الکترونیک

بررسی وضعیت کیفیت ارائه خدمات درشعب مختلف بانک اقتصاد نوینشهر بندرعباس بر اساس مدل سروکوال۹۳-  ...

۸٫امنیت به معنی آسودگی خاطر از نظر خطر و ریسک، ایمنی فیزیکی،امنیت مالی و رازداری است.۹٫درک مشتری به معنی تلاش برای درک نیازمندی های خاص مشتری و توجه به آنها […]

جستجوی مقالات فارسی - شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک  ...

0.13140.1196C1عوامل مؤثر بر رضایت مندی مشتریان از خدمات الکترونیکیC2C3C4C5C6C7C8شکل4-2: مدل عملیاتی4-4-10-ترسیم نمودار راداری برای عواملپس از اینکه اوزان نهایی هر یک از عوامل بدست آورده شد. با لحاظ نمودن میزان […]

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک  ...

 جامعه آماریجامه آماري اين پژوهش را کليه مشتریان خدمات الکترونیکی بانک رفاه که ميتوانستند در اين نظرسنجي مشارکت داشته باشند، تشکيل دادهاند. نمونه آماریاز آنجائیکه اندازه جامعه آماري كم وبيش بزرگ […]

مقاله دانشگاهی - 
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی  ...

درست بودن انجام کلیه تعاملات بانکی آنلاین با مشتریان، پردازش صحیح کلیه تراکنش ها الکترونیکی(صادقی ونعمتی ،1391) 4 دسترسی مناسب بودن محل قرار گیری تجهیزات وتکنولوژیهای مورد نیاز )مانند خودپردازها(، […]

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی  ...

به منظور جمعآوري دادهها و اطلاعات مورد نياز در این پژوهش از ابزارهاي مختلفي استفاده شد که در زير ارائه گرديده است:اطلاعات کتابخانهاي:کتابها و مقالاتسايتهاي اطلاعاتي شبکه اينترنتمطالعات ميداني:بررسي و […]

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب  ...

1-11 تعریف واژگان واصطلاحات تخصصی ——————————— 111-12 مراحل پژوهش ————————————————– 12فصل دوم ادبیات تحقیق ———————————————- 132-1مقدمه ——————————————————— 142-2-فرایند تصمیم گیری وانتخاب مشتری ———————————– 152-2-1شناخت نیازمشتری ———————————————- 162-2-2جستجوی اطلاعات ———————————————- 162-2-3 […]