نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی- قسمت …

کشورهای ورودی

عراق

آذربایجان

ترکیه

افغانستان

پاکستان

ترکمنستان

عربستان

کویت

بحرین

تعداد گردشگران

705.401

389.584

226.883

197.161

105.749

800.616

79.219

40.84

30.720

منبع: (خبرگزاری فارس، 1392).
جدول گردشگران ورودی سال 1391 ایران، گواه این مطلب است که قرابت فرهنگی می تواند عاملی تاثیرگذار در میزان جذب گردشگران هم فرهنگ باشد. نگاهی به این کشورها یادآور این موضوع می گردد که درست گردشگران کشورهایی بیشترین سهم گردشگری ایران را تشکیل می دهند که به نوعی با قومیت های ایران همپوشانی دارند.
کرد های عراق و ترکیه، ترک های آذربایجان و ترکیه، عرب های عراق، عربستان، کویت و بحرین، ترکمن های ترکمنستان و بلوچ های افغانستان و پاکستان، هر یک با قومیت های ایرانی نزدیکی بسیاری دارند. وجود حس مشترک میان گردشگران و ایرانیان، به لحاظ وجود، زبان، مذهب، قومیت و مظاهر و شعائر فرهنگی مشترک، همگی مسیری را برای جذب هر چه بیشتر این گردشگران فراهم می کند. از این روست که بالاترین سهم گردشگری ایران به این کشورها اختصاص یافته است.
تنوع فرهنگی در انگلستان
6-1 سیاست های چندفرهنگی انگلستان
کشور انگلستان به لحاظ موقعیتی که با قومیت های مختلف و امواج مهاجران نیروی کار (بویژه بعد از جنگ جهانی دوم به بعد از آسیای جنوبی و کارائیب و اخیرا مهاجران اروپای شرقی دارد، حائز موقعیت خاصی است. تنوع فرهنگی فزاینده انگلستان امری معاصر است و آغاز آن مربوط به دهه های 50 و 60 میلادی می شود. با آغاز موج اول مهاجران به این کشور سیاست های نژادپرستی هم افزایش پیدا کرد و گروه ها و اقلیت های قومی در ساختاری نابرابر در تمام زمینه ها قرا گرفتند که از آن جمله قوانین نابرابر جوامع سیاه و سفیدبود. مطالعات حاکی از آن است که این قوانین تبعیض آمیز تا دهه 80 میلادی هم وجود داشت. در این دوران اقلیت های دیگر به خصوص قومیت های سیاه پوست بنا به قوانین مشترک بر علیه آن ها، دارای حس مشترک از هویت شدند.این روند تا زمانی که کتاب «آیات شیطانی سلمان رشدی» با اعتراضات شدید مسلمانان روبرو شد، ادامه داشت و این رخداد و چند رویداد دیگر زمینه را برای برابری حقوق قومیت های مختلف فراهم نمودند تا اینکه در حال حاضر شاهد وجود قوانین شهروندی یکسان میان ساکنین مختلف انگلستان هستیم (Triandafyllidou, 2011: 165) . به طوری که زنان محجبه برقع پوش آفریقایی، عرب، پاکستانی و افغانی با پوشش سیاه رنگ کامل سرتا پا که تنها چشم های آن ها دیده می شود، در کنار زنان اروپایی و آمریایی مینی ژوپ، انگلستان را به دیگ در هم جوشی از فرهنگ های متعارض مبدل کرده است، به طوری که کوچکترین تعارضی میانشان نیست (فاضلی، 1390: 113).
لازم به ذکر است که اگرچه چندفرهنگی در انگلستان به طور معمول یک واقعیت فردی شناخته می شود ولی به طور رسمی در قانون اساسی، قوه مقننه یا مجلسس آن مورد تایید قرار نگرفته است. در واقع گفتمات سیاست های چندفرهنگی این کشور تمایل به سیاست تمرکز دارند (Erin, 2011) ، با این حال چند سازمان دولتی و وزارتخانه مربوط به سیاست های چندفرهنگی جوامع و دولت های محلی است (Department for Communities and Local Government. 2009). علاوه بر آن کمیسیون برابری و حقوق بشر در سال 2007 ایجاد شد که مسئولیت مسادل مربوط به عدالت، تبعیض و حقوق بشر را دارد (Equality and Human Rights Commission. 2009) که سیاست های چندفرهنگی را در بخش های مختلف اجتماعی و فرهنگی انجام می دهند.
کشور انگلستان سیاست های متنوعی در زمینه های مختلف چندفرهنگ گرایی انجام می دهد. این سیاست ها را در رسانه های آن ها به وضوح می توان مشاهده کرد. شبکه بی بی سی یکی از مهمترین شبکه های تلویزیونی، بازتابی از جوامع قومی، مذهبی ( هندو، اسلام، بودائیسم) و غیر مذهبی (سکولاریسم) را به نمایش می گذارد (BBC, 2010a).
قوانین مربوط به عدم ممنوعیت لباس قومی، مذهبی و محلی در بسیاری از مراکز شهری نیز از نمونه های سیاست های چندفرهنگی است (United Kingdom Employment Act, 1989).
شهروندان انگلیسی می توانند علاوه بر این کشور، شهروند دو یا چند کشور دیگر نیز باشند. این موضوع خللی در حقوق شهروندی این افراد وارد نمی کند (Haward, 2005).
بودجه های مختلفی برای فعالیت هنرهای قومی به سازمان های مربوط به امور چندفرهنگی داده می شود (Fisher et al. 1994).

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir