پایان نامه مدیریت در مورد : قابلیت اعتماد

وظیفه محقق این است که با جمع‌آوری داده ها و اطلاعات از محیط و با بهره گرفتن از شیوه های علمی پس از تجزیه و تحلیل داده ها، فرضیات را تأیید یا رد کرده و به سؤالات تحقیق پاسخ دهد. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که پژوهشگر مشخص کند که چه شیوه یا روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه صحیح‌تر و آسانتر به پاسخ های احتمالی برساند (سرمد و همکاران، 1387).
در این تحقیق پس از مشخص شدن نوع تحقیق براساس پارادایم تحقیق، روش تحقیق انتخاب شد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پ‍ژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. همچنین به بیان اهداف ، روش تحقیق و چگونگی انجام تحقیق می پردازیم و سپس به جامعه آماری انتخاب شده جهت انجام تحقیق ونحوه ی گردآوری اطلاعات پرداخته و در پایان نیز متغیرهای تحقیق و روش آماری مورد استفاده تشریح خواهند شد.
3-2- نوع و روش تحقیق
هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص نمائیم برای موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش یا شیوهای را اتخاذ کند تا هر چه سریعتر و صحیح‌تر به پاسخ سؤالات تحقیق دست یابد.
به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را میتوان با توجه به دو معیار هدف تحقیق و نحوه جمع‌آوری داده ها تقسیمبندی نمود.
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم میشوند: تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعهای.
تحقیقات بنیادی: هدف اصلی این نوع تحقیقات، آزمون نظریهها، بررسی و تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش در یک زمینه خاص است. این نوع تحقیقات اساساً نظریهها را بررسی و آنها را تأیید، تعدیل یا رد میکنند. تحقیق بنیادی، در واقع به دنبال آن است که با تبیین روابط بین پدیده ها، قوانین و اصول علمی را کشف کند.
تحقیقات کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر، تحقیق کاربردی در جهت اجرایی کردن نظریات و نگرشهای علمی است.
تحقیقات توسعهای: این نوع تحقیق فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک مدل، طرح یا برنامه به کار میرود. هدف اساسی تحقیقات توسعهای، تدوین یا ارائه مدل، برنامه ها، طرح ها و غیره است؛ به نحوی که ابتدا موقعیت نامشخص خاصی تبیین و سپس بر اساس یافتههای پژوهشی، مدل، طرح یا برنامه ویژه آن تدوین میشود(سرمد و همکاران، 1387).
تحقیقات علمی را بر اساس نحوه جمع‌آوری داده ها میتوان به دو دسته تقسیم کرد: تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) و تحقیقات آزمایشی. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف و تبیین شرایط و پدیده های مورد بررسی است. تحقیقات توصیفی را میتوان به دسته های زیر تقسیمبندی کرد: تحقیق پیمایشی ، تحقیق همبستگی ، اقدامپژوهی ، تحقیق موردکاوی و تحقیق علی-مقایسهای (پسرویدادی) .
تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی میشود رابطه بین متغیرهای مختلف بررسی و تبیین گردد. هدف روش تحقیق همبستگی عبارتست از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض میشود بین آنها رابطه وجود دارد. این روش به ویژه در شرایطی مفید است که هدف آن کشف روابط بین متغیرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده است. تحقیقات همبستگی بر حسب هدف به سه دسته تقسیم میشوند: همبستگی دو متغیری، تحلیل رگرسیون و تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس.
در مطالعه همبستگی دو متغیری، هدف بررسی رابطه دو به دو متغیرهای موجود در تحقیق است. در تحلیل رگرسیون، هدف پیشبینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیشبین) است. در برخی بررسیها از مجموعه همبستگیهای دو متغیری جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس ایجاد میشود. از جمله تحقیقاتی که در آنها ماتریس همبستگی یا کوواریانس تحلیل میشود، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری است (سرمد و همکاران، 1387).
در تحقیق حاضر، از آنجایی که هدفش تعیین رابطه بین «کیفیت ادرا ک شده وب سایت» و « رضایت مشتری» با توجه به متغیر میانجی «اعتماد» است. از نظر هدف «کاربردی» و از نظر نحوهی گردآوری اطلاعات تحقیق «توصیفی- غیر آزمایشی» است. در ضمن با توجه به اینکه از روش «مدل معادلات ساختاری(SEM)» برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق و آزمون فرضیه ها استفاده شده است، در میان تحقیقات همبستگی از نوع «تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس» می باشد.
متغیرهای تحقیق
در یک تحقیق برای پاسخ دادن به سؤالات تحقیق و یا آزمون فرضیه ها، تشخیص متغیرها امری ضروری است. در این تحقیق 3 نوع متغیر در نظر گرفته شده است:
متغیر مستقل : یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را میپذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر (متغیر وابسته) مشاهده شود. در این تحقیق، کیفیت ادراک شده وب سایت ، متغیر مستقل است.
متغیر وابسته : متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار میگیرد. در این تحقیق، رضایت مشتری ، متغیر وابسته است.
متغیر میانجی : متغیر میانجی به متغیر گفته می‌شود که واسطه بین متغیر مستقل و وابسته است. معمولاً برای آنکه تأثیر یک متغیر مستقل به وابسته منتقل شود، سلسله‌ای از حوادث اتفاق می‌افتد که همانند یک مکانیزم علی تأثیر متغیر مستقل را به وابسته منتقل می‌کند(هومن، 1386).در این تحقیق، متغیر میانجی، اعتماد است.
3-4- جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق
جامعه آماری عب
ارتست از: «تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند». صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (عادل آذر، 1384).
و «گروه نمونه» مجموعه ی کوچکی از جامعه ی آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از اعضای جامعه ی آماری انتخاب شده اند. در واقع، گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه است که با مطالعه ی آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد (سکاران،1386، ص:295).

نوشته ای دیگر :
منبع پایان نامه درموردشبکه های عصبی-فروش فایل

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت

جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان دیجی کالا است که از سایت خرده فروشی اینترنتی این شرکت استفاده می کنند. پرسشنامه تحقیق، شامل سؤالات چند ارزشی با مقیاس ترتیبی (طیف پنج تایی لیکرت) بوده و حجم جامعه زیاد (نا محدود) می باشد، در این صورت بر اساس رابطه ی زیر ، حجم نمونه محاسبه شده است. از آنجایی که در این تحقیق نسبت موفقیت مشخص نیست از مقدار 5/0 استفاده می گردد که در این حالت حجم نمونه به حداکثر مقدار ممکن افزایش می یابد (مومنی و قیوم، 1386). در این تحقیق در سطح اطمینان 95% و دقت 0.05 ، حجم نمونه بصورت زیر بدست می آید، که درآن ؛
P: برآورد نسبت صفت متغیر؛ 5/0= P
ε: مقدار اشتباه مجاز 05/0
Z: متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان95 درصد؛ (96/1=Zα/2)

بر اساس فرمول کوکران و جدول مورگان حجم نمونه بربراست با 384
=384
روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک
3-5- روشها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات
با توجه به نوع اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق، مهمترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات را می توان به شرح زیر برشمرد:
روش مطالعه ی کتابخانه ای : مطالعه ی اسناد، کتابها، مقالات و مدارک موجود در اینترنت، مجلات تخصصی جهت شناسایی ابعاد مدل مفهومی پیشنهادی
روش مطالعه میدانی : جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای بررسی روابط در طراحی مدل مفهومی از طریق پرسشنامه
پرسشنامه شامل 2 بخش عمده می باشد (مطابق پیوست 1):
نامه محقق: در این قسمت هدف از گردآوری داده ها به وسیله ی پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه ی داده های مورد نیاز، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن داده های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده بطور مناسب پاسخ سؤالات را عرضه کند.
سؤالات عملیاتی پرسشنامه (خود شامل دو بخش می باشد):

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) سؤالت عمومی (جمعیت شناخت) : که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی پاسخ گویان را در بر می گیرد.
ب) سؤالات مرتبط با بعد عملیاتی «کیفیت ادراک شده وب سایت» شامل 25 گویه ( که در آن «ظاهر سایت» و «محتوی ویژه» 5 گویه، کیفیت محتوا، 6 گویه، و کفایت فنی، 9 گویه دارند) ، سؤالات مرتبط با بعد عملیاتی «اعتماد» شامل 7 گویه و سؤالات مرتبط با بعد عملیاتی « رضایت مشتری » شامل 3 گویه.
جدول (3-1)، سؤالات جمعیت شناختی پرسشنامه رابه همراه کد سؤالات نمایش داده است.
جدول 3-1 جزئیات سؤالات جمعیت شناختی
شاخص ها تعارف عملیاتی تعارف عملیاتی
جنسیت مرد / زن
سن (سال) زیر 25 / 25 تا 35/ 36 تا 45/ 45 و بالاتر
میزان تحصیلات دیپلم/ فوق دیپلم/ کارشناسی/ کارشناسی ارشد/ دکتری و بالاتر
سابقه ی استفاده از اینترنت زیر 2 سال/2 تا 4 سال/4 تا 6 سال/بالای 6 سال

همچنین جدول (3-2) و (3-3) به ترتیب سؤالات مرتبط با ابعاد عملیاتی «کیفیت ادراک شده وب سایت»، «اعتماد» و « رضایت مشتری » را روشن می سازند. در این جدول ها سؤالات هر بخش به همراه علائم اختصاری آنها نیز آمده اند. (لی-یائو و همکاران، 2006).

جدول3-2 – مدل تحلیلی پژوهش (گویه های اصل پرسشنامه) برای «کیفیت ادراک شده وب سایت»
ابعاد کد شاخص شاخص ها (تعاریف عملیاتی)
ظاهر سایت AP1 جذابیت
AP2 سازماندهی
AP3 استفاده از فونتهای مناسب
AP4 استفاده از رنگهای مناسب
AP5 استفاده از مولتی مدیای مناسب
کیفیت محتوا CQ1 سودمندی اطلاعات
CQ2 کامل بودن اطلاعات
CQ3 مختصر بودن
CQ4 رایج بودن اطلاعات
CQ5 دقت و درستی
CQ6 وضوح اطلاعات
محتوای ویژه SC1 یافتن اطلاعات تماس
SC2 یافتن جزئیات کالاها و خدمات
SC3 یافتن اطلاعات عمومی شرکتها
SC4 یافتن سیاستهای مشتریان(از جمله سیاستهای مباحثه)
SC5 پشتیبانی مشتری
کفایت فنی TA1 دسترسی
TA2 سرعت بارگذاری صفحه وب
TA3 امکانات جستجو
TA4 امنیت
TA5 لینکهای معتبر
TA6 شخصی سازی یا بومی سازی
TA7 سهولت در هدایت کردن

نوشته ای دیگر :
منبع پایان نامه درموردشبکه عصبی مصنوعی-فروش و دانلود فایل

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 
 
TA8 تعاملات
TA9 سهولت دسترسی به سایت

جدول-3-3 – گویه های اصل پرسشنامه برای « اعتماد » و « رضایت مشتری »
ابعاد کد شاخص شاخص ها (تعاریف عملیاتی)
اعتماد T1 تخصص(از نظر فنی)
T2 اطلاعات
T3 همدلی
T4 انصاف در خدمت
T5 انصاف در معاملات
T6 برطرف کردن نگرانی ها
T7 اعتماد کلی
رضایت مشتری CS1 برآورده کردن نیازهای مشتری
CS2 خریداری راحت محصولات به صورت آنلاین
CS3 رضایت از تجربه خرید آنلاین

در بخش سؤالات عملیاتی پرسشنامه از مشتریان خواسته شد تا بر اساس طیف پنج تایی لیکرت (از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) به سؤالات پاسخ دهند. برای شاخص ها با جنبه مثبت امتیازدهی بر اساس جدول (3-4) انجام شده است.
جدول3- 4 – طیف امتیازدهی به معیارها (برای سؤالات با جنبه مثبت)
کاملاً مخالف مخالف بی نظر موافق کاملاً موافق
1 2 3 4 5

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه
3-6-1- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است. این مفهوم بیان میکند که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد. دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه، ابزار اندازهگیری ویژگیهای با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی را میسنجد. از آن جمله میتوان به روش های اجرای دوباره آزمون (روش بازآزمایی)، روش موازی (همتا)، روش تنصیف (دو نیمه کردن)، روش کودر- ریچاردسون و روش آلفای کرونباخ اشاره کرد.
در این تحقیق برای تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصههای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند، به کار میرود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سؤال می‌تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیر مجموعه سؤالات پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه کرد.

که در آن:
J= تعداد زیر مجموعه سؤالات پرسشنامه یا آزمون
= واریانس زیر آزمون jام
= واریانس کل پرسشنامه یا آزمون
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد از روش آلفای کرونباخ و با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS 16 انجام گرفت. بدین منظور یک نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه از مشتریان سایت جمع‌آوری و سپس با بهره گرفتن از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و نرم‌افزار SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. از آنجایی که ضریب آلفای کرونباخ همه این ابعاد پرسشنامه بالای 70 درصد می باشند، پرسشنامه مورد استفاده از قابلیت اعتماد یا پایایی لازم برخوردار است. نتایج آزمون پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای 273 پرسشنامه تکمیل شده در جدول (3- 5) خلاصه شده است.
جدول 3- 5- نتایج آزمون پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ
حوزه آزمون تعداد سؤالات ضریب آلفای کرونباخ
کل پرسشنامه 35 813/0
کیفیت ادراک شده وب سایت 25 964/0
اعتماد 7 953/0
رضایت مشتری 3 729/0

3-6-2- تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه
مفهوم روایی یا اعتبار به این پرسش پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه اندازه خصیصه مورد نظر را میسنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازهگیری نمیتوان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان کرد. برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های مختلفی وجود دارد. این روش‌ها شامل اعتبار محتوا، اعتبار ملاکی، اعتبار سازه و اعتبار عاملی می‌باشند.
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولاً برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری به کار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازهگیری به سؤالات تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سؤالات پرسشنامه معرف ویژگیها و مهارتهای ویژهای باشد که محقق قصد اندازهگیری آنها را دارد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. بنابراین، اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازهگیری است که همزمان با طراحی آزمون در آن گنجانده میشود. پرسشنامه مذکور بر اساس استاندارد های موجود در خصوص رضایت مشتری و تحقیقات پیشین تهیه شد و برای بررسی محتوایی از نظریات کارشناسان خبره استفاده و بعد از حذف و اصلاح برخی از سوالات از جنبه محتوایی، نهایتا پرسشنامه با 35 سوال(گویه) تنظیم گردید.
3-7- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش از دو روش آمار توصیفی برای تحلیل اطلاعات جمعیت شناختی و آمار استنباطی برای آزمون فرضیات استفاده شده است.
3-7-1- معادلات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *