بازدهی سهام

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره- قسمت ۱۱

آماره جارگیو برا ۱۰۸۱٫۵۳۴ ۸۹٫۵۸۰۱۷ ۲۷۹۰٫۲۴۴ ۱۰۲۶٫۳۹۵ P_Value ۰٫۰۰۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ منبع: براساس داده های شاخص قیمت بازارهای سهام ایران، امریکا، مالزی و ترکیه با استفاده از نرم افزار Eviews […]