پایان نامه مدیریت در مورد : معادلات ساختاری

ساختاری ( رابطه علی میان متغیرها )
مدلسازی معادلات ساختاری یکی از فنون مدلسازی آماری می باشد که در سالهای اخیر از حوزه ی رفتاری وارد حوزه مدیریت، سازمان و اقتصاد شده است. این روش، فن مدلسازی آماری است که فنون دیگری مثل رگرسیون چندمتغیره، تجزیه و تحلیل عاملی، تجزیه و تحلیل مسیر را در بر می گیرد و تمرکز اصلی آن بر روی متغیرهای پنهان است که توسط شاخص های اندازه پذیر و متغیرهای آشکار تعریف می شوند. با بهره گرفتن از این روش می توان روابط علت و معلولی میان متغیرهایی که بطور مستقیم قابل مشاهده نیستند، با توجه به خطاها استنتاج نموده و میزان همبستگی و شدت اثرگذاری هر یک را بر دیگری مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به همین دلیل مدلسازی معادلات ساختاری، با عنوان تجزیه و تحلیل متغیرهای پنهان یا مدلسازی علّی نیز شناخته شده است. این نوع مدلسازی شاید تجزیه و تحلیل مسیری است که از آن تخمین های پارامتری روابط مستقیم میان متغیرها را تأمین می کند. در این روش مانند رگرسیون، کمّی سازی روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته صورت می گیرد. البته برخلاف پارامترهای رگرسیونی که همبستگی های تجربی را نشان می دهند، پارامترهای ساختاری همبستگی های علّی را بیان می کنند (مهرگان و همکاران، 1387).
در تحقیقاتی که هدف، آزمودن مدل خاصی از رابطه بین متغیرها است، از تحلیل مدل معادلات ساختاری یا مدلهای علٌی استفاده میشود. در این مدل داده ها بصورت ماتریسهای کوواریانس یا همبستگی درآمده و یک مجموعهی معادلات رگرسیون بین متغیرها تدوین میشود. تحلیل مدل معادلات ساختاری برآوردهایی از پارامترهای مدل (ضرایب مسیر و جملات خطا) و چند شاخص نیکویی برازش فراهم میآورد. امکان تحلیل مدلهای علّی پس از فراهم آمدن نرمافزارهایی از جمله Lisrel و EQS صورت گرفته است. این نرمافزارها به تدریج کاملتر و پیچیده تر شدهاند (سرمد و همکاران، 1387).
فرآیند تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانسی (مدل یابی معادلات ساختاری) شامل گام های زیر است:
بیان مدل (1- ساخت یک مدل ساختاری فرضی، 2- ساخت ماتریس واریانس مشاهده شده برای متغیرهای مکنون ، 3- ارزیابی حالت تعین مدل)؛
تخمین مدل (1- جمع آوری داده ها، 2- ساخت ماتریس واریانس- کوواریانس متغیرهای اندازه گیری شده، 3- ایجاد یک مجموعه از ماتریسهای برای برنامه لیزرل و اجرای آن، 4- ارزیابی تناسب یا برازش مدل)؛
اصلاح مدل؛
آزمون فرضیه؛
تفسیر مدل؛
ابلاغ یا نوشتن گزارش تحقیقاتی (به شکل نمودار مسیر) (یزدانی، 1384).
فرضیه مورد بررسی در یک مدل معادلات ساختاری، یک ساختار علٌی خاص بین مجموعهای از سازه های غیر قابل مشاهده است. این سازه ها از طریق مجموعهای از متغیرهای مشاهدهگر (نشانگر یا قابل مشاهده) اندازهگیری می شود. یک مدل معادلات ساختاری کامل از دو مؤلفه تشکیل شده است: الف) ساختاری که ساختار علٌی خاصی را بین متغیرهای مکنون مفروض می دارد، و ب) یک مدل اندازهگیری که روابطی را بین متغیرهای مکنون و مشاهدهگر تعریف میکند.
متغیرهای مکنون در مدل معادلات ساختاری به دو دستهی برونزا و درونزا تقسیم میشود. متغیرهای برونزا متغیرهایی است که علت تغییرات آنها در مدل منظور نشده و خارج از مدل است. متغیرهای درونزا نیز متغیرهایی هستند که تغییرات آنها توسط متغیرهای موجود در مدل پیشبینی شده است (سرمد و همکاران، 1387، ص: 277).
در ارزیابی مدل از پنج آزمون χ2، نسبت کای دو بر درجه آزادی (χ2/df)، مقدار میانگین مجذور خطاها (RMSEA)، تناسب برازش (GFI) و تناسب برازش تعدیل یافته آن (AGFI) استفاده شده است. آزمون χ2 به واقع شاخص بدی برازش است و هرچه ارزش های آن کوچکتر باشد نشان می دهد مدل تناسب بهتری دارد. از این شاخص اغلب به عنوان شاخص موفقیت نام برده می شود. این شاخص به سادگی نشان می دهد که آیا بیان مدل ساختار روابط میان متغیرها مشاهده شده را توصیف می کند یا خیر. هرچه χ2 کوچکتر باشد بهتر است.

فرضیات آماری:
H0 : مدل تبیین شده، ساختار روابط میان متغیرهای مدل را توصیف نمی کند
H1 : مدل تبیین شده، ساختار روابط میان متغیرهای مدل را توصیف می کند
این شاخص معمولاً نسبت به اندازه نمونه حساس است، چون ممکن است یک مدل در اندازه کم تناسب داشته باشد، ولی در نمونه زیاد برازش نداشته باشد؛ برخی از محققان نسبت کای دو بر درجه آزادی (χ2/df) را به عنوان شاخصی جایگزین استفاده می کنند، اما این شاخص نیز از محدودیت مشابه رنج می برد و مقدار مجاز آن 3 می باشد. مقدار میانگین مجذور خطاها (RMSEA)، نیز هرچه کمتر باشد بهتر است؛ زیرا این آزمون همانطور که از نامش پیداست این معیار برای میانگین اختلاف بین داده های مشاهده شده و داده های مدل است. مقدار مجاز این شاخص 8/0 می باشد (یزدانی، 1384). همچنین شایان ذکر است که، شاخص خوبی تناسب برازش (GFI) و تعدیل یافته آن (AGFI) بوسیله اندازه نمونه تحت تأثیر قرار نمی گیرند و بر علیه خروج از فرض نرمال بودن بسیار قدرتمند است (مهرگان و همکاران، 1387، ص: 23).
اعداد معناداری مدل نیز می بایست بیشتر از 1.96 (یا کمتر از 1.96-) باشد. در این تحقیق از نرم افزار Lisrel 8.53 برای بررسی رابطه علی میان متغیرها در روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است (قاسمی، 1389).

در مدل این تحقیق رابطه ی علٌی «کیفیت ادراک شده وب سایت» و « رضایت مشتری » با توجه به متغیر میانجی «اعتماد» بررسی شده است، شایان ذکر است که روابط میان متغیرهای مشاهده شده و مکنون در مدل معادلات ساختاری بر سه نوع است:<
br />همبستگی (همخوانی) : یک رابطه‌ای است میان دو متغیر در یک مدل اما با یک جهت دو طرفه . ماهیت این نوع رابطه به وسیله تحلیل همبستگی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
اثر مستقیم : که در واقع یکی از اجزاء (قطعات) سازنده مدل‌های معادلات ساختاری است و یک رابطه جهت‌داری ( ) را میان دو متغیر نشان می‌دهد. این نوع روابط عمدتاً به وسیله رگرسیون چندگانه یا ANOVA مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این نوع اثر در واقع بیانگر تأثیرات خطی علّی فرض شده یک متغیر بر روی متغیر دیگر است. در درون یک مدل، هر اثر مستقیم، رابطه‌ای را میان یک متغیر وابسته و متغیر مستقل مشخص و بیان می‌کند. اگر چه یک متغیر وابسته در یک اثر مستقیم دیگر می‌تواند متغیر مستقل باشد و برعکس. علاوه بر این، در یک مدل رگرسیون چندگانه، یک متغیر وابسته می‌تواند با چندین متغیر مستقل مرتبط شود و همچنین در یک تحلیل واریانس چندگانه (چند متغیره) MANOVA، یک متغیر مستقل می‌تواند با چندین متغیروابسته مرتبط شود. این موضوع که یک متغیر وابسته هم می‌تواند در برخی از مواقع، متغیر مستقل شود باعث بوجود آمدن رابطه‌ای سومی بنام اثر غیر مستقیم می‌شود.
اثر غیرمستقیم: این اثر در واقع اثر یک متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته‌ای از طریق یک یا چند متغیر میانجی (تعدیل‌گر) است. در این اثر، یک متغیر میانجی نسبت به یک متغیر، نقش متغیر مستقل و نسبت به متغیر دیگر، نقش متغیر وابسته را ایفاء می‌کند. این نوع اثر معمولاً در تحلیل مسیر یافت می‌شود.

ساده‌ترین حالت ممکنه اثر غیرمستقیم با سه متغیر در شکل شماره (4-2) نشان داده شده است.

شکل (4-2): اثر مستقیم و غیرمستقیم

بین X ,Yو همچنین بین Y , Z دارای اثرات مستقیمی به میزان 07/0و06/0 هستیم و در ضمن بین X , Zنیز دارای اثر غیر مستقیمی به اندازه 0042/0 هستیم.
نحوه محاسبه اثر غیر مستقیم :
0042/0=06/0*07/0= اثرمستقیم yz * xy اثرمستقیم= xz اثرغیرمستقیم (یزدانی، 1384، ص:9، به نقل از هویل ، 1995).

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقدمه
در این فصل سعی شده است کارکرد فرضیه ها در عمل مورد بررسی قرار گیرد. بدین ترتیب که پرسشنامه در میان مشتریان شرکت دیجی کالا که از سایت این شرکت استفاده کردند، توزیع و جمع آوری شدند. سؤالات پرسشنامه شامل دو بخش جمعیتشناختی و سؤالات مربوط به ابعاد مختلف فرضیه ها می باشد و توسط روش های آمار توصیفی و استنباطی بررسی و تحلیل می شود. تحلیل های بکار گرفته مدلسازی معادلات ساختاری(SEM) است. لازم به ذکر است؛ با توجه به جامعه آماری(1109) و حجم نمونه بدست آمده، 285 پرسشنامه توزیع گردید که 281 مورد عودت داده شد که تنها 273 مورد پرسشنامه تکمیل شده برای استفاده مناسب بودند.

 
 

4-1- اطلاعات جمعیت شناختی
از 273 پرسشنامه تکمیل شده؛ 268 نفر به سؤال مربوط به «جنسیت» پاسخ داده اند و 5 نفر آن را بی جواب گذاشتند. همچنین، 241 نفر به سؤال مربوط به «سن» پاسخ داده اند و 32 نفر آن را بی جواب گذاشتند. 264 نفر به سؤال مربوط به «میزان تحصیلات» پاسخ داده اند و 9 نفر آن را بی جواب گذاشتند. در نهایت 245 نفر به سوال «تجربه استفاده از اینترنت» پاسخ دادند و 28 نفر آن را بی جواب گذاشتند.
جدول 4-1- تعداد پاسخ دهندگان به اطلاعات جمعیت شناختی
تجربه استفاده از اینترنت تحصیلات سن جنسیت حجم نمونه = 273
245 264 241 268 تعداد پاسخ های معتبر
28 9 32 5 بی جواب

نمودار 4-1- تعداد پاسخ دهندگان به اطلاعات جمعیت شناختی
4-1-1- جنسیت
بررسی ها نشان می دهد؛ حدوداً 60.8% پاسخگویان مرد (166 نفر) و 37.4% پاسخگویان زن (102 نفر) بوده اند و 5 نفر نیز به این سؤال پاسخ نداده اند.
جدول 4-2- توزیع پاسخ گویان بر اساس جنسیت
فراوانی درصد
مرد 166 8/60
زن 102 4/37
بی جواب 5 9/1
کل 273 100

نمودار 4-2- توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت

4-1-2- سن
نحوه ی توزیع پاسخگویان بر اساس سن به شرح ذیل می باشد و حاکی از آن است که بیشتر افراد در رده سنی 22-28 سال قرار دارند.
جدول 4-3- توزیع پاسخ گویان بر اساس سن
فراوانی درصد
زیر 25 سال 68 24.9
35- 25 112 41.02
36- 45 55 20.14
46 به بالا 6 2.19
بی جواب 32 11.72
کل 273 100

نمودار 4-3- توزیع پاسخگویان بر اساس سن

4-1-3- میزان تحصیلات
بیشتر پاسخ دهندگان دارای مدرک کارشناسی (9/57%) هستند.
جدول 4-4- توزیع پاسخ گویان بر اساس میزان تحصیلات
تحصیلات فراوانی درصد
دیپلم و پایین تر 15 5.5
فوق دیپلم 46 16.84
کارشناسی 158 57.9
کارشناسی ارشد 39 14.2
دکتری و بالاتر 6 2.2
بی جواب 9 3.3
کل 273 100

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *