پایان نامه رایگان درمورد دانشگاه کابل، عوامل بازدارنده، آموزش از راه دور

حال شبکه های اجتماعی یکی از عرصه های اینترنتی هستند که کاربران بیشمار آن ها به صورت خود جوش اقدام به آموزش و انتقال دانسته های تخصصی و عمومی خویش به دیگران می کنند. علاوه بر این، شبکه های اجتماعی علمی و آموزشی نیز به صورت تخصصی و با هدف آموزش از راه دور یا همان آموزش مجازی مشغول فعالیت هستند(سلیمانی پور 1389، 18).
2-4-7-7 فیس بوک و اختلالات روانشناختی
یکی از شایع ترین مشکلات روانی که درباره کاربران فیس بوک مطرح می شود، ابتلا به افسردگی است. بعضی وقت ها تماشای تصاویر از مهمانی، مسافرت، گردش های دسته جمعی دوستان سبب می شود افراد نسبت به خودشان احساس بدی داشته باشند و فکر کنند زندگی آن ها چقدر یکنواخت و کسل کننده شده است. دلیلش این است که به طور طبیعی افراد خود را با دوستان، همکلاسی های قدیمی و هم دانشگاهی های خود مقایسه می کنند و خیال می کنند نسبت به آنها کمبودهای بی شماری در زندگیشان وجود دارد. علاوه بر افسردگی، استفاده از فیس بوک با بروز بعضی از اختلال های روانشناختی، به ویژه در میان نوجوانان در ارتباط است. تحقیقات نشان می دهد که نوجوانان و جوانان کم سن و سالی که بیشتر وقت شان را در فیس بوک می گذرانند و در معرض ابتلا به دسته ای از اختلال های روانشناختی مانند مانیا54، بدبینی، پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی و افسردگی و … قرار دارند. فیس بوک مانند بنزینی است که آتش مشکلات را در نوجوانانی که تمایل به خودشیفتگی دارند، چند برابر می کند؛ چون به آنها اجازه می دهد که خودشان را به طور غیر واقعی به مردم معرفی کنند.
2-4-7-8 فیس بوک و اعتیاد
یکی دیگر از مشکلاتی که فیس بوک برای مردم سراسر جهان به همراه آورد، اعتیاد به اینترنت است. بیش از هشت هزار مطالعه انجام شده توسط پژوهشگران دانشگاه شیکاگو بعد از تجزیه و تحلیل بیش از ??? کاربر فیس بوک نشان می دهد که غیر فعال کردن پروفایل فیس بوک برای این افراد بسیار سخت تر از ترک سیگار بوده است. فیس بوک بعضی از کاربران را به قدری به خودش وابسته می کند که چند ساعت دوری از اینترنت آنها را دچار نگرانی و آشفتگی می کند و این افراد مانند معتادان باید هر چه سریع تر به پشت رایانه خود برگردند. این اعتیاد در میان نوجوانان و جوانان خطرناک تر است و می تواند آنها را از فعالیت مفید و موثر باز دارد(http://www.afkarnews.ir ).
2-5- پیشینه پژوهش
2-5-1 تحقیقات داخلی
فیاض بخش و همکاران (1390) پژوهشی تحت عنوان “استفاده از اینترنت و سلامت در دانشجویان: بررسی آگاهی، نگرش و سبک زندگی متناسب با اینترنت” انجام دادند. یافته های این پژوهش نشان میدهد که بیشتر از 50 درصد آنان سبک زندگی نا مطلوبی داشتند. تنها 4 درصد از شرکتکنندگان آگاهی مطلوبی نسبت به تأثیر اینترنت بر سلامت خود داشتند. در بررسی نگرش نسبت به تأثیر اینترنت بر سبک زندگی مشخص شد که 70 درصد دانشجویان قبول داشتند کار با اینترنت میتواند سبب کاهش فعالیت بدنی شود و 47 درصد با این موضوع که استفاده از اینترنت تمایل افراد را برای کشیدن سیگار را افزایش میدهد موافق نبودند. در نتیجه گیری این پژوهش همچنین آمده است که با توجه به گسترش روز افزون اینترنت در بین دانشجویان و جوانان و پایین بودن سطح آگاهی دانشجویان نسبت به تأثیر اینترنت بر سلامت، طراحی، اجرای برنامههای آموزشی مناسب و استفاده از مداخلات اثربخشی مبتنی بر اینترنت با هدف افزایش سطح آگاهی و اثرگذاری بر رفتار گروههای مختلف جوانان به ویژه دانشجویان ایرانی ضروری است.
سلیمی، جوکار و نیکپور (1388)، پژوهشی تحت عنوان “ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از استفاده از اینترنت” انجام دادند. یافتههای این پژوهش حاکی از آن بود که ادراک اجتماعی به طور مستقیم پیشبینی کنندهی منفی ضعیفی برای استفاده از اینترنت است. همچنین احساس تنهایی خانوادگی و اجتماعی، نقش واسطهای بین ادراک حمایت اجتماعی و میزان استفاده از اینترنت دارند. نتایج پژوهش حاضر مؤید نقش واسطهگری احساس تنهایی خانوادگی و اجتماعی در پیوند حمایت اجتماعی و میزان استفاده از اینترنت بود. در مجموع یافتهها اهمیت نقش حمایت اجتماعی و احساس تنهایی را در میزان استفاده از اینترنت نشان داد.
حسنزاده (1388) پژوهشی تحت عنوان “اعتیاد به اینترنت در دانشجویان: تهدیدی بر سلامت روان” انجام داد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد در دانشجویان مورد مطالعه اعتیاد به اینترنت شایع بوده است. اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر و پسر و بر حسب استفاده از اینترنت متفاوت است. ولی بر حسب سنین مختلف، متفاوت نیست. در نتیجهگیری این پژوهش آمده است که اعتیاد به اینترنت در دانشجویان است و پیشگیری از خطرات و عوارض آن در دانشجویان ضروری به نظر میرسد.
عینی و همکاران (1390) پژوهشی تحت عنوان “الگوی استفاده از اینترنت در دانشآموزان دبیرستانی شهر تهران و ایمنی آن” انجام دادند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد الگوی استفاده از اینترنت بیشترین سایت مورد استفاده 3/45 درصد سایت موسیقی و سایت مورد علاقه 7/41 درصد عکس بود. 43 درصد از نمونههای مورد بررسی با سایتهای ممنوعه آشنایی داشتند. استفاده از اینترنت در 3/28 درصد از افراد در هنگام شب بوده و از اتاقهای گفتگو، چت روم و از فیلتر شکن استفاده میکردند. در پایان این پژوهش آمده است که با توجه به الگوی مورد استفاده احتمال دریافت عکسهای محرک احساسات جنسی یا استفاده از سایر سایتهای ممنوعه وجود دارد. ایمنی استفاده از اینترنت نیز نیاز به توجه بیشتر از سوی جامعه و خانواده دارد.
محسنی و همکاران (1385) پژوهشی تحت عنوان “بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت” انجام دادند. نتایج به دست آمده از این پژوهش میان زمان استفاده از اینترنت در طول شبانهروز و انزوای اجتماعی رابطهای معنادار و معکوس نشان میدهند. همچنین استفادهی اجتماعی از اینترنت موجب کاهش انزوای اجتماعی میگردد.
ناستیزایی (1388)، پژوهشی تحت عنوان “بررسی ارتباط سلامت عمومی به اینترنت” انجام داد. بر اساس یافتههای این مطالعه سلامت عمومی کاربران معتاد به اینترنت (خصوصاً در زیر مقیاسهای اضطراب و افسردگی) نسبت به کاربران عادی در معرض خطر بیشتری بود. اما کاربران معتاد به اینترنت و کاربران عادی از نظر جسمانی در وضعیت یکسانی قرار داشتند و اختلال در کارکردهای اجتماعی دو گروه تفاوت معنیداری نداشت. نتیجه گیری این پژوهش نشان میدهد که اثر اینترنت بر میزان افسردگی و اضطراب در زمینه افزایش و چه کاهش آن بستگی شدیدی به نوع استفاده و زمان اختصاص داده شده به آن دارد، لذا باید در زمینه استفاده مناسب از فرهنگسازی و آموزش صحیح در سطح خانواده و جامعه انجام شود.
خسروجردی و میرزایی (1388)، پژوهشی تحت عنوان “بررسی اعتیاد اینترنتی در نوجوانان: مطالعه متغیرهای جنس، مقطع تحصیلی و اندازه سازمان آموزشی” انجام دادند. در این پژوهش با استفاده از تست اعتیاد اینترنتی یونگ، رابطه اعتیاد نوجوانان مقطع راهنمایی و دبیرستان با اندازه سازمان آموزشی، جنس، و مقطع تحصیلی آنها آزموده شد. نتایج این پژوهش اختلاف معناداری را برحسب جنس بین دختران و پسران در استفاده بیش از حد از اینترنت نشان نمیدهد، اما اختلاف معناداری را بر حسب مقطع تحصیلی کاربر و میزان اعتیاد اینترنتی بیان میکند. بنا به یافته دیگری، بین اندازهی مؤسسه آموزشی و میزان اعتیاد اینترنتی دانشآموزان تفاوت معناداری وجود دارد.
شایق، آزاد و بهرامی (1388)، پژوهشی تحت عنوان “بررسی اعتیاد به اینترنت و رابطهی آن با ویژگیهای شخصیتی در نوجوانان تهران” انجام دادند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که ارتباط معنیداری میان روانرنجور خویی و اعتیاد به اینترنت در نوجوانان دختر و نوجوانان دختر و پسر در کل وجود دارد. در نوجوانان پسر رابطهی معنیداری میان خویشاوندی و وظیفهشناسی با اعتیاد به اینترنت به دست آمد. در کل اعتیاد به اینترنت با برخی از صفات شخصیتی نوجوانان از جمله روانرنجور خویی و وظیقه شناسی ارتباط دارد.
محمدی و همکاران (1389)، پژوهشی تحت عنوان ” بررسی جامعهشناختی رابطه سرمایه اجتماعی و اعتیاد اینترنتی در بین جوانان شهر همدان”، انجام دادند. نتایج تحلیل دادههای این پژوهش حاکی از آن است که میزان اعتیاد به اینترنت در میان پسرها (41درصد) و در میان دخترها (36درصد) است. همچنین یافتههای به دست آمده مؤید عدم وجود رابطه معنیدار بین اعتیاد به اینترنت و سرمایه اجتماعی است. علاوه بر این بین متغیرهای سن، رشته تحصیلی و اعتیاد به اینترنت نیز رابطه معنیداری مشاهده نشد، اما بین اعتیاد به اینترنت و جنسیت این رابطه معنیدار بوده است.
مشایخ و برجعلی (1382)، پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه احساس تنهایی با نوع استفاده از اینترنت در گروهی از دانشآموزان دبیرستانی” انجام دادند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که بین احساس تنهایی در دانشآموزان دختر دبیرستانی و چت کردن با اینترنت رابطه معنیداری وجود دارد. این نوع رابطه در مورد دانشآموزان پسر دبیرستانی تأیید نشد. بین احساس تنهایی و استفاده آموزشی از اینترنت، رابطهی معنیداری دیده نشد. به طور کلی نتایج این مطالعه، ارتباط بین احساس تنهایی و چت کردن را نشان میدهد.
جعفری و دیانی (1387) پژوهشی با عنوان “بررسی میزان و چگونگی استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشگاه کابل و عوامل مؤثر و بازدارنده” انجام دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که 72درصد دانشجویان دانشگاه کابل از اینترنت استفاده میکنند. این کاربران بیشتر با هدف یافتن اطلاعات علمی و تخصصی، دست یافتن به اطلاعاتی که در منابع دیگر یافت نمیشود و انجام تکلیفهای درسی، از اینترنت استفاده میکنند. همچنین ثابت شد بین میزان ساعتهای استفاده از اینترنت، مهارتهای اینترنتی دانشجویان و میزان تجربهی استفاده از اینترنت، تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین میزان ساعتهای استفاده و شرکت در دورههای آموزشی اینترنت دانشگاه، نوع سکونت دانشجویان، داشتن رایانه شخصی و جنسیت کاربران، رابطه معناداری وجود ندارد. کمبود تعداد رایانه نسبت دانشجویان، دسترسی نداشتن به اینترنت در همه دانشکدهها و سرعت کم اتصال، از جمله عوامل بازدارنده استفاده از اینترنت در داخل دانشگاه کابل و هزینه و قیمت زیاد دسترسی به اینترنت، نبود برق دائمی در کابل و سرعت کم اتصال به اینترنت، از جمله موانع و عوامل بازدارنده استفاده از اینترنت در خارج از دانشگاه کابل اعلام شده است.
باقریان (1381)، پژوهشی تحت عنوان “پیامدهای حاصل از استفاده از اینترنت برای آموزش عالی: بررسی روانشناسی، اجتماعی این پدیده” انجام داده است. این بررسی بر اساس اطلاعات جمعآوری شده از سه مطالعه تنظیم شده است که شامل مشاهدهی چگونگی استفاده از اینترنت برای تداوم بحث کلاسی و تبادل اطلاعات درسی و مقایسهی کلاسهایی با بیشترین و کمترین میزان فعالیت در استفاده از ارتباطات رایانهای میباشد. مطالعه بعدی بررسی نگرش و انگیزه دانشجویان در استفاده از اینترنت است. نتایج حاصل از این مطالعات نشاندهندهی تعامل پیچیده فرآیندهای روانی، اجتماعی، سازمانی استفاده کنندگان با فناوریهای رایانهای در زمینه آموزش هستند. نتایج این پژوهش به طور کلی دلالت بر این دارند که استفادهی مؤثر از ارتباطات رایانهای در ارائهی آموزش بیشتر بستگی به زمینههای روانی، اجتماع و سازمانی استفاده کنندگان دارد تا به امکاناتی که خود فناوری ارائه میدهد.
جواهری و باقری (1386)، پژوهشی با عنوان “تأثیر استفاده از اینترنت بر سرمایهی اجتماعی و انسانی” انجام دادند. این

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *