پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی

« پیامدهای رضایت شغلی »  :                                                                                   

رضایت شغلی ، مسلما دارای پیامدهای مختلفی است ازمهمترین پیامدهای آن می توان به کارکرد ورضایت شغلی ، بهداشت روانی ،کاهش ترک خدمت ،سلامتی جسمی اشاره کرد.

1–کارکردورضایت شغلی:

اصولا کارکرد بهتر به پاداش های اقتصادی وروانی بالاتری می انجامد.اگر این پاداش هاازدیدگاه کارکنان عادلانه وبرابربه شمار آیند رضایت بیشتری پدید می آید.زیراکارکنان احساس می کنند که آنان متناسب با کاروکوشش خود پاداش دریافت می دارند.از سوی دیگر اگر احساس چنین باشد که پاداش کمترازکارکرد است نارضایتی پدیدار می شود.در هر حال رضایت فرد بر تعهد بیشتر یا کنترل وی اثر می گذارد که آن نیز برکوشش وسرانجام کار او نفوذ می کند.(دیوبس ونیواستورم،1973)                                                                                                                            2-(بهداشت روانی):

درزمینه ی بهداشت روانی لازم است تا نتیجه های حاصل از پژوهش های هم بستگی با احتیاط مورد تعبیر وتفسیر قرارگیرد. چندین مطالعه ازجمله مطالعات انجام شده روی کارگران کارخانجات اتومبیل سازی (کورن ها وسر[1]1965) وتلگرافچی ها (فرگوسن [2] ، 1973) خبرازارتباط سازگاری عاطفی ضعیف ونارضایتی شغلی داده اند وبه طور کلی در پژوهش های مختلفی نشان داده اند که امکان نارضایتمندی شغلی ، مشارکت در بیماری افراد نیز داشته باشد(دیویس وینواستورم ،1993).

3– (سلامت جسمی)

گزارش های متعدد نشانگر پیوند نارضایتمندی شغلی وعلایم جسمی بیماریهای است که از خستگی وسردرد تابیماری قلبی را دربر می گیرد.(بورک [3]1970)از آنجا که نارضایتمندی شغلی می تواند منبع فشار باشد وفشار موجب بیماری های متعددجسمی این پیوند منتقی می نماید(بالمور  [4]1969)در یک مطالعه تداومی دریافت که رضامندی بهترین پیشگویی طول عمر است .تحقیقات زیادی نشان داده است .

افراد  ناراضی از شغل خود،مستعد ابتلاء به مرض های گوناگون هستندکه دامنه ی این نوع بیماریهاازسردردتامرض های قلبی کشیده می شود یکی از تحقیقات نشان می دهد که برای پیش بینی وضع فیزیکی فرد،رضایت شغلی ازجمله شاخص هایی است که به مراتب موثرترازدخانیات عمل می کند.طبق این تحقیقات ،نارضایتی ازشغل تنها یک پدیده روانی نیست.فشار روانی که درنتیجه نارضایتی برفرد واردمی شود می تواند وی را مستند وپذیرای بیماریهایی چون حمله قلبی نماید(ازکمپ،1370).

4– کاهش ترک خدمت:                                                                                                                           همان گونه که شاید انتظار می رود ورضایت شغلی بالا با کاهش ترک خدمت کارکنان پیوند دارد.ترک خدمت کارکنان عبارت است از نسبت کارکنانی که کارخودرادرسازمان رها می کنندکه کارکنانی که ازکارخودرضایت بیشتری دارند،احتمال داردکه زمان بیشتری راباکارفرمای خودبه سر آورندبه این روال که کارکنان که رضایت اندکی برخوردارندبه طورمعمول ،به نرخ های بالای ترک خدمت گرفتارند.

 

 

پیامدهای عدم رضایت شغلی:

1-تشویش:یک شرایط کلی است که ناخشنودی فردازشغل رانشان می دهدوممکن است به انحناءمختلف ظاهر شوددراین شرایط فرد ممکن است تمایل زیادی به شغل خود نداشته باشد.درمحیط کارخواب آلودشود فراموشکاری  شود، درکاربی دقتی کند،ازشرایط کاری شکایت کند،ودیرسرکاری حاضر شودویاغیبت کاری داشته باشد.که همگی این شرایط برسلامتی ذهنی فرد تاثیر منفی برجای می گذارد.

2-غیبت کاری:کارکنانی که رضایت کمتری دارند،احتمالا بیشترغیبت می کنند.البته غیبت غیر ارادی  به علت بیماری یا دلایل موجه دیگری ارتباطی بارضایت شغلی ندارد،بلکه غیبت های اختیاری که ناشی ازعدم رضایت ازشغل است.

3-تاخیرکاری:تاخیرکاری همانند غیبت،این باور رابه وجودمی آوردکه فرداز کارش ناراضی است.این نشان می دهدکه فردبرای شغل خوداهمیّتی قایل نیست وبیشتر اوقات خودرابه استراحت درخانه اختصاص می دهد

4-ترک خدمت :ترک خدمت کارکنان موجب وقفه درعملیات سازمان شده وجایگزین افراد برای سازمان پرهزینه بوده وازنظرنفی واقتصادی نیز مطلوب است.براساس مطالعات (آرنولدوفلدمن).واحدهای سازمانی که میزان رضایت شغلی افراد آن ازحد متوسط پایین تراست نرخ ترک خدمت کارکنان بالاتر خواهدبود.البته ترک خدمت ممکن است اداری ومربوط به عدم رضایت شغلی باشد ویا دلایل شخصی داشته باشدکه خارج از کنترل است.

5-فعالیت اتحادیه:کارکنان بارضایت بالا ،تمایل به عضویت دراتحادیه ندارندوبه آن به عنوان یک ضرورت نمی نگرند.درحالی که کسانی که رضایت شغلی پایین دارند،علت اصلی اتحادیه گرایی را ناشی ازعدم رضایت شغلی خودمی دانند.

6- بازنشستگی زودرس:مطالعات (اسمیت ولک لن[5])ارتباط رضایت شغلی وبازنشستگی پیش ازموعدمی کنند،  تمایل دارندونگرش های مثبت خودراکمتر معطوف به کارخود سازند.ازطرفی دیگرازکارکنانی که پست های سازمانی عالی تری دارندودارای فرصت های کاری چالش هستند.نسبت به مشاغل سطوح پایین ترکمتر به دنبال بازنشستگی زودرس هستند.(مقیمی،هوشنگ-1377).

[1] -Ser1965&Korenha

[2] – Feryosen

[3] -Baurk

[4]– Palmour

[5] – Velcan    schmitlano