رشته مدیریت-دانلود پایان نامه در مورد بورس اوراق بهادار تهران

تقسیمی تأکید دارند و اظهار می‌کنند که تغییر در سود تقسیمی بر ارزش شرکت تأثیرگذار است. از طرف دیگر سرمایه‌گذاران نیز خواستار بیشترین سودتقسیمی می‌باشند.
سرمایه‌گذاران به آن‌دسته از نسبت‌های مالی که نشان‌دهنده واقعیت‌های بازار هستند اعتماد می‌نمایند(نسبت‌هایی مانند نقدشوندگی، سودآوری و ورشکستگی)، آنان به‌منظور اطمینان از ثبات بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سودتقسیمی از این نسبت‌ها استفاده می‌کنند. استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی به تجزیه و تحلیل این صورت‌ها برای اخذ تصمیمات منطقی در دستیابی به اهدافشان اعتماد می‌کنند. علاوه بر این سرمایه‌گذاران احتمالاً به افشائات عمومی وام‌گیرندگان، درخصوص عملکرد و چشم‌انداز آتی شرکت اتکا می‌نمایند(لارسن، 2005).
نسبت‌های مالی با اهمیت برای سرمایه‌گذاران نسبت‌هایی است که به سودتقسیمی و ارزش‌های بازار مرتبط باشد. سرمایه‌گذاران به این نسبت‌ها به‌عنوان دو معیار برای تعیین میزان بازده سرمایه‌گذاری‌های خود اتکا می‌کنند. معیار اول تقسیم ارزش بازار هر سهم از سهام عادی شرکت بر مبلغ سود هر سهم می‌باشد، این معیار با عنوان «نسبت P/E » شناخته می‌شود (ویگانت و همکاران، 2003). معیار دوم مبتنی بر سودتقسیمی است. در این معیار سودتقسیمی متعلق به هر سهم از سهام عادی شرکت بر قیمت بازار شرکت، تقسیم می‌شود (هورن‌گرن و هریسون، 1989).
نسبت‌های مورد استفاده در متن این پژوهش، اهمیت قیمت بازار برای اخذ یک تصمیم خوب درخصوص سرمایه‌گذاری یک سهم معین را بیان می‌کند. نسبت سودتقسیمی مبتنی بر این نظریه است که قیمت بازار، یکی از اجزاء اولیه برای تصمیم‌گیری در خصوص خرید یک سهم می‌باشد. محاسبه هر دو نسبت مذکور مبتنی بر ارزش بازار است، اما ارزش بازار یکی از اجزاء اصلی رویدادهای پولی و حسابداری است (ویگانت و همکاران، 2003).
شرکت‌ها معمولاً نسبت سود هرسهم به ارزش دفتری (E/B) را ارائه می‌نمایند. در شرایط عادی نتیجه حاصل از نسبت سود هر سهم به ارزش دفتری (E/B) خیلی بزرگتر از نسبت قیمت بازار به سودهرسهم می‌باشد. سرمایه‌گذاران نگران ارتباط بین سود هرسهم و ارزش دفتری آن نیستند بلکه آنان در جستجوی ارتباط بین قیمت بازار با سود هرسهم (EPS) و سودتقسیمی هرسهم (DPS) می‌باشند (لارسن، 2005).

 
 
برای اهداف این پژوهش فرض شده که در ادبیات حسابداری نسبت E/B برای مقایسه با نسبت E/P بکار رفته است. نسبت E/B بندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد زیرا این نسبت بیانگر ارزش دفتری هرسهم می‌باشد که برای تصمیمات سرمایه‌گذاران بی اهمیت محسوب می‌شود. بطور کلی نسبت P/E بسیار مهم است زیرا قیمت بازار عامل اصلی برای تصمیمات سرمایه‌گذاران و استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی است (هورن‌گرن و هریسون، 1989). پژوهش حاضر مبتنی بر این فرض است که سرمایه‌گذاران جزء استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی می‌باشند و می‌بایست در خصوص سرمایه‌گذاری در یک شرکت تصمیم‌گیری کند.
برای بدست آوردن نسبت سودتقسیمی باید سودتقسیمی هر سهم را به قیمت بازار آن تقسیم نمود. همچنین به‌منظور انعکاس بازده صحیح سرمایه‌گذاری‌ها می‌بایست بازده دارایی‌ها از طریق تقسیم ارزش منصفانه سودخالص بر میانگین ارزش منصفانه جاری کل دارایی‌ها محاسبه شود. این پژوهش مبتنی بر این بحث است که تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی باید ارزش منصفانه را مورد استفاده قرارداده و مدیران نیز از این صورت‌ها استفاده می‌کنند.
2-8 . پیشینه تحقیق
2-8-1 . تحقیقات داخلی
دستگیر و امیدعلی (1383) در پژوهش خود سعی کردند تا دلایل عدم به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران را مورد بررسی قرار دهند. آنها با انجام بررسی‌ پنج مورد اساسی که می‌توانست بیش‌ترین تأثیر را در به‌کارگیری حسابداری تورمی در یک کشور داشته باشند درقالب پنج فرضیه به شرح زیر بیان کردند:
1- عدم آشنایی مسئولین حسابداری با مفاهیم حسابداری تورمی، باعث عدم به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران است.
2- ناکافی و غیرقابل اعتماد بودن شاخص‌های تغییر سطح عمومی قیمت‌ها در ایران، باعث عدم به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران است.
3- افزایش بدهی مالیاتی ناشی ازتجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، یکی از دلایل عدم به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران است.
4- بیش‌تر بودن مخارج به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران از منافع حاصل از آن، یکی از دلایل عدم به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران است.
5- عدم‌حمایت دولت از بخش‌های اقتصادی در خصوص به‌کارگیری حسابداری تورمی باعث عدم به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران است.
جامعه آماری این تحقیق به 5 دسته تقسیم شده و طبق بررسی‌هایی که به‌عمل آوردند تعداد ترکیب اعضای آن به شرح نگاره شماره 2-2 بود.
نگاره شماره 2-2. ترکیب جامعه آماری تحقیق
ردیف
شرح
تعداد اعضاء
درصد
1
اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی
70
12
2
دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد رشته حسابداری
150
25
3
شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
300
51
4
موسسات حسابرسی مستقل
50
9
5
موسسات دولتی
20
3
جمع
590
100
از جامعه 590 عضوی 115 عضو با انتساب نسبی و انتخاب تصادفی ساده اخذ گردیده که درصد مشارکت هر طبقه در نمونه مساوی است. این امر به یکنواختی نتایج حاصل از تحقیق کمک می کند. چرا که اگر تعداد اعضای طبقه‌ای بیش‌تر باشد مشارکت آن نیز در تحقیق و نتایج حاصل از آن بیش‌تر خواهد بود. برای آزمون فرضیات، از روش‌های استنباط آماری Z و کای مربع استفاده شده است، استفاده از آزمون Z بدین خاطر بوده که حجم نمونه بیش از 30 است. سطح زیر منحنی برای رد فرضیات به میزان 5%P در نظر گرفته شده است. بعد از آزمون فرضیات نتایج زیر به دست آمد:
همان‌گونه که عنوان گردید، موضوع این تحقیق، شناسایی موانع به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران است، که با طرح فرضیه‌هایی سعی گردید دلایل عدم استفاده از حسابداری تورمی در ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج آزمون فرضیه‌ها، نشان از تأیید پنج فرضیه اصلی تحقیق داشت. با بهره گرفتن از آن نتایج و همچنین مصاحبه‌هایی که با بعضی از آزمون‌شوندگان انجام شد، نتایج زیر به‌دست آمده:
آزمون فرضیه اول تأیید نمود که «مدیران در حال حاضر آشنایی لازم با حسابداری تورمی ندارند و همین امر باعث بی‌اعتمادی آن‌ها به حسابداری تورمی شده است.» از جنبه تئوریک، متأسفانه در کشور ما به حسابداری تورمی، بهای لازم داده نشده است. چرا که از بعد آموزشی جایگاه حسابداری در سرفصل دروس دانشگاهی رشته حسابداری مبهم است.
یکی از فرضیات این تحقیق، آن بود که مدیران شاخص‌های قیمت‌های اعلام شده از طرف دولت را کافی برای انجام حسابداری نمی‌دانند و به آن‌ها اعتماد ندارند. مدیران شاخص‌های اعلام شده را صرفاً اعداد و ارقامی صوری می‌دانند که نمی‌تواند بیانگر واقعیات اقتصادی باشد. استفاده از شاخص‌های عمومی قیمت‌ها که در ایران ارائه می‌شود تنها می‌تواند برای تعدیل حساب‌ها جهت قدرت خرید جاری پول استفاده شود، در حالی که استانداردهای آمریکا و انگلستان تأکید بر استفاده از ارزش‌های جایگزینی دارایی‌های برای تعدیل حساب‌ها دارند. متأسفانه ارزش‌های جایگزینی دارایی‌ها برای آن دسته از ماشین‌آلات و تأسیسات خارجی که در عمده کارخانجات ما استفاده می‌شود یا وجود ندارد و یا با سختی فراروان قابل دستیابی است. متأسفانه شاخص‌های خاص برای تعیین ارزش‌های جایگزینی دارایی‌ها در ایران تهیه نمی‌شود، و این مشکل یکی از عوامل عدم استفاده از حسابداری تورمی در ایران است.
همان‌گونه که عنوان گردید فرضیه سوم بیان نمود که «افزایش بدهی مالیاتی ناشی از تجدید‌ارزیابی دارایی‌های ثابت در شرایط
تورم مانعی در به‌کارگیری حسابداری تورمی است». با توجه به نتایج حاصل از پرسش‌نامه این فرضیه نیز تأیید گردید. در انجام حسابداری تورمی نیاز است ارزش دارایی‌های غیرپولی براساس ارزش‌های جاری آن‌ها تعیین شوند. مسلماً با توجه به افزایش قیمت‌های در شرایط تورم، تعدیل قیمت دارایی‌ها، منجر به افزایش ارزش دفتری دارایی‌های غیرپولی چون ماشین‌آلات و تأسیسات می‌شود. براساس لایحه ای که در سال 1379 توسط مجلس در خصوص مالیات تجدیدارزیابی دارایی‌ها به تصویب رسیده است، مالیات بر اضافه ارزش دارایی‌ها، با نرخ 10 درصد برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 15 درصد برای سایر شرکت‌ها و به‌صورت اقساط ده ساله، مساوی سالیانه در نظر گرفته شده است. این امر در تحقیق حاضر نشان داد که یکی از دلایل عدم استفاده از حسابداری تورمی در ایران است. از طرفی دیگر، هر روشی که از طرف حسابداران به کار برده می‌شود، اولین خصوصیت آن بایست این باشد که منافع آن بر مخارج آن فزونی داشته باشد. هرچند تاکنون، تحقیق جامعی در خصوص مخارج و منافع حاصل از حسابداری تورمی انجام نگرفته است، اما به هر حال، مدیران معتقدند که منافع حاصل از حسابداری تورمی کم‌تر از مخارج آن است.
عدم حمایت دولت از شرکت‌ها در اجرای حسابداری تورمی، خود گواه دیگری بر عدم تمایل مدیران در به کاربرد حسابداری تورمی شده است. عدم وجود استاندارد مناسبی برای حسابداری تورمی، یکی از موانع کاربرد آن است.
2-8-2. تحقیقات خارجی
میلاد (2008) درتحقیق خود به بررسی سودمندی ارزش منصفانه بازار دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاران پرداخته است. هیأت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) مسئول اصلی تدوین اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری (GAAP) است. مطابق نظر هیأت مذکور باید ارزش منصفانه دارایی‌ها را افشا نمود. سوال اصلی این پژوهش این بود که «ارزش منصفانه بازار دارایی‌ها چگونه بر تصمیمات سرمایه‌گذاران زن و مرد تأثیر گذار است؟» برای پاسخ به سوال پژوهش دو فرضیه به‌صورت زیر مطرح گردید:
1-1H – افزایش ارزش دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاران مرد و زن مبنی بر تامین مالی برای سرمایه‌گذاری یا مخارج سرمایه‌ای شرکت تأثیرگذار نیست.
2-1H – ارزش منصفانه بازار دارایی‌ها به مردان و زنان برای تصمیمات بهتر سرمایه‌گذاری کمک نمی‌کند.
برای آزمون فرضیات تحقیق و آزمون همبستگی متغیرها از آزمون t مستقل استفاده گردید. در این تحقیق ارزش منصفانه دارایی‌ها به عنوان مبلغی که یک دارایی فروخته می‌شود یا تحصیل می‌شود تعریف شده است.
داده‌های تحقیق از طریق پرسش‌نامه‌ای که دارای مقیاس 5 سطحی لیکرت است جمع‌آوری شده است که به پاسخ‌دهندگان اجازه می‌دهد که نظرات خود را از «کاملاً موافق» تا «کاملاً مخالف» ارائه نمایند.
نگاره شماره 2-3. نتایج آماری
شرح
جنسیت
تعداد (N)
میانگین (M)
انحراف از میانگین (SD)
سوال 1
زن
225
52/3
06/1
مرد
289
60/3
12/1
سوال 2
زن
225
51/3
16/1
مرد
289
42/3
21/1
سوال 3

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

زن
223
21/3
11/1
مرد
288
41/3
12/1
سوال 4
زن
222
76/3
96/0
مرد
288
89/3
98/0
سوال 5
زن
226
54/3
21/1
مرد
290
62/3
12/1
سوال 6
زن
223
06/4
07/1
مرد
287
04/4
01/1
سوال 7
زن
222
29/3
17/1
مرد
290
14/3

33/1
می‌توان دریافت که بین پاسخ‌دهندگان به سوالات در خصوص سودمندی ارزش منصفانه در تصمیمات سرمایه‌گذاران، در کلیه سوالات اختلاف معناداری وجود ندارد که نشان دهنده رد فرضیه 1-1H و 2-1H می‌باشد.
2-9. خلاصه فصل
در این فصل به بررسی ادبیات موضوع تحقیق و مبانی نظری مرتبط با ارزش منصفانه پرداخته شد. پس از مقدمه، به معرفی استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی و روش‌های ارزشگذاری در حسابداری پرداخته شد. سپس مفاهیم نظری مرتبط با روش‌های مختلف ارزشگذاری مطرح گردید. در پایان مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در حوزه این پژوهش آورده شد.

فصل سوم
روش تحقیق
3-1. مقدمه
در این فصل در ابتدا روش تحقیق ذکر خواهد شد و در ادامه جامعه آماری و شیوه گزینش نمونه آماری تشریح خواهد گردید. سپس فرضیات تحقیق و نحوه محاسبه هر یک از متغیرهای تحقیق به صورت جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت. همچنین روش‌ها و منابع گردآوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز برای انجام تحقیق ذکر خواهد شد.
3-2. روش تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی سودمندی افشاء ارزش بازار نهفته دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان در ایران و شناسایی عوامل موثر در عدم افشاء این ارزش‌ها با توجه به مجاز بودن تجدید ارزیابی دارایی‌ها، می باشد.
روش مورد استفاده در این پژوهش روش پیمایشی است. داده‌ها از طریق توزیع پرسشنامه به‌دست آمده است. روش آماری این پژوهش، آزمون t تک متغیره استفاده شده است. مراحل کلی تحقیق به این صورت می‌باشد که ابتدا بر مبنای ادبیات تحقیق متغیر‌ها مشخص گردید. سپس جامعه آماری تحقیق که در برگیرنده کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن داده‌های مورد نظر تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه بین مدیران شرکت‌های مذکور استخراج شد و در نهایت فرضیات تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
3-3. جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. جامعه آماری تحقیق حاضر متشکل از کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. شواهد تجربی حاکی از آن است که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا حدود زیادی از لحاظ نوع مالکیت، مدیریت، فعالیت، الزامات قانونی در گزارش‌دهی اطلاعات و سایر ویژگی‌های مهم، به طور محتوایی نماینده مناسبی از شرکت‌های ایرانی می‌باشند. به این جهت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شده‌اند. علاوه بر این، علت دیگر محدود کردن جامعه آماری به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، امکان دستیابی بیشتر و سریع‌تر با اطلاعات لازم از قبیل آدرس دفاتر مرکزی بوده است.
بر مبنای لیست منتشر شده از سوی بورس اوراق بهادار تهران در تیرماه سال 1389، تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس متشکل از 453 شرکت بود و با در نظر گرفتن 10 مدیر برای هر شرکت جامعه آماری این پژوهش 4530 نفر درنظر گرفته شد. داده‌های این پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه بین مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حاصل گردید. طبق نمونه تحقیق میلاد (2008) که پرسشنامه را بین سرمایه‌گذاران توزیع نموده بود ما نیز برای جمع‌آوری داده‌های این پژوهش، پرسشنامه را بین مدیران شرکت‌های فوق الذکر به عنوان سرمایه‌گذاران نهادی توزیع نمودیم.
3-4. نمونه آماری
نمونه آماری عبارتست از تعداد محدودی از جامعه آماری که بیان‌کننده ویژگی‌های اصلی جامعه باشند. در این پژوهش مدیران سطوح عالی شرکت ها (مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، معاونان مالی و مدیران مالی و مدیران سرمایه‌گذاری و رئیس