پایان نامه رشته حقوق در مورد : فرایند دادرسی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

……………………………………………………………….28
گفتار چهارم : قلمرو فضولی به عنوان قاعده عمومی……………………………………………………………….29

گفتار پنجم : موافق یا مخالف قاعده و اصل احکام و عقد فضولی ……………………………………………29
گفتار ششم: ترتیب عقود متعدده بر مال مجیز ……………………………………………………………………….34
مبحث سوم: اجازه در معامله فضولی…………………………………………………………………………………….35
گفتار اول : مبنای حقوقی اجازه در عقد فضولی …………………………………………………………………….36
اجازه به عنوان شرط کمال…………………………………………………………………………………………………..36
اجازه به عنوان شرط نفوذ……………………………………………………………………………………………………37
اجازه به عنوان اماره به رضای تقدیری…………………………………………………………………………………..38
اجازه به عنوان ایجاب جدید………………………………………………………………………………………………..38
اجازه به عنوان اعطای نیابت………………………………………………………………………………………………..39
گفتار دوم : آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی ………………………………………………………………………40
نظریه کشفی(حقیقی) …………………………………………………………………………………………………………40
نظریه نقل………………………………………………………………………………………………………………………….41
نظریه کشف حکمی…………………………………………………………………………………………………………..42
گفتار سوم: شرایط تاثیر اجازه ……………………………………………………………………………………………..44
شرایط اجازه …………………………………………………………………………………………………………………….44
شرایط مجیز(اجازه دهنده) ………………………………………………………………………………………………….45
مبحث دوم : رد بیع فضولی…………………………………………………………………………………………………46
گفتار اول : نحوه بروز رد…………………………………………………………………………………………………….46
1.رد لفظی………………………………………………………………………………………………………………………..46
2.رد عملی……………………………………………………………………………………………………………………….47
گفتار دوم : وضعیت کالای فضولی در صورت رد…………………………………………………………………..48
گفتار سوم : غرامات وارده بر مشتری در اثر رد بیع فضولی………………………………………………………49
گفتار چهارم : وضعیت و آثار معامله قبل از ردّ ……………………………………………………………………..50
گفتار پنجم: وضعیت و آثار معامله پس از ردّ………………………………………………………………………….51
بخش دوم : بزه معامله معارض…………………………………………………………………………………………….51
گفتار اول: عنصر قانونی ……………………………………………………………………………………………………..52

گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………………………………………………………………………52
شمول یا عدم بزه معامله معارض نسبت به حقوق عینی…………………………………………………………..53
گفتار سوم : عنصر روانی ……………………………………………………………………………………………………54
گفتار چهارم : مجازات بزه معامله معارض……………………………………………………………………………..55
بخش سوم : مقایسه معامله معارض و معامله فضولی ……………………………………………………………..56
فصل سوم : بررسی مقایسه ای انتقال مال غیرومعامله فضولی
بخش اول : معامله فضولی…………………………………………………………………………………………………..60
گفتار اول : ارکان معامله فضولی…………………………………………………………………………………………..61
1.رکن مادی ……………………………………………………………………………………………………………………..62
2.رکن معنوی…………………………………………………………………………………………………………………….63
3. استثناء وارد بر ارکان معامله فضولی………………………………………………………………………………….66
گفتار دوم : اقسام معامله فضولی ………………………………………………………………………………………….67
بخش دوم : انتقال مال غیر…………………………………………………………………………………………………..69
گفتار اول : پیشینه بزه انتقال مال غیر ……………………………………………………………………………………69
گفتار دوم : رفتار مجرمانه……………………………………………………………………………………………………74
گفتار سوم : موضوع جرم …………………………………………………………………………………………………..76
الف- اعیان ، منافع……………………………………………………………………………………………………………..76
ب. اموال منقول و غیر منقول ……………………………………………………………………………………………..77
ج- اموال مادی و غیر مادی ………………………………………………………………………………………………..77
تعلق مال به غیر ………………………………………………………………………………………………………………..78
الف : مشترکات عمومی ……………………………………………………………………………………………………..79
ب- مباحات………………………………………………………………………………………………………………………79
ج- اموال مجهول المالک…………………………………………………………………………………………………….80
د- لقطه ……………………………………………………………………………………………………………………………81
ه-اموال مشاع ……………………………………………………………………………………………………………………83
گفتار چهارم : وسیله مجرمانه……………………………………………………………………………………………….85
گفتار پنجم : نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………………………….87
گفتار ششم : رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………..89
گفتار هفتم: شخصیت مرتکب جرم …………………………………………………………………………………….90
گفتار هشتم : شروع به جرم ………………………………………………………………………………………………..90
گفتار نهم : آگاهی به نداشتن مجوز قانونی در انجام معامله ……………………………………………………..92
گفتاردهم :ضمانت اجرای بزه انتقال مال غیر و قواعد شکلی ظاهر به فرایند دادرسی ………………….94
1.ضمانت اجرای مدنی ……………………………………………………………………………………………………..94
2.ضمانت اجرای کیفری …………………………………………………………………………………………………….97
گفتار یازدهم: مجازات اصلی ………………………………………………………………………………………………99
گفتار دوازدهم : مجازات تبعی و تکمیلی ( تتمیمی) …………………………………………………………….101
1.مجازات تبعی ………………………………………………………………………………………………………………101
2.مجازات تکمیلی …………………………………………………………………………………………………………..103
گفتار سیزدهم : تخفیف وتعلیق مجازات بزه انتقال مال غیر …………………………………………………..104
1.تخفیف مجازات …………………………………………………………………………………………………………..104
2.تعلیق مجازات ……………………………………………………………………………………………………………..106
گفتار چهاردهم:راهکارهای غیر کیفری در خصوص کاهش بزه انتقال مال غیر………………………….107
گفتار پانزدهم: همکاری در انتقال مال غیر …………………………………………………………………………..109
گفتار شانزدهم: احکام تکرار و تعددجرم در انتقال مال غیر …………………………………………………..116
1.تکرار جرم …………………………………………………………………………………………………………………..116
2.تعدد جرم ……………………………………………………………………………………………………………………117
بخش دوم : مقایسه بزه انتقال مال غیر با معامله فضولی ………………………………………………………..124
فصل چهارم: نتیجه گیری
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..129
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………..135
منابع اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………………137
Abstract……………………………………………………………………………………………………………………. 138
مقدمه
بشر موجودی است اجتماعی که تأمین نیازهای مختلف مادی و روانی او را بر آن واداشته که با سایر همنوعان خود زندگی کند.زندگی اجتماعی نیازمند نظم است و قانون تأمین کننده نظم و حافظ آن می باشد چرا که صرفا به بیان حقوق یا تکالیف بسنده ننموده و ضمانت های اجرایی خاصی را نیز پیش بینی نموده تا افراد را به متابعت از احکامی که مقرر می دارد وادار نماید ضمانت اجرای کیفری شدیدترین ضمانت اجراهای رسمی محسوب شده و قوانینی که چنین ضمانت اجرایی شدیدی را دارند، عنوان قوانین کیفری را به خود اختصاص داده اند.
معمولا در نظام های کهن، بسیاری از جرائمی که در حال حاضر هر یک به عنوان مجرمانه خاصی را در قوانین جزایی به خود اختصاص داده اند در قالب یک عنوان کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی به جرائم جزئی تر را باید حاصل گذشت زمان، توسعه و گستردگی جوامع بشری و پیچیدگی رفتارهای اجتماعی دانست به همین دلیل است که در حقوق ملل قدیم لیست جرائم به معنای خطاهای قابل مجازات توسط جامعه خیلی محدود بود(کلارسون، 1374، 3)
با پیشرفت جوامع، با پیدایش جرایم پیشرفته متناسب با آن روبرو می شویم که مقنن در مقابل آن موضع گیری نموده و با تصویب قوانین کیفری درصدد برخورد از طریق ابزارهای کیفری برآمده است که در جرایم مذکور نیز با پیشرفت جوامع و شکل گیری اسناد رسمی به ترتیب جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض را جرم انگاری نموده است و البته از لحاظ حقوقی ، چنین معاملاتی مشمول معاملات فضولی می گردند که در جای خود به بحث و بررسی در این خصوص می پردازیم. انتخاب شدیدترین واکنش در مقابل نقض قوانین کیفری ، اهمیت فوق العاده ارزش هایی که این قوانین برای حفظ آن ارزش ها وضع شده اند را بیان می نماید علاوه بر آنکه شدت تخلف شخص خاطی را از دیدگاه قانون گذار که منعکس کننده خواست ها، ارزش ها، تمایلات و دیدگاه های جامعه است؛ نشان می دهد.در هر جامعه ای صیانت از حق مالکیت افراد بر اموال و حفظ اموال و ارزش های اقتصادی، همواره از چنان ارزش و اهمیت والایی برخوردار است که غالبا هرگونه تعدی و تجاوز به علیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *