منابع پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، مقدار خطا

ای آزمون انجام شده 000/0 است، که از مقدار خطای 05/0 کمتر است. بنابراین با ضریب اطمینان 95 درصد فرض H0 رد میشود. بنابراین با توجه به اطلاعات جدول 4-8 و توضیحات فوق بین قدرت مرجعیت سرپرست و تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی، رابطه معناداری از نوع مثبت وجود دارد.
همچنین ضریب تعیین مشخص میکند که متغیر مستقل قدرت این را دارد که به میزان 0/108 متغیر وابسته را بیان کند.
جهت بدست آوردن معادله رگرسیون در فرضیه سوم جدول ضرایب به شرح زیر ارائه میگردد :

جدول 4-9- جدول ضرایب
مدل
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده
آماره t
سطح معناداری

ضریب متغیرها
انحراف استاندارد
بتا

3
متغیر ثابت
186/4
690/0

068/6
000/0

SRP
259/0
066/0
329/0
914/3
000/0

با توجه به جدول فوق معادله خط رگرسیون جهت فرضیه سوم عبارتست از:
IS=4/186+0/259SRP

فرضیه 4:
Ho : بین تخصص سرپرست1 و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود ندارد.
H1 : بین تخصص سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه فوق در جدول 4-10 ارایه شده است:
جدول (4-10)، ارتباط بین تخصص سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی.
متغیرها
ضریب همبستگی
سطح معناداری
ضریب تعیین
فرض H0
بین تخصص سرپرست – عملکرد مناسب تیم حسابرسی
422/0
000/0
178/0
رد میشود

نتیجه: در این فرض به دنبال بررسی رابطه مثبتی ما بین تخصص سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی هستیم. با توجه به اطلاعات مربوط به ضریب همبستگی و سطح معناداری میتوانیم فرضیه چهارم را آزمون کنیم. با توجه به اینکه مقدار خطای آزمون انجام شده 0/000 است، که از مقدار خطای 0/05 کمتر است. بنابراین با ضریب اطمینان 95 درصد فرض H0 رد می شود. بنابراین با توجه به اطلاعات جدول 4-10 و توضیحات فوق ونیز با توجه به مثبت بودن عدد ضریب همبستگی (+0/422)، مشخص میشود که بین تخصص سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی، رابطه معنی داری از نوع مثبت وجود دارد.
همچنین ضریب تعیین مشخص میکند که متغیر مستقل قدرت این را دارد که به میزان 0/178 متغیر وابسته را بیان کند.
هرگاه Sig0/05 باشد، نشانه معناداربودن رگرسیون است. معادله کلی رگرسیون در قسمت 4-3 شرح داده شد. جهت بدست آوردن معادله رگرسیون در فرضیه چهارم از جدول ضرایب به شرح زیر استفاده میگردد :
جدول (4-11) جدول ضرایب
مدل
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده
آماره t
سطح معناداری

ضریب متغیرها
انحراف استاندارد
بتا

1
متغیر ثابت
871/7
917/0

583/8
000/0

SE
742/0
142/0
422/0
229/5
000/0

با توجه به جدول فوق، معادله خط رگرسیون جهت فرضیه چهارم عبارتست از:
PI=7/871+0/742SE

فرضیه 5:
Ho : بین تخصص سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود ندارد.
H1 : بین تخصص سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.
جدول 4-12 نتایج آزمون فرضیه 5 را نشان می دهد:

جدول4-12. ارتباط بین تخصص سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی.
متغیرها
ضریب همبستگی
سطح معناداری
ضریب تعیین
فرض H0
بین تخصص سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی
321/0
000/0
103/0
رد میشود

نتیجه: در این فرض به دنبال بررسی رابطه معناداری مابین بین تخصص سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی هستیم. با توجه به اطلاعات مربوط به ضریب همبستگی و سطح معناداری می توانیم فرضیه پنجم را آزمون کنیم. با توجه به اینکه مقدار خطای آزمون انجام شده از مقدار خطای 0.05 کمتر است، بنابراین با ضریب اطمینان 95 درصد فرض H0 رد می شود. بنابراین با توجه به اطلاعات جدول 4-12 و توضیحات فوق بین بین تخصص سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی، رابطه معناداری از نوع مثبت وجود دارد.
همچنین ضریب تعیین مشخص میکند که متغیر مستقل قدرت این را دارد که به میزان 0/103 متغیر وابسته را بیان کند.
جهت بدست آوردن معادله رگرسیون در فرضیه پنجم جدول ضرایب به شرح زیر ارائه میگردد :

جدول 4-13- جدول ضرایب
مدل
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده
آماره t
سطح معناداری

ضریب متغیرها
انحراف استاندارد
بتا

2
متغیر ثابت
243/6
790/0

899/7
000/0

SE
465/0
122/0
321/0
799/3
000/0

با توجه به جدول فوق معادله خط رگرسیون جهت فرضیه پنجم عبارتست از:
FI=6/243+0/465SE
فرضیه 6 :
Ho : بین تخصص سرپرست و تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود ندارد.
H1 : بین تخصص سرپرست و تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد. .
نتایج حاصل از آزمون فرضیه فوق در جدول 4-14 ارایه شده است:

جدول4-14، ارتباط بین تخصص سرپرست با تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی.
متغیرها
ضریب همبستگی
سطح معناداری
ضریب تعیین
فرض H0
بین تخصص سرپرست – تأثیر پذیری از سرپرست
536/0
000/0
288/0
رد میشود

نتیجه: در این فرض به دنبال بررسی رابطه مثبت مابین تخصص سرپر
ست و تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی هستیم. با توجه به اطلاعات مربوط به ضریب همبستگی و سطح معناداری میتوانیم فرضیه ششم را آزمون کنیم. با توجه به اینکه مقدار خطای آزمون انجام شده 0/000 است، که از مقدار خطای 0/05 کمتر است. بنابراین با ضریب اطمینان 95 درصد فرض H0 رد میشود. بنابراین با توجه به اطلاعات جدول 4-14 و توضیحات فوق بین تخصص سرپرست و تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی، رابطه معناداری از نوع مثبت وجود دارد.
همچنین ضریب تعیین مشخص میکند که متغیر مستقل قدرت این را دارد که به میزان 0/288 متغیر وابسته را بیان کند.
جهت بدست آوردن معادله رگرسیون در فرضیه ششم جدول ضرایب به شرح زیر ارائه میگردد :
جدول 4-15، جدول ضرایب
مدل
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده
آماره t
سطح معناداری

ضریب متغیرها
انحراف استاندارد
بتا

3
متغیر ثابت
507/3
407/0

621/8
000/0

SE
411/0
058/0
536/0
132/7
000/0

با توجه به جدول فوق معادله خط رگرسیون جهت فرضیه ششم عبارتست از:
IS=3/507+0/411SE
فرضیه 7 :
Ho : بین فشار و اجبار سرپرست1 و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه منفی وجود ندارد.
H1 : بین فشار و اجبار سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه منفی وجود دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه فوق در جدول 4-16 ارایه شده است.

جدول4-16- ارتباط بین فشار و اجبار سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی
متغیرها
ضریب همبستگی
سطح معناداری
ضریب تعیین
فرض H0
بین فشار و اجبار سرپرست – عملکرد مناسب تیم حسابرسی
501/0-
000/0
251/0
رد میشود

نتیجه: در این فرض به دنبال بررسی رابطه منفی مابین فشار و اجبار سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی هستیم. با توجه به اطلاعات مربوط به ضریب همبستگی و سطح معناداری می توانیم فرضیه هفتم را آزمون کنیم. با توجه به اینکه مقدار خطای آزمون انجام شده از مقدار خطای 0/05 کمتر است، بنابراین با ضریب اطمینان 95 درصد فرض H0 رد می شود. بنابراین با توجه به اطلاعات جدول 4-16و توضیحات فوق بین فشار و اجبار سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی، رابطه معناداری از نوع منفی وجود دارد.
همچنین ضریب تعیین مشخص میکند که متغیر مستقل قدرت این را دارد که به میزان 0/251 متغیر وابسته را بیان کند.
جهت بدست آوردن معادله رگرسیون در فرضیه هفتم، جدول ضرایب به شرح زیر ارائه میگردد :
جدول4-17- جدول ضرایب
مدل
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده
آماره t
سطح معناداری

ضریب متغیرها
انحراف استاندارد
بتا

4
متغیر ثابت
473/16
591/0

861/27
000/0

SC
440/0-
068/0
501/0-
497/6-
000/0

با توجه به جدول فوق معادله خط رگرسیون جهت فرضیه هفتم عبارتست از:
PI=16/473-0/440SC
فرضیه 8:
Ho : بین فشار و اجبار سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه منفی وجود ندارد.
H1 : بین فشار و اجبار سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه منفی وجود دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه فوق در جدول 4-18 ارایه شده است.
جدول4-18. ارتباط بین فشار با اجبار سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی
متغیرها
ضریب همبستگی
سطح معناداری
ضریب تعیین
فرض H0
فشار و اجبار سرپرست – بازخورد مناسب تیم حسابرسی

510/0-
000/0
260/0-
رد میشود

نتیجه: در این فرض به دنبال بررسی رابطه منفی مابین فشار و اجبار سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی هستیم. با توجه به اطلاعات مربوط به ضریب همبستگی و سطح معناداری می توانیم فرضیه هشتم را آزمون کنیم. با توجه به اینکه مقدار خطای آزمون انجام شده از مقدار خطای 0/05 کمتر است، بنابراین با ضریب اطمینان 95 درصد فرض H0 رد می شود. بنابراین با توجه به اطلاعات جدول 4-18 و توضیحات فوق بین فشار و اجبار سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی، رابطه معناداری از نوع منفی وجود دارد.
همچنین ضریب تعیین مشخص میکند که متغیر مستقل قدرت این را دارد که به میزان 0/260 متغیر وابسته را بیان کند.
جهت بدست آوردن معادله رگرسیون در فرضیه هشتم، جدول ضرایب به شرح زیر ارائه میگردد :

جدول4-19. جدول ضرایب
مدل
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده
آماره t
سطح معناداری

ضریب متغیرها
انحراف استاندارد
بتا

4
متغیر ثابت
367/12
540/0

22/917
0/000

SC
411/0-
062/0
510/0-
-6/647
0/000

با توجه به جدول فوق معادله خط رگرسیون جهت فرضیه هشتم عبارتست از:
FI=12/367-0/411SC
فرضیه 9 :
Ho : بین فشار و اجبار سرپرست و تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه منفی وجود ندارد.
H1 : بین فشار و اجبار سرپرست و تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه منفی وجود دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه فوق در جدول 4-20 ارایه شده است.
جدول4-20. ارتباط بین فشار و اجبار سرپرست با تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی
متغیرها
ضریب همبستگی
سطح معناداری
ضریب تعیین
فرض H0
فشار و اجبار سرپرست- تأثیر پذیری از سرپرست
503/0-
000/0
253/0
رد میشود< br />
نتیجه: در این فرض به دنبال بررسی رابطه منفی بین فشار و اجبار سرپرست و تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی هستیم. با توجه به اطلاعات مربوط به ضریب همبستگی و سطح معناداری می توانیم فرضیه نهم را آزمون کنیم. با توجه به اینکه مقدار خطای آزمون انجام شده از مقدار خطای 05/0 کمتر است، بنابراین با ضریب اطمینان 95 درصد فرض H0 رد می شود. بنابراین با توجه به اطلاعات جدول 4-20 و توضیحات فوق بین فشار و اجبار سرپرست و تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی، رابطه معناداری از نوع منفی وجود دارد.
همچنین ضریب تعیین مشخص میکند که متغیر مستقل قدرت این را دارد که به میزان 253/0 متغیر وابسته را بیان کند.
جهت بدست آوردن معادله رگرسیون در فرضیه نهم، جدول ضرایب به شرح زیر ارائه میگردد :
جدول4-21. جدول ضرایب
مدل
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده
آماره t
سطح معناداری

ضریب متغیرها
انحراف استاندارد
بتا

4
متغیر ثابت
552/10
535/0

741/19
000/0

SC
400/0-
061/0
503/0-
535/6-
000/0

با توجه به جدول فوق معادله خط رگرسیون جهت فرضیه نهم عبارتست از:
IS=10/552-0/400SC
4-4- تحلیل رگرسیون
به منظور بررسی بیشترچگونگی ارتباط بین متغیرها تحقیق، سه مدل رگرسیون شده است. در مدل اول، PI به عنوان تابعی از سه متغیر مستقل X1وx2 و X3، تعریف شده است.نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss به منظور اندازه گیری پارامترهای مدل در جدول 4-22 نشان داده شده است.همچنین نتایج حاصل از تحلیل واریانس مرتبط با این مدل در جدول4-23 نشان داده شده است.
هرگاه Sig0/05 باشد، نشانه معناداربودن رگرسیون است. معادله کلی رگرسیون در قسمت 4-20 شرح داده شد. جهت بدست آوردن معادله رگرسیون در مدل اول از جدول ضرایب به شرح زیر استفاده میگردد :
جدول 4-22 مدل رگرسیون پیش بینی شده
سطح معناداری
آماره t
ضرایب استانداردشده
ضرایب استانداردنشده
مدل1

بتا
انحراف استاندارد
ضریب متغیرها

000/0
861/27

591/0
473/16
constant
000/0
479/6-
501/0-
068/0
440/0-
SC

SE

SRP

مدل 2
000/0
392/16

901/0
775/14
constant
000/0
651/6-
503/0-
066/0-
442/0-
SC
015/0
461/2
186/0-
105/0
258/0
SE

SRP

مدل3
000/0
908/10

206/1
152/13
constant
000/0
794/6-
508/0-
066/0
447/0-
SC
033/0
157/2
163/0
105/0
266/0
SE
048/0
997/1
151/0
092/0
183/0
SRP
a: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SC
b: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SC و SE
c: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SC و SE و SRP
d: متغیر وابسته : PI
در جدول فوق:
SC: فشار و اجبار سرپرست
SE: تخصص سرپرست
SRP: قدرت مرجعیت سرپرست
PI: عملکرد مناسب

PI=?0+?1SC 1:
PI= ?0+?1SC+ ?2SE 2:
PI= ?0-?1SC+ ?2SE+ ?3SRP 3:
جدول 4-23. تحلیل واریانس مدل رگرسیون پیش بینی شده
مدل
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
آماره F
سطح معناداری
1
رگرسیون
543/224
1
543/224
215/42
(a)000/0

باقیمانده ها
199/670
126
319/225

کل
742/894
127

2
رگرسیون
524/225
2
762/127
984/24
(b) 000/0

باقیمانده ها
219/396
125
114/5

کل
742/894
127

3
رگرسیون
446/275
3
815/91
384/18
(c)000/0

باقیمانده ها
297/619
124
994/4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *