پایان نامه ارشد رایگان با موضوع صنعت دارو

1-9-4 خصوصیات فاز جامد 21
1-9-5 مواد جاذب برای استخراج فاز جامد 21
فصل دوم: پلیمرهای قالب مولکولی
2-1 پلیمر قالب مولکولی (MIP) 24
2-1-1 ویژگیهای پلیمرهای قالب مولکولی 25
2-2 مراحل فرآیند قالب بندی مولکولی 26
2-3 برهمکنشهای بین مولکول هدف و منومر عاملی 27
2-3-1 روش کوواانسی 27
2-3-2 روش غیر کووالانسی 28
2-3-3 روش نیمه کووالانسی 29
2-3-4 روش فلز- کئوردیناسیون 30
2-4 عوامل مؤثر در سنتز پلیمر قالب مولکولی 30
2-4-1 نمونه یا مولکول هدف 30
2-4-2 مونومر عاملی 31
2-4-3 عامل اتصالات عرضی (کراس لینکر) 33
2-4-4 حلال 36
2-4-5 آغازگر 36
2-5 خروج مولکول هدف 40
2-5-1 استخراج با حلال 40
2-5-1-1 استخراج پیوسته و ناپیوسته 40
2-5-1-2 روش غوطه ور سازی 42
2-5-2 استخراج فیزیکی 42
2-5-2-1 استخراج به کمک فراصوت(UAE) 42
2-5-2-2 استخراج به کمک مایکروویو(MAE) 42
2-5-3 استخراج با حلال فوق بحرانی 43
2-6 انواع تکنیک های پلیمرهای قالب مولکولی 43
2-6-1 پلیمریزاسیون توده ای 43
2-6-2 پلیمریزاسیون رسوبی 44
2-6-3 متورم سازی چند مرحله ای 44
2-6-4 پلیمریزاسیون سوسپانسیون 45
2-6-5 پلیمریزاسیون امولسیونی 46
2-6-6 پلیمریزاسیون پیوند زدن 46
2-7 اهمیت مولکولهای پذیرنده درعلم و تکنولوژی 47
2-7-1 پذیرنده های طبیعی 47
2-7-2 پذیرنده های مصنوعی 47
2-7-3 پذیرنده ها برای کاربردهای عملی 48
2-8 کاربرد های قالب مولکولی 48
2-8-1 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در کروماتوگرافی 48
2-8-3 پلیمر های قالب مولکولی به عنوان غشاء های سلولی 49
2-8-4 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی بعنوان کاتالیزگر 50
2-8-5 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در سیستمهای رهایش دارو 50
2-8-6 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در استخراج فاز جامد 51
فصل سوم: مطالعات تجربی
3-1 مقدمه 53
3-2 مواد مصرفی و دستگاهها 53
3-2-1 مواد مصرفی 53
3-2-2 دستگاه ها 53
3-3 انتخاب عوامل برای تهیه پلیمر قالب مولکولی 54
3-3-1 مونومر عاملی 54
3-3-2 مولکول هدف 54
3-3-3 عامل اتصال دهنده عرضی 55
3-3-4 حلال 55
3-3-5 آغازگر 56
3-4 طراحی آزمایش و پلیمریزاسیون 56
3-4-1 سنتز نانوذرات سیلیکا-سیلانA 56
3-4-2 سنتز پلیمر قالب مولکولی 57
3-5 بهینه سازی شرایط جذب ناخالصی بر روی پلیمر 58
3-5-1 تعیین ماکزیمم طول موج جذب 58
3-5-2 بررسی اثر زمان بر جذب ناخالصی توسط MIP 58
3-5-3 بررسی تأثیر pH نمونه بر جذب پلیمر 59
3-5-4 بررسی میزان جذب ناخالصی توسط پلیمر در غلظتهای مختلف 60
3-5-5 مقایسه جذب MIP با NIP 60
3-5-6 انتخاب بهترین حلال شوینده 61
3-5-7 اسید فولیک 62
3-5-7-1 تعیین ماکزیمم طول موج جذب 62
3-5-7-2 بررسی میزان جذب پلیمر در اسید فولیک خالص 62
3-5-8 بررسی میزان جذب پلیمر بوسیله HPLC 62
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
4-1 سنتز پلیمر قالب مولکولی و پلیمر ناظر 64
4-1-1 سنتز نانوذرات سیلیکا-سیلانA 64
4-1-2 سنتز پلیمر قالب مولکولی 6-هیدروکسی -2 ،4 ،5- تری آمینو پریمیدین و پلیمر ناظر 64
4-2 مکانیسم سنتز پلیمر قالب مولکولی 65
4-3 طیفهای FT-IR از پلیمرMIP و NIP 65
4-4 طیف XRD پلیمر قالب مولکولی 67
4-5 تصاویر SEM از پلیمر قالب مولکولی 68
4-6 بهینه سازی شرایط جذب 6_هیدروکسی -2 ،4 ،5- تری آمینو پریمیدین توسط پلیمر قالب مولکولی 68
4-6-1 اثر زمان بر جذب پلیمر قالب مولکولی 68
4-5-2 اثر pH محیط بر جذب پلیمر 69
4-5-3 اثر جذب در غلظتهای مختلف 70
4-5-4 مقایسه جذب MIP با NIP 70
4-5-6 بررسی نوع محلول شویش پلیمر 71
4-5-7 بررسی میزان جذب پلیمر در اسید فولیک خالص 71
4-5-8 HPLC 72
نتیجه گیری 74
منابع 75
پیوست ها 82
فهرست شکل ها
شکل 1- 1 اسید فولیک 5
شکل 1- 2 ناخالصیهای موجود در اسید فولیک 7
شکل 1- 3 نمونه ای از مونومر وینیل 9
شکل 1- 4 چند نمونه از مونومرهای اولفین 10
شکل 1- 5 چند نمونه از مونومرهای هتروسیکل 10
شکل 1- 6 تجزیه حرارتی دی کیومیل پراکسید 11
شکل 1- 7 تجزیه نوری آزو بیس ایزو بوتیرو نیتریل 11
شکل 1- 8 واکنش ردوکس بین پر اکسید هیدروژن و آهن 12
شکل 1- 9 تجزیه حرارتی پر اکسید بوتیل دی ترشیو 12
شکل 1- 10 مراحل سه گانه اشعه یونیزاسیون شامل تخلیه، تفکیک و جذب الکترون 12
شکل 1- 11 بالا)تشکیل آنیون رادیکال در کاتد، پائین)تشکیل کاتیون رادیکال در آند 13
شکل 1- 12 واکنش ایجاد یک مرکز فعال روی مونومر 13
شکل 1- 13 دو واکنش برای تشکیل مرکز فعال روی مونومر 13
شکل 1- 14 افزایش سریع مونومر رادیکالی به زنجیر در حال رشد 14
شکل 1- 15 دو واکنش برای مرحله انتشار 14
شکل 1- 16 مرحله پایان از طریق ترکیب شدن دو پلیمر 15
شکل 1- 17 مرحله پایان از طریق پروتون زدایی از رادیکال آزاد 15
شکل 1- 18 مرحله پایان پلیمر PVC از طریق واکنش با آغازگر رادیکالی 15
شکل 1- 19 مرحله پایان پلی استایرن از طریق واکنش با مولکول اکسیژن 16
شکل 1- 20 انتقال زنجیر از پلی استایرن به حلال 16
شکل 1- 21 انتقال زنجیر از پلی پروپیلن به مونومر 17
شکل 1- 22 انتقال زنجیر از پلی پروپیلن به آغازگر دی ترسیو بوتیل پر اکساید 17
شکل 1- 23 انتقال زنجیر از پلی پروپیلن به یک پلی پروپیلن دیگر 17
شکل 1- 24 مراحل استخراج فاز جامد :1) آماده سازی،2) جذب آنالیت روی فاز جامد،3) شستشو،4) شویش 20
شکل 2- 1 تصویر شماتیک از نظریه قفل و کلید فیشر 24
شکل 2- 2 تصویر شماتیک از فرآیند پلیمر قالب مولکولی 26
شکل 2- 3 تصویر شماتیک از فرآیند پلیمر قالب مولکولی کوالانسی و غیر کووالانسی 29
شکل 2- 4 ساختار شیمیایی تعدادی از مونومرهای عاملی رایج 32
شکل 2- 5 شمایی از پلیمر حاصل شده از کوپلیمریزاسیون استیرن (بعنوان مونومر تک عاملی) با دی وینیل بنزن (بعنوان اتصال دهنده عرضی)که پلی (استیرن – کو- دی وینیل بنزن) نامیده می شود. 33
شکل 2- 6 ساختار شیمیایی تعدادی از عوامل اتصالات عرضی رایج 35
شکل 2- 7 مکانیسم شروع کننده های رادیکالی 37
شکل 2- 8 ساختار شیمیایی تعدادی از آغازگرهای رایج 39
شکل 2- 9 دستگاه استخراج سوکسله 41
شکل 3- 1 ساختار مونومر عاملی؛ متاکریلیک اسید 54
شکل 3- 2 مولکول هدف؛6_هیدروکسی _2 ،4 ،5_ تری آمینو پریمیدین 54
شکل 3- 3 ساختار اتصال دهنده عرضی؛ اتیلن گلیکول دی متاکریلات 55
شکل 3- 4 ساختار حلال ها: 1-تولوئن 2-استونیتریل 56
شکل 3- 5 ساختار آغاز گر: ?2و2-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل 56
شکل 3- 6 ساختار سیلانA با نام شیمیایی 3-متاکریلوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان 57
شکل 4- 1 طیف FT-IR از NIP (الف)، MIP (ب)، در محدوده cm-1 4000-400 66
شکل 4- 2 طیف XRD نانو ذره سیلیکا 67
شکل 4- 3 میکروگراف SEM نانوکامپوزیت 68
شکل 4- 4 کروماتوگرام بدست آمده از اسید فولیک 72
شکل 4- 5 کروماتوگرام بدست آمده از ناخالصی و اسید فولیک 72
شکل 4- 6 کروماتوگرام بدست آمده از ناخالصی و اسید فولیک در مجاوت پلیمر 73
فهرست جداول
جدول 3- 1 بررسی اثر زمان جذب پلیمر قالب مولکولی سنتز شده 59
جدول 3- 2 بررسی اثر pH روی جذب پلیمر قالب مولکولی سنتز شده 59
جدول 3- 3 بررسی اثر غلظت روی جذب پلیمر قالب مولکولی سنتز شده 60
جدول 3- 4 مقایسه اثر جذب MIP با NIP 61
جدول 3- 5 بررسی بازیابی مولکول هدف در حلال های مختلف 61
جدول 3- 6 تعیین میزان جذب پلیمر در اسید فولیک خالص 62
جدول 4- 1 درصد استخراج در غلظتهای مختلف از نمونه 70
جدول 4- 2 مقایسه درصد استخراج MIP با NIP 70
جدول 4- 3 تعیین میزان جذب پلیمر در اسید فولیک خالص 71
نمودار 4- 1 اثر زمان بر جذب 6_هیدروکسی _2 ،4 ،5_ تری آمینو پریمیدین 69
نمودار 4- 2 میزان استخراج پلیمر در گستره (9-4) pH 69
نمودار 4- 3 درصد بازیابی در حلال های مختلف 71
چکیده
جداسازی ناخالصی ها و افزایش کیفیت و خلوص مواد اولیه دارویی دارای اهمیت فراوانی می باشد. فن آوری پلیمرهای قالب مولکولی به دلیل مزیت های ذاتی آن از قبیل گزینش پذیری و ثبات شیمیایی بالا و هزینه پایین میتواند به عنوان روشی، باکارایی بالا به منظور این جداسازی ها در صنعت داروسازی استفاده شود.
دراین پروژه ، یک پلیمر قالب مولکولی سنتز گردید که قادر می باشد بصورت کاملاً گزینش پذیر ناخالصی 6_هیدروکسی _2 ،4 ،5_ تری آمینو پریمیدین را از ماده مؤثره دارویی اسید فولیک جداسازی نماید. این فرآیند به روش پلیمریزاسیون رادیکالی حرارتی، توده ای و غیرکووالانسی انجام شد. این پلیمر با استفاده از متاکریلیک اسید (مونومرعاملی) ، اتیلن گلیکول دی متاکریلات (عامل برقراری اتصالات عرضی) ، 2و?2-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل (آغازگر) ، 6 _هیدروکسی _2، 4، 5_ تری آمینو پریمیدین (مولکول هدف) و تولوئن _ استونیتریل (حلال) و نانو ذرات سیلیسکا سنتز شد.
برای مقایسه کارایی این پلیمر، یک پلیمر قالب بندی نشده به همین شرایط و بدون استفاده از مولکول هدف سنتز شد. هر دو پلیمر سنتز شده از طریق اسپکتروسکوپی FT-IR و XRD مورد بررسی و ساختارشان مورد تأیید قرار گرفت. همچنین گزینش پذیری پلیمر قالب مولکولی برای جذب ناخالصی مورد نظر از طریق آزمایشات جذب بررسی و نتایج آن با جذب ناخالصی توسط پلیمر قالب بندی نشده مقایسه گردید. پارامترهای مختلف از قبیل pH، زمان، غلظت نمونه، نوع حلال شوینده برای شویش ناخالصی از پلیمر و غلظت آن، بهینهسازی شد.
واژگان کلیدی: پلیمر قالب مولکولی، اسید فولیک، پلیمر قالب بندی نشده
فصل اول
مقدمه
1-1 داروهای ضد کم خونی
مقدمه
ظرفیت طبیعی حمل اکسیژن خون به نگهداشتن تعداد گلبول های قرمز حد کافی، و نیز به تولید هموگلوبین و پروتئین های استرومایی (ساختمانی)، بستگی دارد. تولید این عناصر اصلی بطور طبیعی با اتلاف فیزیولوژیک عناصر خونی مطابقت می کند. کم خونی وقتی ایجاد می شود که اتلاف خون زیاد باشد، جایگزینی گلبول های قرمز کاهش پیدا کند، و یا گلبول های قرمز تازه تشکیل شده، هموگلوبین کافی نداشته باشد. کم خونی نشانه ای از بیماری است، که می تواند ناشی از اتلاف مزمن خون، شکل یا اندازه ی غیر طبیعی گلبول های قرمز، کمبود تغذیه ای، بیماری مزمن یا بدخیمی باشد.
گلبول قرمز بالغ یک دیسک مقعر با قطر حدودا 8 میکرومتر است. نسبت بالای سطح به حجم آن باعث تسهیل تبادل گازی می شود و قابلیت انعطافش آن را قادر می سازد که به راحتی از مویرگ ها عبور کند. طول عمر طبیعی آن حدود 120 روز است. سلول های پیر توسط گلبول های قرمزی از مغز استخوان جایگزین می شوند.
بلوغ گلبول قرمز به عوامل تغذیه ای متعددی از قبیل اسید فولیک و ویتامین B12 نیاز دارد. برای ساخت DNA توسط گلبول های قرمز نابالغ، نیاز به این ویتامین ها وجود دارد. این مواد برای مضاعف شدن گلبول های قرمز نابالغ و ساخت هم(هم مولکول مسئول حمل اکسیژن در خون) و پورفیرین(که برای تشکیل هموگلوبین با گلوبین ترکیب می شود) ضروری هستند. بسیاری از کم خونی ها ناشی از کمبود تغذیه ای آهن، فولات یا ویتامین B12 می باشند(قاضی جهانی و همکاران،71).
1-2 انواع آنمی ها(کم خونی)
1-2-1 آنمی های کمبود آهن و ویتامینها
آنمی میکروسیتیک هیپوکرومیک در اثر فقر آهن، شایع ترین نوع آنمی است. آنمی های مگالوبلاستیک در اثر کمبود ویتامین B12 واسید فولیک (کوفاکتور های لازمه برای بلوغ طبیعی گلبول های قرمز) ایجاد می شوند. آنمی وخیم (pernicious anemia)شایع ترین نوع آنمی کمبود ویتامین B12 است که حاصل نقص در سنتز فاکتور داخلی یا برداشتن قسمتی از معده (که فاکتور داخلی را تشریح می کند) با جراحی است. فاکتور داخلی یک پروتئین است که برای جذب موثر ویتامین B12 غذایی مورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *