پایان نامه با موضوع کاهش انتشار، منابع محدود، روشنفکران

صفحه
جدول شماره ?-?- پیشینه تحقیق (ماخذ: پژوهشگر) 4
جدول شماره ?-?-تعاریف موزه (ماخذ: پژوهشگر) 9
جدول شماره ?-?- تاریخچه موزه (ماخذ: پژوهشگر) 10
جدول شماره ?-?- عوامل موثر بر دامنه فعالیت موزهها ( ماخذ؛ پژوهشگر) 14
جدول شماره ?-?- طبقه بندی و تیپولوژی موزهها ( ماخذ: حیدری و ساعتیان، ????) 15
جدول شماره ?-?- بررسی رابطه فرهنگ با موزه (ماخذ: پژوهشگر) 18
جدول شماره ?-?- بررسی نقش آموزشی در موزهها در توسعه پایدار( ماخذ: پژوهشگر) 18
جدول شماره ?-?- بررسی نور در موزه( ماخذ: پژوهشگر) 19
جدول شماره ?-?-تعاریف خط (ماخذ: پژوهشگر) 20
جدول شماره ?-?- تاریخچه خط (ماخذ: پژوهشگر) 20
جدول شماره ?-??- مفهوم خط (ماخذ: پژوهشگر) 21
جدول شماره ?-??- حفاظت (ماخذ: پژوهشگر) 21
جدول شماره ?-??- کاغذ، علل و اثرات زوال آن (ماخذ: پژوهشگر) 22
جدول شماره ?-??- حفاظت و نگهداری کاغذهای خطی( ماخذ؛ پژوهشگر) 23
جدول شماره ( جدول شماره ?-??) تعاریف پایداری ( ماخذ: پژوهشگر) 27
جدول شماره ?-??-تعاریف معماری پایدار (ماخذ: پژوهشگر) 28
جدول شماره ?-??- تاریخچه معماری پایدار (ماخذ: پژوهشگر) 29
جدول شماره ?-??- بررسی المانهای پایدار (ماخذ : پژوهشگر) 29
جدول شماره ?-??- بررسی منابع پایداری (ماخذ: پژوهشگر) 31
جدول شماره ?-??- محیط پایدار (ماخذ: پژوهشگر) 32
?-??- جدول شماره ?-?- برنامه فیزیکی فضاهای موزه خط با رویکرد معماری پایدار 55
?-??- جدول شماره ?-?- سطح اشغال (ماخذ: نگارنده) 58
جدول شماره ?-?- موزه کوا برانلی (ماخذ: پژوهشگر) 61
جدول شماره ?-?- تصاویر پروژه موزه کوا برنلی (ماخذ: پژوهشگر) 62
جدول شماره ?-?- موزه ایبره کامارگو (ماخذ: پژوهشگر) 63
جدول شماره ?-?- تصاویر پروژه موزه ایبره کامارگو (ماخذ: پژوهشگر) 64
جدول شماره ?-?- موزه مرسدس بنز (ماخذ: پژوهشگر) 65
جدول شماره ?-?- تصاویر پروژه موزه مرسدس بنز( ماخذ: پژوهشگر) 66
جدول شماره ?-?- موزه پل کلی (ماخذ: پژوهشگر) 67
جدول شماره ?-?- تصاویر پروژه موزه پل کلی (ماخذ: پژوهشگر) 67
جدول شماره ?-?- موزه دیانگ (ماخذ: پژوهشگر) 68
جدول شماره ?-??- تصاویر پروژه موزه دیانگ (ماخذ: پژوهشگر) 69
جدول شماره ?-??- موزه ملی هنر (ماخذ : پژوهشگر) 70
جدول شماره ?-??- تصاویر پروژه موزه ملی هنر (ماخذ: پژوهشگر) 71
جدول شماره ?-??- موزه هنرهای معاصر رزنتال( ماخذ : پژوهشگر) 72
جدول شماره ?-??- تصاویر پروژه موزه هنرهای معاصر رزنتال (ماخذ: پژوهشگر) 73
جدول شماره ?-?- بررسی اقلیمی اردبیل 77
جدول شماره ?-?- بررسی اقلیمی اردبیل (ماخذ: نگارنده) 78
جدول شماره ?-?- بررسی اقلیمی اردبیل (ماخذ: کسمایی، ????) 79
جدول شماره ?-?- بررسی اقلیمی اردبیل (ماخذ کسمایی، ????) 80

فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر ?-?- ابعاد بدن انسان در وضعیت ایستاده و نشسته، نسبت به قد ایستاده او 45
تصویر شماره ?-? استانداردهای لازم برای موزه (ماخذ: نویفرت) 53
?-?-?- تصاویر پروژه موزه کوا برانلی( جدول شماره ?-?) 62
?-?-?- تصاویر پروژه موزه ایبره کامارگو( جدول شماره ?-?) 64
?-?-?- تصاویر پروژه موزه مرسدس بنز (جدول شماره ?-?) 66
?-?-?- تصاویر پروژه پل کلی (جدول شماره ?-?) 67
?-?-?-تصاویر پروژه موزه دیانگ (جدول شماره ?-??) 69
?-?-?- تصاویر پروژه موزه ملی هنر (جدول شماره ?-??) 71
?-?-?- تصاویر پروژه موزه هنرهای معاصر رزنتال (جدول شماره ?-??) 73
تصویر شماره ?-?- موقعیت مکانی پروژه (ماخذ گوگل) 80
?-?-?- تصویر هوای از موقعیت سایت ( تصویر شماره ?-?) 83
تصویر شماره ?-?- تصویر هوایی از موقعیت سایت( ماخذ: گوگل) 83
تصویر شماره ?-?- دسترسیهای سایت ( ماخذ: گوگل) 83
تصویر شماره ?-?- کاربریهای سایت 84
?-?-?- کاربریهای سایت (تصویر شماره ?-?) 84
?-?-?- دسترسیهای سایت ( تصویر شماره ?-?) 83
?-?-?- موقعیت مکانی پروژه (تصویر شماره ?-?) 80
?-?- مراحل طراحی (تصویر شماره ?-?) 86
?-?- سایت پلان (تصویر شماره ?-?) 90
?-?- پلان ساختمان موزه (تصویر شماره ?-?) 91
?-?- پرسپکتیو موزه (تصویر شماره ?-?) 94
?-?- رندرهای تری دی مکس (تصویر شماره ?-?) 97

چکیده
ساختمانها حدود نیمی از کل انرژی و مواد خام کل جهان را مصرف می کنند و رشد عظیم تقاضای انرژی در سراسر جهان، به وسیله منابع محدود انرژی فسیلی( زغال سنگ، نفت یا گاز) باعث به وجود آمدن مشکلاتی مربوط به مسایل زیست محیطی و انتشار گازهای گلخانهای در جهان شده است. از جهتی بخشی از ساختمان بیشترین پتانسیل را برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای درا می باشد. از این رو معماری پایدار به یکی از وسیعترین حوزههای تمرکز در مطالعات علمی مرتیط با ایجاد محیط زیست سالم و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهرها تبدیل شده است. فرایند پایداری در مهماری فرایندی کهن است که در دنیای امروز به تحلیل و تبیین اصول آن پرداخته شده است، همان طور که در این تحقیق مشاهده می شود یکی از راههای توسعه پایدار موزه استفاده از الگوهای تجدید پذیر در منطقه است. در این تحقیق هدف تبیین الگوهای طراحی معماری موزه در جهت ساخت موزه پایدار و متناسب با نیاز و فرهنگ جامعه است، که نه تنها آسیبی به محیط اطراف خود نرساند بلکه نمونهای برای رشد فرهنگ و هنر در جهت ساخت آیندهای پایدار باشد. با توصیف موزه پایدار ساخته شده و اصول معماری پایدار به تحلیل و ارائه راهکارهای طراحی معماری پرداخته شده است. استفاده از الگوهای مصالح پایدار، انرژیهای تجدید پذیر و سامانه خ
ورشیدی به عنوان اصولی پایدار برای طراحی موزه پیشنهاد می شود.

واژههای کیلیدی: موزه، خط، معماری پایدار، اردبیل.

فصل اول
کلیات پژوهش

?-?- مقدمه:
موزه مهمترین و تاثیر گذارترین سازمان و نهاد فرهنگی است که تاکنون بشر به آن دست یافته است، چرا که بر خلاف دیگر نهادها، ابزار و بسترها، همچون فیلم، کتاب، انواع هنرها و غیره خروجی ملموس آن، تلاش ذهنی و هنرمندانه فرد یا گروهی است و همواره در ممیزی با واقعیت و باورپذیری، ایجاد شک، تردید و مخالفت را برای مخاطب، محفوظ می دارد. در حالی که در موزه مخاطب را با واقعیتهای بلامنازعه که متاثر از آثار حقیقی بجای مانده و ارائه شده روایت می شوند همراه ساخته و خود اوست که با تمام حواس خود به کشف و شهود دست یافته و بدون هیچ منازعهای به باور می رسد و خود تداوم دهنده آن می شود. امروزه موزه وظیفه دارد در جهانی که دائما متحول
می شود نیروی درک همیشه جدیدی را در مورد اتصال بین گذشته و آینده پیدا کند. پس موزه وظیفه دارد پیوسته روشهای جدیدی را برای نمایش و عرضه مجموعههایش جستجو کند.
?-?- بیان مسئله:
تولید پیامهای متفاوتی که سناریوی کلی و جزئی تولید می شود، جهت طرح در موزه نیاز به تبدیل شدن به بیان موزهای دارد که ضرورت آن شناخت موزه در شکل امروزی است. با گسترش و رشد موزهها به ویژه در حوزه موضوعی، حریم موضوعی موزه چنان گسترده که دیگر محدود به روایت تاریخی نبوده و به جنبههای دیگر پدیدهها توجه نشان می دهد( کارگر، ????).
امروزه موزهها نمادها و شاخصههای جریانهای معماری معاصر بوده و بیشترین نقش را در آشنایی و جلب توجه عموم مردم به هنرهای معماری دارند، نقشی که در سالهای نخست قرن بیستم بر عهده آسمان خراشها بود. اما اکنون تفکرات افراطی و هیجانات اولیه بلند مرتبه سازی در جهان فروکش کرده و توجه دولتها، روشنفکران و از همه مهمتر عموم مردم، به اهمیت فضاهای
فرهنگی- هنری جلب شده است. بدین ترتیب معماری چنین فضاهایی نیز بیشتر از سایر کاربریها با زندگی روزمره مردم در ارتباط بوده و موفق به جلب نظر آنان به هنر معماری می شود، حاصل تمامی این اتفاقات مطرح شدن معماری موزهها بهعنوان نماد و شاخصه هزاره سوم می باشد. امروزه جایگاه موزه فراتر از محلی صرفا برای حمل، نگهداری و یا نمایش آثار هنری می باشد( طالبیان، آتشی و نبی زاده، ????).
موزه جایگاه زنده ایست تا نسل امروز را به زبانی که در خور اوست جذب کند. آرایش موزه در درجه اول نقش عمدهای در جذب مخاطب دارد( ستاری، ????). امروزه محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژیهای فسیلی و توسعه پایدار به مباحث بسیار مهم و رایج در سطح بین المللی تبدیل شدهاند. به طوری که حفظ منابع انرژی، جلوگیری از آلوده کردن زمین و محیط زیست، کاهش میزان مصرف انرژیهای فسیلی و هم زیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی مبدل به یکی از مهمترین تدابیر در معماری و شهر سازی شده و معماران و شهرسازان را ملزم به رعایت اصول و قواعد خاصی در زمینه ساخت و ساز می کند. افزایش مداوم جمعیت کشورهای جهان را بیش از بیش با مشکل کمبود انرژی روبه رو ساخته و حیات بشر را تهدید می کند. شاید با کوشش مداوم دانشمندان، پرتو امیدی بر چهره حیات بر روی کره خاکی بتابد و بیم متلاشی شدن تمدن بشر در اثر کمبود انرژی و کثرت آلودگی محیط، از بین برود. یکی از مهمترین عوامل آلوده کننده محیط زیست در جهان و به خصوص در کشور ما ایران، مصرف انرژی فسیلی در فضاهای ساختمان برای تهیه آب گرم مصرفی و تامین گرمای فضای ساختمان است، که روز افزون به تعداد مصرف کنندگان سوختهای فسیلی(که در واقع پایههای صنعت نوین جهان و از جمله ایران را شامل می شود) افزوده می شود. با اجرای اصول پایداری محیطی می توان با این مشکل مبارزه کرد.

?-?- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
موزه نقطه عطف پیوند جامعه و مردم با تاریخ، فرهنگ و دستاوردهای نوین بشری است و در این میان آنچه نقش خود را پر رنگتر نشان می دهد، فضای مادی و معنوی موزههاست که حاصل مستقیم تاثیر معماری موزه و معنویت حاکم بر آن معماری است. این فضا به جهت نقش خود به عنوان یک ساختمان پایدار به گونهای باشد که برای کاهش مصرف انرژی و آب و وابستگی به منابع تجدیدناپذیر، به پدید آمدن موزهای پایدار کمک نماید. بنابراین طراح برای ایجاد ارتباط بصری با مخاطبان باید پیام رسان باشد. پیامی هدفدار جهت شناساندن محیط، اما پیام و کاربردی بودن آن یک بعد قضیه است، بعد دیگر جنبه زیباشناسانه و جهت زیبایی و مطلوب کردن محیط باید باشد.
?-?- پیشینه تحقیق: (جدول شماره ?-?)
جدول شماره ?-?- پیشینه تحقیق (ماخذ: پژوهشگر)
نتیجه گیری
منبع
عنوان
نویسنده/گان
سال
موزه، محل استقرار آثار هنری، تاریخی، فرهنگی و میراث ملتهاست. موزه نقطه عطف پیوند جامعخ و مردم با تاریخ، فرهنگ و دستاوردهای نوین بشری است و در این میان آنچه رنگ خود را پر رنگ تر نشان می دهد، فضای مادی و معنوی موزههاست که حاصل مستقیم تاثیر معماری موزه و معنویت حاکم بر آن معماری است ( زهادی، ????).
معماری و ساختمان، شماره ??
موزه، فضاهای مادی و معنوی
زهادی، احمد
????
آشنایی با
– شناخت کلی تاریخچه موزه در جهان و ایران و انواع موزه
– دانش موزه داری
– ساختار و عملکرد موزه
– آموزش در موزه
سازمان میراث فرهنگی
موزه داری
نفیسی، نوشی
ن دخت
138?
نقش حیاطی موزهها در جوامع بشری نقشی بدیع، ماندگار و مورج نابترین پدیدههای فرهنگی است. موزهها از معدود مراکز حافظ یادگاران نسلهای گذشته و در حقیقت فرزندان هنر و تاریخ است.هر یک از آثار موزهای دز عین بی زبانی به هزار زبان سخن می گویند زیرا اسناد معتبری از هنر فرهنگ و تاریخ را ارایه می دهد بی شک وجود موزه به عنوان یک نهاد فرهگی در اجتماع بسیار ضروری است.
انتشارات مهکامه چاپ اول
آشنایی با موزه های ایران
یاوری حسین و زینب رجبی
1389
موزه به عنوان یکی از جاذبههای گردشگری جهان شناخته میشود. آنها کارکردی گسترده در زمینه توسعه این کسب و کار بزرگ جهان بر عهده دارند. اما از همه اینها گذشته و مقدم بر همه آنها موزه به عنوان سازمانی غیراتفاعی در خدمت پیشرفت جامعه شناخته میشوند که شواهد مادی مربوط به انسانها و محیط زیست را گرد آوری و حفاظت کرده به تعبیر و تفسیر آنها می پردازد و آنها را به نمایش می گذارد.
انتشارات اصفهان چاپ اول صفحه 9
موزه موزه داری و موزه ها
زاهدی محمد و بهاره حاجیها و مریم خیامباشی
1387

?-?- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
بهره گیری از دانش معماری پایدار در راستای افزایش آسایش انسان و حداقل رساندن انرژی در طراحی معماری مجموعه موزه خط اردبیل بدیع و نو خواهد بود.
?-?- اهداف تحقیق:
?-?-?- اهداف کلی:
• بررسی نقش طرح معماری فضا در فرایند توسعه و رشد فرهنگ اقتصادی.
• بررسی نقش محیط و طرح معماری فضا در به حداکثر رساندن آسایش انسان.
?-?-?- اهداف ویژه:
•بررسی نقش طرح معماری فضا در به حداقل رساندن انرژی.
•بررسی نقش محیط و انسان که کمترین تخریب را در محیط زیست داشته باشد و به پایداری عناصر، منابع و محیط برسد.
?-?- سازمانها، صنایع و گروههای زینفع:
• سازمان محیط زیست اردبیل
•استانداری اردبیل
•سازمان مسکن و شهرسازی اردبیل
•سازمان شهرداری اردبیل
•سازمان نوسازی اردبیل
• منطقه مورد مطالعه( بلوار عطایی)
• سازمان میراث و فرهنگی
?-?- سوالات تحقیق:
?. نقش طرح معماری فضا در فرایند توسعه و رشد فرهنگ اقتصادی چیست؟
?. چگونه می توان از محیط و طرح معماری فضا در به حداکثر رساندن آسایش انسان بهره گرفت؟
?. نقش طرح معماری فضا در به حداقل رساندن انرژی چیست؟
?. چه نوع طراحی برای محیط کالبدی موزه باعث کمترین تخریب در منابع، عناصر و محیط
می شود؟
?-?- فرضیههای تحقیق:
?. به نظر می رسد می توان نقش طرح محیط و طرح معماری فضا در به آسایش رساندن انسان بررسی کرد.
?.به نظر می رسد می توان از طرح معماری فضا در فرایند توسعه و رشد فرهنگ بهره گرفت.
?. به نظر می رسد طراحی معماری برای محیط کالبدی موزه باعث کمترین تخریب در منابع، عناصر و محیط شود.
?. به نظر می رسد طراحی معماری برای محیط کالبدی موزه باعث صرفه جویی در انرژی شود.
?-??- روش تحقیق:
?-??-?- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع دادهها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهبزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
روش تحقیق پژوهش حاصل از نوع توصیفی- تحلیلی در تبیین فضاهای معماری پایدرا و ارتباط آن با موزه می باشد. نوع دادهها در این تحقیق شامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *