ضمان

بررسی وضعیت کیفیت ارائه خدمات درشعب مختلف بانک اقتصاد نوینشهر بندرعباس بر اساس مدل سروکوال۹۳-  ...

۸٫امنیت به معنی آسودگی خاطر از نظر خطر و ریسک، ایمنی فیزیکی،امنیت مالی و رازداری است.۹٫درک مشتری به معنی تلاش برای درک نیازمندی های خاص مشتری و توجه به آنها […]