منبع پایان نامه ارشد با موضوع سفالینه، منقوش، تزئینات، کاخ

………………………………………………. 13
3-2- پیدایش سفال در ایران …………………………………………………………………… 13
3-3- ساخت سفال ……………………………………………………………………………………………………………..16
3-4 پیدایش سفالینه های منقوش ……………………………………………………………………………………………..17
3-5 فلسفه نقوش و مفهوم آن ………………………………………………………………………………………………..18
3-6 بینش اساطیری ……………………………………………………………………………………………………………..21
3-7 باورهای آئینی …………………………………………………………………………………………………………….24
3-8شوش تاریخی …………………………………………………………………………………………………………….27
3-9شوش حاضر ……………………………………………………………………………………………………………….30
10-3موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………………………………………………………………31
3-11رابطه نقوش مذکور با دین ……………………………………………………………………………………………………………………..35
3-21مذهب شوش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….36
3-13مهمترین خدایان شوش ………………………………………………………………………………………………………………………….37
3-14 نمادهای خدایان روی سفالینه ها ……………………………………………………………………………………………………………40
3-15مراسم مذهبی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….41
3-16آداب تدفین ………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
17-3معیشت مردم شوش در عهد قدیم…………………………………………………………………………………………………………….44
3-18فهرست آثار بدست آمده از شوش …………………………………………………………………………………………………………..48

فصل چهارم بررسی فرم سفالهای شوش…………………………………………………………………………………………………………51
4-1معابد شوش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………52
4-3 تزئینات بنا……………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
4-3-1 تزئینات بیرونی بنا …………………………………………………………………………………………………………………………….54
4-3-2تزئینات درونی ……………………………………………………………………………………………………………………………………56
4-4شرح کاخ داریوش در شوش …………………………………………………………………………………………………………………….56
5-4 ملحقات کاخ شوش و باغهای آن …………………………………………………………………………………………………………….60
4-6کاخ هخامنشی شاور………………………………………………………………………………………………………………………………..61 4-7شکل ظروف ………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
4-71-ظروف کروی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..63
4-72-ظروف مخروطی ………………………………………………………………………………………………………………………………….64
4-73-ظروف بیضوی …………………………………………………………………………………………………………………………………….65
4-74-ظروف استوانه ای ………………………………………………………………………………………………………………………………..66
4-8ظروف ترکیبی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
4-9 برش تشکیل دهنده فرمهای ساده و فرم های ترکیبی …………………………………………………………………………………..68

4-9-1برش فرم های دایره ای ………………………………………………………………………………………………………………………..68
4-9-2برش فرم های بیضوی………………………………………………………………………………………………………………………….69
4-9-3برش فرم های مخروطی……………………………………………………………………………………………………………………….70
4-9-4برش فرم های استوانه ای………………………………………………………………………………………………………………………71
4-10کاربرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
4-10-1ظروف برای استفاده روزمره…………………………………………………………………………………………………………………72
4-10-2ظروف برای انبار کردن مواد مورد نیاز………………………………………………………………………………………………….77.
4-10-3ظروف آئینی………………………………………………………………………………………………………………………………………79

فصل پنجم مفهوم نقوش سفالینه های منقوش شوش ……………………………………………………………………………………….81
5-1خصوصیت سفالهای منقوش شوش اول و دوم ……………………………………………………………………………………………82
5-2 انواع نقوش …………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
5-3نگاهی به خورشید، مار، ماه، درخت ، پرنده از دیدگاه اسطوره ……………………………………………………………………85
5-4نقش مار ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..86
5-5نقش ماه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………89
5-6نقش درخت …………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
5-7نقش پرنده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
5-8بررسی نقوش سفالینه های شوش ……………………………………………………………………………………………………………..90
5-8-1نقوش جانوری…………………………………………………………………………………………………………………………..90
5-8-1-1 بز کوهی ……………………………………………………………………………………………………………………………..90
5-8-1-2مار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….92.
5-8-1-3ماهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….93
5-8-1-4پرنده………………………………………………………………………………………………………………………………………………93
5-9نقوش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………95..
5-9-1 آب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95
5-9-2 درخت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….95..
5-9-3کوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………96..
5-9-4زمین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………97.
5-10خورشید……………………………………………………………………………………………………………………………………………..98.
5-11ماه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100
5-12انسان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102
5-13خطوط ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….103
5-13-1خط ساده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….103
5-13-2خط شکسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………103
5-13-3خط متقاتع………………………………………………………………………………………………………………………………………104
5-14اشکال هندسی……………………………………………………………………………………………………………………………..104
5-14-1مربع …………………………………………………………………………………………………………………………………….105
5-14-2مثلث ……………………………………………………………………………………………………………………………………105
5-14-3دایره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..106

فصل ششم : رابطه فرم و نقوش سفالینه ها …………………………………………………………………………………………………..107
6-1رابطه نقوش با عملکرد ظرف ………………………………………………………………………………………………………………….108
6-2 ارتباط فرم نقوش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *