منابع پایان نامه ارشد با موضوع معنادار بودن، سطح معنادار، مقدار خطا

که در آن مقادیر SST و SSE با درجات آزادیشان تعدیل گردیدهاند. این ضریب در رگرسیون چند متغیره به صورت زیر محاسبه میشود:
(3-5)
که در آن n تعداد مشاهدات و K تعداد متغیرهای مستقل است. در واقع هدف از بکارگیری R تسهیل در مقایسه نیکویی برازش چندین معادله رگرسیون است که از نظر تعداد متغیرهای مستقل توضیحی متفاوتند. (کیانیان، 1370،113)

3-9-3-2- ضریب همبستگی:
ضریب همبستگی جذر ضریب تعیین است و آن را با R نشان می دهند. این ضریب بیانگر شدت و نوع رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته است.
3-10- آزمون معنادار بودن R:
ضریب همبستگی با توجه به نمونهای مشخص، محاسبه می شود. بدیهی است که این ضریب، که بعضی مواقع ضریب همبستگی نمونهای خوانده می شود، از نمونهای به نمونه دیگر تغییر مییابد. حال سؤال اینجاست که آیا بین دو متغیر X و Y که ضریب همبستگی آن را تعیین کردهایم همبستگی معناداری وجود دارد یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا میتوان به وجود یک رابطه علت و معلولی خطی اذعان داشت و یا همبستگی به دست آمده ناشی از شانس و تصادف بوده و ضریب همبستگی جامعه برابر صفر است.
به منظور استنباط در خصوص ضریب همبستگی جامعه ناچار به قبول فرضیههایی در مورد توزیع مشاهدات می باشیم. آماره مناسب برای آزمون درخصوص صفربودن ضریب همبستگی جامعه دارای توزیع t با درجه آزادی 2-n می باشد.
مراحل انجام این آزمون به شرح زیر است:
-1 فرضها : H0=0
0 ?H1
فرض صفر نشاندهنده عدم همبستگی و فرض مقابل آن نشان از همبستگی می باشد.
-2 محاسبه آماره آزمون :
(3-6)

-3محاسبه مقدار t از جدول با توجه به مقادیر بحرانی n و ? به صورت زیر:
(3-7) t?/2,n-2=?
-4تصمیم گیری در مورد مقدار t محاسبه شده در قسمت قبل:
در صورتی که مقدار t محاسبه شده در محدوده t جدول قرار گیرد، نتیجهگیری میشود که فرض صفر رد شده و لذا ضریب همبستگی به دست آمده معنادار نمیباشد و در صورتی که در محدوده t جدول باشد ضریب همبستگی به دست آمده معنادار میباشد.
اما با توجه به اینکه در نرم افزار SPSS معناداری ضریب همبستگی به وسیله تابع Sig مشخص شده است لذا نیازمند انجام این آزمون نمیباشیم و تنها با بررسی شرط زیر معناداری ضریب همبستگی را بررسی میکنیم:
“در صورتی که مقدار Sig کوچکتر یا مساوی سطح معنادار (مثلاً 0/05) باشد فرض صفر رد و همبستگی تأیید میشود و در غیر اینصورت فرض مقابل رد میگردد.” (Sig0/05 نشانه معناداربودن ضریب همبستگی است.)

3-10-1-آزمون معناداربودن در الگوی رگرسیون:
در رگرسیون چندگانه، دو یا چند متغیر مستقل وجود دارد و لازم است که برای مشخصشدن معنادار بودن آنها دو آزمون انجام گیرد: ابتدا آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون و در مرحله بعد آزمون معنادار بودن هر کدام از ضرایب متغیرهای مستقل در معادله.
3-10-2-آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون:
در یک معادله رگرسیون چندگانه، چنانچه هیچگونه رابطهای میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد، میبایست تمامی ضرایب متغیرهای مستقل در معادله، مساوی صفر باشند. بدین ترتیب ما میتوانیم معنادار بودن معادله رگرسیون را آزمون کنیم. این کار با استفاده از آماره F با فرضهای زیر صورت میگیرد:
معادله رگرسیون معنادار نیست
معادله رگرسیون معنادار است
چنانچه در سطح اطمینان %95(خطای =0/05?) آماره F محاسبه شده از معادله رگرسیون کوچکتر از مقدار F بدست آمده از جدول باشد فرض H0 را نمیتوان رد کرد و در غیر اینصورت H0 رد میشود. واضح است که در صورت رد شدن H0، معادله رگرسیون معنادار خواهد بود.

3-10-3- آزمون معنادار بودن ضرایب:
بعد از آزمون معنادار بودن رگرسیون، بایستی معنادار بودن هر کدام از ضرایب آزمون گردد. هدف از انجام این آزمون آن است که مشخص شود آیا در سطح اطمینان مورد نظر ضریب محاسبه شده مخالف صفر است یا خیر؟ فرضهای این آزمون به شرح زیر است:
ضریب جامعه صفر است
H0=?0=0
ضریب جامعه مخالف صفر است
H1=?1?0
برای آزمون این فرضیات از آماره t استفاده میشود. اگر در سطح اطمینان %95 (خطای =0/05?) آماره بدست آمده از آزمون، کوچکتر از t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی باشد، فرض H0، تأیید شده و در غیر این صورت رد میشود. در این آزمون عدم رد H0 به مفهوم بیمعنابودن ضریب مورد نظر و رد H0 به معنی معنادار بودن ضریب مورد نظر است.
3-11- تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تأثیر مدل ارائه شده:
جهت بررسی تعیین صحت مدل رگرسیون و موثر بودن مدل ارائه شده میبایست وجود سه شرط زیر را در مورد باقیماندهها با توجه نمودارهای خروجی توسط نرم افزار SPSS بررسی کرد:
-1باقیماندهها نرمال میباشند.
-2 واریانس باقیماندهها ثابت است.
-3 باقیماندهها مستقل میباشند.
با توجه به نمودار هیستوگرام و نمودار احتمال نرمال میتوان نرمال بودن باقیماندهها را بررسی نمود. همچنین به منظور بررسی شرط دوم از نمودار پراکندگی استفاده می شود. در این نمودار مقادیر باقیماندهها در مقابل مقادیر پیشبینی ترسیم شده است. در صورتی که الگوی خاصی در مورد نقاط رسم شده حول محور صفر مشاهده نشود، می توان نتیجه گرفت
که واریانس باقیماندهها ثابت است.
به منظور بررسی شرط سوم دو راه حل پیشنهاد میگردد:
اول، اینکه با توجه به نمودار ارائه شده، در صورتی که الگوی خاصی در مورد نقاط رسم شده حول محور صفر مشاهده نشود، می توان نتیجه گرفت که باقیماندهها مستقل میباشند.
دوم، با توجه به آماره دوربین واتسون1 محاسبه شده در جدول میتوان موضوع مستقل بودن باقیماندهها را بررسی نمود. شرط مستقل بودن به صورت زیر میباشد:
(3-8) 1/5 Durbin-Watson 2/5

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1-مقدمه:
در فرآیند انجام یک تحقیق علمی پس از گردآوری،استخراج و طبقه بندی داده ها، وارد مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق می شویم که اغلب تجزیه و تحلیل داده ها نامیده می شود. این مرحله، در تحقیق اهمیت زیادی دارد. چرا که نتایج تلاشها و زحمات فراوان گذشته محقق را نشان می دهد. در این مرحله محقق با استفاده از روشهای مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می کند اطلاعات و داده ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد.
در این بخش از تحقیق سعی بر آن داریم که با استفاده از روشهای آماری مختلف،اطلاعات جمع آوری شده را تجزیه و تحلیل کرده و در نهایت پاسخهایی منطقی برای سوالات تحقیق بیان کنیم. از این رو در این بخش ابتدا آمار توصیفی متغیرهای تحقیق گزارش شده است و سپس با استفاده از سایر روشهای علمی آماری، فرضیات تحقیق را آزمون کرده ایم.

4-2- بخش اول: آمار توصیفی
آمارههای توصیفی تحقیق که با استفاده از نرمافزار SPSS انجام شد شامل تجربه کاری در حسابرسی، جنسیت و سطح تحصیلات حسابرسان است. که بهترتیب در جداول 4-1 و 4-2 نشان داده شده است.

جدول 4-1-جنسیت
درصد تجمعی
درصد صحیح
درصد
فراوانی

4/84
4/84
4/84
108
مرد
صحیح
0/100
6/15
6/15
20
زن

0/100
0/100
128
جمع

جدول 4-2-تحصیلات
درصد تجمعی
درصد صحیح
درصد
فراوانی

7/79
7/79
7/79
102
لیسانس
صحیح
0/100
3/20
3/20
26
فوق لیسانس

0/100
0/100
128
جمع

جدول 4-3- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
واریانس
انحراف معیار
میانگین
تعداد

636/4
15304/2
2031/10
128
قدرت مرجعیت سرپرست
744/3
93497/1
5625/5
128
تخصص سرپرست
704/6
58915/2
5703/7
128
فشار و اجبار سرپرست
487/5
34248/2
5938/12
128
عملکرد مناسب
317/4
07766/2
1719/9
128
بازخورد مناسب
868/2
69348/1
8281/6
128
تأثیر پذیری از سرپرست

4-3-آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق
به منظور انتخاب آماره مناسب برای آزمون فرضیات تحقیق، لازم است ابتدا چگونگی توزیع آماری متغیر های تحقیق را بررسی کنیم. از آنجا که تعداد داده های تحقیق (128) بیشتر از 30 واحد است، می توان فرض نرمال بودن توزیع متغیرها را پذیرفت. اما به منطور اطمینان بیشتر، با استفاده از نرم افزار SPss، آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق انجام شده است. شایان ذکر است که فرض H0 این آزمون، نرمال بودن توزیع متغیر مورد آزمون تعریف شده است، و لذا چنانکه میزان سطح معنادار بودن (significance) این آزمون بزرگتر از 0.05 باشد، آنگاه فرض H0 را نمی توان رد کرد و این به معنای نرمال بودن توزیع متغیر مورد آزمون می باشد. پیوست ا لف، جدول (الف-2) نتایج این آزمون را نشان می دهد. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول (الف-2) میزان سطح معناداری (significance)، بزرگتر از 0.05 می باشد و لذا نمی توان فرض H0 (نرمال بودن توزیع متغیر) را رد کرد بنابراین توزیع متغیرها نرمال است.

4-4- آزمون فرضیه های تحقیق:
فرضیه 1:
H0: بین قدرت مرجعیت سرپرست1 و عملکرد مناسب2 تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود ندارد.
H1: بین قدرت مرجعیت سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.
جدول (4-4)، ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی
متغیرها
ضریب همبستگی
سطح معناداری
ضریب تعیین
فرض H0
قدرت مرجعیت سرپرست-عملکرد مناسب تیم حسابرسی
347/0
000/0
121/0
رد میشود

نتیجه: در این فرض به دنبال بررسی رابطه مثبتی مابین قدرت مرجعیت سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی هستیم. با توجه به اطلاعات مربوط به ضریب همبستگی و سطح معناداری میتوانیم فرضیه اول را آزمون کنیم. با توجه به اینکه مقدار خطای آزمون انجام شده 0/000 است، که از مقدار خطای 0/05 کمتر است. بنابراین با ضریب اطمینان 95 درصد فرض H0 رد می شود. بنابراین با توجه به اطلاعات جدول 4-4 و توضیحات فوق ونیز با توجه به مثبت بودن عدد ضریب همبستگی (+0/347)، مشخص میشود که بین قدرت مرجعیت سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی، رابطه معنی داری از نوع مثبت وجود دارد.
همچنین ضریب تعیین مشخص میکند که متغیر مستقل قدرت این را دارد که به میزان 0/121 متغیر وابسته را بیان کند.
هرگاه Sig0/05 باشد، نشانه معناداربودن رگرسیون است. معادله کلی رگرسیون در قسمت 4-4 شرح داده شد. جهت بدست آو
ردن معادله رگرسیون در فرضیه اول از جدول ضرایب به شرح زیر استفاده میگردد.

جدول (4-5)، جدول ضرایب
مدل
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده
آماره t
سطح معناداری

ضریب متغیرها
انحراف استاندارد
بتا

1
متغیر ثابت
737/8
948/0

220/9
000/0

S R P
378/0
091/0
347/0
160/4
000/0
با توجه به جدول فوق، معادله خط رگرسیون جهت فرضیه اول عبارتست از:
PI=8/737+0/378SRP

فرضیه 2:
Ho : بین قدرت مرجعیت سرپرست و بازخورد مناسب1 تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود ندارد.
H1 : بین قدرت مرجعیت سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.
جدول 4-6 نتایج آزمون فرضیه 2 را نشان می دهد:
جدول4-6،ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی
متغیرها
ضریب همبستگی
سطح معناداری
ضریب تعیین
فرض H0
قدرت مرجعیت سرپرست – بازخورد مناسب تیم حسابرسی

0/311
0/000
0/097
رد میشود
نتیجه: در این فرض به دنبال بررسی رابطه معناداری مابین قدرت مرجعیت سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی هستیم. با توجه به اطلاعات مربوط به ضریب همبستگی و سطح معناداری می توانیم فرضیه دوم را آزمون کنیم. با توجه به اینکه مقدار خطای آزمون انجام شده از مقدار خطای 05/0 کمتر است، بنابراین با ضریب اطمینان 95 درصد فرض H0 رد می شود. بنابراین با توجه به اطلاعات جدول 4-6 و توضیحات فوق بین قدرت مرجعیت سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین ضریب تعیین مشخص میکند که متغیر مستقل قدرت این را دارد که به میزان 0/097 متغیر وابسته را بیان کند.
جهت بدست آوردن معادله رگرسیون در فرضیه دوم جدول ضرایب به شرح زیر ارائه میگردد :
جدول 4-7، جدول ضرایب
مدل
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده
آماره t
سطح معناداری

ضریب متغیرها
انحراف استاندارد
بتا

2
متغیر ثابت
112/6
825/0

175/7
000/0

SRP
300/0
082/0
311/0
670/3
000/0

با توجه به جدول فوق معادله خط رگرسیون جهت فرضیه دوم عبارتست از:
FI=6/112+0/300SRP
فرضیه 3 :
Ho : بین قدرت مرجعیت سرپرست و تأثیر پذیری از او1 در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود ندارد.
H1 : بین قدرت مرجعیت سرپرست و تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد
نتایج حاصل از آزمون فرضیه فوق در جدول4-8ارایه شده است:
جدول4-8. ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست با تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی.
متغیرها
ضریب همبستگی
سطح معناداری
ضریب تعیین
فرض H0
قدرت مرجعیت سرپرست – تأثیر پذیری ازسرپرست
329/0
000/0
108/0
رد میشود

نتیجه: در این فرض به دنبال بررسی رابطه مثبت مابین بین قدرت مرجعیت سرپرست و تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی هستیم. با توجه به اطلاعات مربوط به ضریب همبستگی و سطح معناداری میتوانیم فرضیه سوم را آزمون کنیم. با توجه به اینکه مقدار خطای