منبع پایان نامه ارشد درباره کاشت، ab، بیوماس، لاین

a
16/0ab
18/0abc
نعمت

a: اعداد در هر ستون که حداقل دارای یک حرف مشترک می باشند فاقد اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5 درصد در آزمون دانکن می باشند.
b: روز پس از کاشت

4-1-8- دوام بیوماس
بر طبق جدول (4-16) مقایسه میانگین در روزهای مختلف پس از کاشت، دوام بیوماس بعد از نشاء کاری در همه تیمارها سیر افزایشی داشت. BMD در بین ژنوتیپ ها از g.day85/110 در لاین شماره 416 در 30 روز پس از کاشت، تا g.day 1/2615 ، در 75 روز پس از کاشت متغیر بود. در 75 روز پس از کاشت لاین های 329، 203، 209، 415، 108، 136 و 424 نیز با لاین 416 تفاوت معنی داری نداشتند. تمام لاین های مذکور علاوه بر دوام بیوماس بالا از سرعت رشد بالا (جدول4-4) و عملکرد بالایی (جدول 4-20) نیز برخوردار بودند.

جدول 4-15- میانگین مربعات دوام بیوماس در روزهای پس از کاشت در ژنوتیپ های مورد مطالعه

(گرم در روز) BMD

75
60
45
30 a
درجه آزادی (df)
منابع تغییرات
30/333772**
77/149612**
86/81155**
98/11684**
3
تکرار (R)
69/300358**
004/101541**
14/8153*
45/2708*
13
تیمار (T)
29/85755
56/23592
74/3450
07/876
39
خطا (E)

55
کل
46/12
29/11
66/13
51/19

ضریب تغییرات(%)

? و?? به ترتیب به مفهوم معنی دار در سطح احتمال 5 درصد و1درصد میباشد
a : روز پس از کاشت

جدول 4-16- مقایسه میانگین مربعات دوام بیوماس در ژنوتیپ های مورد مطالعه

(b)
BMD

75
60
45
30
ژنوتیپa
1/2615 a
7/1522a
48/383d
85/110f
416
7/2388 abc
2/1436a
15/387cd
53/111f
136
6/2489 abc
9/1436a
13/412bcd
58/187ab
108
1/1702 d
2/1099bc
50/370d
15/141abcdf
223
8/2247 abc
9/1325ab
18/440abcd
83/138bcdef
424
4/2522 ab
6/1487a
28/487ab
48/149abcdef
415
0/2539 ab
3/1485a
93/392bcd
18/128def
203
90/2110 bcd
7/1077c
18/395bcd
55/155abcdef
233
9/2537 ab
7/1473a
58/484abc
10/182abc
209
7/2557 ab
0/1486a
05/520a
55/176abcd
329
NA
0/1090bc
95/460abcd
00/189a
هاشمی
5/2024 cd
5/1314abc
20/436abcd
73/160abcde
کادوس
2/2586 ab
7/1444a
55/440abcd
40/158abcdef
هیبرید بهار
4/2220 abc
2/1363a
30/408bcd
73/133cdef
نعمت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *