رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد قانون مبارزه با قاچاق انسان

…………………………………………………. 54

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل سوم: قاچاق زنان 55
3-1- پیشینه قاچاق زنان 56
3-2- مفهوم قاچاق زنان 63
3-3- رکن شناسی قاچاق زنان 65
3-3-1- رکن قانونی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
3-3-2- رکن مادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66
3-3-2-1- فعل مثبت مادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
3-3-2-2- شروع به جرم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
3-3-3- رکن معنوی 68
3-3-3-1- سوءنیت عام………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
3-4- انگیزه 70
3-4-1- قصد بهره برداری جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71
3-4-2- قصد بهره برداری مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
3-5- موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان 75
3-5-1- وضعیت عمومی قربانیان……………………………………………………………………………………………………………………………………… 75
3-5-1-1- سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75
3-5-1-2- میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76
3-5-1-3- خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76
3-5-2- نحوه قاچاق زنان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
3-5-2-1- سوءاستفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری…………………………………………………………………………………………………… 77

3-5-2-2- حیله های اغفال قربانیان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 77
فصل چهارم: پیامدها، تدابیر و پیشگیری های بین المللی در قبال قاچاق انسان 81
4-1- پیامدهای قاچاق انسان 82
4-1-1- آثار شخصی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
4-1-1-1- خدشه دار شدن کرامت انسانی………………………………………………………………………………………………………………………… 82
4-1-1-2- بهره کشی جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
4-1-1-3- ابتلا به بیماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83
4-1-2- آثار مخرب خانوادگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84
4-1-3- آثار مخرب اجتماعی منفی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 85
4-1-4- آثار اقتصادی و سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
4-1-4-1- پولشویی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
4-1-4-2- آثار پولشویی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86
4-2- نگاهی به تدابیر فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه 89
4-2-1- حمایت از هویت خصوصی قربانیان……………………………………………………………………………………………………………………… 89
4-2-2- تأمین سلامتی جانی بزه دیدگان……………………………………………………………………………………………………………………………. 91
4-2-3- جبران سلامت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 94
4-2-3-1- فرایند دادرسی مدنی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95
4-2-3-2- فرایند دادرسی کیفری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95
4-2-3-3- فرایند اداری و پیش بینی صندوق خاص…………………………………………………………………………………………………………… 95
4-2-3-4- مذاکره و توافق بین بزه دیده و مرتکب……………………………………………………………………………………………………………… 96
4-2-4- حمایت برای بازگشت بزه دیده……………………………………………………………………………………………………………………………. 98
4-3- سیاست های جنایی بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 101
4-3-1- اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان……………………………………………………………………………………………. 101
4-3-1-1- برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان…………………………………………………………………………………………………. 101
4-3-1-2- برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان…………………………………………………………………………………………….. 102
4-4- قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 104
4-4-1- کنوانسیون ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104
4-4-1-1- کنوانسیون منع برده داری……………………………………………………………………………………………………………………………… 105
4-4-1-2- کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن…………………………………………………………………………………………………. 107
4-4-1-3- کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949…………………………….. 110
4-4-1-4- کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان……………………………………………………………………………………………………………….. 112
4-4-2- کنفرانس ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113
4-4-2-1- کنفرانس نایروبی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 113
4-4-2-2- کنفرانس سازمان ملل متحد درباره خشونت علیه زنان……………………………………………………………………………………….. 115
4-4-2-3- کنفرانس بالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
4-4-3- عهدنامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118
4-4-3-1- مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت مؤثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفیدپوستان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118
4-4-3-3- مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان……………………………………………. 120
4-4-3-1- قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان………………………………………………………… 120
نتیجه گیری 121
5-1- نتیجه گیری 122
5-2- پیشنهادات 125
منابع و مآخذ 128
علایم اختصاری
ق.م.ا …………………………………………………………………………………………………………..قانون مجازات اسلامی
ق.م.ق.ا ……………………………………………………………………………………………….قانون مبارزه با قاچاق انسان

بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی
اینجانب …………………………………………. دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکتری تخصصی در رشته …………………………………………که در تاریخ …………………………………….. از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. با کسب نمره …………. و درجه …………. دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم :
این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ….) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه یا رساله را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی دانشجو:
تاریخ / / 139 امضاء اثر انگشت

چکیده
قاچاق انسان که امروزه با تعابیری هم چون تجارت سفید، مافیای انسان و بردگی مدرن نیز شناخته می شود، از جمله بزرگترین جرایم سازمان یافته ملی می باشد که به دلیل سود سرشار از یک سو و خطرات کم از سوی دیگر شدیداً مورد توجه گروه های جنایتکار بین المللی قرار گرفته است.
با عنایت به این مهم که قاچاق انسان به کرامت انسانی لطمه وارد می سازد و از دیگر سو، کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را مورد تهدید قرار می دهد، لزوم مقابله همه جانبه با این پدیده نوین بیش از پیش خودنمایی می کند. در این میان قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز کشور را از خطرات این جرایم مصون ندیده و اقدام به تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان به تاریخ 28/4/1383 نموده است. این قانون از یک سو از لحاظ جرم انگاری عمل قاچاقچیان، شروع به جرم قاچاق انسان، معاونت در این جرم و تدابیر پیشگیرانه عمومی نظیر مصادره اموال ناشی از جرم را تا حدودی رعایت نموده است و از سوی دیگر مصادره اموال به عنوان تدبیر پیشگیرانه عمومی و در جهت از بین بردن پایگاه اقتصادی مرتکبین این جرایم در قانون موصوف پیش بینی گردیده است که به نظر می رسد در برخی موارد سیاست کیفری قانونگذار مجازات متناسب را در برخورد با جرم مذکور نداشته و نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است لذا، در این تحقیق به ابعاد این جرم و مجازاتهای مقرر در حقوق ایران وبین الملل و تبیین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *