مبانی نظری

جستجوی مقالات فارسی - 
ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار  ...

نمونه آماریشرکت‌هایی که اطلاعات موردنیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق را ارائه ننموده‌اند، از جامعه مطالعاتی حذف و درنهایت ۱۲۵ شرکت به‌عنوان جامعه مطالعاتی تحقیق برای یک دوره ۵ ساله انتخاب […]

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب  ...

1-11 تعریف واژگان واصطلاحات تخصصی ——————————— 111-12 مراحل پژوهش ————————————————– 12فصل دوم ادبیات تحقیق ———————————————- 132-1مقدمه ——————————————————— 142-2-فرایند تصمیم گیری وانتخاب مشتری ———————————– 152-2-1شناخت نیازمشتری ———————————————- 162-2-2جستجوی اطلاعات ———————————————- 162-2-3 […]

دسترسی متن کامل - 
تعیین رابطه بین  سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای و نسبت تقسیم سود در  ...

145 حجم نمونه و کفایت آنشرکت‌هایي كه اطلاعات موردنیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق را ارائه ننموده‌اند، از جامعه مطالعاتی حذف و درنهایت 145 شرکت به‌عنوان جامعه مطالعاتی تحقیق برای یک […]

جستجوی مقالات فارسی - 
بررسی رابطه بین توسعه خدمات جدید، عملکرد بازاریابی، جهت گیری بازار و  ...

پژوهش حاضر در بازه زمانی بهمن 1393 تا مرداد 1394به انجام رسیده است.1-7-3 قلمرو مکانی پژوهشقلمرو مکانی این پژوهش شهر کرمانشاه بوده است.1-8 تعاریف واژهها و اصطلاحات پژوهش(مفهومی و عملیاتی)1-8-1 […]