ارتباطات

دسترسی متن کامل - 
مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره- قسمت ۴

د) در بررسی وجود رابطه کوتاه مدت، بازار سهام امریکا رابطه علیت گرنجری قوی با بازارهای سهام غیر عضو شورای همکاری خلیج فارس دارد.ه) اثرات معنادار نوسانات از بازار سهام […]

بررسی وضعیت کیفیت ارائه خدمات درشعب مختلف بانک اقتصاد نوینشهر بندرعباس بر اساس مدل سروکوال۹۳- قسمت  ...

۲-۱-۷-۲)سطوح کیفیت خدمات در سروکوال:۱)سطح حداقل انتظارات۲)سطح حداکثر انتظارات۳)سطح خدمات دریافتیابزار سروکوال براساس ۲۲ مولفه، انتظارات مشتریان از خدمات و ادراکات آنها را مورد سنجش قرار می دهد.پرسشنامه سروکوال با […]

منابع مقالات علمی :
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک  ...

فهرست جداولعنوان صفحهجدول 2-1 شاخص ها موثر دربانکداری الکترونیک ———————–  36  جدول 3-1 عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان ازخدمات الکترونیکی —————- 41جدول 3-2اعدادفازی مثلثی مربوط به هریک از متغیرهای زبانی ——————– […]

سامانه پژوهشی - 
بررسی وضعیت مهارت‌های ارتباطی کتابداران دانشگاهی شهرستان سبزوار و تأثیر آن بر رضایتمندی  ...

بازخورد پیام به میزان وسیع قابل‌مشاهده است.انتشار پیام میان افراد، محدود و کند است.تأثیر عملی آن عبارت است از، تغییر در نگرش مخاطب(وکیلی، حیدرنیا و نیک‌نامی، 1390)2-1-4-2-3. ارتباط گروهی[39]:ارتباط گروهی، […]

فایل دانشگاهی - 
بررسی اثر تصویر فروشگاه ، کیفیت خدمات و تصویر برند فروشگاهی بر قصد  ...

9-3- روش گردآوری داده ها:اطلاعات را می توان به روشهای گوناگون، در مکانهای مختلف و از انواع منابع گردآوری کرد. روشهای گردآوری اطلاعات مشتمل است بر مصاحبه حضوری، مصاحبه تلفنی، […]