پایان نامه رایگان با موضوع معماری، پایدار، انرژی، ????).

طریق سه جزء عمده تامین می شود.
?-استواری تکنولوژی و مواد ( عناصر)
?-پایداری منابع
?- پایداری محیطی (اتمن، ????).
انتشارات مهرازان
معماری سبز با مصالح و تکنولوژیهای پیشرفته
اتمن، عثمان
????
در یک چهار چوب کلی می توان معماری پایدار را به معنای ًخلق محیط پایدار انسان ساختً تعبیر کرد (مداحی، ????)

بررسی اصول و مبانی معماری پایدار
مداحی، سید مهدی
????
معماری پایدار و یا معماری سبز ایجاد سلامت و پشتیبانی سکنه ای در آن محیط زندگی می کنند و موجب رضایتمندی آنان خواهد شد که در این راستا نیازمند کابرد انرژیهای نوین در معماری است.معماری سبز را با نام معماری پایدار و به شرح تکنیکهایی در طراحی معماری همسو با نگرش های زیست محیطی بوده و با ایده احترام به طبیعت شکل گرفته است ( علی آبادی، ????).
مجله گسترش ساختمان شماره ??
معماری سبز یا معماری پایدار
علی آبادی، بیژن
????
معماری پایدار به آنگونه معماری گفته می شود که ملاحظات زیست محیطی و و سازگاری با اقلیم را مد نظر دارد و بر اساس بهره برداری موثر از منابع طبیعی طراحی و ساخته می شود. در معماری پایدار سعی بر آن است که از اثرات منفی بر محیط زیست کاسته شود. بر اساس طرح سازمان بناهای پایدار بناهایی تلقی می شوند که کمترین تاثیرات مخرب را بر محیط های ساخته شده و طبیعی مجاور، ناحیه اطرافشان و همچنین زمینه کلی خود داشته باشند. با همین هدف ساخت محیطهای مصنوع بایستی با توجه به منابع طبیعی موجود و صرفه جویی در مصرف منابع تجدید ناپذیر نظیر سوختهای فسیلی و حفظ آن برای آیندگان، انجام گیرد (احمدی، ????).
نشریه شهر و معماری بومی
بازخوانی نقش گمشده حیاط مرکزی در دستیابی به معماری پایدار
احمدی، زهرا
????
معماری پایدار معماری است که با اقلیم، انسان، فرهنگ و محیط زیست خودش احترام بگذارد، با اقلیم همگام است و محیط زیست را بر هم نمی زند. مفهوم معماری پایدار بیشتر از آنکه با نگهداری زندگی مرتبط است، به افزایش در کیفیت و استاندارد زندگی می پردازد ( کریمی، ????)
دو هفته نامه خبری، آموزشی و پژوهشی مسکن، شماره ??
معماری پایدار
کریمی، فریبا
????

?-?-?- تاریخچه معماری پایدار( جدول ?-??)
جدول شماره ?-??- تاریخچه معماری پایدار (ماخذ: پژوهشگر)
تاریخچه معماری پایدار
منبع
کتاب(مقاله)
نویسنده
سال
اصطلاح پایداری برای نخستین بار سال ???? میلادی توسط کمیته جهانی گسترش محیط زیست تحت عنوان (رویارویی با نیازهای عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن نیازهای نسل آینده برای مقابله با نیازهایشان) مطرح گردید و هر روز بر ابعاد و دامنه آن افزوده می شود تا استراتژیهای مناسبی پیش روی جهانیان قرار بگیرد. در سال ???? میلادی با افزایش آلودگیها هشداری به جهانیان محسوب گردید و سبب تشکیل گروههای طرفدار محیط زیست شد و مفهوم گستردهای تحت عنوان پایداری را پی گیری نمود (کریمی، ????).
دو هفته نامه خبری، آموزشی و پژوهشی مسکن، شماره ??
معماری پایدار
کریمی، فریبا
????
معماری پایدار به قرن ?? برمی گردد. جان راسکین، ویلیام موریس و ریچارد لتابی از پیشگامان معماری پایدار محسوب می شوند. راسکین در کتاب هفت مشعل معماری خود می گوید که برای دستیابی به رشد و پیشرفت نظم هارمونیک طبیعت را می توان الگو قرار داد.موریس بازگشت به فضای سبز حومه شهر و خود کفایی و احیایی صنایع محلی را توصیه می کرد.( زندیه ،????).
نشریه مسکن ومحیط روستا
توسعه پایدرا و مفاههیم آن در معماری مسکونی ایران
زندیه، مهدی
????
تاریخچه معماری سبز در اصل تاریخ بشر است. ارتباطات بین انسان، محیط و اکولوژی زمانی ایجاد شدکه اولین انسانها ( انسان های نخستین) در صحنه ظاهر شدند.

مهماری سبز با مصالح و تکنولوژیهای پیشرفته
اتمن، عثمان
????
برای نخستین بار درسال ???? میلادی صنعت کشورهای اروپایی وآمریکایی وازبین رفتن بخش مهمی ازمحیط زیست، باعث شد تا اصطلاح “پایداری” ازسوی کمیته جهانی گسترش محیط زیست تحت عنوان رویارویی با نیازهای عصرحاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل آینده برای مقابله بانیازهایشان، مطرح گردد و هرروز بر ابعاد ودامنه آن افزوده شود تاراهکارهای مناسب یپیشروی جهانی ان قرار بگیرد. دراین میان معماران به نوبه خود نیزدرپی راهکارهای جدید تا می نزند گی مطلوب برای انسانها بودندکه نتیجه آن توجه به انرژیهای طبیعی واستفاده ازمحیط زیست درمعماری شد. درکشورهای غربی نیزتاقبل ازانقلاب صنعتی به چنین عواملی درمعماری توجه میشدهاست. اما از اواسط قرن ?? شاهد کمرنگ شدن طبیعت در زندگی انسان بودهایم و حتی در مواردی استفاده از تکنولوژی ها موجب تخریب و یا از بین بردن کامل محیط زیست شده است (قهاری، ????).
انجمن مفاخر ایران
معماری پایدار ریشه در معماری ایران دارد
قهاری، علیرضا
????

?-?-?- بررسی المانهای پایدار (جدول شماره ?-??)
جدول شماره ?-??- بررسی المانهای پایدار (ماخذ: پژوهشگر)
????
سال
اتمن، عثمان
نویسنده
معماری سبز با مصالح و تکنولوژی های پیشرفته
کتاب (مقاله)
انتشارات مهرازان
منبع
المانهای اولیه در هر ساختمان، تکنولوژی و مصالح می باشند. این عناصر نقش مهمی در پایداری یک ساختمان دارند. امکانات پایدار درون آنها و ارزشهای ذاتی عناصر معماری پایدار را شکل می دهند( اتمن، ????).
بادوام
: مصالح و تکنولوژیها باید قوی، محکم و طولانی مدت باشند. معماری پایدار باید از مصالح با دوام که در مقابل پوسیدگی، فرسودگی و قارچ مقاومت می کند با یک درجه بالای ایستادگی و تکنولوژیهایی که می توانند در دورهای نسبتا طولانی استفاده شوند بدون این که دچار نقصان شوند و یا تغییر کنند، استفاده نماید( اتمن، ????).
اقتصادی: عناصر باید تحت تاثیر هزینه و مسائل اقتصادی باشند. عناصر محلی فراوان با هزینه کم یا بدون هزینه حمل و نقل در صورت امکان باید مورد استفاده قرار گیرند. مسائل اقتصادی تکنولوژیها باید بر اساس عملکرد و بازده آنها محاسبه شوند، نه بر اساس قیمت خرید کم. برای مثال پانلهای خورشیدی در ابتدا گران تر هستند ولی بر حسب هزینههای انرژی در طول عمر ساختمان اقتصادیترمی باشند( اتمن، ????).
نگهداری کمتر: المانهای پایدار باید از مواد و تکنولوژیهایی انتخاب شوند که نیازمند سرویس مداوم و یا جایگزینی به سبب فرسایش و گسستگی، زوال یا کاهش عملکرد نباشند. مواد باید خود بسنده و بی نیاز از مراقبت باشند. برای مثال، مصالح کنار هم عایق شده، که ترکیبی از عناصر چسبنده به لایه ای از تخته فوم عایق شده با مواد چسبنده انعطاف پذیر می باشد، مواد را جامد، سخت، مقاوم و فشرده و کاملا مناسب می سازد و به دلیل طبیعت فشرده آن نیاز بیسار کمتری به نگهداری دارد. تکنولوژیهای نیازمند به نگهداری کمتر باید دوستدار طبیعت، قابل تجدید و خود کفا باشند. پیشرفتهای ایجاد شده در تکنولوژیهای انرژی ساز، همانند انرژی برق از حرارت، برق فشاری و دیگر تکنولوژیها می تواند سیستم باتری هی قابل شارژ را به عنوان وسایل خود کفا جایگزین سازد. با جایگزینی باتریها، این تکنولوژیها می توانند آثار سمی باتریهای تمام شدنی را حذف می کند، مصرف انرژی و اتلاف در محیط زیست کاهش می یابد و نیاز به حفاظت کمتر با تاثیرات اندک می باشد( اتمن، ????).
تجدیدپذیری: المانها باید به راحتی قابل پیاده شدن، استفاده مجدد، یا بازگشت به چرخه باشند. باید دقت شود که آیا آنها می توانند مجددا مصرف شوند، تجدید شوند و یا دوباره ساخته شوند که شامل تکنولوژیهای ذخیره کردن مواد به وسیله نوسازی، تعمیر یا برگرداندن آنها به حالت اول می باشد( اتمن، ????).

?-?-?- اصول معماری پایدار
اصولی که باید رعایت شود تا یک ساختمان در زمره بناهای پایدار طبقه بندی شود به شرح زیر است:
• اصل اول: حفظ انرژی
• اصل دوم: هماهنگی با اقلیم
• اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جدید
• اصل چهارم: برآوردن نیازهای ساکنین
• اصل پنجم: هماهنگی با سایت
• اصل ششم: کل گرایی ( پروردی نژاد و زندیه، ????).

?-?-?- بررسی منابع پایداری ( جدول ?-??)
جدول شماره ?-??- بررسی منابع پایداری (ماخذ: پژوهشگر)
????
سال
اتمن، عثمان
نویسنده
معماری سبز با مصالح و تکنولوژیهای پیشرفته
کتاب( مقاله)
انتشارات مهرازان
منبع
تاثیرگذاری اقتصاد: برای اینکه ساختمان اقتصادی و به لحاظ هزینهها موثر باشد، زمین، صنایع همگانی (مانند برق و تلفن) و هزینههای اجرایی قابل تهیه باشد. مخارج ساختمان باید به طور قابل ملاحظهای کمتر باشد. هزینه های بالا سری باید به گونه تخمین زده شود که ظرف مدت کمتر از دو سال قابل برگشت باشد.تکنولوژیهای ذخیره انرژی و کاهش مصرف آب باید باعث ذخیره انرژی قابل توجهی، مثلا %? یا بیشتر باشد. اتلاف ایجاد شده باید از طریق کاهش هزینههای تعمیرات، نگهداری، دستمزد به حداقل برسد. برای کاهش هزینههای عملکردی، کیفیت هوای داخل باید مطلوب باشد، که در طول حیات ساختمان می تواند به کاهش مسولیت مالک از طریق کاهش حق بیمه منجر شود.
موقعیت مکانی: شرایط مکانی شامل کیفیت مکانی و عملکردی، باید برای یک ساختمان سازگار با محیط زیست مناسب باشد. این مورد شامل نزدیکی به منابع لازم و خطوط برق و تلفن، همانند تهیه آب، گاز، تیرهای برق، سیستم مدیریت اتلاف منابع می باشد.
در دسترس بودن: دسترسی به سیستم حمل و نقل باید در ساختمانهای سازگار با محیط زیست لحاظ شود. نزدیکی، تراکم بالا، توسعه پیچیده پایدار باید مورد توجه قرار گیرند تا فاصله پیاده روی را به حداقل برسانند، انرژی را حفظ کنند و هزینهها را کاهش دهند. دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی، اتوبوس یا مترو باید فراهم شود. همچنین فضای اشغال آینده و کاهش مزاحمت محیطی باید مورد توجه قرار گیرد.
انرژیهای طبیعی: ساختمانها باید با توجه به نیروهای طبیعی موجود طراحی شوند و باید به نحوی ساخته شوند که بتوانند از آن بهرمند گردند. در آب و هوای سرد ساختمان باید در نزدیکی هم طراحی شوند، همانند واحدهای ساختمانی ردیفی که در آن دیوارهای مشترک باعث کاهش اتلاف حرارت می شوند. جهت گیری ساختمان باید بر اساس حفاظت مناسب در برابر باد (یا سرمایش با باد) و قرار گرفتن در معرض خورشید باشد. ساختمانهای نیازمند خورشید باید به گونهای طراحی شوند تا دسترسی به انرژی خورشیدی را زا دست ندهند. همچنین پتانسیل تهویه طبیعی و کیفیت مناسب هوای محدود، مهم می باشد. حساسیت به کیفیت آب و به حداقل رساندن مواد زاید مباحثی هستند که نیازمند توجه می باشند.

?-?-?- محیط پایدار (جدول ?-??)
جدول شماره ?-??- محیط پایدار (ماخذ: پژوهشگر)
????
سال
اتمن، عثمان
نویسنده
معماری سبز با مصالح و تکنولوژیهای پیشرفته
کتاب( مقاله)
انتشارات مهرازان
منبع
ساختمانهای سازگار ب
ا محیط زیست، محیط سالم و قابل سکونت را برای ساکنین خود فراهم می نمایند. ساختمانهای دارای طرح درست باید از نظر سازهای بی عیب بوده و از مصالح غیر رسمس و تکنولوژیهایی با تهویه کافی و عایق بندی مناسب استفاده کنند. ساخامانهای سازگار با محیط زیست همچنین باید حمایت کننده طبیعت، جامعه و حوادث مربوط به ساختمان باشند و محیطی برای ارتباطات اجتماعی و موسسات فراهم کنند. محیط پایدار نیازمند چهار مورد اساسی می باشد: سلامت، قابل سکونت، ظرفیت اجتماعی و ایمنی و امنیت.
سلامت: ساختمان پایدار باید محیطی سالم را برای ساکنین خود فراهم کنند که خطر بیماریهای مختلف موجود در هوا و همچنین آسم یا آلرژیها را کاهش دهد، تا از علایم ساختمان بیمار جلوگیری شود. محصولات ساختمانی با انتشار صفر یا کم باید برای بهبود کیفیت هوای داخل مصرف شوند. معماران باید از استفاده نمودن مواد پاک کننده، حفاظت کنندههایی که گازهای سمی از خود متصاعد می کنن مانند ترکیبات طبیعی فرار و فرمالدئین که می توانند اثر زیان باری بر سلامتی و باروری ساکنان داشته باشند، اجتناب کنند. تهویه کافی و سیستم صاف کننده مطلوب لولهها باید فراهم شود. معماری پایدار راه حلهای علمی برای جلو گیری از آلودگی میکروبی فضای داخل دارد به وسیله: مصالح مقاوم در برابر رشد میکروبها، تهیه زهکشی موثر از سقف و فضای سبز اطراف، نصب سیستم تهویه هوا و سیستمهای ساختمانی برای کنترل رطوبت.
قابل سکونت بودن: ساختمانهای پایدار با محیط زیست باید حداقل نیازهای قابل سکونت بودن ساختمان را دارا باشند که شامل ایمنی فیزیکی ساختمان همانند بارگذاری، جداسازی و طبقه بندی، بازشوها، حفاظت در مقابل آتش سوزی، نوع ساخت و سیستم سازهای مناسب می باشد. علاوه بر قانونهای محلی، قانونهای سازهای، اجرایی، الکتریکی و لوله کشی ساختمان باید با اصول ساختمانهای بین المللی در یک راستا باشند.
ایمنی و امنیت: ساختمانهای سازگار با محیط زیست باید برای فراهم آوردن حمایت فیزیکی از ساکنین طراحی شوند، به وسیله جلوگیری از حوادث از طریق انتخاب مصالح و تکنولوژیهای ساختمان یا حمایت از ساختمان جهت مقاومت در مقابل بلای طبیعی همانند زلزله، بادهای شدید و سیل ساختمانها باید از دشتهای سیلابی اجتناب کنند و یا حداقل سطح زمین از سیل گیر را بالاتر ببرند. هیچ فضای باز تعریف نشدهای وجود نداشته باشد.

?-?-?- الگوهای معماری پایدار
امروزه ساختمانها نیز بخشی از محیط زیست را تشکیل می دهند و بخش اعظمی از آاودگی
زیستهای محیطی را ایجاد می کنند. البته نمی توان ساخت و ساز را متوقف کرد ولی با یک تفکر طراحی و برنامه ریزی دقیق، می توان ساختمانهایی ساخت که کمترین تاثیر منفی را بر محیط زیست داشته باشند. معماری پایدار یکی از ایدههای برنامه ریزی و طراحی برای ساخت چنین ساختمانهایی است. به طور کلی در تعریف سه رکن اصلی زیر وجود دارد:
?. ارتقای کیفی زندگی و سلامت انسانها (نسل حاضر و نسلهای آینده).
?. تامین نیاز های روزمره انسان.
?. حفظ سیستمهای اکولوژیکی و منابع انرژی هدف کلی از طراحی پایدرا در یک ساختمان این است که به واسطه بهره وری صحیح از انرژی و منابع طبیعی تاثیر سوء ساختمان بر محیط زیست کاهش یابد. یک طرح پایدار همزمان ذر پی رسیدن به ارزشهای زیباشناختی، زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و معنوی است. بنابراین می توان الگوهای زیر را در معماری پایدار ارائه کرد:
• به حداقل رساندن بهره برداری از منابع تجدید پذیر و به کارگیری انرژیهای طبیعی و تجدید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *