تحقیق رایگان درمورد تحلیل سلسله مراتبی

…………………………………………………………………………………………………………………………….
7
1-11 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات اختصاصی…………………………………………………………………………………………………….
7
فصل دوم
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9
2-2 اهمیت مناقصه در اقتصاد……………………………………………………………………………………………………………………………
10
2-2- 1 روند انحرافی معاملات دولتی در ایران……………………………………………………………………
11
2-2-2 زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی……………………………………………………………
12
2-3 تعریف واژه مناقصه…………………………………………………………………………………………
19
2-3-1 طبقه بندی معاملات………………………………………………………………………………………
19
2-3-2 طبقه بندی انواع مناقصات………………………………………………………………………………………………………………………
19
2-3-3 روش انجام مناقصه……………………………………………………………………………………………………………………………….
20
2-3-4 فرایند برگزاری مناقصات طبق قانون………………………………………………………………………………………………………..
21
2-4 اهداف حاکم بر قانون بر گزاری مناقصات……………………………………………………………………………………………………
28
2-4-ا 1یجاد یکپارچکی در مقررات ناظر به خرید های دولتی………………………………………………………………………………
29
2-4-2 تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه…………………………………………………………………………………………………………
32
2-4-3 رعایت عدالت و بی طرفی در انتخاب طرف معامله …………………………………………………………………………………
33
2-4-4شفافیت در فرایند مناقصه………………………………………………………………………………………………………………………
35
2-4-5 ایجاد رقابت بیشتر در خریدهای دولتی ………………………………………………………………………………………………….
36

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-4-6 رسیدگی به اعتراضات…………………………………………………………………………………………………………………………
37
2-5 اصول حاکم بر مناقصه دولتی مطلوب…………………………………………………………………………………………………………
37
2-6 اصول بنیادی مقررات بر گزاری مناقصه……………………………………………………………………………………………………..
40
2-7 نارسایی و مشکلات فرایند برگزاری مناقصات دولتی…………………………………………………………………………………….

40
2-7-1 تعدد قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………………………………………..
40
2-7-فقدان تعاریف دقیق درقوانین …………………………………………………………………………………………………………………..
41
2-7-3 عدم شفافیت کافی فرایند برگزاری مناقصات در قوانین ……………………………………………………………………………
41
2-7-4 مغایرت برخی از مقررات مناقصه با ماده 35 برنامه سوم توسعه ………………………………………………………………..
41
2-7-5گسترش شرکتهای دولتی ………………………………………………………………………………………………………………………
42
2-7-6 شفاف نبودن میزان مسئولیت مناقصه گزاران …………………………………………………………………………………………..
42
2-7-7 نبود معیار مشخص برای تعدیل نصاب انواع معاملات……………………………………………………………………………….
42
2-7- 8 عدم امکان نظارت صحیح به دلیل تعدد نصاب ها…………………………………………………………………………………..
43
2-7-9 نبود بانک اطلاعاتی منسجم…………………………………………………………………………………………………………………..
43
22-7-10 فقدان برنامه زمانی در مناقصات و طولانی شدن فرایند اجرا…………………………………………………………………..
43
2-7-11 اتکا به کمترین قیمت بدون توجه کافی به کیفیت ………………………………………………………………………………….
44
2-7-12بروزفسادبدلیل شفاف نبودن فرایندمناقصه
44
2-7-13 مشکلات ناشی از نرخگذاری یا فهرست بهای کالا ها و خدمات مورد مناقصه …………………………………………
45
2-7-1 نبود مرجع بی طرف و متخصص برای رسیدگی به اختلافات طرفین……………………………………………………….
46
2-7-15 ترویج تصمیمات غیر کارشناسی …………………………………………………………………………………………………………
46
2-7-16 افزایش هزینه ها به دلیل عدم تامین به هنگام اعتبار………………………………………………………………………………..
47
2-8 مدل های تصمیم گیری چند معیاره ……………………………………………………………………………………………………………
47
2-8- 1 روش تاپسیس TOPSIS………………………………………………………………………………………………………………………
48
2-8-2 تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………………………………………………..
50
2-8-3 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی…………………………………………………………………………………………………………..
51
2-8-4 مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی…………………………………………………………………………………………………………….
51
2-9 مروری برتحقیقات گذشته ……………………………………………………………………………………………………………………….
55
فصل سوم
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
60
3-2 اهداف – سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….. ……………………..
60
3-3 متدولوژی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………
61
3-3-1 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..
61
3-3-2شیوه ها و ابزارهای جمع آوری داده……………………………………………………………………………………………………….
62
3-3-3 جامعه نظری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………..
63
3-3-4 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………..
63

 
 
الف.شناسایی و تعیین اوزان اهمیت مبانی شکست مناقصات دولتی………………………………………………………………………
64
ب. شناسایی و غربال اولیه عوامل مؤثر برناکارآمدی مناقصات دولتی…………………………………………………………………….
64
ج. اولویت‌بندی عوامل موثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی……………………………………………………………………………………
65
3-4 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
65
فصل چهارم
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
66
4-2 نمونه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
66
3-3 شناسایی مبانی شکست مناقصات دولتی…………………………………………………………………………………………………..
67
3-4 تعیین اوزان اهمیت مبانی شکست مناقصات دولتی………………………………………………………………………………..
69
3-5 شناسایی عوامل مؤثر برناکارآمدی مناقصات دولتی…………………………………………………………………………………..
72
3-6 غربال اولیه عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی………………………………………………………………………………
74
4- 7 رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی………………………………………………………………………………..
81
4-8 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………
81
فصل پنجم
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
82
5-2 نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
82
3-5پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….
85
5-4 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………………………………………………………
87
پیوست ها
شکل 1-1مراحل انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………..
6
جدول 2-1 ابزارها و شیوه‌های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات (به تفکیک مراحل مختلف پژوهش)…………..
6
شکل 2-1 زمینه های بروز فساد اقتصادی در شرکت های دولتی……………………………………………………………………….
18
شکل 2-2 شمای کلی فرآیند مناقصه………………………………………………………………………………………………………………
21
شکل 2-3 نمایش فرآیند سلسله مراتبی………………………………………………………………………………………………………………
52
جدول 3-1 ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم……………………………………………………………………………………………..
52
3-1 طیف ساعتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
62
شکل 3-2- مراحل تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………………….
64
جدول4-1 نمونه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..
67
جدول 4-2 توزیع ماتریس‌های سازگار و ناسازگار…………………………………………………………………………………………..
70
جدول 4-3 اهمیت نسبی مبانی شکست مناقصه های دولتی…………………………………………………………………………………
71
جدول 4-1 عوامل مؤثر بر ناکارآمدی