پایان نامه رایگان با موضوع حقوق انسان، سنگ نوشته

اصلی موزها است. هرچند که در دورههای قبل نیز موزهها نقش آموزشی خود را ایفا می نمودند ولی در این دوره بر نقش آموزشی موزهها تاکید بیشتری شده است. در اعتقادها و برنامههای دائره المعارف و نیز در اساس مصوبات کنواسیونها، موضوع استفاده از موزه به عنوان مرکزی آموزشی مطرح و ثبت شده است. از دهه شصت به بعد، نقش آموزشی برای موزهها تثبیت گردید.
?-?-??- بررسی نور در موزه( جدول ?-?)
جدول شماره ?-?- بررسی نور در موزه( ماخذ: پژوهشگر)
????
سال
اگراوال
نویسنده
نور در موزه
کتاب (مقاله)
تهران، نشریه موزه ها، شماره ??، سازمان میراث و فرهنگی
منبع
نور به دو صورت طبیعی و مصنوعی موجود است. در این میان نباید اثر فرسایشی نور را روی اشیاء هنری از نظر دور داشت. اغلب اثر نور را به صورت رنگ پردههای رنگی که در کنار پنجره اتاق قرار دارند، دیدهایم. ما اغلب مشاهده می کنیم رنگهایی که مدتی طولانی در معرض نور واقع می شوند، زایل می شوند. می توان این تاثیر را با مقایسه قسمتهای نور خورده با قسمتهایی که در زیر قاب پنهان ماندهاند مشاهده کرد. اشیاء سنگی، فلزی، سرامیک معمولا نسبت به نور حساس نیستند، اما مواد آلی مثل، پارچه، کاغذهای دستنویس و مشابهات آنها بیشتر دچار آسیب می شوند. نور نوعی امواج الکترومغناطیسی با طول موجهای خاص است که به دو صورت اساسی منتشر می شود: نور مرئی و نور نامرئی، که پرتوهای نوری که از یک منبع می تابند، به صورت طیفی منتشر می شوند که بخشی به صورت مرئی و بقیه برای چشم نامرئیاند. منابع نوری به دو صورت طبیعی و مصنوعی وجود دارند. نمونههای اصلی نورهای مصنوعی عبارتاند از: لامپهای تنگستن، لولههای فلورسنت، لامپهای هالوژن معمولیترین لامپ با نور الکتریکی شناخته شده است، زیرا فیلامنت استفاده شده در آن، تا حدود ???? درجه سانتیگراد را تحمل و ایجاد روشنایی می کند. برای کنترل نور دو روش پیشنهاد می شود: ?- باید به طور کلی اثر نور را خنثی کنیم. ?- درصد آن را تنزل دهیم. مطالعه اثر نور مرئی بر روی یک شی ضرورت است و هنگامی که یک شی به نمایش گذاشته می شود درصد آسیب دیدگی نور بر روی آن حتمی است. باید بین احتیاج به نمایش اثر و زیان نور بر روی آن هماهنگی به وجود آید که جهت این امر سه مطلب ارائه می گردد:
?- کاستن میزا روشنایی تا حداقلی که برای مطالعه درست کیفیت رنگی شیء ضرورت دارد.
?- جلوگیری از استمرار غیر ضروری تابش نور تا آنجا که ممکن است.
?- نمایش معقول اثر بر اساس حساسیت آن به نور. تعیین کردن میزان نور برای نمایش، یعنی میزان نور مناسب جهت نمایش با توجه به حساسیت اثر.
یک اقدام مطالعاتی خوب، ثابت نگه داشتن حداکثر یا حداقل میزان نور لازم برای روشناییهای مختلف با توجه به تنوع اشیاء موزهای است. مسئله نگهداری آثار با استفاده از نور روز، اگرچه ممکن است بیشترین خطر را با توجه به حساسیت مواد داشته باشد ولی با در نظر گرفتن میزان انواع روشنایی ها و کنترل پرتو (یو وی) می توان تا حد بسیار زیادی از این حطر کاست. برای این منظور دو نکته زیر توجه کنید: ?- از نبع نوری استفاده کنید که دارای درصد کمتری اشعه ماوراء بنفش باشد.
?-یک فیلتر جاذب اشعه ماوراء بنفش در جلوی منبع نوری که دارای این اشعه است قرار دهید. پرتو ماوراء بنفش خیلی سریع حرکت می کند با وجود این، فیلتر آن را جذب می کند و نور مرئی را بدون اشعه (یو وی) از خود عبور می دهد.

?-?-?- خط (جدول شماره ?-?)
جدول شماره ?-?-تعاریف خط (ماخذ: پژوهشگر)
تعاریف خط
منبع
کتاب(مقاله)
نویسنده
سال
اختراع فن خط نویسی بی تردید از بزرگترین و مهمترین اختراعاتی است که از آغاز پیداش تاریخ بشر تاکنون صورت گرفته است. در اساطیر و متون باستانی ایران در روایات زرتشتی پهلوی آمده است که ایرانیان قدیم خط و طریقه نگارش را میدانستند و اختراع خط را به تهمورث زیناوند منسوب نموده اند(راهجیری، ????).
تهران، انتشارات بی نا
تاریخ مختصر خط و سیر خوشنویسی در ایران
راهجیر، علی
????
در تمام دنیا خط وسیلهای برای فهماندن مطالبی است که در مغز انسان خطور می کند. در کشور ما که همه چیز را با شعر و هنر همراه می کنیم خط را نیز به صورت یک رشته هنری بسیار زیبایی در آوردهایم. به طوری که اشخاصی مانند هلندیها و فرانسویها یا آمریکاییها، که کوچکترین اطلاعاتی از خط ما ندارند، صفحات خوشنویسان ما را به قیمت گزاف
می خرند و آنها را زینت خانههای اروپایی و آمریکایی خود می نمایند (بهنام، ????).
خط خوش فارسی
هنر تزیین به وسیله خط
بهنام، عیسی
????
خط را بی تردید می باید نشانهای از تعلی آدمی دانست و نشانی از دستیابی به زندگی اجتماعی و حیات مدنی. خط، ابزار انتقال مفاهیم در میان انسانها، بین جوامع و نشر دهنده دستاوردهای انسانی در گستره تاریخ بود، از لوح گلین صورت دستمزد کارکنان (در شوش) تا کتیبهای که حافظ منشور رعایت حرمت حقوق انسانی است (حسینی، ????).
مرکز پژوهشی هنرهای ایرانی-اسلامی آفرینش
درآمدی بر هنر اسلامی _ ایرانی خوشنویسی
حسینی، سید مجتبی
????

?-?-?- تاریخچه خط (جدول شماره ?-?)
جدول شماره ?-?- تاریخچه خط (ماخذ: پژوهشگر)
تاریخچه خط
منبع
کتاب(مقاله)
نویسنده
سال
قدیمیترین صورت خط، متعلق به هر کجای جهان باشد، از دستاوردهای مهم بشر است، لیکن در میان فهرست نخستینها، نام تمدن ایران می درخشد. چه شکل ساده شده طیبعی را ملاک تشکیل خط ب
دانیم (خط تصویری هیروگلیف) و چه شکلهای سمبلیک و دگرگون شده را (مثل خط میخی) که به جای حروف بکار گرفته شدهاند. یافتهها در شهر سوخته سیستان، جیرفت و حتی سنگ نوشتهها و کتیبههای بازمانده از دوران هخامنشی، شاهد این نکتهاند که سهم ایرانیان در پیدایش و همچنین در تکمیل و تصحیح خط(خطهای اولیه) در جهان، سهمی عمده و مثل زدنی است (حسینی، ????).
مرکز پژوهشی هنرهای ایرانی_
اسلامی آفرینش
درآمدی بر هنر اسلامی- ایرانی خوشنویسی
حسینی، سید مجتبی
????
در اسناد کهن اروپایی مدرکی دیده نمی شود که ذکری از نام مخترع خط کرده باشد. و هنگامی که در این باره سخن می گویند، جز افسانه و اوهام چیز دیگری دستگیر کسی نمی شود. در ایران با اینکه قرنهاست که به علت تعصبات جاهلانه و خرابکاری زندیقان از جعل و دست خوردگی در مدارک تاریخی فروگذار نگردیده، با این همه خوشبختانه از لابلای سطور تاریخ می توان اسناد و مدارکی تاریخی و فنی یافت که به طور روشن تاریخ الفبا را نشان می دهند (اعتماد مقدم، ????)
خط خوش فارسی
تاریخ خط حرفی در جهان و ایران
اعتماد مقدم، علیقلی
????

?-?-?- مفهوم خط (جدول شماره ?-??)
جدول شماره ?-??- مفهوم خط (ماخذ: پژوهشگر)
????
سال
وزیری، علینقی
نویسنده
تاریخ عمومی هنرهای مصور
کتاب (مقاله)
دانشگاه تهران
منبع
خط مفهومی وسیعی دارد، خط ممکن است حد باشد، یعنی حدودی برای سطوحی باشد در یک بنا، ممکن است حد کناره سطوح و حد فاصل میان آنها باشد. خطوط معماری زیبایی ظاهری بنا را از نظر زیباشناسی به وجود می آورند، خط ممکن است حصار شکلی باشد در این صورت شکل مزبور را محدود می سازد. در مجسمه سازی خطوط با پیچ و خم خود موادی مانند (لباس و غیره) را به تماشاچی القاء می کنند، یا مککن است مقصود از خط، نوشته یا تصویری باشد و در این صورت خط زینتی است که بر سطحی لغزیده است، این چنین خطی سرشار از پیچ و خم و قوس و هلال خود به خودی است و در وجود تاثیر شگرفی دارد. این خط دارای جنبش است و یا نمودار اندیشهای است، خاصیت خط هر چه باشد هدف آن جنبش و حرکت به سوی مقصدی است. خطوط افقی، عمودی، منحنی هر کدام نوعی احساس در بیننده می انگیزد. ما همه می دانیم که خطوط عمودی نظر را به بالا می کشانند و خطوط افقی آرامش می بخشند، خطوط مورب محرک هستند و انحناها نرم و مطبوعند، البته تاثیر خطوط تنها به علت حرکت آنها نیست بلکه این تاثیر در ارتباط میان خطوط متنوع نیز می باشد. هنرمند میان خطوط متنوع و هماهنگی و ارتباط برقرار می سازد، برای ایجاد هماهنگی گاه خط را تکرار می کند و برای القاء تنوع گاه خطی را به موازات خط دیگر و گاه به خلاف جهت حرکت همان خط ترسیم می نماید، به کمک خط اریب تعادل آرامش بخش خطوط افقی و عمودی را به هم می زند و ایجاد حرکت و جنبش می کند. برای ایجاد تاثیر تمثیلی و یا حالتی کاملا دراماتیک خطوط اریب را به هم می آمیزد و خطوط جناقی (زیگزاگ) به وجود می آورد. خطوط ممکن است ادامه یابند یا قطع شوند، بیننده ممکن است در عین مشاهده خطوط شکسته احساس ادامه حرکت آنها را بنماید هرچند عملا این حرکت مرئی نباشد. کمتر اتفاق می افتد که در طرحی یا نقشی فقط یک نوع خط به کار رود. هنرمند بسته به تنوع و هماهنگی اثرش ممکن است از دو یا چند نوع خط استفاده کند و درست مانند تمهای گوناگونی که در یک قطعه هماهنگ موسیقی به کار برده می شود چند نوع خط را به هم بیامیزد (وزیری، ????).

?-?-?-حفاظت (جدول شماره ?-??)
جدول شماره ?-??- حفاظت (ماخذ: پژوهشگر)
????
سال
سلطانی فر، صدیقه
نویسنده
احیاء، مرمت صحافی ضدعوفونی و حفاظت نسخ خطی
کتاب (مقاله)
پیام بهارستان، شماره ??
منبع
اوراق تهیه شده از مواد گیاهی و یا حیوانی که اندیشه های بشر بر روی آنها نقش می بندد، پوسیدنی است. مرکبی از آن برای نوشتن استفاده می شود.، اگر از کربن و یا مواد رنگی تهیه شده باشد پاک شدنی و از بین رفتنی است. در محیط زندگی ما آفت ها و دشمنان زیادی وجود دارند که خطوط نگاشته شده به دست بشر را از بین می برند و محو می سازند. تضییع و محو شدن خطوط و علائم نگاشته شده بر حسب آنکه در نتیجه عوامل شیمیایی، فیزیکی و یا زیستی پدید آیند می توانند سطحی یا ساختاری باشند. الیاف دارای منشا گیاهی و در نتیجه هیدرولیز شدن سلولزها ممکن است از بین بروند. اسیدها خطوط نگاشته شده در خود را حل می کنند، نور خورشید سبب تغییرات فتوشیمیایی در خطوط می شود. حشرات و سایر حیوانات جونده مواد آلی را می جوند، آتش تمامی ماد قابل اشتعال را خود می بلعد، رنگ جوهر نگارش زدوده و محو می گردد. کاغذ پوسیده و از بین می رود و پوستهایی که حامل پیامهای نسل های گذشته بر روی آنها درج شده است مچاله شده و ترک بر می دارد. در عصر حاضر اسناد و کتب در معرض عوامل تضییع کننده زیادی قرار دارند. در بیشتر موارد افزایش تولید سبب پایین آمدن کیفیت مواد مورد استفاده جهت نگارش شده، در نتیجه باعث کم دوامی مواد می گردد. خوشبختانه از یک قرن پیش، کشفیات در علم شیمی و زیست شناسی سبب تکامل روشهای حفظ و نگهداری اسناد گردیده است و عوامل تضییع کننده تا حدودی تحت کنترل در آمده است. کشفیات بزرگ و کاربرد عملی آن کشفیات در مورد حفظ کتب و اسناد از گزند حشرات یا آسیب های دیگر در قرن نوزدهم حاصل گردید.در عصر حاضر پیشرفت تحقیقات علمی در این زمینه به اندازهای سریع است که تقریبا هر سال روش های جدیدی متداول می گردد و یافتهها و ابتکارات تازهای مورد تجزیه و تحلی
ل قرار می گیرد. آشکار است که روشها و فنون مربوط به حفظ و نگهداری اسناد و نوشته جنبه عمومی و جهانی دارد. اما تاثیر شرایط اقلیمی هر کشور و عوامل تضییع کننده خاص این محیطها را نباید از نظر دور نگاه داشت. به همین دلیل حل مسایل ویژه این گونه شرایط اقلیمی در زمینه حفظ و نگهداری اسناد و کتب با شرایطی خاص همراه است. قبل از هر چیزی حفظ و آثار و نوشته ایجاب می کند که قوانین ویژهای در جهت حفظ و مصون نگهداشتن آنها، همچنین استفاده از آنها معمول گردد. از گذاردن سند یا کتاب به مدت زیادی در روشنایی خودداری شود، در مخازن نگهداری اسناد و کتب هوای صاف و تصفیه شده ای جریان داشته باشد و از نظر امنیتی زنگ خطر و وسایل اطفاء حریق باید نصب شود. این عوامل تاثیر زیادی در حفظ و نگهداری اسناد و کتب خواهند داشت. این عوامل تاثیر زیادی در حفظ و نگهداری کتب و اسناد خواهد داشت. هیچ ماده شیمیایی و هیچ روشی به تنهایی نمی تواند اسناد را از گزند روزگار مصون دارد، همچنین روشهای پیشنهادی در صورتیکه به دقت به کار بسته نشوند نتیجه ثمر بخشی نخواهند داشت( سلطانی فر، ????).

?-?-?- کاغذ، علل و اثرات زوال آن (جدول شماره ?-??)
جدول شماره ?-??- کاغذ، علل و اثرات زوال آن (ماخذ: پژوهشگر)
????
سال
سلطانی فر، صدیقه
نویسنده
احیاء، مرمت صحافی ضدعوفونی و حفاظت نسخ خطی
کتاب (مقاله)
پیام بهارستان، شماره ??
منبع
کاغذ بدون شک متداول ترین ماده سازنده اسناد و کتب است. کاغذ مانند سایر مواد نگارشی در چین ساخته شده و توسط مسلمانان به اسپانیا و از آنجا به سایر نقاط اروپا برده شد. کاغذ های اولیه از پاپیروس ساخته می شد، سپس از پوست و موارد مشابه هم کاغذ تهیه کرداد. گزارش های جامعی از مراحل ساخت کاغذ در شرق و یا غرب وجود ندارد، اما روش های دستی باقی مانده از گذشته ما را قادر می سازد تا بعضی از چیزها را درباره ساخت کاغذ را از آن ها دریابیم. در مشرق زمین کاغذ از مواد حیوانی (ابریشم ) یا نباتات ( کاغذ برنجی) بطور گسترده ساخته می شد و امروز هم در ژاپن کاغذ از موادی که از نباتات گرفته می شود ساخته می شود. حفظ کاغذ یک مسئله پیچیده است که به عوامل بسیاری مرتبط می شود، تغییرات ساختمانی در کاغذ را همیشه نمی توان به علل خاص مربوط دانست. گاه دیده شده که عوامل مخرب خارج در شرایط خاص باعث از بین رفتن کاغذ شده اند، به علاوه عوامل گوناگون اثرات مشابهی بر روی کاغذ برجا می گذارند، گاهی اثرات متفاوت از عملی مشابه بوجود می آیند. زوال و فساد کاغذ می تواند علت درونی یا خارجی داشته باشد. این علت ها از عوامل شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی طبیعت حاصل می شود. به هر حال زوال کاغذ توسط عواملی رو به افزایش می باشد که این عوامل را با روش های بازدارنده معینی می توان بر طرف کرد. از جمله علل زوال درونی، خواص طبیعی کاغذ و مواد بکار رفته آن در تبدیل آن به خمیر کاغذ است. همچنین زوال می تواند از عوامل اتفاقی که در هنگام مراحل ساخت کاغذ پیش آمده حادث شود. دلیل دیگر زوال درونی کاغذ اکسیداسیون بعضی جوهرهاست که خسارت جبران ناپذیری به بار می آورد. زوال خارجی اسناد ناشی از حوادث طبیعی و معمولی می باشد که این حوادث به چهار دسته گسترده مکانیکی یا محیطی، شیمیایی، بیولوژیکی و اتفاقاتی نظیر سیل، آتش سوزی، زلزله، جنگ و غیره تقسیم می شود (سلطانی فر، ????).

?-?-?- حفاظت و نگهداری کاغذهای خطی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *