منابع مقاله درمورد مهارتهای مدیران

کرد بر مهارت انسانی مدیران تأکید ویژه دارند. شاخصهای مهارت انسانی برای مدیران دبیرستانها عبارتند از: 1) درک نیازهای کارکنان 2) شناخت و احترام به شخصیت دیگران 3) دوست داشتن دیگران 4) توان برقراری ارتباط با دیگران 5) گوش دادن به دیگران.مهارت ادراکی توانایی مدیر در تلقی سازمان به صورت ادامه مطلب…

دانلود مقاله با موضوع تجدید ارزیابی

ا 21 سال؛ و 52 نفر (5/13%) بیش از 21 سال سابقه کاری داشته‌اند. همچنین بررسی سابقه کاری پاسخ دهندگان نشان می‌دهد که سابقه کاری 216 نفر (2/56%) کمتر از 6 سال بوده است؛ 75 نفر (5/19%) بین 6 تا 11 سال در شرکت کنونی سابقه کاری داشته‌اند؛ 34 نفر ادامه مطلب…

منابع تحقیق با موضوع رفتار سازمانی

ه یکی از مهارتهای مهم مدیریت آموزشی، مهارت در روابط انسانی به معنای ایجاد محیط مساعد و مطولب برای کار از طریق جلب مشارکت گروه‌های انسانی است.به نظر بعضی از متفکرین، مدیریت می‌تواند در همین مهارت خلاصه شود زیرا که بیشتر اهداف، عموماً مستلزم جلب مشارکت گروه‌های انسانی است و ادامه مطلب…

منابع مقاله درمورد رهبری خدمتگزار

پیروان از اولویت های نخست سازمان به حساب می آیندو ملاحظات سازمانی در درجه دوم اهمیت قرار می گیرند.سازه های رهبری خدمتگزار طبق نظریات پترسون عبارتند از: 1. عشق الهی 2. تواضع و فروتنی3. نوع دوستی 4. قابلیت اعتماد5. چشم انداز. 6. خدمت رسانی7. توانمندسازعشق الهی: اساس رابطه پیرو رهبر ادامه مطلب…

پایان نامه مدیریت در مورد : کیفیت زندگی کاری-متن کامل

ز یک طرف و تجدید ساختار کار یا بازطراحی کار و تغییر روش به نحوی است که برای متصدی جالب و رضایت بخش باشد .نمونه ای از استراتژی های مطرح شده در ارتباط با کیفیت زندگی کاری به شرح زیر است :1- دوایر کیفیت که طی ان کارکنان در گروه ادامه مطلب…

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه در مورد بورس اوراق بهادار تهران

تقسیمی تأکید دارند و اظهار می‌کنند که تغییر در سود تقسیمی بر ارزش شرکت تأثیرگذار است. از طرف دیگر سرمایه‌گذاران نیز خواستار بیشترین سودتقسیمی می‌باشند.سرمایه‌گذاران به آن‌دسته از نسبت‌های مالی که نشان‌دهنده واقعیت‌های بازار هستند اعتماد می‌نمایند(نسبت‌هایی مانند نقدشوندگی، سودآوری و ورشکستگی)، آنان به‌منظور اطمینان از ثبات بازده سرمایه‌گذاری‌ها و ادامه مطلب…

دانلود مقاله با موضوع بورس اوراق بهادار تهران

بر اهمیت تداوم سود تقسیمی تأکید دارند و اظهار می‌کنند که تغییر در سود تقسیمی بر ارزش شرکت تأثیرگذار است. از طرف دیگر سرمایه‌گذاران نیز خواستار بیشترین سودتقسیمی می‌باشند.سرمایه‌گذاران به آن‌دسته از نسبت‌های مالی که نشان‌دهنده واقعیت‌های بازار هستند اعتماد می‌نمایند(نسبت‌هایی مانند نقدشوندگی، سودآوری و ورشکستگی)، آنان به‌منظور اطمینان از ادامه مطلب…

پایان نامه مدیریت در مورد : کیفیت زندگی کاری

بین فضای کلی زندگی کارکنان و مشتری مداری 7. تعیین رابطه بین یکپارچگی و انسجام در سازمان و مشتری مداری 8. تعیین رابطه بین امکان توسعه و بکارگیری قابلیت ها و مهارت های انسانی و مشتری مداری1-5- سؤالات تحقیق 1-5-1 سوال اصلی ایا بین کیفیت زندگی کاری و مشتری مداری ادامه مطلب…

منابع مقاله درمورد مدیریت آموزشی

موقعیت‌های بدست آمده = اثربخشیتوانایی‌های بالفعل = کاراییتوانایی بالفعل استانداردهای هزینه‌های داده لی فام(1363) برحسب مدل اجتماعی، کارایی و اثربخشی را از هم تفکیک کرده است.کارایی حدی است که رفتار اجتماعی مشاهده شده مطابق با سرشت و نیاز فرد باشد و اثربخشی حدی است که رفتار اجتماعی مشاهده شده مطابق ادامه مطلب…

دانلود مقاله با موضوع تجدید ارزیابی

مالکانه هستند، که همان ارزش حقوق مالکانه است. صورت سود و زیان، سود اقتصادی را گزارش خواهد کرد. زیرا این ‌صورت، تغییرات ناشی از ارزش را طی دوره بیان می‌کند. برطبق اصول اقتصادی که تغییرات جاری در ارزش، تغییرات آینده در ارزش را پیش‌بینی نمی‌کنند، درآمدهای جاری نمی‌توانند درآمدهای آینده ادامه مطلب…