منبع پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، روش شناسی، آموزش الکترونیک

دانشگاه آزاد ا
کلید واژه ها: دوره آموزشی ، معلمان، محتوای الکترونیکی، روش تدریس
فهرست مطالب
عنـــــــوان صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………4
1-3- ضرورت و اهمیت اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………….7
1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..8
1-5- فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………..9
فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-2- ادبیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………14
2-2-1- تعریف آموزش …………………………………………………………………………………………………………………17
2-2-2- اهمیت دانش و آموزش در جهان امروز ……………………………………………………………………………….20
2-2-3- ارائه اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………….25
2-2-4- مدل یادگیری در کلاسهای آینده ………………………………………………………………………………………28
2-2-5- تعریف اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………..31
2-2-6- فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………………………………….31
2-2-7- مفهوم یادگیری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………33
2-2-8- مدلهای یادگیری درمحیطهای الکترونیکی وب………………………………………………………………………..34
2-2-9- مدلهای مختلف فضاهای یادگیری………………………………………………………………………………………..35
2-2-10- محیطهای آموزشی و یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات………………………………………………………..37
2-2-11- مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش……………………………………………………………………..41
2-2-12- موانع استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش……………………………………………………………………….41
2-2-13- جهانی شدن و فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………42
2-2-14- آموزش الکترونیکی چیست ؟…………………………………………………………………………………………….43
2-2-15- مزایای بهره گیری ازآموزش الکترونیکی…………………………………………………………………………….44
2-2-16- نقش حیاتی فناوری الکترونیکی در آموزش و پرورش…………………………………………………………….44
2-2-17- روش یادگیری الکترونیکی………………………………………………………………………………………………..46
2-2-18- راهکارهای استفاده از یادگیری الکترونیکی………………………………………………………………………….47
2-2-19- تکنولوژی و تعامل دانش‌آموزان و معلمان……………………………………………………………………………48
2-2-20- نقش معلم و دانش آموز در روش یادگیری الکترونیکی……………………………………………………………49
2-2-21- مدارس هوشمند نیاز جوامع اطلاعاتی…………………………………………………………………………………50
2-2-22- ضرورت استفاده از تکنولوژی در آموزش…………………………………………………………………………….51
2-2-23- نقش معلم در فرایند ICT…………………………………………………………………………………………………52
2-2-24- آموزشهای مرتبط با  ICT برای معلمان در حال خدمت ………………………………………………………..54
2-2-25- اهداف ایجاد اینترانت در مدارس………………………………………………………………………………………55
2-2-26- نقش فناوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی……………………………………………………………………….56
2-2-27- محتوای دروس الکترونیکی……………………………………………………………………………………………….59
2-2-28- بستر آموزش های الکترونیکی……………………………………………………………………………………………60
2-2-29- مدلی برای تدوین خط مشی آموزشهای الکترونیکی………………………………………………………………62
2-2-30- سامانه آموزش الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………68
2-3- پیشینه تجربی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..71
2-3-1- پیشینه خارجی پژوهش………………………………………………………………………………………………………71
2-3-2- پیشینه داخلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….74
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………79
3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….79
3-3- جامعه‌ آماری…………………………………………………………………………………………………………………….79
3-4- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………79
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………….80
3-6- مراحل ساخت و رواسازی ابزار……………………………………………………………………………………….81
3-7- امتیازدهی و تفسیر نتایج…………………………………………………………………………………………………..85
3-8- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..87
3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………87
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- توصیف نتایج……………………………………………………………………………………………………………………89
4-2- تحلیل نتایج( آزمون فرضیه ها) ……………………………………………………………………………………….94
فصل پنجم : نتایج تحقیق
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………103
5-2- خلاصه یافته های توصیفی تحقیق…………………………………………………………………………………..103
5-3- خلاصه یافته های تحلیل پژوهش……………………………………………………………………………………104
5-4- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………104
5-5- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………..111
5-6- محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………113
5-7- منابعومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………..114
5-8- منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..114
5-9- منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….118
5-10- چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..119
5-11- پیوستها ………………………………………………………………………………………………………………………….120
فهرست جداول
عنـــــــوان صفحه
فصل سوم : روش شناسی