منابع انسانی

بررسی وضعیت کیفیت ارائه خدمات درشعب مختلف بانک اقتصاد نوینشهر بندرعباس بر اساس مدل سروکوال۹۳-  ...

۸٫امنیت به معنی آسودگی خاطر از نظر خطر و ریسک، ایمنی فیزیکی،امنیت مالی و رازداری است.۹٫درک مشتری به معنی تلاش برای درک نیازمندی های خاص مشتری و توجه به آنها […]

جستجوی مقالات فارسی - 
بررسی رابطه بین توسعه خدمات جدید، عملکرد بازاریابی، جهت گیری بازار و  ...

پژوهش حاضر در بازه زمانی بهمن 1393 تا مرداد 1394به انجام رسیده است.1-7-3 قلمرو مکانی پژوهشقلمرو مکانی این پژوهش شهر کرمانشاه بوده است.1-8 تعاریف واژهها و اصطلاحات پژوهش(مفهومی و عملیاتی)1-8-1 […]

بررسی ارتباط بين نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذيری سازمانی- قسمت 46

نمودار متغیرهای تعیین کننده میزان رقابت پذیری در شکل3-3 نشان داده شده است.مشتری مداریمنابع انسانیرقابتعملیات و استراتژیSCMو شرایط تقاضانوآوری و خلاقیتشکل3.3. نمودار متغیر های تعیین رقابت پذیری5.3. سئوالات و فرضیات […]