پایان نامه رایگان درمورد سلامت روان، دانشگاه تهران، عزت نفس

مطالعه با این هدف سازمانیافته است که تأثیر استفاده از اینترنت بر سرمایهی اجتماعی و انسانی دانشجویان را بررسی نماید. فرضیات اصلی آن عبارتند از: 1- استفاده از اینترنت با میزان سرمایه اجتماعی افراد رابطه مثبت دارد. 2- استفاده از اینترنت با میزان سرمایه انسانی افراد رابطه مثبت دارد. این تحقیق با روش پیمایش انجام شده است. جمعیت آماری، دانشجویان دانشگاه تهران در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و در چهار گروه تحصیلی علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی و هنر هستند که 400 نفر از آنها با روش نمونهگیری طبقهای متناسب انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافتههای به دست آمده قرضیات تحقیق را تأیید میکند و نشان میدهد که الگوی استفاده از اینترنت با میزان سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی افراد رابطهای مستقیم و معنادار دارد.
سردارنیا (1388)، پژوهشی با عنوان “تأثیر اینترنت بر درگیرشدگی مدنی شهروندان” انجام داده است. در این پژوهش نویسنده پس از بررسی نتایج برخی از مهمترین مطالعات کمی انجام شده، بر این نظریه تأکید میکند که اینترنت بر درگیر شدگی سیاسی جوانان و بزرگسالان تحصیلکرده در دو نوع یاد شده (برخط و غیر خط) تا حد به نسبت خوبی (نه قوی و زیاد) تأثیر گذار بوده است. بر اساس این مطالعات، نویسنده در پایان مدلی زمینهگرا در زمینه تأثیر اینترنت بر مشارکت سیاسی ارائه داده است.
محمد بیگی و همکاران (1388)، پژوهشی تحت عنوان “تأثیر وابستگی به اینترنت بر وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک” انجام دادند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که وابستگی به اینترنت با تعداد واحدهای افتاده، تعداد واحدهای گذرانده، افت معدل کل در ترمهای اخیر، ترم تحصیلی و مشروطی در طول دوره تحصیل ارتباط معنیداری نشان میدهد، اما با رشته، مقطع و دانشکده محل تحصیل مرتبط نبود. همچنین در یافتههای این پژوهش آمده است: از آنجا که وابستگی به اینترنت میتواند وضعیت تحصیلی دانشجویان را دچار تزلزل نماید و سبب کاهش معدل و افت تحصیلی آنان گردد، بنابراین تلاش جهت جلوگیری از هدر رفتن فرصتهای مفید دانشجویان ضروری است.
پاشایی، نیکبخت نصرآبادی و توکل (1387)، پژوهشی تحت عنوان “تجربه جوانان از زندگی با اینترنت: مطالعه کیفی” انجام دادند. در این پژوهش به طور کلی 4 درون مایه اصلی و 8 درونمایه فرعی از نتایج این پژوهش استخراج شد. درونمایههای اصلی عبارتند از : 1- دنیای اینترنت به عنوان ایدهآل مجازی جوانان؛ 2- اینترنت و تغییر در سبک زندگی؛ 3- اینترنت حصاری برای تنهایی؛ 4- اینترنت و تغییر در وضعیت جسمی- روحی. در نتیجهگیری این پژوهش آمده است که اینترنت با داشتن شرط دلانگیز و کاذب مجازی، به خصوص برای جوانان، میتواند باعث گسیختگی تمام ابعاد زندگی آنها شده و ارتباطات سازنده این سنین را به عمق انزواطلبی و تنهایی بکشاند که نتیجه استفاده افراطی از این تکنولوژی است.
بهار و حاجیمحمدی پژوهشی (1383) تحت عنوان “دانشجویان دانشگاه تهران و استفاده اینترنت: مطالعه بهروهوری و خرسندی” انجام دادند. در این پژوهش چندین متغیر از جمله جنسیت، سال تحصیلی، مواجهه اینترنت، علاقه و وابستگی و خشنودی و بهرهمندی از اینترنت در ارتباط با پنج انگیزه مورد بررسی قرار گرفت. جنسیت به عنوان عامل مهم و معنیدار یافت شد به طوریکه پسران بیشتر از اینترنت برای تعامل اجتماعی و دختران برای جستجوی اطلاعات استفاده کردند. سال اولیها نسبت به چهارمیها و دانشجویان ارشد و دکتری از اینترنت برای سودمندی شخصی بهره بردند. وابستگی به اینترنت به شکل معنیداری با همه انگیزههای اینترنت همبستگی داشت. همچنین همبستگی معنیدار مثبتی بین خشنودی از اینترنت و انگیزههای سرگرمی، نظارت و اطلاعات وجود داردو مواجهه اینترنت با سودمندی شخصی، تعامل اجتماعی و سرگرمی، همبستگی مثبتی داشته است. مواجهه و خشنودی به طرز معنیداری به علاقه و وابستگی مربوط میشود، اما ارتباطی با همدیگر ندارند.
علوی و همکاران (1387) پژوهشی تحت عنوان “مقایسه و سلامت روان در دانشجویان استفادهکننده از اینترنت و محیطهای مجازی دانشگاه تهران” انجام دادند. این پژوهش به روش مقطعی انجام شد. برای این منظور تعداد 200 نفر (19 تا 30) از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکدههای مختلف دانشگاه تهران به روش نمونهگیری سهمیهای انتخاب شدند. ابتدا پرسشنامههای هویت خود، هویت مذهبی، هویت ملی، سلامت روان و پرسشنامه اطلاعات فردی بر روی نمونه اجرا شد. سپس با استفاده از پرسشنامه اطلاعات فردی گروه نمونه به سه گروه تقسیم شدند: گروهی که در هفته از اینترنت و محیطهای مجازی به مقدار زیاد (20 تا 40 ساعت) استفاده میکنند؛ گروهی که از اینترنت و محیطهای مجازی در هفته کم (5 تا 10 ساعت) استفاده میکنند؛ گروهی که از اینترنت و محیطهای مجازی به ندرت استفاده میکنند با استفاده آنان ناچیز است. آنگاه به وسیله روش آماری توصیفی و استنباطی نمرات سه گروه مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که نمرات هویت شخصی در سه گروه تفاوت معنیداری وجود ندارد. امام میان نمرات پرسشنامههای هویت ملی، هویت مذهبی و سلامت روان، سه گروه استفادهکننده از اینترنت و محیطهای مجازی تفاوت معنیداری وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین نمرات وضعیت هویت ملی، مذهبی و سلامت روان در گروه استفاده کننده مفرط از کامپیوتر از دو گروه دیگر پایینتر بود. یافتههای پژوهش همچنین نشان میدهد که استفاده زیاد از اینترنت و محیطهای مجازی میتواند با کاهش سلامت روان و نقایص برخی جنبههای هویت مرتبط باشد.
صاحب الزمانی و همکاران (1389) پژوهشی تحت عنوان “بررسی ارتباط سبک زندگی با عزت نفس دختران نوجوان دبیرستان های دولتی روزانه شهر تهران” انجام دادند. آن ها دریافتند که عزت نفس با مصرف لبنیات، الگوی خواب و استراحت، مصرف سیگار و روش مقابله با استرس ارتباط معنی داری دارد. در حالی که عزت نفس با مصرف گوشت، نان و غلات، تنقلات و مصرف قلیان ارتباط معنی داری نداشت. به طور کلی یافته های این پژوهش نشان داد که سبک زندگی شامل رژیم غذایی نامناسب، خواب و استراحت ناکافی، مصرف سیگار و روش های نامناسب مقابله با استرس، با عزت نفس ارتباط دارد.
حمیدی و فرجی (1386) پژوهشی با عنوان “بررسی سبک زندگی و پوشش زنان در تهران” انجام دادند. این پژوهش بدنبال یافتن سبک های زندگی متفاوتی است که در پوشش زنان در تهران به چشم می خورد. برای این منظور، به توصیف انواع پوشش زنان در محیط های اجتماعی گوناگون و برخی مؤلفه های زندگی آنان نظیر میزان و انواع سرمایه های اقتصادی و فرهنگی پرداخته شده است.
آقا بخشی و رحمت آبادی (1384) پژوهشی با عنوان “سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان” انجام داده اند. این پژوهش با روش دلفی به دنبال دریافت نظرهای متخصصان است. جامعه آماری آن کلیه جوانان 29-15 سال طبقه متوسط شهری (شهرهای بزرگ) هستند. روش تحقیق کیفی و متد دلفی استفاده شده است. در روش دلفی، همه افراد شانس ندارند تا در جریان تحقیق به عنوان پاسخگو وارد شوند و نیازی به نمونه گیری نیست. از اینرو همکاران این پژوهش 12 نفر از اساتید دانشگاه های علوم بهزیستی، علامه طباطبایی، دانشگاه آزاد واحد رودهن با تخصص اصلی جامعه شناسی با گرایش های مختلف می باشد. پژوهش حاضر منجر به ارائه 3 شاخص پایه کلی از بین شاخص های موجود گردید که به دلیل قابل تطبیق بودن با واحد تحلیل، تغییراتی در آن ها ایجاد شد. هدف کاربردی این مطالعه ارائه معیارهایی دال بر گروه بندی های اجتماعی جدید بر مبنای سبک زندگی در دهه اخیر است که مرزهای هویت را ترسیم می کند.
رضوی زاده (1386) پژوهشی با عنوان “بررسی تأثیر مصرف رسانه ها بر سبک زندگی ساکنان تهران” انجام داده است. هدف این تحقیق، شناخت تأثیر مصرف رسانه ها بر تمایلات افراد ساکن تهران در سبک زندگی است. برای این کار، ابتدا به بررسی سبک مصرف رسانه ای افراد پرداخته است. در این چهارچوب ضمن بررسی سبک مصرف رسانه ای، عوامل مؤثر بر مصرف رسانه ای نیز بررسی می شود. سپس تمایلات افراد در سبک زندگی و عوامل مؤثر بر آن بررسی شده است. اهمیت این پژوهش درباره ی وظایف وزارت ارشاد در مورد سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و ارتباطی مطرح می شود.
پولاد فر و احمدی (1385) پژوهشی تحت عنوان “رابطه ی بین سبک زندگی و اختلالات روان شناختی دبیران دوره ی متوسطه ی شهر اصفهان” انجام داد. نتایج این پژوهش نشان داد که سبک زندگی دبیران در حد مطلوب بود. بالاترین اختلال در دبیران، حساسیت در روابط. متقابل و اختلال وسواس- اجبار بود. بین سبک زندگی و اختلالات روانشناختی رابطه ی معناداری وجود داشت و جهت رابطه، معکوس بود. بین جنسیت و میزان تحصیلات با اختلالات روانشناختی رابطه ی معناداری وجود داشت. میزان اختلالات در دبیران مرد بیش از دبیران زن بود. بین ابعاد مختلف سبک زندگی زن و مرد تفاوت معناداری وجود داشت.
آتش پور و سلیمانی (1381) پژوهشی با عنوان “پژوهشی در رفتار مصرف کننده” انجام دادند و سبک زندگی در کارکنان شرکت کافی کولای اصفهان را بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری بین سبک زندگی کارکنان زن ومرد وجود نداشت. سبک زندگی کارکنان در سطوح مختلف متفاوت بود. به طور کلی کارکنان زیر دیپلم به طور معناداری از سبک زندگی متفاوت تری نسبت به کارکنان دیپلم و بالاتر برخوردار بودند.
قاسمی و همکاران (1387) پژوهشی تحت عنوان “تعیین کننده های ساختاری و سرمایه ای سبک زندگی سلامت محور” انجام دادند. این پژوهش در پی مطالعه پیمایشی سبک محور و تعیین کننده های سرمایه ای و زمینه ای آن در میان شهروندان بالای 15 سال تبریز است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سبک زندگی سلامت محور شهروندان بر حسب جنسیت، سن و وضعیت تأهل آن ها متفاوت است و اشکال متفاوت سرمایه انسانی (اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) با سبک زندگی سلامت محور شهروندان رابطه معنی داری دارد.
سلیمانی نژاد و همکاران (1391) پژوهشی تحت عنوان “سبک زندگی مرتبط با اینترنت در دانشجویان کاربر اینترنت دانشگاه های شهر گرگان” انجام دادند. این مطالعه به طور مقطعی در بین 600 دانشجوی دانشگاه های شهر گرگان انجام شد. نمونه ها با روش نمونه گیری مرحله ای چند طبقه ای انتخاب شدند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه ای جمع آوری گردید که با تعیین پایایی و روایی تنظیم شده بود. توصیف داده ها با نرم افزار آماری spss انجام شد. یافته های این پژوهش نشان داد که اکثریت شرکت کنندگان رفتار تغذیه ی مناسبی داشتند. بیش از 50 درصد اعلام کردند که اینترنت تغییری در وضعیت تغذیه آن ها نمی دهد. 4/44 درصد بیان کردند که در یک ماه گذشته اصلاً ورزش نکردند. 4/68 درصد گفتند که اینترنت تغییری در وضعیت فعالیت آن ها ندارد. 9/18 درصد احساس خستگی و 8/32 درصد احساس آرامش و رضایت مندی بعد از کار با اینترنت را گزارش نمودند. تقریباً 90 درصد افراد به این سؤال که اینترنت چه تأثیری بر وضعیت مصرف سیگار، مواد مخدر و رابطه جنسی غیر ایمن در آن ها داشته است، پاسخ ندادند.
رهنورد و همکاران (1385)، پژوهشی تحت عنوان سبک زندگی نوجوانان دختر در ارتباط با پیشگیری از پوکی استخوان” انجام دادند. یافته های این پزوهش نشان می دهد که در زمینه ی تغذیه و در زمینه فعالیت بدنی و ورزش، اکثریت واحدهای مورد بررسی سبک زندگی نامطلوب داشتند. بر اساس یافته ها سبک زندگی نیمی از واحدهای مورد بررسی نامطلوب بود. در زمینه عادات (عدم استعمال سیگار، استفاده از رژیم غذایی لاغری و داروی لاغری)، اکثریت واحدهای مورد مطالعه، سبک زندگی مطلوب داشتند. هم چنین بین متغیرهای پایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *