منبع مقاله درباره نمونه برداری، ارزیابی کیفی، منابع فارسی

کیفیت و کمیتDNAاستخراج شده………………………………………………………………………….86
3_4_8_1_ارزیابی کفیت DNA استخراج شده………………………………………………………………………………..86
3_4_8_1_1_آماده سازی مواد مصرفی جهت ارزیابی کیفی DNA استخراج شده…………………………….86
بافر تریس-بورات-EDTA یک برابر……………………………………………………………………………………………….86
بافر نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………86
ژل آگارز……………………………………………………………………………………………………………………………………….86
3_4_8_2_ارزیابی کمیت DNA استخراج شده برای انجام PCR و RFLP……………………………………… 88
3_4_8_3_ PCR بر اساس پروتکل WHO………………………………………………………………………………….. 90
3-4-8-3-1مراحل PCR روی نمونه های DNA استخراج شده………………………………………………………..91
3-4-9- الکتروفورز محصولPCR……………………………………………………………………………………………….. 92
RFLP …………………………………………………………………………………………………………………………………………92
3_4_10_هضم DNA کروموزمی به وسیله آنزیم Pvu II………………………………………………………………. 93
3_4_11_جداسازی قطعاتDNA به وسیله الکتروفورز……………………………………………………………………..94
3_4_12_ ساترن بلاتینگ ………………………………………………………………………………………………………………94
3_4_12_1_آماده سازی محلول های مورد نیاز ساترن بلاتینگ …………………………………………………………94
3_4_12_2_عمل آوری ژل قبل از بلاتینگ ……………………………………………………………………………………..96
3_4_12_3_بلاتینگ به روش موئینه ……………………………………………………………………………………………….96
3_4_12_3_عمل آوری غشا بعد از بلاتینگ ……………………………………………………………………………………97
3_4_13_تثبیت DNA برروی غشا ………………………………………………………………………………………………..98
3_4_14_تهیه پروب های هیبریداسیون و مک هیبریداسیون …………………………………………………………………..98
3_4_14_1_پروب PGRS ………………………………………………………………………………………………………………..99
3_4_14_2_به دست آوردن رقت مناسب برای پروبPGRS به روش مک هیبریداسیون………………………..99
3_4_15_شناسایی ……………………………………………………………………………………………………………………………100
3_4_16_دات بلاتینگ ……………………………………………………………………………………………………………………..101
3_4_17_پری هیبریداسیون و هیبریداسیون با پروب نشان دار با دیگوکسیژنین ……………………………………..102
3_4_17_1_مرحله پری هیبریداسیون ………………………………………………………………………………………………..102
3-4-17-2- مرحله هیبیریداسیون ………………………………………………………………………………………………………102
فصل چهارم(نتایج و بحث ) …………………………………………………………………………………………………………….104
نتایج و بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………………105
4-1- نمونه برداری ………………………………………………………………………………………………………………………….105
4-2- بررسی کشت لوله های لونشتاین– جانسون ………………………………………………………………………………..105
4-3-آزمون وجود IS6110 ………………………………………………………………………………………………………………106
4-3-1- نتایج واکنش PCR……………………………………………………………………………………………………………. 106
4-4- بررسی کمیت DNA استخراج شده برای هضم آنزیمی ((RFLP…………………………………………………..107
4-5- بررسیDNA استخراج شده ……………………………………………………………………………………………………..108
4-6- نتایج هضم آنزیمی(RFLP)، بررسی الکتروفورز و تهیه عکس……………………………………………………….109
4-7- نتایج ساترن بلاتینگ ………………………………………………………………………………………………………………..110
فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات) ……………………………………………………………………………………………….114
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….125
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………..126
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………126
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………127

فهرست جدول ها
عنوان جدول صفحه
جدول1-1نامگذاری مایکوباکتریوم ها ……………………………………………………………………………………………………. 8
جدول1-2:لیست جدید تستهای رایج شیمیائی برای تمایز گونههای مختلف کندرشد مایکوباکتریای ……………. 33
جدول 1- 3: لیست جدید تستهای رایج شیمیائی برای تمایز گونههای مختلف سریع الرشد مایکوباکتریایی ……………….. 35
جدول 3-1: تعداد 65 نمونه عقدههای لنفاوی گاو ارسالی به موسسه سرم سازی رازی ……………………………….. 71
جدول 3-2: لیست مواد مصرفی …………………………………………………………………………………………………………… 72
جدول 3_3 : مواد متشکله در محیط کش
ت لونشتاین- جانسون ………………………………………………………………… 79
جدول 3-4: تستهای تعیین هویت مایکوباکتریومها ………………………………………………………………………………. 81
جدول 3-5: برنامه دما، زمان و چرخه ترموسایکلر ………………………………………………………………………………….. 91
جدول 4-1- نمونههای مورد استفاده به همراه الگوهای مشاهده شده و مکان جغرافیائی نمونهها ………………………….. 113

فهرست شکل ها
عنوان شکل صفحه
تصویر1-1 : شیوع بیماری سل در سال 2010……………………………………………………………………………………….. 6
تصویر1-2-مایکوباکتریوم ها و دیواره سلولی آنها ……………………………………………………………………………………………. 11
تصویر1-3: عکسبرداری توسط میکروسکوپ الکترونی از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ………………………………………………………………………………… 11
تصویر1-4: کلنی های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس روی محیط لونشتاین جانسون ………………………………….. 13
تصویر1-5- دیواره سلولی مایکوباکتریوم ها ……………………………………………………………………………………… 14
تصویر 1-8-بیماریزایی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ………………………………………………………………………… 16
تصویر1-9:عکس قفسه سینه بیماری که به سل مبتلاست توسط اشعه ایکس …………………………………………. 20
تصویر 1-10-داروهای مورد استفاده برای درمان بیماری سل ……………………………………………………………. 21
تصویر 1-11- دام مبتلا به سل، ضایعه سلی در بافت ریه……………………………………………………………………. 24
تصویر 1-12- مسیر انتقال مایکوباکتریوم بویس ………………………………………………………………………………… 29
تصویر1-13:ژنوم مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ……………………………………………………………………………………. 41
تصویر1-14:ژنوم مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ……………………………………………………………………………………. 41
تصویر1-15:ژنوم کامل سویه H37Rv مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ……………………………………………………….. 42
تصویر1-16: مراحل اصلی برای تشخیص پلی مورفیسم در ژنوم مایکوباکتریوم بویس با استفاده از روش REA …………………….. 46
تصویر1-17: مراحل اصلی برای تشخیص پلی مورفیسم در ژنوم مایکوباکتریوم بویس با استفاده از روش RFLP …………………… 46
تصویر1-18: قطعات IS6110 و لوکوس DR در ژنوم مایکوباکتریوم توبرکلوزیس H37RV ……………………….. 51
تصویر1-19 : لوکوس DR و یک توالی فاصله انداز را DVR میگویند ………………………………………………… 51
شکل 1-20 : حذف توالی های فاصله انداز، که ممکن است در یک یا چند توالی فاصله انداز باشد …………. 52
تصویر2-1: مومیایی یافت شده در کـشور مص