پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره
جهان اسلام، ارزش ها و نگرش ها، انقلاب اسلامى، استان لرستان

ماروین، (1370) شکست شاهانه، روانشناسی شخصیت شاهانه، ترجمه عباس مخبر، تهران، طرح نو، 92-زونیس، ماروین، (1387)، روانشناسی نخبگان سیاسی ایران، مترجمان: پرویز صالحی، سلیمان امین زاده، زهرا لبادی، تهران: انتشارات […]