534/0
746/0
تنوع استفاده از نو آوری
874/12
266
000/0
694/0
588/0
800/0
منبع: یافته های پژوهش
برای بررسی وضعیت متغیر های پژوهش از آزمون t تک نمونه ای نیز استفاده گردید. فرضیه صفر در بررسی هر کدام از متغیر ها به این صورت است که مقدار آن متغیر مساوی 3 است.
همانطور که ملاحظه می گردد فرضیه صفر مبتنی بر اینکه وضعیت همه متغیر های پژوهش برابر 3 باشد تایید نگردیده است و با توجه به اینکه کوچکترین و بزرگترین مقدار هر دو مثبت می باشند، مشخص می شود که وضعیت متغیر های پژوهش مطلوب و بالاتر از حد متوسط می باشد.
4-4- تحلیل های دو متغیره
در قسمت قبلی پس از تحلیلهای تک متغیره و توصیف ویژگیهای جامعه مورد بررسی از نظر متغیرهای پژوهش ، اکنون به تحلیل روابط دو به دوی متغیرها میپردازیم. با توجه به اینکه مقیاس سنجش همه متغیرهای پژوهش حاضر رتبهای چندارزشی میباشد، برای تحلیل روابط دو به دوی آنها از ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن استفاده میشود.

 
 
4-4-1- همبستگی تبلیغات دهان به دهان شخصی و تنوع استفاده از نوآوری
جدول 4-6 رابطه همبستگی متغیر تبلیغات دهان به دهان شخصی و تنوع استفاده از نوآوری را نشان می دهد.
جدول (4-6): نتایج آزمون همبستگی تبلیغات دهان به دهان شخصی و تنوع استفاده از نوآوری
تنوع استفاده از نوآوری
تبلیغات دهان به دهان شخصی
ضریب همبستگی
929/0
سطح معنی داری (sig)
000/0
تعداد مشاهدات
267
منبع: یافته های پژوهش
با توجه به جدول بالا رابطه تبلیغات دهان به دهان شخصی و تنوع استفاده از نوآوری در سطح معنیداری 01/0 تأیید میشود؛ به عبارت دیگر با 99% اطمینان میتوان گفت در جامعه مورد بررسی تبلیغات دهان به دهان شخصی با تنوع استفاده از نوآوری همراه میباشد. این همبستگی مثبت با توجه به مقادیر آن در حد بالا ارزیابی می شود.
4-4-2- تبلیغات دهان به دهان مجازی و تنوع استفاده از نوآوری
جدول 4-7 رابطه همبستگی متغیر تبلیغات دهان به دهان مجازی و تنوع استفاده از نوآوری را نشان می دهد.
جدول (4-7): نتایج آزمون همبستگی متغیر تبلیغات دهان به دهان مجازی و تنوع استفاده از نوآوری
تنوع استفاده از نوآوری
تبلیغات دهان به دهان مجازی
ضریب همبستگی
933/0
سطح معنی داری (sig)
000/0
تعداد مشاهدات
267
منبع: یافته های پژوهش
با توجه به جدول بالا رابطه تبلیغات دهان به دهان مجازی و تنوع استفاده از نوآوری در سطح معنیداری 01/0 تأیید میشود؛ به عبارت دیگر با 99% اطمینان میتوان گفت در جامعه مورد بررسی تبلیغات دهان به دهان مجازی با تنوع استفاده از نوآوری همراه میباشد. این همبستگی مثبت با توجه به مقادیر آن در حد بالا ارزیابی می شود.
4-4-3- همبستگی تبلیغات دهان به دهان شخصی و اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری
جدول 4-8 رابطه همبستگی متغیر تبلیغات دهان به دهان شخصی و اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری را نشان می دهد.
جدول (4-8): نتایج آزمون همبستگی متغیر تبلیغات دهان به دهان شخصی و اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری
اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری
تبلیغات دهان به دهان شخصی
ضریب همبستگی
894/0
سطح معنی داری (sig)
000/0
تعداد مشاهدات
267
منبع: یافته های پژوهش
با توجه به جدول بالا رابطه تبلیغات دهان به دهان شخصی با اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری در سطح معنیداری 01/0 تأیید میشود؛ به عبارت دیگر با 99% اطمینان میتوان گفت در جامعه مورد بررسی تبلیغات دهان به دهان شخصی با اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری همراه میباشد. این همبستگی مثبت با توجه به مقادیر آن در حد بالا ارزیابی می شود.
4-4-4- همبستگی اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری و شدت استفاده از نوآوری
جدول 4-9 رابطه همبستگی متغیر اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری و شدت استفاده از نوآوری را نشان می دهد.
جدول (4-9): نتایج آزمون همبستگی متغیر اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری و شدت استفاده از نوآوری
شدت استفاده از نوآوری
اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری
ضریب همبستگی
857/0
سطح معنی داری (sig)
000/0
تعداد مشاهدات
267
منبع: یافته های پژوهش
با توجه به جدول بالا رابطه اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری با شدت استفاده از نوآوری در سطح معنیداری 01/0 تأیید میشود؛ به عبارت دیگر با 99% اطمینان میتوان گفت در جامعه مورد بررسی اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری با شدت استفاده از نوآوری همراه میباشد. این همبستگی مثبت با توجه به مقادیر آن در حد بالا ارزیابی می شود.
4-4-5- همبستگی تبلیغات دهان به دهان شخصی و میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل
جدول 4-10 رابطه همبستگی متغیر تبلیغات دهان به دهان شخصی و میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل را نشان می دهد.
جدول (4-10): نتایج آزمون همبستگی متغیر تبلیغات دهان به دهان شخصی و میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل
میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل
تبلیغات دهان به دهان شخصی
ضریب همبستگی
875/0
سطح معنی داری (sig)
000/0
تعداد مشاهدات
267
منبع: یافته های پژوهش
با توجه به جدول بالا رابطه تبلیغات دهان به دهان شخصی با میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل در سطح معنیداری 01/0 تأیید میشود؛ به عبارت دیگر با 99% اطمینان میتوان گفت در جامعه مورد متغیر تبلیغات دهان به دهان شخصی با میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل همراه میباشد. این همبستگی مثبت با توجه به مقادیر آن در حد بالا ارزیابی می شود.
4-4-6- همبستگی تبلیغات دهان به دهان مجازی و میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل
جدول 4-11 رابطه همبستگی متغیر تبلیغات دهان به دهان مجازی و میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل را نشان می دهد.
جدول (4-11): نتایج آزمون همبستگی متغیر تبلیغات دهان به دهان مجازی و میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل
میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل
تبلیغات دهان به دهان مجازی
ضریب همبستگی
882/0
سطح معنی داری (sig)
000/0
تعداد مشاهدات
267
منبع: یافته های پژوهش
با توجه به جدول بالا رابطه تبلیغات دهان به دهان مجازی با میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل در سطح معنیداری 01/0 تأیید میشود؛ به عبارت دیگر با 99% اطمینان میتوان گفت در جامعه مورد متغیر تبلیغات دهان به دهان مجازی با میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل همراه میباشد. این همبستگی مثبت با توجه به مقادیر آن در حد بالا ارزیابی می شو
د.
4-4-7- همبستگی میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل و تنوع استفاده از نوآوری
جدول 4-12 رابطه همبستگی متغیر میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل و تنوع استفاده از نوآوری را نشان می دهد.
جدول (4-12): نتایج آزمون همبستگی متغیر میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل و تنوع استفاده از نوآوری
تنوع استفاده از نوآوری
میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل
ضریب همبستگی
921/0
سطح معنی داری (sig)
000/0
تعداد مشاهدات
267
منبع: یافته های پژوهش
با توجه به جدول بالا رابطه میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل با تنوع استفاده از نوآوری در سطح معنیداری 01/0 تأیید میشود؛ به عبارت دیگر با 99% اطمینان میتوان گفت در جامعه مورد متغیر میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل با تنوع استفاده از نوآوری همراه میباشد. این همبستگی مثبت با توجه به مقادیر آن در حد بالا ارزیابی می شود.
4-5- آزمون فرضیه های تحقیق
4-5-1- آزمون KMO (کفایت نمونه برداری)
به منظور اطمینان از مناسب بودن داده ها جهت تحلیل عاملی از شاخص های KMO و آزمون بارتلت استفاده می کنیم. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد(حداقل ۶/۰ ) آنگاه داده ها جهت تحلیل عاملی مناسب می باشند. هم‌چنین در آزمون بارتلت که فرضیه ماتریس همبستگی متغیر های مشاهده شده واحد است، آزمون می شود، اگر سطح معنی داری کم تر از ۰۵/۰ باشد ماتریس همبستگی واحد نبوده و بین متغیر ها ارتباط وجود دارد و فرض صفر آماری رد خواهد شد که مناسب بودن داده ها جهت تحلیل آماری را می رساند.
جدول (4-13) مقدار KMO و نتایج آزمون بارتلت
شاخص کفایت نمونه برداری KMO
948/0
آزمون بارتلت
کای دو تقریبی
042/5389
درجه آزادی
120
عدد معنی داری
000/0
منبع: یافته های تحقیق
همان گونه که مشاهده می شود، مقدار شاخص KMO برابر میباشد که نزدیک به یک است. همچنین عدد معنی داری آزمون بارتلت برابر 000/0 است که کمتر از سطح معنی داری ۰۵/۰ بوده و در کل نشان دهنده مناسب بودن داده ها جهت تحلیل عاملی است.
4-5 -2- تحلیل عاملی تاییدی
تحلیل عاملی تائیدی بدین سبب انجام میشود که بررسی نماید آیا سوالات هر متغیر با سازه مربوط به خودش ارتباط دارد یا خیر؟ در تحلیل عاملی تائیدی پیش فرض اساسی پژوهشگر آن است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *