پایان نامه با موضوع فرهنگ و تمدن، کاخ گلستان، شاه طهماسب

ه نام موزه “ایرا ن باستان” به شکل کاخ فیروز آباد فارس ساخته شد و در سال ???? ه.ش افتتاح گردید که آن را می توان موزه مادر در کشور به حساب آورد( حیدری و ساعتیان، ????).
در سال ???? ه. ش با کشف آثار باستانی در تخت جمشید، موزه تخت جمشید جهت نگهداری این اشیاء به وجود آمد. در سال ???? ه.ش بنای موزه مردم شناسی ایران بنیان نهاده شد و پس از ?? سال موزه مردم شناسی در خیابان ارامنه (بوعلی) گشایش یافت. جهت ارایه هرچه بهتر آثار، موزه مردم شناسی به کاخ ابیض(در مجموعه کاخ گلستان) کهن سالترین موزه کشور انتقال یافت (???? ه.ش). در سال ???? ه.ش موزه قزوین در کلاه فرنگی شاه طهماسب، (بنای چهل ستون قزوین) برپا شد و در ادامه این روند موزه چهل ستون اصفهان در کاخ چهل ستون افتتاح (???? ه.ش) و موزه هنرهای تزیینی در سال ???? ه.ش بنیان نهاده شد. موزه جواهرات در دی ماه ???? ه.ش در طبقه زیرین ساختمان بانک ملی ایران گشایش یافت. در سال ???? ه.ش موزههای تبریز و گرگان و در سال ???? ه.ش موزه شوش و در سال ???? ه.ش موزه ارومیه افتتاح شد که آثار موجود در این موزهها بیشتر جنبه تاریخی و مردم شناسی داشته است. موزه رشت در سال ???? ه.ش و موزه گنجعلی خان کرمان در سال ???? ه.ش تاسیس شد. موزه مجموعه فرهنگی آزادی در سال ???? ه.ش و موزه خانه صبا در منزل مسکونی شادروان استاد ابوالحسن صبا در سال ???? ه.ش تاسیس و افتتاح شد. از سال ???? ه.ش به بعد تغیرات وسیعتری در زمینه توسعه و تکمیل و تجهیز موزههای ایران انجام گرفته است که به عنوان مثال میتوان به موزههای مردم شناسی، هنرهای تزیینی و صبا در تهران و موزه رشت، آبادان، شوش، هفت تپه، قزوین، کاخ رودسر، دژ شاهپور در خرم آبد و… بالاخره به موزه پاریس در ارگ کریم خانی شیراز اشاره کرد. سال ???? ه.ش اوج احداث بناهای
موزهای ایران بوده است. در این سال انگیزه ایجاد بناهایی با عملکرد صرفا موزه عمومیت می باید که
موزههای هنرهای معاصر، فرش، فرهنگسرای نیاوران حاصل آن است (یاوری و رجبی، ????).
?-?-?- ویژگی مجموعهها
برای شناخت و درک صحیح اهمیت جنبههای فرهنگی، آموزشی و تحقیقی و همچنین نحوه سیاستگذاری در موزهها و سازماندهی ارتباطی آنها توجه به ویژگیهای مجموعههای موزهای امری حیاتی است. ویژگیهای مجموعهها در موزه نوعا به شرح ذیل قابل اشاره هستند:
? مجموعههای دائره المعارفی با اهمیت جهانی.
? مجموعههای دارای اهمیت فرهنگی و ملی.
? مجموعههای دارای موضوعات ویژه که از نظر ملی یا بین المللی واجد اهمیت می باشند مانند
آنهایی که با منطقهای با اهمیت تاریخی تلفیق شدهاند.
? مجموعههای دارای اهمیت منطقهای یا ملی.
? مجموعههای دارای اهمیت ملی .
? مجموعههای خصوصی.
این ویژگیهای هر کدام دارای خصوصیاتی هستند که ممکن است تا حدودی در ارتباط با سایرین وجه مشترکی نیز داشته باشند. به طور کلی موزههایی که دارای مجموعههای شاخص و شناخت شده باشند از محبوبیت و استقبال بیشتری برخوردار هستند. هنگام تامین تجهیزات مورد نیاز هر کدام از مجموعههای موزهای می بایست به در جنبه زیر به طور کاملا مشخص و به گونهای مداوم توجه داشت.
الف_ چگونگی دستیابی به اطلاعات و کارشناسان مورد نیاز.
ب_ ضرورت توجه به نقشی که ارتباطات موزهها در انتقال پیام از اشیاء به علاقمندان موزهها عهده دارند.
?-?-?- عوامل موثر بر دامنه فعالیت موزهها
جدول شماره ?-?- عوامل موثر بر دامنه فعالیت موزهها ( ماخذ؛ پژوهشگر)
نوع موزه

موزه درجه سه
موزه درجه دو
موزه درجه یک

_ نمایش موقت مجموعهها

_ نمایش دائم مجموعهها
_ نمایش دائم مجموعهها
_ نمایش موقت مجموعهها
زمان نمایش
_ برای دانش آموزان
_ برای دانش آموزان و سایر گروههای اختماعی
_ برای گروههای تخصصی و مراکز علمی و تحقیقاتی
امور آموزشی

_برای ارتقاء نمایشگاه
_برای رفع نیاز دانشجویان و دانش آموزان
_ برای ارتقا نمایشگاه
_ برای رفع نیاز کارشناسان و دانشجویان
امور پژوهشی

_ امانت دادن اشیاء (کپی یا اصل)
_ ارایه نمایشگاه سیار
_ امانت دادن اشیاء
_ ارایه خدمات پؤوهشی و آزمایشگاهی
خدمات خارجی
_ اشیاء و مجموعههای نمایشی کوچک و با ارزش (کپی یا اصل)
_ مجموعههای نمایشی و با ارزش
_ مجموعههای نفیس و با ارزش
_ اشیاء و مجموعههای خاص و بزرگ
انواع مجموعههای نمایشی
_ در محلات و مناطق مسکونی شهری
_ در مقیاس شهر و در مراکز شهری و یا در مناطق ویژه شهرها
_ در مقیاس ملی (فراشهری) و در مراکز شهری یا در مناطق ویژه شهرها و یا در سایتهای تاریخی و غیره
موقعیت شهری

?-?-?- طبقه بندی موزهها
هزاران موزه در سراسر جهان و آثار و اشیایی را نگهداری می کنند که اغلب این آثار نشان دهنده محیط زیست طیبعی انسان و یا میراث فرهنگی اوست. به سبب اختلاف در اهداف و فعالیتهای
موزهها طبقه بندی شفاف آنها دشوار است. با این حال، هرگونه کوشش در طبقه بندی آنها سبب درک کاملتری از اهداف و برنامههای موزه می گردد. مناسبترین شیوه برای طبقه بندی موزهها بر اساس مجموعه موزه می باشد. موضوع مجموعه می تواند مبنای این طیقه بندی قرار می گیرد. زیرا ماهیت آثار و اندیشههای وابسته به آن است که اهداف و فعالیتهای موزه را تعیین می کند(حیدری و ساعتیان، ????).

?-?-?- طبقه بندی و تیپولوژی موزهها
جدول شماره ?-?- طبقه بندی و تیپولوژی موزهها ( ماخذ: حیدری و ساعتیان، ????)
در داخل یک فضای ساختمانی مسقف اشیاء نمایش داده می شوند.
موزههای مسقف
طبقه بندی بر اساس فرم
اشیاء این موزهها در هوای آزاد عرضه می شود.
موزههای باز(سایت موزه و اکو موزه)

برای پیشبرد سریع اهداف فرهنگی و به دلیل عدم امکانات موجود در مناطق و شهرهای محروم شکل می گیرند.
موزههای سیار

ماکتها و تصاویر بزرگ از آثار و وقایع تاریخی که در میادین و معبرها نمایش داده می شوند.
موزههای خیابانی

موزه های هستند که مجموعههای آنها صرفا به دلیل ارزش زیبایی شان جمع آوری شده و در معرض نمایش قرار گرفته است.
موزههای هنری
طبقه بندی بر اساس محتوا و موضوع
آثار و اشیای قدیمی را که می توانند گویای زمینه و پیشینه مردم شناسی و باستان شناسی باشند، در خود جای دادهاند.
موزههای تاریخی

این موزهها آثار تاریخی، هنری و فنی را به مناسبتهای ویژه در معرض دید مردم قرار
می دهند.
موزههای تخصصی

این موزهها گیاهان، جانوران، سنگها، خاک و آنچه دست بشر در خلق آن دخالت نداشته است را نگهداری و معرفی می کنند که به انواع موزههای تاریخ طبیعی، جانوران زمینی، گیاهان، ماهیها و جانوران دریایی طبقه بندی می شوند.
موزه علوم

ساختههای فنی و صنعتی انسان را در زمینههای اختراعات، اکتشافات، وسایل نقلیه، ماشین آلات و مانند آنها به نمایش می گذارند و به نامهای موزهی اختراعات، موزهی اکتشافات، موزهی ماشین آلات و موزه وسایل نقلیه و غیره موسوم شدهاند.
موزههای فنی و صنعتی

