منبع پایان نامه درمورد
فن آوری اطلاعات، محتوای الکترونیکی، دانش آموزان

تحقیق جدول 3-1 – روایی محتوایی پرسشنامه……….. …………………………………………………………………………………….84 جدول3-2 – ضرایب پایایی ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………….85 جدول 3-3 – پایایی در اجرای اصلی (نمونه مورد بررسی)………………………………………………………………………86 فصل چهارم : تجزیه […]

منبع پایان نامه درمورد
فناوری اطلاعات، روش شناسی، آموزش الکترونیک

دانشگاه آزاد ا کلید واژه ها: دوره آموزشی ، معلمان، محتوای الکترونیکی، روش تدریس فهرست مطالب عنـــــــوان صفحه فصل اول:کلیات تحقیق 1-1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………2 1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………4 1-3- ضرورت […]