منبع پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، روش شناسی، آموزش الکترونیک

دانشگاه آزاد ا کلید واژه ها: دوره آموزشی ، معلمان، محتوای الکترونیکی، روش تدریس فهرست مطالب عنـــــــوان صفحه فصل اول:کلیات تحقیق 1-1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………2 1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………4 1-3- ضرورت و اهمیت اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………….7 1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..8 1-5- فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………….9 1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………..9 فصل دوم :ادبیات ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درباره مرور زمان، وحدت رویه، قانون مجازات

مستی و یا اشتباهاً مطالب تعهدآوری بر روی سفید امضاء بنویسد سوءنیت عام محقق نبوده و وقوع جرم منتفی است. 3-3-2-2- مبحث دوم: سوءنیت خاص جرایم علیه اموال مالکیت علی الاصول از جمله جرایم با سوءنیت خاص هستند. لذا این جرم که از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درباره مجازات تبعی، حقوق اجتماعی، جزای نقدی

ق.ا.د.ک خواهد شد. ماده مذکور مقرر می دارد: ((جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواد مشروحه ذیل، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور، به صدور ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درباره تقسیم بندی، قانون مجازات، حقوق کیفری

عمل مشمول ماده 596 قانون مجازات نخواهد شد چرا که ماده 596 در خصوص امور مالی است نه امور غیر مالی. لذا در اینجا با توجه به ابلاغ ماده 673ق.م.ا در خصوص اصطلاح ((سوء استفاده)) و این که اصطلاح مذکور مطلق بوده و شامل امور مالی و غیر مالی می ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درباره ارتکاب جرم، طلاق، رویه قضایی

نمودند: ((هرکس از سفید امضاء که به او سپرده شده… موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود… محکوم به حبس جنجه ای…خواهد شد)). برای تحقق جرم سوءاستفاده، طبق آن قوانین، ورود خسارت مالی و اقتصادی به صاحب امضاء ضرورت داشت و اگر شخص با نوشتن مطالبی موجب بروز مشکلات جزایی ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درباره قانون مجازات، جبران خسارت، مجازات اسلامی

سفید امضاء به او سپرده شده) صورت بگیرد و شخص ثالث مندرجات سفید امضاء را تکمیل و از آن بهره برداری نماید آیا مرتکب جرمی شده است، و در صورت وقوع جرم، مرتکب چه جرم یا جرایمی شده است؟ در قانون سابق برای تحقق جرم سفید امضاء لازمهاش، سپرده شدن ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، حقوق جزا

که در ایران به تصویب رسید، که با وجود جرم خیانت در امانت، سؤاستفاده از سفیدامضاء را هم، مجرمانه تلقی و مرتکب آن را قابل مجازات می دانست قانون مجازات عمومی 1304 بود. لازم به ذکر است که از لحاظ تاریخی قدمت این جرم در ایران هشتادو هشت سال است. ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درباره قانون مجازات، رفتار انسان، ترک فعل

وجود ارکان ثلاثه آن می باشد و تا زمانی که آن شرایط حدوث نیابد، شخص قابل مجازات نیست و از جمله آن شرایط رکن روانی جرم است، اما باید گفت که، در حوزه حقوق کیفری جای مسامحه نیست، آن حوزه، قانون باید به قدری روشن و شفاف باشد تا شبهه ادامه مطلب…