موزهی محل به موزهای اطلاق می شود که محتوای آن و اکثر مخاطبان آن یک محله(شهر، روستا، شهرستان و…) را رد بر می گیرد. این موزهها در مقیاس کوچک و اکثرا با زیر بنای تقریبی کمتر از ???? متر مربع هستند.
محلی
طیقه بندی بر اساس مقیاس
به موزههای اطلاق می شوند که مخاطبان و محتوای آن به مرزهای استانی محدود شده و یک استان را به لحاظ( مردم شناسی، باستان شناسی، هنر و…) در بر می گیرد. این موزهها با زیر بنای ???? تا ????? متر مربع اجرا می شوند.
استانی

مقیاس این موزهها فراتر از مرزهای استانی بوده و یک منطقهی فرهنگی را در بر
می گیرند و در مقیاس بزرگ و زیر بنای تقریبی ????? تا ????? متر مربع هستند.
منطقهای

موزههای ملی دارای مخاطبان، محتوا و مقیاس فراگیرتر هستند. این موزهها مجموعهی وسیعی از فرهنگ و تمدن مردم یک کشور را در بر می گیرند و با زیر بنای بیش از ????? متر مربع احداث می شوند.
ملی

موزههای فرا ملی دارای محتوا یا مقیاس یا شاخصهی خاصی از نظر معماری، فارغ از مرزهای سیاسی کشوری هستند.
فراملی

?-?-?- اهداف عمومی موزهها
امروزه موزه یک مکان عمومی است که به فعالیتهای فرهنگی و پژوهشی تاکید بسیاری دارد و از اینرو به فضای آموزشی و پژوهشی و فضاهای انبار برای حفاظت و نگهداری مجموعهها و حتی کار کردن درون آنها، توجه بیشتری می شود. اینگونه تحولات در دو دهه اخیر از یکسو با استفاده از امکانات وسایل ارتباط جمعی همانند وسایل سمعی بصری و ایجاد فضاهای جدید به عنوان یک ضرورت در موزهها مطرح گردیدند و از سوی دیگر سرویسهای خدمات عمومی، مانند فروش کتاب، پوستر، کارت و همچنین بوفه، رستوران و… به بخشهای مهم عملکردی موزه تبدیل شدهاند. همچنین با افزایش چشمگیر سیاحان در شهرهای بزرگ و دیدار آنها از موزهها، بخش ورودی موزه، به عنوان یک فضای عمومی از اهمیت بسیاری برخوردار است. کثرت بازدیدکنندگان موزهها به همراه خود تنوع طلبی را به همراه داشته از اینرو موزهها طی سالیان گذشته، به عنوان فضای نمایشی به شمار
می روتد که می بایست رضایت خاطر و خواستههای متفاوت بازدید کنندگان مختلف را برآورده نمایند. از همین رو امکانات خدماتی و اداری این نوع فعالیتها نیز از سرعت فزایندهای برخوردار بودهاند. امروزه دیگر موزههایی که اساسا یکسری اتاقها و نمایشگاههای متفاوت می باشند، نمی توانند فضای مناسب و خدمات مورد نیاز یک موزه معاصر را بوجود آورند. گسترش نوع آوری در اداره و طراحی موزهها بسیار گسترده بوده و وارد حوزه فعالیتهایی در رشتههای هنرهای تزیینی، معماری، طراحی صنعتی، علوم، تکنولوژی، عکاسی، سینما، مردم شناسی و غیره گردیده است. در موزه های معاصر، فضاهای موزه به عنوان فضاهای انعطاف پذیر، فعال، متحرک و مردمی و متناسب با مقیاس انسانی بشمار می روند که با نوری شفاف پذیرای قشر وسیعی از مردم تا پاسی از شب هستند. این فضاها ضمن اینکه قابلیت نمایش اشیاء هنری را دارند، ماشین آلات سنگین و دیگر اشیاء صنعتی و طبیعی را نیز می توانند براحتی درون خود جا دهند ( حیدری و ساعتیان، ????).
هدف نمایش، بی شک مهمترین هدف از تاسیس هر موزه بوده و هست. در واقع کار اصلی هر موزه، ایجاد تسهیل در تمامی مستقیم بین فرد و شی است، خواه فرد یک کودک دبستانی باشد یا یک یک بزرگسال و خواه شی نمونهای متعلق به علوم طبیعی و یا یکی متنوع عرضه شده در تالار تاریخچه علوم و فنون باشد و یا یک اثر هنری که باید در نظر داشت که موزه وسیله نمایش اشیاء است، نه اشیاء وسیله نمایش موزه، و آنچه مسلم است موزه تنها وسیله ارتباطی عینی نیست، بلکه هدف اساسی آن القاء تاثیر فرهنگی و هنری و ایجاد رابطه بصری از طریق برخورد مستقیم با اشیاء دوبعدی به صورت رویارویی یک جهت با اشیاء سه بعدی از راه برخورد چند جهت است. از این رو موزه نقش های اجتماعی متعددی را ایفا کرده است. از این رو و
ظیفه هر موزهای مشخص ساختن جامعه مخاطب خویش و دریافت نیازهای آن، اعم از کلی و جزیی است و با مستند قرار دادن طبقات اجتماعی، اقلیتها و سطح فکری آحاد این جامعه، برنامه هر موزهای با ملاحظه گسترده و دیدگاه مجموعههایش تبعین شده و لذا دامنه فعالیتها و تواناییهای مالی جامعه مزبور می تواند در راستای تحقق اهداف و برنامههای فوق تاثیر شگرفی داشته باشد (یاوری و رجبی، ????).

?-?-??- بررسی رابطه فرهنگ با موزه
جدول شماره ?-?- بررسی رابطه فرهنگ با موزه (ماخذ: پژوهشگر)
????
سال
ستاری، جلال
نویسنده
موزهها
کتاب(مقاله)
تهران، نشریه موزهها، شماره?? و ??، سازمان میراث فرهنگی
منبع
نمی خواهیم موزه، موزهای شود
عنوان
مفهوم فرهنگ بسیار گستردهتر از مفهوم موزه است. فرهنگ کلیت است و موزه، جزیی از آن. موزه برای توسعه و یا شناساندن فرهنگ به مردم کمک می کند. یک مفهوم فرهنگ داریم و یک مفهوم فعالیت فرهنگی. موزه فعالیت فرهنگی است و فرهنگ کمیت پذیر نیست و مفهوم کیفی دارد. موزه باید کمک کند به توسعه فرهنگ، بدین معنی که همه باید بخت خود را برای آفرینش هنری و فرهنگی بیازمایند و بنابراین دولت وظیفه دارد که آموزش بدهد. بالطبع دولت نمی تواند هنر خلق کند بنابراین وظیفه دولت فراهم آوردن امکانات فرهنگ پذیری است و زمینه سازی برای فرهنگ آفرینی، باید موزه را وسیله کارآمدی برای توسعه فرهنگ یا همگانی کردن فرهنگ است. دید ما به موزه باید دید فرهنگی شود. گرفتن آمار و پرسش از مردم درباره موزه، یکی از بزارهای برنامه ریزی فرهنگی در این قلمرو است. باید ارتباط را با مردم در این مورد بیشتر کرد( ستاری، ????).
?-?-??- بررسی نقش آموزشی در موزهها در توسعه پایدار
جدول شماره ?-?- بررسی نقش آموزشی در موزهها در توسعه پایدار( ماخذ: پژوهشگر)
????
سال
منصورزاده، یوسف
نویسنده
موزهها
کتاب(مقاله)
تهران، نشریه موزهها، شماره??، سازمان میراث فرهنگی
منبع
نقش آموزشی موزهها در توسعه پایدار
عنوان
موزه یکی از نهادهای مهم فرهنگی است که بعد از رنسانس در توسعه جوامع نقش مهمی را ایفا کرده است. اگر به تاریخ تحول موزه ها توجه نماییم، در خواهیم یافت که موزهها در طول تاریخ سه نوع نقش مهمی را ایفا نمودهاند: ?- نقش تفریحی ?- نقش آموزشی ?- نقش علمی، در شرایط فعلی نقش تفریحی موزهها به مرور به نقش آموزشی و علمی تبدیل می شود. در این میان نقش آموزشی موزهها، از اهمیت زیادی برخوردار است. با اغاز رنسانس و شکوفایی علم و داش در اروپا پس از قرن پانزدهم میلادی، موزهها هم به موازات رشد و توسعه علوم مختلف فعالیت خود را آغاز کرده و در رشد و توسعه جوامع اروپایی نقش مهمی را ایفا نمودند. در عصر رنسانس که انسان به علم دنیوی شدن آن توجه کرده بود، به موزهها نیز توجه کرد، چون تنها تنها محصمل مادی علم که برای انسان محسوس است، موزه است. در اواخر قرن هجدهم که موزه در مفهوم امروزی آن شکل گرفت و پیشرفت علوم، گسترش دامنه کنجکاوی مردم، کشش به سوی یافتههای باستان شناسی و پیدایش اولین جوامع دانشگاهی به این امر کمک کرد، موزهها به عنوان یک آزمایشگاه مرکزی که رابطه تنگاتنگی با مراکز دانشگاهی داشت، فعال شد. در اواخر قرن نوزدهم، در صدد برآمدند تا از موزهها برای آموزش و پرورش جوانان سود جویند. کشورهای زیادی در راس این حرکت قرار گرفتند و حتی تسهیلاتی فراهم آوردند تا جوانان در سنین پایین از طریق بازدید از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *