رمان

مقایسه فعالیت پاداکسایشی عصاره‌های اتانولی و متانولی ترکیبات فنولی در بخش‌های خوراکی انگور۹۳  ...

انگور درختچه‌ای خزاندار، بندرت همیشه سبز و بالارونده بوسیله پیچک‌ها با مغز ساقه قهوه‌ای است که در محل بندها بوسیله دیافراگم قطع گردیده و دارای برگهای ساده، دندانه‌دار ، گل‌های […]

بررسی وضعیت کیفیت ارائه خدمات درشعب مختلف بانک اقتصاد نوینشهر بندرعباس بر اساس مدل سروکوال۹۳- قسمت  ...

۲-۱-۷-۲)سطوح کیفیت خدمات در سروکوال:۱)سطح حداقل انتظارات۲)سطح حداکثر انتظارات۳)سطح خدمات دریافتیابزار سروکوال براساس ۲۲ مولفه، انتظارات مشتریان از خدمات و ادراکات آنها را مورد سنجش قرار می دهد.پرسشنامه سروکوال با […]

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
بررسی وضعیت کیفیت ارائه خدمات درشعب مختلف بانک اقتصاد نوینشهر بندرعباس بر  ...

– استفاده از تکنولوژی و فن آوری پیشرفته روز در امر ارائه خدمات بانکی– موقعیت مکانی شعبه– رفتار و برخورد مودبانه و محترمانه کارکنان بانک با مشتریان– وجود امکانات و […]

فرهنگ عامه مردم راور۹۲

زندگی ، غیر ممکن خواهد بود .هر چند که فولکلور حاکم بر زندگی امروز ، با فولکلوری که پیشینیان ما با آن زندگی می کرده اند ، متفاوت است ، […]

تحقیق - 
بررسی همه گیر شناسی پرخاشگری در بیماران دارای دیسفوریای جنسیتی ارجاع شده به  ...

نیازی پور وسهرابی (1392) در مطالعه ای با عنوان “بررسی پایگاه اقتصادی، اجتماعی تماشاگران فوتبال با رفتارهای آشوبگرانه در فوتبال ایران” به این نتیجه رسیدند که بین وضعیت اجتماعی – […]

منابع مقالات علمی :
بررسی همه گیر شناسی پرخاشگری در بیماران دارای دیسفوریای جنسیتی ارجاع شده  ...

نظریه پیش نویس در یک الگوی پردازش اطلاعات به شناخت اجتماعی اشاره می کند و چارچوب مناسبی برای مکانیزم رفتارهای خشونت آمیز ارائه می دهد. پیش نویس ها، ماهیت شناختی […]

دسترسی به منابع مقالات :
بررسی همه گیر شناسی پرخاشگری در بیماران دارای دیسفوریای جنسیتی ارجاع شده به اداره کل  ...

2-6-1- مجازات پرخاشگر…………………………………………………………………………………………………………242-6-2- پالایش………………………………………………………………………………………………………………………….242-6-3- نقصان شناختی…………………………………………………………………………………………………………..252-6-4- آموزش مهارت های اجتماعی……………………………………………………………………………………..252-6-5- الگودهی……………………………………………………………………………………………………………………….262-6-6- پاسخ های مغایر………………………………………………………………………………………………………….262-6-7- آموزش کنترل خشم………………………………………………………………………………………………….262-6-8- آموزش رفتار جرات مندانه……………………………………………………………………………………….272-6-9- درمان دارویی……………………………………………………………………………………………………………272-7- دیسفوریای جنسیتی………………………………………………………………………………………………………………….272-7-1- جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………282-7-2- هویت جنسیتی…………………………………………………………………………………………………………..282-7-3- نقش جنسی…………………………………………………………………………………………………………………282-7-4- […]