پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره انقلاب اسلامى، فرهنگ و تمدن، دوران باستان

عنوان دستیار وی قرار داد. ساتراپ نماینده حکومت( Satrap )محلى مرکزی شاه شاهان بود. براى توسعه بازرگانى و رفاه ملل تابع فدراتیو(siglus )و سکه های نقره سیگلوس( darics )ایرانى، سکه هاى طلای دریک را رواج داد و جاده شاهنشاهى را در 2700 کیلومتر احداث کرد. این جاده در دریای اژه بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره اقتصاد بازار، دوران باستان، سلسله مراتب، سازمان ملل

سازمان یافته بهره نمی بردند. با این وجود حتی امروزه نیز حکومت هایی وجود دارند که در داخل قلمرو خود مکان هایی وسیع از حیات وحش را در بر دارند، مانند جنگل های بارانی آمازون که این مناطق یا خالی از سکنه هستند و یا کم یا زیاد توسط افراد بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره طبقه حاکم، مصرف کننده، دوران مدرن، قرن نوزدهم

از این حکومت ها مورد نظر مارکسیست ها باید باشد و کدام یک تهدیدی است برای بقای ایشان. تا جایی که قابل فهم است هیچ ایده منحصری برای تشریح نظریه مارکسیستی درباره حکومت وجود ندارد، بلکه به جای آن بسیاری از ایده های متفاوت مارکسیستی وجود دارد که سعی در بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره سلسله مراتب، مفهوم دولت، روشنفکران

بوروکرات های اداری، صاحبان بنگاه های اقتصادی و فرماندهان ارتش در اختیار گرفته اند، اگر چه از نظر او همه جوانب مثلث از نظر قدرت برابر نیست و یک طیف سلسله مراتبی را کم و بیش به وجود می آورد، ولی به هر حال او سعی دارد با به تصویر بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره طبقه حاکم

برای احراز عنوان نخبه سیاسی داشتن حداقلی از اشرافیت، سابقه سیاسی و نژاد برتر الزامی است. بنابراین معیارهای مطمح نظر این رویکرد برای نخبه سیاسی تلقی گشتن در عین مجهول بودن چندان دست یافتنی نیست. نظریه نخبه گرایی‌، استعداد و انگیزه ‌های مردمی را در مسائل سیاسی و اجتماعی مربوط بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق انسان، کانون توجه، روش پژوهش

ه تولید معرفت و دانش درباره جهان مشغولند تا دانش تولیدی را در خدمت نیازهای بشر قرار دهند و حکومت‌ها و دولت‌ها به عنوان مسئول تامین نیازهای ملت‌ها و جوامع بشری نتایج علمی رشته‌ها را به‌خدمت می‌گیرند و از این بابت نمی‌توان آن‌ها را سرزنش نمود. تنها زمانی آن‌ها مستحق بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره اثر مشترک

مسلط توده‌های مردم و نخبگان سیاسی خاورمیانه و نظام بین‌الملل در راستای مقابله با گفتمان رایج تحمیلی غربی تبدیل شده است. نخبگان سیاسی نقش تعیین کننده ای در توسعه یا زوال جامعه ی خود بازی می کنند. در مورد ایران، ودرطول تاریخ آن وحتی در انقلاب اسلامی 1357 گروه نخبگان بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه درمورد and، of، the، NEW

1989.Gabbard, Glen O., Bonnie E. Litowitz, and Paul Williams. Text book of Psychoanalysis. second. American Psychiatric Publishing, Inc., 2012.Gantrip.H. Personality structure and human interaction.the developing synthesis of psychodynamic theory. New York:international university press., 1961.Gibson, Robert L, and Mrianne H Mitchell. Introduction to Couseling & Guidance. Edited by Bagher Sanai Zaker. بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه درمورد object، of، image، stage

7 Ferenczi 88 indicator 89 Organizer 90Non.differention 91 Meianie Klelin 92 Id centered 93 Segal 94 projection 95prototype 96 introjection 97 spilitting 98 Ogden 99 projective identification 100Psychic agents 101 modification 102 psychosis 103 persecuting object 104 abmivalence 105 position 106 urethral 107depressive 108depressed anxiety 109 phas 110 infantile 111 بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه درمورد روابط موضوعی، کارشناسی ارشد، روانشناسی، روان درمانی

تهران صورت گرفته و نتایج را نمی توان در مورد سایر شهرستان ها و شهرها صادق دانست. نوع و روش پژوهش را نیز از جمله دیگر محدودیت ها می توان به شمار آورد.از آنجا که این پژوهش از نوع همبستگی است؛ کمترین امکان کنترل را برای دستکاری، سنجش تأثیر و بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل