اقتصاد کشور

ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران-  ...

بازده کوتاه‌مدت سهام جدید بیشتر از بازده بازار می‌باشد، به‌عبارت‌دیگر عرضه اولیه سهام جدید در بورس با تخفیف همراه می‌باشد و درنتیجه سهام جدید در دوره کوتاه‌مدت دارای بازده غیرعادی […]

جستجوی مقالات فارسی - 
بررسی رابطه بین توسعه خدمات جدید، عملکرد بازاریابی، جهت گیری بازار و  ...

پژوهش حاضر در بازه زمانی بهمن 1393 تا مرداد 1394به انجام رسیده است.1-7-3 قلمرو مکانی پژوهشقلمرو مکانی این پژوهش شهر کرمانشاه بوده است.1-8 تعاریف واژهها و اصطلاحات پژوهش(مفهومی و عملیاتی)1-8-1 […]