پایان نامه رایگان با موضوع مصرف مواد

پذیر.
•ارتقاء کیفیت محیط زیست و گسترش محیط زیست طبیعی.
• از بین بردن یا به حداقل رساندن مصرف مواد آلوده و سمی.
• حفظ هویت فرهنگی و قومی.
• ترویج زندگی سالم.
• استفاده خردمندانه از زمین و همگونی شکل ساختمان با محیط زیست.
• اقتصادی بودن ساخت و ساز با استفاده از مناوریهای جایگذین کار آمد.
• جلگیری از ایجاد آلدگی صوتی و هوا.
بنابراین معماری پایدار به خلق یک محیط سالم بر پایه بهره وری از منابع، حفاظت از منابع تجدید ناپذیر، کاهش مصرف انرژیهای تجدید پذیر و ارتقاء کیفی زیست کمک خواهد کرد ( پروردی نژاد و زندیه، ????).
?-?-?- انرژی زیستی
انرژی زیستی از تودههای زیستی مشتق می شود که به صورت پس ماندههای همه گیاهان و حیوانات زنده تعریف می شود. توده زیستی یک منبع قابل تجدید است، یعنی یکی از اجزای جریان منابع است که به طور طبیعی و مکرر در محیط ایجاد می شود. اگر چه توده زیستی یک منبع انرژی پاک بسیار خوب می باشد با این حال روش جمع آوری، تولید و فرآوری آن تاثیرات مضری دارد. تکنیکهای فراوری ابتدایی و ابزار ناکافی برای تبدیل انرژی بیشتر توده انرژی را هدر می دهد و محیط زندگی ناسالمی را برای مردم فراهم می نماید. به علاوه جمعیت بیش از حد کنترل نشده باعث نیاز فزاینده به توده زیستی طبیعی شده که موجب تهی شدن زمین و حتی تبدیل آن به بیابان می شود. به طور کلی دو نوع انرژی زیستی وجود دارد، سنتی و پیشرفته. انرژی سنتی اغلب از منابع جامد توده زیستی مانند چوب، زغال و دیگر بستههای توده زیستی تامین می شوند. اخیرا بیش از %?? از انرژی توده زیستی جامد سنتی که به عنوان سوخت گرمایش و پخت و پز مصرف می شود با کارایی اندک تولید شده است. انرژی زیستی پیشرفته نیازمند تبدیل توده زیستی به یک مایع و یا یک گاز
می باشد تا الکتریسیته تولید شود. به طور کلی فواید انرژی زیستی باعث می شود که به طور مستقیم از توده زیستی استخراج می شود. تجدید پذیری و در دسترس خانگی بودن، منابع انرژی پراکنده، استفاده از توده زیستی باعث جمع آوری پر کنندههای زمین می شود و همچنین قابلیت جلوگیری از تولید سی او دو در جو می باشد( طلوعیان، ????).
?-?-??- انرژی خورشیدی
دومین روش تولید انرژی خورشیدی است. انرژی خورشیدی به طور مستقیم از خورشید
فراوانترین منبع انرژی ما تامین می شود. خورشید پرتوهای خود را به صورت ترکیبی انتشار
می دهد که طول موجهای گوناگونی از پرتوهای الکترومغناطیسی را ایجاد می نماید. در نتیجه میزان انرژی خورشیدی که زمین کسب می کند کمتر از میزان انرژی است که زمین دریافت می کند. برای دریافت انرژی سه تکنولوژی اولیه مورد استفاده عبارتند از: گلخانه، گرمایی خورشیدی و الکتریکی خورشیدی.. در روش گلخانه تکنولوژی غیر فعال گلخانه قدیمیترین و سادهترین روش برای دریافت انرژی خورشیدی است، که در آن گرمای خورشید در یک سیستم پنجره خاص نفوذ می کند و انرژی آن جذب می شود. این سیستم در ابتدا برای تهیه درجه حرارت کنترل شده مناسب برای گیاعان در هوای سرد و انواع آب و هوا ایجاد شد. در گرمایی خورشیدی سه نوع سیستم گرمایی وجود دارد: منبع آب سهموی، دیشهای سهموی و برجهای نیرو که پر مصرفترین تکنولوژی گرمایی خورشیدی که امروزه موجود است منبع آب سهموی می باشد. اگر چه سیستم دیشهای سهموی پتانسیل زیادی برای اجرا و هزینهای مناسب دارد، در حال حاضر از سیستم منبع آب گرانتر است و در حال پیشرفت
می باشد. الکتریسیته خورشیدی که در حال حاضر موجود می باشند، تکنولوژی فوتوولتائیک
پیشرفتهتر و سنجیدهتر است. این تکنولوژی وسایل غیر مکانیکی هستند که نور خورشید را به الکتریسیته تبدیل می نمایند. این سیستم سلولهای فوتوولتائیک کریستال یک خطی، سلول فوتوولتائیک چند خطی و فیلم باریک مورد استفاده قرار می گیرند( اتمن، ????).
?-?-??- پوشش نماها با فتوولتاییک
با ارزانتر شدن پانلهای فتوولتاییک دقت در آرایش و شیب بندی آنها نیز اهمیت کمتری نیز
می یابد. همچنین در گذشته پوشاندن سقف یا دیوار جنوبی با پانلها خیلی اقتصادی به نظر نمی رسید، اما با ارزانتر شدن پانلها پوشندن نماهای شرقی و غربی نیز مفید خواهد بود چرا که این نماها
می توانند بیش از %?? انرژی تولیذ شده در جنوب را تولید نمایند. اگر المانهای عمودی روی نما استفاده می شوند باید تا حد ممکن کم عمق باشند تا از افتادن سایه روی سلولهای فتوولتاییک جلوگیری شود. فقط هنگامی که سلولها روی بام به کار برده می شوند که در نما مشکل سایه وجود داشته باشند، مانند جاهایی که تراکم شهری زیاد و یا درختان زیادی در اطراف بنا قرار گرفته باشند. باید در نظر داشت که مانند بام، پشت این سلول ها نیز فضای تنفس برای خنک شدن وجود داشته باشد که در زمستان این هوای گرم می تواند جمع آوری شده و دار زمینه ایجاد گرمایی ساختمان به کار رود
( قیابکلو، ????).
?-?-??- کار با شیشه و فتوولتاییک
در این جا دو روش برای فتوولتاییکها در ارتباط با شیشه وجود دارد. روش اول عبارت است از نیمه شفافها که شبیه شیشههای نیمه شفاف یا شیشههای انعکاسی است. روش دیگر عبارت است از صفحات مات با فواصلی بین این نقاط مات که نور می تواند از آنها عبور کند و درست مانند
شیشههایی است که روی برخی نقاط آن با ویترای نقاشی کرده باشند. اما هر یک از این دو روش کار با فتوولتاییک و شیشه میزان نور عبوری که از میان پانلها وارد فضا می شود قابل تنظیم است. مسلم است که ورود بیشتر نور به فضا
موجب کاهش تولید انرژی خواهد شد. بنابراین با سامانههای بسیار شفاف فتوولتاییک، مقدار زیادی انرژی باید تولید شود. این مسئله بخصوص در ساختمانهای مدرن امروزی که سطوح شیشهای بسیاری دارند مطرح می شود. نصب فتوولتاییکها به جای شیشه عموما در نقاطی مناسب است که احتیاجی به ورود نور نبوده و یا از نظر دید و منظر مشکلی ایجاد نمی نماید. همچنین شیشه کاری با سلولها می تواند با شیشههایی با کیفیت و بازدهی بالا ترکیب شود تا از نظر ایجاد عایق حرارتی نیز به نتایج مطلوب برسد. بنابراین هم هوای خنک داخلی و هم الکتریسیته را
می توان از پوشاندن بدنهها با این پانلها بدست آورد، درست همان چیزی که اکثر ساختمانها در مناطق گرمسیر به آن احتیاج دارند( قیابکلو، ????).
?-?-??- ایجاد سایه با فتوولتاییکها
ایجاد سایه با فتوولتاییکها یک روش و کاربرد بسیار خوب برای این پانلها است. چرا که در این حالت می توان این پانلها را در بهترین شیب و جهت ممکن طراحی کرد. روش ایجاد سایه همچنین
می تواند با استفاده از پانلهای مات و یا حتی ایجاد بدنه شیشهای با استفاده از آنها و البته با شفافیت بالا انجام پذیرد. این سلولها همچنین می تواند در سایه بانهای ورودی یا محلهای استراحت در محوطه در نظر گرفته شوند( قیابکلو، ????).
?-?-??- انرژی باد
این انرژی که مرتبط با انرژی خورشیدی می باشد، چون توسط الگوهای خورشیدی تولید
می شود و بر توپوگرافی زمین تاثیرگذار است. چرخش سیاره، آب و هوا و فتوگرافی بر سرعت و جهت بادی که مهار خواهد شد تاثیر می گذارد. به هر حال انرژی باد مقدار بسیار کمتری را نسبت به انرژی خورشیدی تولیدمی کند. پتانسیل تئور یانرژی باد در جهان تنها %? از مقدار کل انرژی خورشیدی است که به جو زمین می رسد. انرژی باد، تیغههای آسیاب بادی که رو یک قسمت چرخنده به یک میله اصلی متصل می باشند را می چرخاند، میله اصلی یک ژنراتور را می چرخاند و تولید انرژی می کنند. میزان انرژی تولید شده به فاکتورهای زیادی بستگی دارد، مانند سرعت و جهت باد حتی اگر باد قوی انرژی زیادی تولید کند، طراحی و حفاظت از آسیاب بادی که بتواند در مقابل چنین نیرویی مقاومت کند دشوار می باشد. یک مشکل دیگر مجاورت ابزار تولید باد و مراکز پخش و یا خانهها می باشد. هرچه فاصله دورتر، خطای توزیع مورد نیاز بیشتر. این موضوع بر کیفیت و قیمت انتقال انرژی تاثیر می گذارد. امروز سه گونه از ماشین آلات بادی وجود دارد: محور افقی، محور عمودی و سکوی بادی بالا رونده چرخان. فواید انرژی باد عبارت است از: پاک، بدون آلودگی، قابل اطمینان، تجدید پذیر، محلی (وابسته به اقتصاد محلی)، موجود بودن منابع( قیابکلو، ????).
?-?-??- توربینهای بادی
انرژی بادی، باد انرژی حاصل از هوای متحرک است. هنگامی که تابش خورشید به طور نامساوی به سطوح ناهموار زمین می رسد سبب ایجاد تغییر دما و فشار می شود و در اثر این تغییذات باد به وجد می آید. همچنین اتمسفر کره زمین به دلیل حرکت وضعی زمین، گرما را از مناطق گرمسیری به مناطق قطبی انتقال می دهد. که این امر نیز باعث به وجود آمدن باد می شود. جریان اقیانوسی نیز به صورت مشابه عمل کرده و عامل %?? انتقال حرارت کل در جهان است. انسان در زمانهای بسیار دور، انرژی باد را به شیوههای مختلف به کار گرفته است. ایرانیان اولین کسانی بودند که در حدود دویست سال قبل از مسیح برای آرد کردن غلات از آسیابهای بادی استفاده کردند. همچنین مصریان باستان از نیروی باد برای راندن کشتیهای خود روی رودخانه نیل بهره بردند. در قرن هفدهم میلادی، مردم هلند طرح پایه آسیابهای بادی را بهبود دادند که همین امر باغث شد این کشور در زمره غنیترین و صنعتیترین کشورهای اروپا قرا گیرد. در آغاز قرن بیستم بود که املین توربینهای بادی سریع و مدرن ساخته شد. توربینهای بادی مدرن به دو شاخه اصلی: توربینهای با محور افقی و توربینهای با محور عمودی تقسیم می شوند. توربینهای بادی با محور چرخش افقی رایجتر بوده و همچنین از لحاظ فناوری پیچیدهتر و گرانتر هستند. ساخت آنها مشکلتر از نوع محور عمودی بوده ولی کارایی بسیار بالایی دارند. در سرعتهای پایین نیز توانایی تولید انرژی الکتریکی را داشته و توانایی تنظیم جهت در مسیر وزش باد را دارند( قیابکلو، ????).
?-?-??- انرژی سوخت سلولی
یک سوخت سلولی نوعی باطری است که از طریق واکنش بین سوخت فرآوری شده و یک اکسیدان در حظور یک الکترولیت الکتریسیته تولید می شود. سلولهای سوختی در اندازهها و
گنجایشهای مختلف تولید می شوند و می توانند برای محصولات متفاوت از لوازم الکترونیکی کوچک تا ژنراتورهای انرژی برای ساختمانهای بزرگ استفاده می شوند. برای مصارف خانگی، سلولهای سوختی توسط تولید کنندههای متفاوت در حال پیشرفت می باشند. سلولهای سوختی انرژی پاک و تجدید پذیر تولید می کنند و نیاز به خط تولید ندارند( اتمن، ????).
?-?-??- انرژی ترکیبی
این نوع انرژی بدون صدمه زدن به محیط زیست یک انرژی ترکیبی است. این روشی است که از دو یا بیشتر منبع جداگانه انرژی برای به حرکت در آردن یک وسیله استفاده می نمایند. یک سیستم انرژی قابل شارژ با یک منبع نیروی تجدید شده (موتور احتراق داخلی یا سلول سوختی)، هوا و موتورهای احتراق داخلی مدولهای فوتوولتائیک و توربینهای بادی با نیروی الکتریسیته(اتمن، ????).
?-?-??- حفظ انرژی
اگرچه نصب سیستمهای انرژی در ساختمان %?? هزینهها را تشکیل می دهد فعالیت حفظتی بیش از %?? از انرژی مصرفی در یک خانه را در بر می
گیرد. میزان انرژی که قابل حفظ است، نسبت به آنچه که هدر می رود، بستگی به چند فاکتور دارد، که بسیاری از آنها عناصر معماری هستند. این عوامل شامل اندازه، شکل، فرم، جهت و اجرای ساختمان همچنین عایق کردن، گرمایش/ سرماشی و سیستمهای پوششی در ساختمان می باشد. فاکتورهای غیر معماری شامل موقعیت، آب و هوای محلی و الویتهای مصرف کنندگان دارد(اتمن، ????).
?-?-??- سیستمهای عایق بندی
عایق کاری حرارتی ساختمان برای حفظ انرژی ضروری می باشد که یکی از مباحث و
قدیمیترین مشکلاتتر زمینه معماری می باشد. عایق بندی ساخمان را در مقابل نوسنات حرارت در محیط تقوی می کند، سرما یا گرمای ناخواسته را کاهش کی دهد و بر بودجه تاثیر مناسب می گذارد. بیش از %?? از انرژی که در ساختمان برای سرمایش و گرمایش مصرف می شود به دلیل اتلاف حرارت می باشد، که به طور مداوم انرژی اضافی را برای تامین یک درجه حرارت داخلی پایدار
می طلبد. به هر حال، حدود %?? از این هزینه انرژی به وسیله عایق بندی مناسب می تواند محدود شود. سیستمهای عایق بندی پایدار در سازگاری با سیستمهای سنتی با اجرای پیشرفته به عنوان یک راه حل پایدار و اکولوژیک برای مشکلات حفظ انرژی بسیار سودمند می باشد. سیستمهای ابتدایی عایق بندی عبارتاند از: عیق بندی با پایه زیستی، عایق بندی با پانلهای سخت، صفحات درخشان( اتمن، ????).
?-?-??- عایق بندی زیست محیطی
عایق بندی زیست محیطی از مواد زیستی تجدید پذیر ساخته می شود که کارآمدتر، سالمتر و با
دوامتر از سیستمهای عایق بندی حرارتی قدیمی می باشند. آنها میتوانند به شکل فومها، فومهای افشانی، پلیمرها، فیبرهای زیستی باشند و بساری دیگر از این سیستمهای زیستی با پایه گیاهی می باشند و این سیستمها پاک و برای محیط ایمن می باشند( اتمن، ????).
?-?-??- عایق بندی پانلهای سخت
سیستمهای عایق بندی با پانلهای سخت امروزه یکی از پر مصرفترین سیستمهای عایق بندی
می باشد. به دلیل استحکام سختی آنها بیشتر به عنوان پوشش سقف و دیوار استفاده می شوند و به قدرت سازهای کلی ساختمان کمک می کنند. آنها می توانند به عنوان قسمتی از سقف باشند یا مستقیما به قسمت داخلی یا خروجی دیوار متصل شود. پانلهای فوم سخت اگر با مواد مقاوم در برابر آتش پوشیده شوند، می توانند مقاوم در برابر آتش باشند( اتمن، ????).

?-?-??- عایق بندی با پایه شیشه
سیستمهای عایق بندی بر پایه شیشه ساخته شدهاند که به وسیله عوامل تقویت کننده به یکدیگر متصل شدهاند. سیستمهای عایق بندی با شیشه انواع گوناگونی دارند. فایبر گلاس امروزه
پرمصرفترین سیستمهای عایق بندی بر پایه شیشه می باشد. سیستمهای عایق بندی با شیشیه برای سقفها، اتاقهای زیر شیروانی، دیوارها، داکتها، لولهها همانند سایر عناصر و تجهیزات خانه به کار می روند( اتمن، ????).
?-?-??- سیستمهای گرمایش/ سرمایش
هزینه گرمایش و سرمایش بیش از %?? کل مصرف انرژی در ساختمانها را تشکیل می دهد. بدون در نظر گرفتن منبع انرژی که برای گرمایش و سرمایش مصرف می شود، ساختمانها به طور متداول یا از سیستمهای مرکزی یا محلی استفاده می نمایند تا توان حرارات خود را حفظ کنند.
سیستمهای حرارت مرکزی در ساختمانهای بزرک با آب و هوای سرد استفاده می شوند تا به طور هم زمان یک عنصر گرمایی مورد بحث را به چند مکان برسانند. به هر حال، روشهای انتقال بر حسب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *