آمادگی جسمانی

دسته بندی علمی - پژوهشی :
بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت  قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه  ...

آمادگی جسمانی مطلوب برای ورزشکاران و افراد جامعه اهمیت زیادی دارد و ورزشکاران برای رسیدن به بالاترین سطح اجرا ورزشی از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. بنابراین شناخت عوامل موثر بر […]