دانلود پایان نامه با موضوع ساختار و محتوا، سلسله مراتب، روش پژوهش

نام استاد یا اساتید راهنما:
تاریخ:
امضا:
تقدیم به: (اختیاری)
…………………………………………..
تشکر و قدردانی: (اختیاری)
…………………………………………………………………………………………….
چکیده
طی چند دهه اخیر، با قبول این واقعیت که منابع انسانی سرمایههای اصلی یک شرکت محسوب میشوند، مفهوم انگیزش به کار توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. در عین حال انگیزش، مفهومی است پیچیده که همواره مورد توجه جامعه شناسان و روان شناسان بوده است ، ولی در عین حال این دو گروه هیچگاه نتوانسته اند در باب ماهیت ، علل و معادلهای مفهومی انگیزش به اجماع دست یابند. اهمیت این موضوع محققین را برآن داشته است تا ضمن توجه به برداشتهای متفاوت از مفهوم انگیزش در مکاتب جامعهشناختی و روانشناختی، با رویکردی جامع، مدل سنجش انگیزش کارکنان را ارائه نمایند. یکی از جدیدترین مدلهای ارائه شده در این زمینه حاصل تجمیع دو مدل شناختی-اجتماعی مشخصههای شغلی و شناختی انتظار است.
درتحقیق حاضرتلاش شده است تا مدل مورد نظر را توسعه داده و با توجه به شرایط بومی کشور ایران و به طور مشخص صنعت نفت ایران، آن را برای سنجش انگیزش کارکنان شرکتهای تابعه صنعت نفت مورد استفاده قرار دهیم. در مدل توسعه یافته، “باورها، ارزشها و اعتقادات” به عنوان بعدی جدید و تاثیر گذار بر “تلاش” به ابعاد “رضایت از پاداشهای داخلی و خارجی”، “اهمیت پاداشهای داخلی و خارجی”، “شدت نیاز به رشد”، “انگیزش داخلی و خارجی”، “رضایت از پاداشهای مطلوب”، “انگیزش کل” و “عملکرد” اضافه شده است. اضافه نمودن بعد باورها و ارزشها و نیز در نظر گرفتن تاثیر دولت بر پاداشها، این مدل را از مدل گذشته متمایز میکند. نتیجه تحقیقات که با استفاده از نرم افزار SPSS حاصل شد، تاثیر این بعد را در مدل مزبور مورد تایید قرار میدهد.
واژه‌های کلیدی:
انگیزش، الگوی جامع، صنعت نفت
فهرست مطالب
فصل 1: مقدمه 1
1-1- مقدمه 2
1-2- عنوان تحقیق 2
1-3- تعریف مسئله و موضوع تحقیق 2
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-5- سؤالات و فرضیات تحقیق 4
1-6- روش تحقیق 4
1-7- مراحل انجام تحقیق 5
1-8- چارچوب و ساختار تحقیق 5
فصل 2: مروری بر منابع 7
2-1- مقدمه 8
2-2- ماهیت و مفهوم انگیزش 8
2-3- نظریه‏های انگیزش 10
2-3-1- نظریه‏های محتوایی 11
2-3-2- نظریه‏های فرآیندی 15
2-4- مدلهای انگیزش 19
2-4-1- مدل مشخصههای شغلی 20
2-4-2- مدل انتظار پورتر و لاولر 26
2-5- مدل جامع سنجش انگیزش 29
2-6- نتیجه‌گیری 44
فصل 3: روش تحقیق و ارائه مدل 46
3-1- مقدمه 47
3-2- روش تحقیق 47
3-3- مدل مفهومی تحقیق 48
3-4- ابعاد و جنبه‏های تحقیق 49
3-5- روش‏های جمع‏آوری اطلاعات 51
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه 53
3-7- قلمرو موضوعی تحقیق 55
3-8- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 55
3-9- جامعه آماری 55
3-10- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه 55
3-11- روش‏های تجزیه و تحلیل اطلاعات 56
3-11-1- ضریب همبستگی پیرسون 57
3-11-2- رگرسیون چندگانه 57
3-12- جمع بندی 58
فصل 4: نتایج و تفسیر آنها 60
4-1- مقدمه 61
4-2- مطالعه موردی 61
4-3- ویژگیهای جمعیت شناختی 62
4-4- بررسی آزمونهای استنباطی 65
4-4-1- بررسی میزان همبستگی بین شرکتها 66
4-4-2- بررسی میزان همبستگی بین رضایت از پاداش‏های فردی و اهمیت پاداش‏های فردی 67
4-4-3- بررسی و تایید مدل پیشنهادی 68
4-5- نتیجهگیری 72
فصل 5: جمع‌بندی و پیشنهادها 74
5-1- جمع‏بندی 75
5-2- پیشنهادها برای محققان آینده 77
5-3- محدودیتهای تحقیق 77
مراجع 79
پیوست‌ها 82
فهرست اشکال
شکل (2-1) فرآیند انگیزش (فیضی، 1385) 10
شکل (2-2) سلسله مراتب نیازهای مازلو 12
شکل (2-3) مدل مشخصههای شغلی هاکمن و اولدهام (رابینز، 1997). 21
شکل (2-4) 23
شکل (2-5) مدل اصلاح شده پورتر و لاولر 26
شکل (2-6) وارد کردن اثر ساختار سازمانی در مدل ویژگیهای شغلی(هاکمن و اولدهام) 32
شکل (2-7) وارد کردن اثر ساختار سازمانی در مدل ویژگیهای شغلی(براس) 32
شکل (2-8) وارد کردن اثر عوامل فراموش شده داخلی و خارجی 33
شکل (2-9) بازسازی حالات روانشناختی 35
شکل (2-10) تصحیح رابطه بین تلاش و پاداش مطلوب 37
شکل (2-11) مدلسازی رضایت و انگیزش و وارد کردن اثر قدرت نیاز به رشد فردی 39
شکل (2-12) شفاف سازی ارتباط مدل با نظریه انتظار وروم 40
شکل (2-13) اصطلاحات عمده در مدل انتظار و مشخصههای شغلی و مفاهیم آنها 42
شکل (2-14) استانداردسازی اصطلاحات دو مدل 43
شکل (2-15) تجمیع مدلهای اصلاح شده مشخصههای شغلی و انتظار 44
شکل (3-1) چارچوب مفهومی برای الگوی تحلیلی تحقیق 49
شکل (3-2) مراحل انجام تحقیق 59
شکل (4-1) موقعیت پنج معادله رگرسیونی در مدل پیشنهادی 69
شکل (4-2) مدل تجدید نظرشده 72
فهرست جداول
جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 63
جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس 63
جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 64
جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل 64
جدول (4-5) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار 64
جدول (4-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پست سازمانی 65
جدول (4-7) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت استخدامی 65
جدول (4-8) نتایج بدست آمده از همبستگی بین شرکتها 66
جدول (4-9) نتایج بدست آمده از همبستگی میان اهمیت و رضایت از پاداش‏های فردی 67
جدول (4-10) متغیرهای مستقل برای هر معادله رگرسیونی به همراه ضریب اهمیت آنها 70
جدول (4-11) نتایج حاصل از معادلات رگرسیونی برای رضایت از پاداشهای داخلی در ارتباط با متغیر عملکرد 71
جدول (4-12) متغیرهای مستقل برای هر معادله رگرسیونی به همراه ضریب اهمیت آنها برای مدل تجدیدنظرشده 73
مقدمه
مقدمه
در این فصل به معرفی موضوع تحقیق و اهمیت و ضرورت انجام آن پرداخته شده که شامل بخشهای زیر است:
عنوان تحقیق
تعریف مسئله و موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
سؤالات و فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
روش تحقیق
مراحل انجام تحقیق
چارچوب و ساختار تحقیق
عنوان تحقیق
ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان صنعت نفت
تعریف مسئله و موضوع تحقیق
انگیزش، مفهومی است پیچیده که همواره مورد توجه جامعه شناسان و روان شناسان بوده است ، ولی در عین حال این دو گروه هیچگاه نتوانسته اند در باب ماهیت ، علل و معادلهای مفهومی انگیزش به اجماع دست یابند. بونگ1(1996) بر اساس تحقیقات خود به این نتیجه رسید که اغلب مطالعات و تئوریهای ارائه شده در حوزهی انگیزش بگونهایست که نتوانسته یک مدل ساده که توانایی در برگیری تمام اثرات داخلی و خارجی بر روی انگیزش را داشته باشد، ارائه دهد چرا که این مدلها عموماَ بر روی یکی از دو حالت زیر تمرکز کردهاند:
روان شناختی2 (توجه به افکار و عقاید فرد)
جامعه شناختی3 (توجه به اثرات ناشی از پدیدههای اجتماعی در افراد)
بر این اساس وی معتقد است که مدلهای انگیزش به دو دستهی مدلهای شناختی و مدلهای شناختی-اجتماعی تقسیم میشوند. بونگ (1996) برای داشتن یک مدل جامع انگیزش دو روش را پیشنهاد میدهد: روش اول شامل یک مدل کلی است که طیف گسترده ای از متغیرهای انگیزشی را در بر می گیرد و روش دوم از طریق ایجاد چندین مدل انگیزشی است که هر کدام بر روی یک بعد مشخص متمرکز می شوند. و در نهایت وی پیشنهاد میدهد که روش اول به علت سهولت در استفاده از آن، کاراتر میباشد.
بر این اساس تحقیق حاضر ضمن توجه به برداشتهای متفاوت از مفهوم انگیزش در مکاتب جامعهشناختی و روانشناختی ، میکوشد با رویکردی جامع و با طراحی مدل تلفیقی که در پرتو نظریه های مطروح تدوین شده است ، ضمن طراحی و تست مدل نظری، به سنجش انگیزش کارکنان در بخش ستاد صنعت نفت ایران بپردازد. همچنین تحقیق حاضر ضمن سنجش انگیزش به کار در جامعه مورد مطالعه در پرتو مبانی نظری، رابطهی منفرد عوامل موثر بر آن را مورد تدقیق قرار میدهد. لزوم توجه به تحلیل چند متغیره انگیزش به کار از آن جهت است که پدیدهها و واقعیتهای انسانی و اجتماعی دارای تاثیرات متقابل هستند و شبکهای از مناسبات و روابط پیچیده بر آنها حاکم است. از این رو توجه صرف به روابط دو متغیره کفایت نمیکند و استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه ضرورت مییابد. بدین ترتیب تحقیق حاضر می کوشد نتایج رگرسیون چندگانه را که در پیمایش انجام شده تاثیرات شبکهای، جمعی و همزمانی متغیرهای مستقل بر متغیر وابستهی انگیزش به کار را اندازهگیری کرده است ، عرضه نماید.
اهمیت و ضرورت تحقیق
گرچه تحقیقات متعددی بر روی مفهوم انگیزش در صنعت نفت ایران صورت گرفته است ، اما این تحقیقات به صورت جزیرهای و پراکنده در 3 شرکت زیر مجموعه صنعت نفت (شرکت ملی گاز ، شرکت ملی پالایش و پخش، شرکت ملی صنایع پتروشیمی) صورت پذیرفته و از جامعیت لازم جهت استفاده در مجموعه صنعت نفت ایران برخوردار نیستند. از طرف دیگر، مطالعاتی که تاکنون درخصوص انگیزش به کار، از طریق تنظیم و تدوین مدلهای تبیینی و توصیف روابط علّی میان انگیزش به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر متغیر وابسته صورت گرفته است در حد توصیف روابط جزئی این متغیرهای علّی (X,Y) بوده است و کمتر به تحلیل رگرسیون چندگانه پرداخته اند چرا که گاه لازم است با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد مجموعه ای از متغیرهای مستقل تا چه حد تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکنند.
سؤالات و فرضیات تحقیق
عوامل موثر بر انگیزش کارکنان کدامند ؟
الگوی مناسب سنجش انگیزش کارکنان چیست ؟
روش تحقیق
روش تحقیق در این طرح مبتنی بر مطالعات کتابخانهای از پایاننامهها، مقالات منتشر شده در مجلات معتبر، مصاحبه و طراحی و توزیع پرسشنامه و جمعآوری نظرات خبرگان و ارائه مدل میباشد. در این پژوهش از دو روش کیفی و کمی برای انجام تحقیق استفاده میشود:
مرور ادبیات موضوع
شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان
مطالعه موردی در شرکتهای زیر مجموعه صنعت نفت
ارائه مدل مناسب جهت سنجش انگیزش کارکنان
تجزیه و تحلیل نتایج
مراحل انجام تحقیق
روش پژوهش و مراحل انجام تحقیق بشرح ذیل میباشد:
انجام مطالعات اولیه و انتخاب موضوع
مطالعه و بررسی میدان مورد مطالعه
جمعآوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه
شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان
تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات و ارائه مدلی برای سنجش انگیزش کارکنان
جمعبندی و نتیجهگیری
چارچوب و ساختار تحقیق
ساختار و محتوای فصول این تحقیق عبارتند از:
فصل دوم
در این فصل تئوریها و مدلهای ارائه شده مرتبط با مبحث انگیزش مورد بررسی قرار گرفته است. در انتهای این فصل شکافهای موجود در این مدلها مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل سوم
در این فصل ضمن ارائهی مدل پیشنهادی ، فرآیند انجام تحقیق شامل نحوهی تهیهی پرسشنامه و اعتبار سنجی آن، جامعه آماری و نحوه انتخاب نمونه آماری، معرفی شرکتهای مورد مطالعه و همچنین نحوه تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمعآوری شده شرح داده شده است.
فصل چهارم
در این فصل که پیکرهی اصلی تحقیق میباشد، نخست دادههای جمعآوری شده از نظر آمار توصیفی و غیر پارامترک و نیز اعتبار مورد بررسی قرار گرفته و در انتها بر اساس روشهای آماری مدل پیشنهاد شده مورد اعتبار سنجی قرار گرفته و در صورت نیاز اصلاح میشود.
فصل پنجم
در این فصل ابتدا جمعبندی و نتایج بدست آمده از موضوع تحقیق عنوان شده و پیشنهاداتی برای توسعه تحقیقات در زمینه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *