پایان نامه با کلمات کلیدی شوکران، باغی، میوه، BHT

فارلند و 100 میکرولیتر از غلظتهای مختلف عصاره (500-8/7 میکرو گرم بر میلی لیتر) افزوده شد و سپس در انکوباتور با دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت گذاشته شد. رشد میکروبی با حضور کدورت در ته‌چاهک مشخص میشود. مقدار MIC کمترین غلظت عصاره مورد نیاز برای مهار رشد هر میکروارگانیسم تعریف می‌شود.
2-7- آزمون سمیت سلولی
تخم‌های آرتمیا سالینا (Artemia salina)، برای باز شدن در آب شور مصنوعی دریا در آکواریوم تحت نور و هوادهی مداوم و دمای 30 درجه سانتی‌گراد بن ماری، برای 48 ساعت قرار داده شدند. آب شورمصنوعی از انحلال نمک‌های زیر در 2 لیتر آب مقطر حاصل شد.
g) 22) H2O6MgCl2.، (g 8 ) Na2SO4، g)6/2) H2O2CaCl2.، g)4/1)KCl، (g46)NaCl
pH آب شور برابر 9 تنظیم شد که در صورت کم بودن pH از سدیم کربنات برای بالا بردن آن استفاده می‌شود. لاروهای با استفاده از ویژگی فوتوتروپی از پوسته‌ها و تخمهای تفریخ نشده جدا شدند. مقدار 05/0 گرم از عصاره در 8/0 میلی‌لیتر DMSO حل شده و با آب شور به حجم 25 رسید. برای اطمینان از خنثی بودن اثر حلال بر روی لاروها، شاهد DMSO هم مورد آزمایش قرار گرفت. به هر لوله آزمایش 10 لارو آرتمیا اضافه شد (برای جدا کردن‌لاروها از پیپت پاستور استفاده شد) و رقتهایی از محلول‌های استوک ‌نمونههای گیاهی (10، 300، 500، 700، 1000 میکروگرم بر میلی لیتر) در لولههای آزمایش تهیه نموده و حجم آنها با آب دریا به 5 میلی لیتر رسید. در لولههای آزمایش کنترل منفی آب دریا و حلال DMSO به تنهایی اضافه شد. و لوله‌های آزمایش در بن‌ماری با دمای 30 درجه سانتی‌گراد قرار گرفت بعد از 24 ساعت تعداد لاروهای مرده در لوله آزمایش بررسی شد. از روی شمارش لاروهای مرده درصد مرگ‌ومیر و نمودار غلظت-درصدکشندگی حاصل می‌شود و 55 LC50 (غلظتی که درصد کشندگی 50 را دارد) قابل محاسبه است.

فصل سوم
نتایج، بحث و نتیجهگیری

مقدمه
پس از آماده‌سازی گیاه جمع آوری شده از مناطق اطراف بروجن، با دستگاه SDE ترکیبات فرار آن و با سوکسله عصاره غیرفرار استخراج شد که نتایج مربوط در جدول‌های 3-1 و 3-4 گزارش شده است. سپس تجزیه و تحلیل ترکیبات فرار استخراجی با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف نگار جرمی، محاسبه زمان بازداری کواتس در طیف GC-MS و مقایسه طیف‌های جرمی نمونه با طیف‌های جرمی استاندارد صورت گرفت و ترکیب‌های فرار مشخص گردید. در ادامه کار، اثرات ضد اکسیدانی، ضدمیکروبی، محتوای تام فنلی و سمیت سلولی با استفاده روش‌های مشروح در فصل دوم ارزیابی شد و نتایج در این فصل گزارش شده است.
3-1- ترکیبات ‌فرار گیاهی
3-1-1- استخراج ترکیبات ‌فرار گیاهی
در این پژوهش استخراج اسانس از گیاهان مذکور با دستگاه SDE در حضور حلال آلی انجام گرفت . نتایج و بازده اسانس گیری در جدول ذیل نشان داده شده است.

جدول 3-1: مقایسه بازده استخراج ترکیبات فرار

گیاه
اندام‌ گیاهی مورد استفاده
میزان گیاه (گرم)
میزان ترکیبات فرار (گرم)
بازده (w/w%)
شوکران باغی
ساقه و برگ
200
1132/0
05685/0

میوه
200
0153/0
00765/0

روغن عصاره دانه
50
6575/1
315/3
خار عروس
ساقه
200
0431/0
02155/0

3-1-2- شناسایی ترکیبات فرار گیاه
ترکیبات فرار گیاهان برداشتی با روش SDE استخراج شد و با دستگاه کروماتوگرافی گازی جفت شده با طیف‌نگار جرمی مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج حاصل در جدول 3-2 ذکر شده است.

جدول3-2: ترکیب درصد اجزای فرار در شوکران باغی
درصد اجزای فرار در شوکران باغی
روغن عصاره دانه
میوه
ساقه و برگ
اندیس کواتس مرجع
اندیس کواتس محاسباتی

ترکیبات فرار

ردیف

52/2
801
806
n-Hexanal
1

52/1
855
857
2-Hexenal
2

85/0
902
908
n-Heptanal
3

62/0
939
940
α-Pinene
4

66/0

965
983
Octen-5-yne, 2-methyl-,(3E)-
5

28/5
26/14
990
1000
β-Myrcene
6
92/16


1009
Coniine
7

58/0
37/2
998
1010
Octanal
8

75/0
1026
1032
o-Cymene
9

96/0
23/2
1029
1036
Limonene
10

54/2


1040
Piperidine, 1,2-dimethyl-
11

08/1
55/2
1037
1044
β -Z-Ocimene
12

36/5
15/8
1050
1056
β-E-Ocimene
13
87/1
32/0

1100
1105
Undecane
14

82/1
83/4
1100
1114
n-Nonanal
15
66/3

1200
1205
n-Dodecane
16
99/2


1238
Naphthalene, decahydro-1,5-dimethyl-
17
18/3
92/1

1300
1307
Tridecane
18

05/2
64/2
1376
1386
α-Copaene
19

61/4
25/8
1388
1397
β-Bourbonene
20

13/2

1400
1408
n-Tetradecane
21

37/0

1408
1419
Dodecanal
22

89/1
63/2
1412
1425
Funebrene
23

00/4
47/6
1419
1432
Caryophyllene
24

55/0
94/0
1433
1440
β-gurjunene
25

73/0

1454
1465
Humulene
26

07/1
22/1
1475
1478
Acoradiene
27

98/11
25/13
1485
1496
GERMACRENE-D
28

34/15
96/1
1500
1505
Pentadecane
29

49/0


1520
Farnesene
30

49/0

1523
1537
δ-Cadinene
31

14/2

1589
1588
1-Hexadecene
32

32/1
74/5
1583
1598
Caryophyllene oxide
33

34/2
1594
1608
salvial-4(14)-en-1-one )Mint ketone(
34

59/4

1600
1609
n-Hexadecane
35

06/3
1608
1627
Atlantol
36

78/2


1679
6(E),8(E)-Heptadecadiene
37
90/1
69/9


1690
cis-8-Hepta
decene
38

04/2
1688
1703
Eudesma-4(15),7-dien-1 β-ol
39
41/2
12/9
32/1
1700
1705
Heptadecane
40

63/0

1900
1905
n-Nonadecane
41
44/1

1921
1933
Hexadecanoic acid, methyl ester
42
43/9

1960
1982
Hexadecanoic acid
43
17/4

2085
2099
Methyl linoleate
44
04/15


2106
Methyl petroselinate
45
94/23

2133
2160
Linoleic acid
46
21/6


2484
Tritetracontane
47
14/1


2531
Docosanoic acid, methyl ester
48
3/94
49/96
51/92
مجموع‌درصد ترکیبات فرار

جدول3-3: ترکیب درصد اجزای فرار در خار عروس

ردیف

ترکیبات فرار
اندیس کواتس محاسباتی
اندیس کواتس مرجع
درصد اجزای فرار در خار عروس
1
n-Hexanal
806
801
25/1
2
2-Hexenal, (E)-
860
855
62/4
3
3-Hexen-1-ol, (Z)-
865
859
25/3
4
2-Hexen-1-ol, (E)-
879
862
08/6
5
Benzaldehyde
971
960
67/0
6
Furan, 2-pentyl-
1000
984
55/0
7
2,4-Heptadienal, (E,E)-
1021
1007
01/1
8
1,8-Cineole
1040
1031
79/0
9
Benzene acetaldehyde
1055
1042
90/0
10
n-Nonanal
1113
1100
48/1
11
n-Decanal
1215
1201
72/0
12
Verbenone
1224
1205
00/2
13
Dihydroedulan II (cis)
1305

40/1
14
α-Copaene
1387
1376
97/1
15
β-Bourbonene
1397
1388
90/4
16
β-Elemene
1403
1390
90/0
17
Aristolene
1431

13/3
18
β-Gurjunene
1449
1433
37/23
19
Germacrene-D
1495
1485
77/6
20
β-Ionone
1498
1488
91/0
21
Bicyclogermacrene
1510
1500
44/2
22
δ-Cadinene
1536
1523
23/2
23
Maaliol
1581
1567
64/0
24
Spathulenol
1596
1578
70/5
25
Salvia-4(14)-en-1-one
1608
1594
11/1
26
α- Cadinol
1671
1654
98/1
27
Eudesma-4(15),7-dien-1β-ol
1704
1688
69/2
28
Farnesol, (2Z,6E)-
1735
1723
98/0
29
Aristolone
1778
1763
22/1
30
Benzyl benzoate
1782
1760
44/2
31
Perhydrofarnesyl acetone
1854

64/1
32
Hexadecanoic acid
1989
1960
05/2
33
n-Tricosane
2303
2300
32/1
مجموع ‌درصد ترکیبات فرار
11/93

3-2- استخراج عصاره متانولی از گیاه
از میوه گیاه شوکران و اندام هوایی هر دو گیاه با حلال متانول و روش سوکسله عصاره‌گیری شد. بازده عصاره‌گیری در جدول3-3 آورده شده است.

جدول3-4: مقایسه بازده عصاره‌گیری
گیاه
اندام گیاهی مورد استفاده
میزان گیاه (گرم)
میزان عصاره (گرم)
بازده (وزنی/وزنی %)
شوکران
باغی
ساقه وبرگ
40
08/6
2/15

میوه
50
11/7
22/14
خار عروس
ساقه و برگ
20
5/3
55/19

3-3- آزمون‌های سنجش فعالیت ضد اکسیدانی
3-3-1- آزمون DPPH
استاندارد BHT
جذب محلول‌های BHT تهیه شده طبق دستورالعمل با دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد. درصدهای مهار هر غلظت و نتایج حاصل در جدول 3-4 ارائه شده است و نمودار درصدمهار-غلظت با استفاده از این داده‌ها رسم گردید. غلظت نظیر درصد مهار 50 برحسبg/ml µ بیانگر IC50 می‌باشد.

جدول3-5: درصدهای مهارDPPH برای هر غلظت از نمونه استاندارد BHT
غلظت محلول(mg/ml)
درصد مهار BHT

مرتبه اول
مرتبه دوم
مرتبه سوم
1
16/96
36/94
26/95
8/0
67/95
22/94
72/93
5/0
62/95
72/93
90/92
25/0
75/93
38/93
55/92
08/0
88/87
00/87
90/85
1/0
44/85
59/82
74/79
05/0
90/72
38/73
94/71
005/0
72/14
56/18
49/13
0005/0
34/1
24/2
79/2
00005/0
32/1
26/1
44/2

نمودار 3-1: نمودار درصد مهار- منفی‌لگاریتم غلظت برای استاندارد BHT

جدول 3-6: نتایج آزمون DPPHبرای نمونه استاندارد BHT
نمونه استاندارد BHT
IC50 (µg/ml)
میانگین

23/22
28/20
91/22
4/1±81/21

عصاره‌های گیاهی
جذب محلول‌های تهیه شده از هریک از عصاره‌ها همانندBHT با دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد. درصدهای مهار هر غلظت در جدول‌ 3-7 ارائه شده است و نمودار درصدمهار- غلظت با استفاده از این داده‌ها رسم گردید.

جدول 3-7 : درصدهای مهار DPPH برای هر غلظت از عصاره اندام هوایی خار عروس
غلظت محلول (میلی‌گرم بر میلی‌لیتر)
درصد مهار اندام هوایی خار عروس

مرتبه اول
مرتبه دوم
مرتبه سوم
1
54/95
58/94
14/96
8/0
33/94
80/93
97/94
5/0
53/75
63/75
72/84
25/0
75/43
51/37
62/47
1/0
30/24
18/17
28/30
05/0
36/14
54/7
21/13
005/0
10/7
07/3-
95/4
0005/0
50/1
19/3-
96/4

نمودار 3-2: نمودار درصد مهار در برابر منفی ‌لگاریتم غلظت عصاره اندام هوایی خار عروس

جدول 3-8 : نتایج آزمون DPPH برای اندام هوایی خار عروس
عصاره اندام هوایی خار عروس
IC50 (µg/ml)
میانگین

02/263
22/316
83/281
97/26±02/287
جدول 3-9: درصدهای مهار DPPH برای هر غلظت از عصاره ساقه و برگ شوکران باغی
غلظت محلول (میلی‌گرم بر میلی‌لیتر)
درصد مهار ساقه و برگ شوکران باغی

مرتبه اول
مرتبه دوم
مرتبه سوم
2
78/97
90/96
43/97
6/1
80/95
24/95
29/95
1
39/76
90/72
52/75
5/0
27/47
28/44
45/44
2/0
11/24
96/21
51/21
1/0
49/13
05/11
07/6
01/0
94/4
92/1
39/0
001/0
50/2
56/0
40/3-

نمودار3-3 : نمودار درصد مهار- منفی ‌لگاریتم غلظت برای عصاره ساقه و برگ شوکران باغی

جدول 3-10 : نتایج آزمون DPPHبرای عصاره ساقه و برگ شوکران باغی
عصاره ساقه و برگ شوکران باغی
IC50 (µg/ml)
میانگین

03/537
55/602
36/562
04/33±3/567

جدول 3-11: درصدهای
مهار DPPH برای هر غلظت از عصاره میوه شوکران باغی
غلظت محلول (میلی‌گرم بر میلی‌لیتر)
درصد مهار میوه شوکران باغی

مرتبه اول
مرتبه دوم
مرتبه سوم
1
08/95
41/94
86/95
8/0
37/94
26/94
22/95
5/0
67/93
79/92
52/94
25/0
94/92
49/92
13/94
1/0
58/83
27/83
87/69
05/0
36/43
63/28
03/28
005/0
99/9
55/3
19/10
0005/0
40/1
27/0
58/6

نمودار 3-4: نمودار درصد مهار در برابر منفی ‌لگاریتم غلظت برای عصاره میوه شوکران باغی
جدول3-12: نتایج آزمون DPPHبرای عصاره میوه شوکران باغی
عصاره میوه شوکران باغی
IC50 (µg/ml)
میانگین

25/60
44/72
43/79
00/0±7/70

غلظت محلول (میلی‌گرم بر میلی‌لیتر)
درصد مهار میوه فاقد چربی شوکران

مرتبه اول
مرتبه دوم
مرتبه سوم
1
63/95
67/94
11/95
8/0
05/95
18/94
11/94
5/0
76/94
88/93
80/93
25/0
29/94
40/93
50/92
1/0
56/92
31/92
02/92
05/0
36/47
92/48
81/59
005/0
55/5
09/6
10/6
0005/0
19/0-
42/0
13/0-
جدول 3-13 : درصدهای مهار DPPH برای هر غلظت از عصاره میوه فاقد چربی شوکران باغی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *