افغانستان

نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی- قسمت  ...

کشورهای ورودی عراق آذربایجان ترکیه افغانستان پاکستان ترکمنستان عربستان کویت بحرین تعداد گردشگران 705.401 389.584 226.883 197.161 105.749 800.616 79.219 40.84 30.720 منبع: (خبرگزاری فارس، 1392).جدول گردشگران ورودی سال 1391 […]