مسئولیت اجتماعی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

……………………………………………………………….82
فصل سوم: تجزیه و تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمانی…………………………………83
مبحث اوّل:تجزیه محتوای کتب هدیه های آسمانی……………………………………………………84
گفتار اوّل:کتاب هدیه های آسمانی پایه دوم………………………………………………………………….84
بند اوّل: نماز…………………………………………………………………………………………………………….84
بند دوم: مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………86
بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو……………………………………………………………………………………89
بند چهارم: محیط های مثبت……………………………………………………………………………………….93
گفتار دوم: هدیه های آسمانی پایه سوم…………………………………………………………………………95
بند اوّل: حجاب………………………………………………………………………………………………………..95
بند دوم: معاد باوری…………………………………………………………………………………………………..97
بند سوم: مسئولیت اجتماعی………………………………………………………………………………………..98
بند چهارم: محیط های مثبت……………………………………………………………………………………….99
بند پنجم: الگوهای رفتاری نیکو…………………………………………………………………………………100
بند ششم: ماه رمضان و روزه داری……………………………………………………………………………..101
گفتار سوم: کتاب هدیه های آسمانی پایه چهارم…………………………………………………………..102
بند اوّل: نماز جماعت……………………………………………………………………………………………….102
بند دوم: محیط های مثبت…………………………………………………………………………………………103
بند سوم: مسئولیت اجتماعی………………………………………………………………………………………104
بند چهارم: الگوهای رفتاری نیکو……………………………………………………………………………….105
گفتار چهارم: کتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم………………………………………………………….106
بند اوّل: یاد خدا و پرستش او…………………………………………………………………………………….106
بند دوم: معاد باوری…………………………………………………………………………………………………107
بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو………………………………………………………………………………….108
بند چهارم: مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………..109
بند پنجم: نماز جماعت…………………………………………………………………………………………….110
گفتار پنجم: کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم……………………………………………………………111
بند اوّل: معاد باوری…………………………………………………………………………………………………111
بند دوم: مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………….112
بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو………………………………………………………………………………….112
بند چهارم:حجاب……………………………………………………………………………………………………113
مبحث دوم:تحلیل محتوای کتب هدیههای آسمانی ………………………………………………………114
گفتار اوّل: اصول انتخاب محتوای آموزشی………………………………………………………………… 114
بند اوّل: انطباق مفاهیم با هدف های آموزشی معین………………………………………………………..115
بند دوم: ارتباط با علاقه و رغبت فراگیران……………………………………………………………………116
بند سوم: ارتباط با نیازهای جامعه و فراگیران…………………………………………………………………117
بند چهارم: ارتباط با توانایی فراگیران………………………………………………………………………….118
بند پنجم: توجّه به هنجارها و ایجاد زمینه برای پرورش رفتارهای مطلوب انسانی………………….120
بند ششم: ارتباط پرسش ها و تمرین ها با اهداف و محتوای درس…………………………………….121
بند هفتم: اعتبار علمی مفاهیم…………………………………………………………………………………….121
بند هشتم: حجم مفاهیم کتب درسی……………………………………………………………………………122
گفتار دوم: اصول سازماندهی محتوای آموزشی…………………………………………………………….122
بند اوّل: داشتن سیر منطقی………………………………………………………………………………………..123
بند دوم: ارتباط محتوای یک پایه با کتاب سایر پایه ها……………………………………………………125
بند سوم: وسعت بخشی تدریجی………………………………………………………………………………..126
گفتار سوم: اصول انتخاب زبان و نحوه بیان………………………………………………………………….127
بند اوّل: استفاده از واژگان و جملات متناسب با سن مخاطب…………………………………………..127
بند دوم: رعایت اصل سادگی و روانی…………………………………………………………………………127
بند سوم: استفاده از زبان خاص هر موضوع…………………………………………………………………..128
گفتار چهارم: اصول انتخاب تصاویر……………………………………………………………………………129
بند اوّل: کمک تصاویر به درک بهتر مفاهیم اساسی و کلیدی محتوا…………………………………130
بند دوم: جذابیت تصاویر………………………………………………………………………………………….130
بند سوم: تناسب با فهم مخاطب………………………………………………………………………………….131
بند چهارم: توجّه به شئون اجتماعی، اسلامی و فرهنگی…………………………………………………..131
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………133
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..134
منابع…………………………………………………………………………………………………………………..135
مقدمه
1. بیان مساله
تعلیم و تربیت صحیح، مهم ترین عامل در پیشگیری از وقوع جرم محسوب می شود. یکی از مهم ترین نهادهای مؤثّر در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جامعه پذیری صحیح آن ها، نهاد آموزش و پرورش و به طور خاص نهاد مدرسه می باشد. این نهاد برای اعمال اصول تربیتی موردنظر خود، از ابزارهای متنوعی بهره میگیرد که اساسی ترین آن ها، کتاب های درسی و محتوای آموزشی این کتب است که فراگیران از بدو یادگیری و افزایش رشد مهارت های شناختی خود با آن ها آشنا می شوند و آن را به عنوان منبع اصلی آموزشی ملاک عمل قرار میدهند. کتب مذکور تاثیر انکار ناپذیری بر روی شکل گیری شخصیت فرد و یاددهی هنجار ها به وی و در نتیجه جامعه پذیری صحیح او دارد. از این رو محتوای آن ها باید به گونه ای باشد که جنبهی پیشگیرانه از بروز ناهنجاری ها، انحرافات رفتاری و در نهایت جرم را در آینده داشته باشد.
یکی از کتبی که فضای باز و مناسبی برای پرداختن به این قسم آموزه ها را دارا می باشد،کتب هدیههای آسمانی دوره ابتدایی است که به لحاظ موضوع، قابلیت ارائهی حجم مناسبی از مفاهیم پیشگیرانه از جرم را دارا میباشد. اگر محتوای این کتب به صورت علمی بتوانند مفاهیم مذکور را در بر بگیرند، این مفاهیم از نخستین مراحل رشد شناختی کودک و نوجوان در وی نهادینه خواهد شد و این امر تاثیر بسیار زیادی بر جلوگیری از انحرافات در آینده بر روی وی خواهد داشت.
2. سوالات تحقیق
1. در متن کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی تا چه اندازه به مفاهیم و آموزه های پیشگیرانه از جرم توجّه شده است؟
2. مفاهیم پیشگیرانه موجود در کتب هدیه های آسمانی به لحاظ کیفیت و کمیّت در چه سطحی ارائه شده اند؟
3. ضرورت تحقیق
با توجّه به تاثیرگذاری بسیار بالای کتاب هدیه های آسمانی بر روی عقاید، باورها و شخصیت کودک و نوجوان و نقش اساسی مفاهیم این کتب در تربیت اخلاقی و اجتماعی فرد و بهنجار کردن وی، لذا ضروری است که برای پیشگیری از انحرافات در آینده و جامعه پذیر کردن صحیح کودک و نوجوان، تجزیه و تحلیلی اصولی و علمی بر روی کمیّت و کیفیت مفاهیم پیشگیرانه از جرم این کتاب صورت بگیرد.

4. اهداف تحقیق
1. بررسی وجود یا عدم وجود مفاهیم پیشگیرانه از جرم در محتوای کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی.
2. بررسی کمیّت و کیفیت مفاهیم پیشگیرانه از جرم به کار رفته در کتب هدیه های آسمانی.
5. فرضیه های تحقیق
1. به نظر می رسد در کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی، برخی مفاهیم پیشگیرانه از جرم وجود دارد.
2. به نظر می رسد گرچه برخی مفاهیم پیشگیری از جرم در محتوای کتاب های هدیه های آسمانی وجود دارد اما از کمیّت و کیفیت مطلوب برخوردار نمی باشند.
6. پیشینه تحقیق
طاهره بخشی پور در بررسی خود تحت عنوان تحلیل محتوای کتب فارسی دوره ابتدایی از نظر میزان ارتباط آن با مفاهیم آموزش شهروندی در دانشگاه علامه طباطبایی سال 1389 راهی نسبتا مشابه را پیموده است. سعدیه ندیمی نیز در پژوهشی تحت عنوان تحلیل محتوای کتب دوره ابتدایی از نظر توجّه به آموزش قانون گرایی در دانشگاه کردستان سال 1389 مسیری این چنین را طی کرده است. اگرچه پژوهش های دیگری نیز پیرو تحلیل محتوای کتب درسی صورت گرفته است ولی تا کنون پیشینه علمی مشخّصی در خصوص بررسی محتوای این کتب و از جملهی آنها کتب هدیه های آسمانی از حیث توجّه به مفاهیم پیشگیرانه از جرم وجود ندارد.
7. روش تحقیق
2
روش تحقیق در این پایان نامه همچون اکثر تحقیقات علوم انسانی به صورت توصیفی_تحلیلی است. به عبارت دیگر مطالعهی منابع و فیش برداری به همراه تحلیل ونقد آنها و تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحقیق در این پایان نامه می باشد. روش جمع آوری اطّلاعات نیز کتابخانه ای میباشد.
8. سامانه تحقیق
تحقیق حاضر در قالب سه فصل ساماندهی شده است. فصل اوّل تحت عنوان کلّیات مشتمل است بر: تبیین مفاهیم موجود در قالب تعریف و تفسیر آن ها، بررسی جایگاه تعلیم و تربیت و نهاد آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم و در آخر، روش شناسی تحقیق.
در فصل دوم تحت عنوان مبانی، به ذکر پایه های اساسی پرداخته ایم که ضرورت عطف توجّه به موضوع پژوهش را توجیه می کند. این فصل شامل چهار مبحث تحت عنوان: نقش کتب درسی در پیشگیری از جرم و به خصوص در پیشگیری رشدمدار از جرم، اسناد و قوانین داخلی و بین المللی در حوزهی اهمیت آموزش و پرورش و محتوای کتب درسی و در نهایت نقش تحلیل محتوا در فرآیند آموزش و طرّاحی کتب درسی، می باشد.
در فصل سوم تحت عنوان تجزیه و تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمانی، در دو مبحث تجزیه محتوا و تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمانی از حیث توجّه به مفاهیم پیشگیرانه از جرم، به بررسی کمیّت و کیفیت ارائهی مفاهیم مذکور پرداخته ایم.
فصل اوّل
کلّیات

در فصل اوّل سعی شده است کلّیات موضوع تحقیق در سه مبحث: مفاهیم، تعلیم و تربیت و پیشگیری از جرم و روش شناسی تحقیق، ارائه شود.
مبحث اوّل : مفاهیم
در مواجهه با موضوعات مختلف، در خیلی از موارد در می یابیم که یکی از علل و موارد مهم مناقشه، ناسازگاری و چالش اذهان خوانندگان و شنوندگان و اطراف گفت و گو، بی توجّهی به معنا و مفهوم واژه های کلیدی است که بدون دریافت معنا و ادراک آن ها نمی توان به ماهیت اصلی مطلب پی برد. از سوی دیگر آشنایی خواننده با مفاهیم بنیادین به کار رفته در یک تحقیق شرط لازم برای فهم محتوای تحقیق می باشد. بنابراین برای فهم درست مباحث در هر زمینه ورشته علمی، پیش از هر اقدامی لازم است به بحث مفهوم شناسی توجّه کافی داشته باشیم.
گفتار اوّل : پیشگیری
در این گفتار به بررسی معنا و مفهوم پیشگیری و انواع آن خواهیم پرداخت.
بند اوّل: مفهوم پیشگیری
الف ) معنای لغوی:
پیشگیری از نظر لغوی معنایی روشن و پرکاربرد دارد. در ادبیات محاوره ای پیشگیری در معنای مانع وقوع امری شدن، جلوی وقوع امر ممکنی را گرفتن، به استقبال خطر رفتن و مانع تحقق آن شدن استعمال می شود. تعریف لغت شناسان نیز منطبق بر همین معنای عامیانه می باشد و پیشگیری را به معنای جلوگیری کردن، مانع شدن، منع کردن، به نگهداری برخواستن، از پیش مانع شدن از سرایت امراض و پیش بندی کردن مانند سیل یا جریان آب، دانسته اند.
ب) معنای اصطلاحی
پیشگیری در معنای اصطلاحی، با توجّه به فلسفهی وجودی حقوق کیفری و راهکار های آن در برخورد با پدیدهی مجرمانه و همچنین گرایش های مختلف جرم شناسی، دارای دو مفهوم موسّع و مضیّق می باشد.
1-مفهوم موسّع
بر طبق مفهوم موسّع پیشگیری،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *