بهبود عملکرد

مقایسه فعالیت پاداکسایشی عصاره‌های اتانولی و متانولی ترکیبات فنولی در بخش‌های خوراکی انگور۹۳  ...

انگور درختچه‌ای خزاندار، بندرت همیشه سبز و بالارونده بوسیله پیچک‌ها با مغز ساقه قهوه‌ای است که در محل بندها بوسیله دیافراگم قطع گردیده و دارای برگهای ساده، دندانه‌دار ، گل‌های […]

دسته بندی علمی - پژوهشی :
بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت  قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه  ...

آمادگی جسمانی مطلوب برای ورزشکاران و افراد جامعه اهمیت زیادی دارد و ورزشکاران برای رسیدن به بالاترین سطح اجرا ورزشی از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. بنابراین شناخت عوامل موثر بر […]