ماتریس

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک  ...

 جامعه آماریجامه آماري اين پژوهش را کليه مشتریان خدمات الکترونیکی بانک رفاه که ميتوانستند در اين نظرسنجي مشارکت داشته باشند، تشکيل دادهاند. نمونه آماریاز آنجائیکه اندازه جامعه آماري كم وبيش بزرگ […]

سایت مقالات فارسی - 
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک  ...

3-5- روش گرد اوری اطلاعات ——————————————— 393-6- تعیین روایی (اعتبار)پرسشنامه —————————————— 393-7- پایایی (اعتماد پذیری )پرسشنامه —————————————- 393-8 – مراحل انجام پژوهش ———————————————– 403-9 -تشریح مراحل انجام پژوهش ——————————————-413-9-1 شناسایی […]

منابع مقالات علمی :
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک  ...

فهرست جداولعنوان صفحهجدول 2-1 شاخص ها موثر دربانکداری الکترونیک ———————–  36  جدول 3-1 عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان ازخدمات الکترونیکی —————- 41جدول 3-2اعدادفازی مثلثی مربوط به هریک از متغیرهای زبانی ——————– […]