رشته مدیریت-دانلود پایان نامه با موضوع بانکداری الکترونیک

مستمری برخوردار شده و در عین حال در جهت ماندگاری و دوام خود گامی به پیش نهند (صنوبر و اسکندریان، 1391).
از طرف دیگر در نظریههای تکامل اقتصادی، نزدیک به یک قرن است که نوآوری نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی شناخته شده است. در سالهای اخیر با ظهور اقتصاد دانش محور، نوآوری نقش حیاتیتری در تحول ساختارهای اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است، به طوری که در بعضی از مقالات از اقتصادهای پیشرفته امروزی به عنوان اقتصادهای مبتنی بر نوآوری یاد میشود. به بیان دیگر امروزه عواملی چون تغییرات محیطی، پیشرفتهای تکنولوژیکی و افزایش رقبا باعث شده است که کشمکش و رقابتی بیپایان بین سازمانها به وجود آید. این در حالی است که سازمانها با گرایش به پذیرش نوآوری بیشتر، در پاسخ به تغییرات محیطی و همچنین گسترش قابلیتهای جدید که به آنها برای دستیابی به عملکرد بالاتر کمک مینماید، موفقتر خواهند بود (چوپانی و همکاران، 1391).
توسعه دانش و فناوری، جهانی شدن و رویکردهای رقابتی در حال افزایش، بر عملکرد بنگاهها اثر میگذارند و محیطهای کسب و کار به طور روزافزون در حال پویایی، پیچیدگی و غیرقابل پیشبینی شدن هستند. به دلیل همین تغییرات است که بسیاری از شرکتها در جستجوی راه های جدیدی برای هدایت کسب و کار خود به سمت خلق ارزش بیشتر هستند. تغییر لزوما زیانبار نیست، بلکه میتواند فرصتهایی را ایجاد کند که بنگاهها باید برای بهرهبرداری در جستجوی آن باشند. انچه اهمیت دارد میزان نوآوری است که یک بنگاه در مقایسه با رقبایش به آن دست مییابد. البته دستیابی به نوآوریها موثر، کاری پیچیده و دشوار است (فکور و انصاری، 1388).
نوآوری، عملی کردن اندایشههای نو و بدیع، از خلاقیت ناشی میشود. در واقع، نوآوری تبدیل خلاقیت و ایدهای نو به عمل و نتیجه است. اکثر نوآوریها از جستجوی اگاهانه و هدفمند به دنبال فرصتهای جدید حاصل میشوند و این فرایند با تحلیل این فرصتها اغاز میشود (کوراتکو و هوگتس، 2001).
به نظر ذات تعاریف نوآوری عمدتا بر ارائه یا خلق محصولات و فرآیندهای جدید تمرکز دارند (ذات، 2003). لیندر و همکارانش در تعریف نوآوری میگویند «اجرای ایدههای جدید که به ایجاد ارزش منجر میشوند» (لیندر و همکاران، 2003). اساسا نواوری از دیدگاه مدیریتی، فرایندی است که از ایده شروع و به انتشار تجاری محصول یا خدمت جدید خاتمه مییابد (فکور و انصاری، 1388).
فرایند نوآوری صرفا یک فرایند داخلی نیست. لازم است بنگاهها از مشتریان، ایدهها و تحقیقات بیرونی و روندهای اقتصادی حاکم نیز آگاه باشند. به علاوه هر بنگاهی در این جهت به مهارتهای نیروی انسانی نیازمند است (روگرز، 2004).
دامانپور (1991) نوآوری سازمانی را به عنوان اتخاذ یک ایده یا رفتاری جدید به منظور به روز کردن سازمان تعریف کرده است که شامل ابعادی از اقدامات سازمانی از قبیل محصولات یا خدمات جدید، فناوری فرایند تولید جدید، ساختار جدید یا سیستم اداری یک برنامه یا طراحی جدید درون سازمانی است. در واقع، نوآوری سازمانی اشاره به میزان بهبود و پیادهسازی ایدههای جدید و ارائه تواناییهای نهفته در سازمان دارد که متشکل از دو بخش حیاتی فناوری و رفتاری است. نوآوری به درجه یا میزانی که یک فرد یا واحد دیگری در اتخاذ ایده-های جدید نسبت به سایر افراد سازمان زودتر دست به اقدام میزند گفته میشود (هورلی و هالت، 1998). نوآوری به عنوان خلق و بکارگیری موفقیت آمیز برآیند محصول یا فرایند جدید، خلق ایدههای جدید، شکلی از دانش و مسیر جدیدی از انتقال کیفیت یا ارزش برتر در نظر گرفته میشود (ناکس، 2002).
توجه به نواوری یکی از راه های افزایش قدرت رقابتی در محیط پویای امروزی است چراکه در زمان حال همه چیز در حال تغیر و تحول است و رقبا همیشه به دنبال افزایش سهم بازار خود از طریق کسب مزیت رقابتی هستند. در این عصر برای بقا و پیشرفت باید جریان نوآوری در سازمان را تداوم بخشید تا از رکود و نابودی ممانعت شود (کاظمی و پور، 1391).
2-5-1- انواع نواوری سازمانی
نوآوری سازمانی متشکل از سه نوع نوعآوری محصول، نوآوری فرایند و نوآوری اداری میباشد (همان، 1391).
نوآوری محصول، نشان دهنده تغییر در محصول یا خدمت نهایی ارائه شده توسط سازمان است (کوپر، 1998). بدین ترتیب باید محصولات یا خدمات به منظور حفظ حضور قوی در بازار به روز شوند. این نوع از نوآوری به عنوان معرفی محصولات یا خدمات جدید تعریف میشود (جوهن، 1999).
نوآوری فرایند به عنوان عنصری جدید که به تولید سازمان و یا خدمات میپردازد تعریف میشود مانند مواد ورودی، مشخصات وظیفه، مکانیسمهای جریان اطلاعات و کار و تجهیزاتی که برای تولید یک محصول یا ارئه خدمات استفاده میشود (دامانپور، 1991). نوآوری فرایند نشان دهنده تغییرات در مسیر تولید محصولات و یا خدمات نهایی سازمانها است. این نوآوری شامل کارکرد کیفی و فرایند تجاری مهندسی مجدد است که ابزارهایی به منظور حفاظت و بهبود کیفیت یا صرفهجویی هزینه ها ارائه میدهد (کاظمی و پور، 1391).
نوآوری اداری شامل تغییراتی که بر سیاستها و تخصیص منابع و دیگر عوامل مرتبط به ساختار اجتماعی سازمان تاثیرگذار است که به طور غیرمستقیم مرتبط با اقدامات کاری اساسی یک سازمان است (کوپر، 1998).
2-6- نوآوری و تبلیغ دهان به دهان
پذیرش مصرفکننده اغلب توسط یک زیرمجموعهای از مجموعه کاربردهای نوآورانه بالقوه هدایت میشود. برای مثال، یک مصرفکننده در ابتدا ممکن است یک کامپیوتر شخصی را برای دلایل کاری بخرد اما در طول زمان شر
وع به استفاده از همان کامپیوتر به منظور تماس با خانواده، سرگرمی، مدیریت منزل، خریدهای خانه، آموزش و سایر کاربردها نماید (شیح و ونکاتش، 2004). ارتباطات دهان به دهان میتواند به این نوع از سیر تکاملی کاربردی و نوآورانه به دو طریق کمک نماید. ابتدا از طریق Pwom و Vwom مصرفکنندگان میتوانند مصارف و کاربردهای جدید یک نوآوریای را که اتخاذ کردهاند یاد گرفته و دوم اینکه Pwom و Vwom میتواند مصرفکنندگان را به کاربردهای جدید با افزایش ارزش درک شده از استفاده آن و کاهش ریسک دریافت شده تشویق نماید (آنت، 1967: هانگ و لی، 2007: ردموند، 1991 : شیح و ونکاتش، 2004).
اهمیت نوآوری در کتابهای اقتصاد کلان، استراتژی و بازاریابی گزارش شده است. در حالیکه تمام مطالعات موجود در مورد اهمیت نوآوری صحبت میکنند (مانند رشد اقتصادی، مزیت رقابتی پایداری یا گسترش چرخه زندگی محصولات)، تنها مطالعات با گرایش بازار رهنمودهایی بوسیله ارتباط داده های مصرفکننده به رفتار شرکت یا عرضهکنندگان بازار، فراهم مینماید.
بازاریان با بکارگیری تکنیکهای مختلف در تلاش برای گرفتن صدای مشتری بودهاند. مانند تحقیقات بازار، گروه های تمرکز و بحث که ایم امر با ظهور دخالت مصرفکننده در اینترنت امکان منحصر به فردی برای مطالعه جزئیات را از خود نشان داد. دلایل بسیاری وجود دارد که چرا مصرفکنندگان به WOM تشویق میشود. دیچر (1966)، چهار انگیزه اصلی برای ایجاد ارتباط مثبت WOM شناسایی نمود که در ارتباط با محصول، با خود فرد، با سایرین و خود پیام بوده است. همچنین ایشان به این نتیجه رسیدند که یک فرد برای گوش دادن و فعالیت در رابطه مورد توصیه شده از طرف فرد اجرا کننده WOM به دلایل زیر تشویق میشود:
داشتن دانش خاصی از محصول در سوال
به اشتراک گذاشتن علاقهمندی شنوندگان
داشتن یک رابطه صمیمی با شنونده
به صورت واقعی نگران سلامت شنونده بودن
و فراهم آوردن شواهد ملموس (اندرسن و استراکنس، 2009).
2-7- ادراک از دسترس بودن محصولات مکمل
در دسترس بودن محصولات مکمل میتواند تنوع استفاده از نوآوری را نیز افزایش دهد. در دسترس بودن درک شده از محصولات مکمل، تابعی از ارتباطات دهان به دهان میباشد (سانگ و همکاران، 2009). مصرفکنندگان میتوانند در مورد محصولات مکملی که دوستان و آشنایان خریدهاند یاد بگیرند و یا در مورد خرید احتمالی ارزیابی نمایند (شانکار و بایوس، 2003). به صورت مشابه با مراجعه به بولتنهای اینترنتی و اتاقهای گفت و گو، مصرفکنندگان میتوانند درباره سایر محصولات مکمل در دسترس برای نوآوریای که پذیرنده هستند یاد بگیرند.
در فرایند یادگیری در مورد محصولات مکمل برای یک استفاده، منبع اطلاعات، اغلب مواقع پذیرندگان بالقوه از محصولات مکمل طراحی شده برای کاربردهای مختلف را معرفی مینماید. برای مثال در پاسخ به درخواست اطلاعات درباره محصولات مکمل برای مصرف خاص (مثلا بازی)، یک دوست ممکن است اطلاعاتی را راجع به محصولات مکمل برای کاربردهای متفاوت (آموزش و سلامت) ارائه نماید که فرد آن را هیجانانگیز یافته و فکر میکند که به دیگر افراد نیز باید تجویز نماید. بنابراین، VWOM بیشتر احتمال دارد تا پذیرندگان را به منابع اطلاعاتی معرفی نماید یعنی کسانی که نوآوری را در راهی که به پذیرندگان جدید باشد به کار بردهاند (کاواکامی و همکاران، 2012).
2-8- تبلیغات دهان به دهان، شدت استفاده، ادراک مصرفکننده و پذیرندگان محلی
مطالعات موجود نشان میدهد که ارتباطات دهان به دهان میتواند استفاده از نواوری را به طور غیرمستقیم و از طریق ادراک مصرفکننده تحت تاثیر قرار دهد. هزینه های یادگیری و درک مشکل در ارتباط با بهره گرفتن از نوآوری میتواند به ناامیدی منجر شود که به شدتهای پایین استفاده منجر میشود (میک و فارنیر، 1998). همچنین با وجود تعداد بیشتر افراد محلی استفاده کننده از نوآوری، افراد جدید بیشتری در معرض استفاده قرار میگیرند. برای بسیاری از پذیرندگان، حضور افراد محلی با تجربه مهم میباشد چراکه کاربران محلی با تجربه میتوانند کارهایی را انجام دهدند که افراد با تجربه غیرمحلی نمیتوانند.
کاربرهای محلی با تجربه میتوانند:
1) در کنار پذیرندگان جدید باشند و نحوه استفاده انان از نوآوری را نظارت نمایند.
2) محصول پذیرندگان جدید را در دست خود بگیرند و نحوه حل مشکل را به پذیرندگان جدید نشان دهند.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توانایی کارشناسان برای مشاهده و شرح فرد به فرد اغلب مهم میباشد، بویژه برای پذیرندگانی که مشکل دارند و مشکلاتشان در جزئیات یا دستورالعمل نوشته شده است. علاوه بر این اندازه اولیه استفاده کننده میتواند چند اثر روانی داشته باشد که استفاده از محصول را تحریک نماید. اندازه جمعیت پذیرندگان محلی ممکن است به عنوان سیگنالی از سهولت استفاده به کار رود و هزینه های دریافتی از آموزش کاربرد نوآوری را کاهش دهد و در نتیجه به شدت استفاده فزاینده منجر شود (اسملوود و کانلیسک، 1979).

از آنجایی که VWOM به طور معمول ناشناس میباشد مصرفکندگان نمیدانند که VWOM در اصل محلی است و یا اینکه از منطقه دیگری از کشور میباشد. به عنوان نتیجه، VWOM بعید است تا بر برآورد مصرفکننده از اندازه جمعیت پذیرنده محلی تاثیر بگذارد. در مقابل، به دلیل اینکه PWOM معمولا به وسیله مصرفکنندگان محلی سرچشمه میگیرد. سطج بالاتر از VWOM به احتمال زیاد اثر مثبتی بر براورد مصرفکننده از اندازه پذیرندگان محلی میگذارد (کاواکامی و همکاران، 2012).
2-9- خلاصه ای از تاریخچه بانکداری اینترنتی
اینترنت در سال 1970 توسط متخصصین دانشگاهی، به منظور اشتراک دریافته‌ها، توسعه یافت و تا سال 1993 محبوبیت اینترنت برای عموم و خصوصاُ تجاری که امید به گسترش مشتریانشان داشتند، افزایش پیدا کرد. در سال 1994، بانکها شروع به کاوش در اینترنت کردند تابه عنوان یک سیستم تحویلداری پیشنهادی برای محصولات و خدماتشان، از بانکداری اینترنتی استفاده کنند. این نوع بانک برای هر تراکنشی قیمت کمتری را از بانک‌های شعبهدار پیشنهاد کرد. همچنین به دسترسی بازارهای جهانی و آسایش بیشتر مشتریان توجه بیشتری نشان داد. تا ژانویه 1995، فقط 24 بانک بر روی شبکه اینترنت وجود داشت. لیکن، به فاصله یک سال،‌800 بانک اضافه گشتند، به طوری که، کارشناسان بانکهای صنعتی تخمین زدند که بانک‌های شمال آمریکا تا سال 2000، حدود 1500 شبکه اینترنت تاسیس خواهند کرد.
امروزه، اینترنت بزرگترین شبکه اختصاصی شبانه روزی بانکی است که در آن، شبکه‌های وسیع جهانی از: کامپیوترهای شخصی و شبکه‌های کامپیوتری متصل شده به وسیله مودم‌ها و خطوط تلفن با سرعت بالا، تشکیل شده است. از جمله نخستین موارد وب سایت بانکی بر روی اینترنت، همان مواردی را داشتهاند که بروشورهای تبلیغاتی شان ذکر کرده بودند و مشتریان می‌توانستند با پست الکترونیک ارتباط برقرار کنند و اطلاعات شان و نرخ‌های جدید را کنترل نمایند. اطلاعات لحظهای، راحتی کار، و کارمزدهای کم، نقاط مثبت و قوی برای کاربران بود تا از اینترنت استفاه کنند.
بانک‌ها سایت‌های خود را برای: انتقال منابع، صورتحسابها، رهن‌ها، وام‌های خودکار، محصولات بیمه، امنیت تجارت و غیره گسترش دادند. این مسئله به بانک‌ها اجازه داد تا به طور غیر مستقیم با موسسات غیر بانکی رقابت کنند.
2-10- تعاریف و مفاهیم بانکداری الکترونیکی
توسعه شگفت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش آن به بازارهای پولی و بانکی جهان، علاوه بر تسهیل امور مشتریان بانک‌ها، روش‌های جاری بانکداری را متحول و دگرگون ساخته است. با رشد روزافزون معاملات تجارت الکترونیک در سطح جهان و نیاز تجارت به حضور بانک جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک به عنوان بخشی تفکیک ناپذیر از تجارت الکترونیک و دارای نقشی اساسی در اجرای آن است. به جرأت می‌توان گفت: بدون بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک نیز محقق نخواهد شد. سرعت توسعه صنعت انفورماتیک، باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در شکل پول و سیستم‌های انتقال منابع در عرصه بانکداری گردیده و مفاهیم جدیدی را به عنوان پول الکترونیک و انتقال الکترونیکی آن ارائه نموده است. این دو مفهوم ایجاد کننده نوع جدیدی از بانکداری، تحت عنوان (بانکداری الکترونیک) می‌باشند. با گسترش شبکه اینترنت و قابل دسترسی بودن برای همگان، شیوه عرضه خدمات د ربانکها متحول شده و این تحولات زمینه پدیده‌هایی مانند: Mobile Banking، Internet Banking، Cyber Banking و… گردیده است.
هم اکنون، در اکثر کشورهای پیشرفته، بانک‌ها خدمات On-line بانکی را جهت مشتریان خود از طریق اینترنت فراهم آورده اند و مشتریان خود از طریق اینترنت فراهم آورده اند و مشتریان بدون نیاز به حضور در بانک، غالب کارهای بانکی خود را با اتصال به وب سایت ویژه بانک‌ها و با بهره گرفتن از رمز مخصوص خود انجام می‌دهند. این عوامل، زمینه ای را برای تسهیل انجام امور تجاری و خرید و فروش ایجاد نموده که منجر به افزایش رقابت بین موسسات بانکی و غیر بانکی گردیده است.
بنابراین، بانکداری الکترونیک را می‌توان به عنوان فراهم آورنده امکاناتی برای مشتریان، که بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک و با بهره گرفتن از واسطه‌های ایمن بتوانند به خدمات بانکی دسترسی یابند، تعریف نمود.

 
 
نقش و حساسیت مدیریت