پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: تبلیغات دهان به دهان

مشریان برای دریافت خدمات بانکی بیش از 5 دقیقه در شعب این بانک معطل شوند و در صف یمانند، بانک 5 دلار به حساب آنها منظور خواهد کرد (مقدم و لاهیجی، 1391).
2-12- پیشینهی تجربی

پژوهشها نشان داده است که ارتباطات دهان به دهان موثرتر از ارتباطات از طریق سایر منابع مانند توصیههای مطالب مهم روزنامه یا اگهیها میباشد زیرا اینطور درک شده که اطلاعات مقایسهای معتبری را رائه میهد (جلیلیان و همکاران، 1391). در ادامه به بررسی مطالعات خارجی و داخلی پیرامون موضوع مطالعه پرداخته میشود.
2-12-1- مطالعات خارجی
باون (2001)، در پزوهش خود بیان نمود که مشتریان وفادار تحت عنوان نیروی بازاریابی به گونه شگفت انگیز از طریق تبلیغات دهان به دهان و توصیه کالاها،خدمات سلزمان به سایر آشنایان، ارائه میدهند. در حقیقت ارائه خدمت به مشتریان هزینه کمتری به همراه دارد.
لیتوین و همکاران (2007)، در مطالعهای به بررسی ارتباط تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در مدیریت گردشگری و توریسم پرداختهاند. ایشان در این مطالعه تاثیر فردی انلاین یا EWOM را بر بازاریابی گردشگری ارزیابی نمودهاند. نتایج مطالعه نشان داد که بازاریابان باید روشها و تکنولوژیهای EWOM را که در حال ظهور میباشد به منظور کارایی بیشتر یاد بگیرند.
اندرسن و استرونس (2009)، مطالعهای را با عنوان «نوآوری خدمات و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی: آیا ارزش گوش دادن دارد؟» با هدف ارزیابی مباحثه در اینترنت بر مبنای فرومهای بحث و گفتگو انجام دادهاند. بدین منظور این مطالعه محتوی پستهای بحث شده در 100 روز و در 5 مبحث تعریف شده در اینترنت مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج نشان داد که مکالمات مبحث الکترونیک میتواند در 4 دسته اصلی مانند درخو.است اطلاعات، تجربه مصرف، عملکرد کسب و کار و نظرات مربوط به محصول جدید دستهبندی نمود.
لام و همکاران (2009)، در مطالعهای به بررسی اثر ارزشهای فرهنگی در ارتباطات دهان به دهان پرداختهاند. ایشان در این مطالعه داده های دو نمونه از مصرفکننده را مورد آزمون قرار دادند و نتایج نشان داد که الگو، نوع و هدف دریافتی از فعالیتهای WOM مصرفکنندگان به ارزشهای فرهنگی انان وابسته میباشد. محقق چهار گرایش فرهنگی را در داخل گروه ها مورد آزمون قرار داد و نتایج نشان داد که گرایشات تاثر معنیداری بر انگیزههای WOM در داخل گروه ها دارد.
پری و همکاران (2012)، در مطالعهای به بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان شخصی و مجازی بر پذیرش تکنولوژی پرداختهاند. ایشان مدل پذیرش تکنولوژی را برای بررسی اثر تبلیغات دهان به دهان شخصی و مجازی توسعه دادهاند. بدین منظور 600 نمونهای از پذیرنده ضبطکننده دی وی دی بلوری در ژاپن جمعآوری کردهاند. نتایج مطالعه نشان داد که در هر دو محصول، Pwom و Vwom به صورت مثبت و معنیدار با سهولت استفاده مرتبط بوده است. به علاوه در هر دونمونه Pvom به صورت مثبت و معنیداری با سودمند بودن درک شده مرتبط میباشد در حالیکه Vwom با مفید بودن درک شده تنها در نمونه تلفن هوشمند در ارتباط میباشد.
کاواکامی و همکاران (2013)، در مطالعه به بررسی تبلیغات دهان به دهان شخصی، تبلیغات دهان به دهان مجازی و استفاده از نوآوری پرداختهاند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر ارتباطات دهان به دهان بر استفاده از نوآوری میباشد. در این مطالعه 247 نفر از پذیرنده یک نوع ابزار بازی جدید به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج مطالعه نشان داد که تبلیغات دهان به دهان شخصی و مجازی به طور مستقیم با استفادههای متنوع نواورانه ارتباط دارند. همچنین Pwom به صورت مثبت با هردوی شدت استفاده و تنوع استفاده از طریق تاثیرش بر ادراک مصرفکننده، اندازه درک شده از جمعیت پذیرنده محلی و در دسترس بودن محصولات مکملی ارتباط داشته است. در مقابل Vwom با هردوی شدت استفاده و تنوع استفاده به صورت منفی وابسته بوده است.
داس (2013) در مطالعهای به بررسی اثر خوشنودی و تحریک بر رضایت و ارتباط دهان به دهان در بخش بانکداری هند پرداختهاند. ایشان داده های مورد نیاز یرای تحلیل را از مصاحبه رو در رو با مشتریان بالای 18 سال از هر دو بخش بانکداری دولتی و خصوصی به دست آوردهاند و بدین منظور از روش مدلسازی معادلات ساختاری به بررسی ارتباط بین متغیرها پراختهاند. نتایج مطالعه نشان داد که:
احساس خشنودی اثر مثبت معنیداری بر رضایتمندی و اثر منفی معنیداری بر WOM دارد.
تحریک کردن اثر منفی معنیدار بر رضایتمندی و اثر مثبت بر WOM دارد.
رضایتمندی اثر مثبت معنیدار بر WOM دارد.
2-12-2- مطالعات داخلی
فکور و انصاری (1388)، در مطالعهای به بررسی عوامل بازدارنده و انگیزشی برای نوآوری در بنگاههای کوچک منتخب ایران پرداختهاند. ایشان در این مطالعه به دنبال شناخت میزان فعالیتهای نوآورانه، مطالعه موانع نوآوری و عوامل انگیزشی برای نوآوری در منتخبی از صنایع کوچک ایران میباشند. داده های این مطالعه با انتخاب 40 شرکت گروه ماشینآلات و تجهیزات در نمایشگاه صنعت تهران در سال 1384 و بهرهمندی از مطالعات کتابخانهای برای تدوین مبانی نظری و روش مصاحبه نیمه شاخت یافته با مسئولان شرکتهای منتخب گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که پاسخ به نیاز مشتریان و بازار و افزایش رقابت در مشخصات محصولات بازار اولویتهای اول و دوم در عوامل انگیزشی برای نوآوری در شرکتهای مورد مطالعه و عدم امکان دسترسی مالی مورد نیاز، مهمترین مانع نوآوری در آن شرکتها بوده است. در ارتباط با نقش اندازهی بنگاهها در میزان فعالیتهای نوآورانهی آنها، اختلافی معنیدار بین دو گروه از شرکتهای مورد مطالعه مشاهده نشد.
شاتمی و براری (1390)، به بررسی کانون کنترل و ارتباط دهان به دهان در میان مصرفکنندگان پرداخ
تهاند. ایشان در این مطالعه به منظور بررسی ارتباط میان کانون کنترل با ارتباط دهان به دهان در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان نمونه اماری 243 نفری از دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه اصفهان را انتخاب نمودند. نتایج مطالعه با بهره گرفتن از ضریبهای همبستگی پیرسون میان کانون کنترل و ارتباط دهان به دهان نشان داد که کانون کنترل درونی رابطه مثبت و معنیداری با ارتباط دهان به دهان، کانون کنترل بیرونی با گرایش به شانس رابطه منفی و معنیداری با ارتباط دهان به دهان داشته است. اما کانون کنترل بیرونی با گرایش به افراد قدرتمند رابطه معنیداری با ارتباط دهان به دهان نداشته است. همچنین نتایج نشان داد که زنان نسبت به مردان بیشتر در ارتباط دهان به دهان مشارکت دارند.

 
 
رنگریز و کرمی (1390)، در مطالعهای به بررسی تاثیر رضایت و سهولت استفاده از وب سایت در افزایش سطح وفاداری مشتریان و تبلیغات دهان به دهان مثبت در خدمات بانکداری الکترونیکی پرداختهاند. ایشان بدین منظور با بهره گرفتن از پرسشنامه نظرات 388 نفر از کارکنان بانکداری اینترنتی بانک ملت در استان زنجان را جمعاوری نمودند و از روش تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری فرضیات را مورد آزمون قرار دادند. نتایج به دست آمده نشان داد که قابلیت استفاده از وب سایت بانک ملت تاثیر مثبت و معنیداری بر رضایت مشتریان دارد. همچنین نتایج نشانگر آن بود که رضایت مشتریان از بانکداری اینترنتی، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان انها را بطور مستقیم تحت تاثیر قرار میدهد.
مقدم و لاهیجی (1391)، در مطالعهای به بررسی عوامل موثر بر وفادرای مشتریان بانکهای خصوصی بر اساس مدل سازمانهای پاسخگوی سریع پرداختهاند. ایشان بدین منظور عوامل موثر بر وفادرای مشتریان بانکهای پارسیان و اقتصاد نوین را بر اساس ابعاد مدل سازمانهای پاسخگوی سریع بر پایه کیفیت خدمات، قابلیت اطمینان، سرعت ارائه خدمات، انعطاف پذیری، نوآوری و همچنین تصویر ذهنی مورد بررسی قرار دادهاند. بدین منظور نمونه اماری به صورت تصادفی از 270 نفر از مشتریان هر یک از یانکها انتخاب گردید. نتایج مطالعه نشان داد که شش عامل کلیدی کیفیت خدمات، قابلیت اطمینان، سرعت ارائه خدمات، تصویر ذهنی، نوآوری و انعطافپذیری به ترتیب بیشترین میزان تاثیر را بر وفادرای مشتریان بانکهای خصوصی داشتهاند.
طیبی و همکاران (1391)، در مطالعهای به بررسی رابطه کیفیت خدمات با وفاداری خدمات ارائه شده به بیماران سرپایی مراجعه کننده به کلینیکهای بیمارستانهای منتخب شهر تهران پرداختهاند. ایشان در این مطالعه از دیدگاه 242 نفر از بیماران سرپایی مراجعهکننده به کلینیکهای بیمارستانهای منتخب شهر تهران با بهره گرفتن از پرسشنامه استاندارد سروکوال و نیز پرسشنامه استاندارد وفاداری خدمت استفاده نمودهاند و همچنین از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمعآوری شده استفاده کردهاند. نتایج مطالعه نشان داد که رابطه مثبت و معنیداری بین کیفیت خدمات و وفاداری به خدمات ارائه شده وجود دارد و مهمترین ابعاد وفاداری رفتار شکایتی بود.
جلیلیان و همکاران (1391)، در مطالعهای تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مصرفکنندگان از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در میان دانشجویان برای محصول لپتاپ شرکت دل پرداختهاند. جامعه آماری این مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی بودند. برای انتخاب نمونه از نمونهگیری طبقهای نسبتی و در دسترس استفاده شده است و تعداد 400 پرسشنامه توزیع شده است. نتایج مطالعه نشان داد که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر ابعاد ارزش ویژه برند، ابعاد ارزش ویژه برند به جز بعد اگاهی از برند بر قصد خرید و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی از طریق ارزش ویزه برند بر قصد خرید اثر میگذارد.
خیبری و همکاران (1392)، در مطالعهای به بررسی عوامل موثر بر مشارکت مشتریان باشگاههای بدنسازی در ارتباط دهان به دهان پرداختهاند. ایشان در این مطالعه به بررسی تاثیر چهار متغیر اعتماد، تعهد، ارتباطات و تخصص بر کیفیت رابطه و تاثیر کیفیت رابطه بر ارتباط دهان به دهان در میان مشتریان باشگاههای بدنسازی خصوصی میپرازد. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان باشگاههای بدنسازی خصوصی مردان شهر تهران بود. یک نمونه تصادفی خوشهای 475 نفره انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان داد که چهار متغیر اعتماد، تعهد، ارتباطات و شایستگی تاثیر معنیداری بر کیفیت رابطه و کیفیت رابطه نیز تاثیر مثبت و معنیداری بر ارتباط دهان به دهان در میان مشتریان باشگاهها داشته است.
جدول (2-2): پیشینهی تحقیق (مطالعات خارجی)
عنوان تحقیق
مولفان
سال
نتایج
ارتباط بین ادراک مصرف کننده و رضایت مصرف کننده
باون
2001
با تبلیغات دهان به دهان ارائه خدمت به مشتریان هزینه کمتری به همراه دارد.
به بررسی ارتباط تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در مدیریت گردشگری و توریسم
لیتوین و همکاران
2007
نتایج مطالعه نشان داد که بازاریابان باید روشها و تکنولوژیهای EWOM را که در حال ظهور میباشد به منظور کارایی بیشتر یاد بگیرند.
نوآوری خدمات و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی: آیا ارزش گوش دادن دارد؟
اندرسن و استرونس
2009
مکالمات مبحث الکترونیک میتواند در 4 دسته اصلی مانند درخو.است اطلاعات، تجربه مصرف، عملکرد کسب و کار و نظرات مربوط به محصول جدید دستهبندی نمود.
بررسی اثر ارزشهای فرهنگی در ارتباطات دهان به دهان
لام و همکاران
2009
گرایشات تاثر معنیداری بر انگیزههای WOM در داخل گروه ها دارد.
بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان شخصی و مجازی بر پذیرش تکنولوژی
پری و همکاران
2012
در هر دونمونه Pvom به صورت مثبت و معنیداری با سودمند بودن درک شده مرتبط میباشد
رسی تبلیغات دهان به دهان شخصی، تبلیغات دهان به دهان مجازی و استفاده از نوآوری
کاواکامی و همکاران
2013
تبلیغات دهان به دهان شخصی و مجازی به طور مستقیم با استفادههای متنوع نواورانه ارتباط دارند
بررسی اثر خوشنودی و تحریک بر رضایت و ارتباط دهان به دهان در بخش بانکداری هند
داس
2013
احساس خشنودی اثر مثبت معنیداری بر رضایتمندی و اثر منفی معنیداری بر WOM دارد.
جدول (2-3): پیشینهی
تحقیق (مطالعات داخلی)
عنوان تحقیق
مولفان
سال
نتایج
بررسی عوامل بازدارنده و انگیزشی برای نوآوری در بنگاههای کوچک منتخب ایران
فکور و انصاری
1388
پاسخ به نیاز مشتریان و بازار و افزایش رقابت در مشخصات محصولات بازار اولویتهای اول و دوم در عوامل انگیزشی برای نوآوری در شرکت
بررسی کانون کنترل و ارتباط دهان به دهان در میان مصرفکنندگان
شاتمی و براری
1390
نتایج نشان داد که زنان نسبت به مردان بیشتر در ارتباط دهان به دهان مشارکت دارند.
بررسی تاثیر رضایت و سهولت استفاده از وب سایت در افزایش سطح وفاداری مشتریان و تبلیغات دهان به دهان مثبت در خدمات بانکداری الکترونیکی
رنگریز و کرمی

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1390
رضایت مشتریان از بانکداری اینترنتی، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان انها را بطور مستقیم تحت تاثیر قرار میدهد
بررسی عوامل موثر بر وفادرای مشتریان بانکهای خصوصی بر اساس مدل سازمانهای پاسخگوی سریع
مقدم و لاهیجی
1391
شش عامل کلیدی کیفیت خدمات، قابلیت اطمینان، سرعت ارائه خدمات، تصویر ذهنی، نوآوری و انعطافپذیری به ترتیب بیشترین میزان تاثیر را بر وفادرای مشتریان بانکهای خصوصی داشتهاند.
بررسی رابطه کیفیت خدمات با وفاداری خدمات ارائه شده به بیماران سرپایی مراجعه کننده به کلینیکهای بیمارستانهای منتخب شهر تهران
طیبی و همکاران
1391
رابطه مثبت و معنیداری بین کیفیت خدمات و وفاداری به خدمات ارائه شده وجود دارد
تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مصرفکنندگان از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در میان دانشجویان برای محصول لپتاپ شرکت دل
جلیلیان و همکاران
1391
تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر ابعاد ارزش ویژه برند، ابعاد ارزش ویژه برند به جز بعد اگاهی از برند بر قصد خرید و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی از طریق ارزش ویزه برند بر قصد خرید اثر می گذارد.
ررسی عوامل موثر بر مشارکت مشتریان باشگاههای بدنسازی در ارتباط دهان به دهان
خیبری و همکاران
1392
چهار متغیر اعتماد، تعهد، ارتباطات و شایستگی تاثیر معنی داری بر کیفیت رابطه و کیفیت رابطه نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر ارتباط دهان به دهان در میان مشتریان باشگاه ها داشته است.
منبع: یافتههای تحقیق
2-13- جمعبندی
در این فصل و با توجه به مبانی نظری و بر اساس مطالعات (آنت، 1967؛ هانگ و لی، 2007؛ ردموند، 1991؛ شیح و ونکاتش، 2004) مشخص گردید که ارتباطات دهان به دهان میتواند به سیر تکاملی کاربردی و نوآورانه به دو طریق کمک نماید. ابتدا از طریق ارتباطات دهان به دهان شخصی و مجازی، مصرفکنندگان میتوانند مصارف و کاربردهای جدید یک نوآوریای را که اتخاذ کردهاند یاد گرفته و دوم اینکه ارتباطات دهان به دهان شخصی و مجازی میتواند مصرفکنندگان را به کاربردهای جدید با

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *