وابستگی

دسترسی متن کامل - 
مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره- قسمت ۴

د) در بررسی وجود رابطه کوتاه مدت، بازار سهام امریکا رابطه علیت گرنجری قوی با بازارهای سهام غیر عضو شورای همکاری خلیج فارس دارد.ه) اثرات معنادار نوسانات از بازار سهام […]

بررسی اثر بخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی- قسمت  ...

مدل عدم اثربخشی سازمان به‌عنوان مجموعه‌ای از مشکلات و شکست‌ها عواملی که از عملکرد موفقیت‌آمیز سازمان جلوگیری می‌کنند. 2-2-1-9- ادغام معیارهای اثربخشی درمدیریتكارشناسان در زمینه مدل‌ها و معیارهای اثربخشی، یك رویكرد چند بعدی […]

کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در تولید پودر شیر خشک و بررسی ویژگی های  ...

aB 0351/0±333/8 dA 168/0±433/7Ab440/0±130/7bA 625/0±113/7 aA 111/0±093/9Bb610/0±980/6abB05/0±640/7 cA02/0±046/8bB 415/0±173/7abAB4/0±650/7 dA259/0±690/7abA495/0±543/7abA410/0±80/7 هر عدد میانگین سه تکرار می باشد. در هر ستون بین اعدادی که حروف بزرگ غیرمشابه و در هر ردیف بین اعدادی که حروف کوچک […]