فناوری اطلاعات

مقاله علمی با منبع :
ارتعاشات غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله های حاوی جریان بر  ...

Abstract 82فهرست شکل‌ها مراحل ساخت میکرولولهها 7 رسوب فلز در روش الکترو-شیمیایی 8 شماتیکی از میکرولوله حاوی جریان بر روی دو تکیهگاه ساده 16 فرکانس طبیعی خطی میکرولولهی حاوی جریان بر حسب سرعت جریان […]

سایت مقالات فارسی - 
بررسی رابطه بین توسعه خدمات جدید، عملکرد بازاریابی، جهت گیری بازار و عملکرد کسب  ...

دلوی، محمدرضا؛ کدخدایی الیادرانی، مژگان(1391). بررسی رابطه بین بکارگیری متریکهای بازاریابی از منظر نوآوری و میزان تحقق هدف مدیریت ارتباط با مشتری براساس مدل گارتنر در بانک سپه استان اصفهان، مجله […]