منبع پایان نامه درمورد محتوای الکترونیکی، دانش آموز، دانش آموزان

ی نوین فن آوری را در روش های تدریس خود دارا باشند(شریفی،1390).
فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای این پتانسیل است که آموزش را از طریق برنامه درسی حمایت کند،فرصت هایی جهت ارتباطات موثر بین معلم و دانش آموز فراهم آورد و در شیوه های تدریس،تغییر و نوآوری ایجاد کند.
فناوری های نوین آموزشی تاثیر بدون انکاری در آموزش و نظام آموزشی امروز دارد مورد تردید نیست،اما اینکه چگونه بتوان از این امکانات و فرصت های آموزشی بهره کافی را برد،به بررسی و پژوهش نیاز دارد و نظام آموزشی باید تلاش کند تا پیش از به کار گیری این فناوری ها زمینه مساعد ورود آن هارا به نظام آموزشی فراهم نماید.(صیف و بیراوند،1388:194).
لانسی معتقد است،رایانه ها در پیشرفت مهارت های فکری سطح بالا از قبیل تعیین مسایل،تشخیص اطلاعات،حل مسایل و طرح نتایج مناسب موثر بودند (خلیفه سلطانی،24:1390).استفاده از رایانه و محتوای الکترونیکی میتواند به تقویت مهارت آموزشی معلمان و پاسخ دادن به نیاز دانش آموزان برای فعالیت های آموزشی و پرورشی و در نهایت به ایجاد زمینه های جدید برای خلاقیت در فعالیتهای آموزشی اشاره نمود.
با توجه به مطالب یاد شده و با توجه به اینکه مدت زیادی از ورود محتوای الکترونیکی به عرصه فرآیند یاددهی و یادگیری معلمان و دانش آموزان نمیگذرد ؛ این سوال ذهن محقق را به خود مشغول نموده است که آیا برگزاری کلاسهای آموزش تولید محتوی الکترونیکی برای معلمان موجب تحول در شیوه تدریس آنان شده است؟ و آیا روش تدریس معلمان مشمول طرح آموزش با روش تدریس دیگر معلمانی که در طرح شرکت نکردند، متفاوت است پاسخ به این سوال اصلی تحقیق میتواند بسیاری از ابهامات مربوط به اثر بخشی فرآیند یادگیری و یاددهی را شفاف نماید .
1-3- ضرورت و اهمیت اجرای تحقیق :
استفاده از کتب درسی، گچ و تخته سیاه و وایت بردها هنوز مهمترین منابع آموزش معلمان را تشکیل داده و استفاده از روشهای سنتی و کلامی از رایج‌ترین و متداول‌ترین روشهای تدریس می‌باشد. بدیهی است که تداوم چنین وضعی عوارضی از قبیل بی‌علاقگی، خستگی، عدم خلاقیت و مشارکت فعال دانش‌آموزان در جریان تدریس و نیز سطحی‌نگری آنان در امور آموزشی را به دنبال داشته و در نهایت موجب اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی و کاهش سطح کیفی آموزش می‌گردد (فتحیان، 1387).
استفاده از فناوری‌های جدید در فرایند یاددهی- یادگیری معمولاَ اثر بخش‌تر از روشهای سنتی بوده‌اند به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری جدید منجر به فعالیتهای خلاقانه‌ی تدریس در کلاس و نیز باعث ایجاد باورهای مثبت نسبت به تکنولوژی در معلمان و دانش‌آموزان گردیده است (یانگ و هونگ2، 2007)
در روشهای سنتی تدریس معلم به خاطر عدم استفاده از تجهزات آموزشی نمیتواند مطالب آموزشی را به طور شفاف به دانشآموزان انتقال دهد ، همچنین آماده سازی کلاس برای تفکر و بحث و سازماندهی و برقراری ارتباط موضوع مشکل میشود (ظهور ، 1381 )
به اعتقاد اوردان و وگن (2002 ) استفاده از محتوای الکترونیکی برای یادگیری میتواند منافع فراوانی همراه داشته باشد . در این نوع یادگیری ، یادگیرندگان در فرآیند یادگیری ، انعطاف بالایی دارند آنها میتوانند در هر مکان و زمان و مطابق میل خود به یادگیری مشغول شوند . همچنین در استفاده از محتوای الکترونیکی هزینههای آموزش 50 تا70 درصد کاهش پیدا میکند (توربان و همکاران ، 1386) .فلذا با توجه به مطالب یاد شده و اینکه در کشـور ما مطالعه دقیقی در خصوص تاثیر کلاسهای آموزش تولید محتوای الکترونیکی بر روشهای تدریس معلمان صورت نگرفته است؛ بنابراین هر گونه تحقیق و پژوهش در زمینه تاثیر کلاسهای آموزش تولید محتوای الکترونیکی در شیوه تدریس معلمان از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است .
1-4- اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان مشمول طرح میباشد.
اهداف جزئی:
1- تعیین تفاوت بین شیوه تدریس معلمان آموزش دیده وآموزش ندیده از نظر انتقال شفاف و واضح مطالب در استفاده از محتوای الکترونیکی، بهره گیری از وسایل کمک آموزشی ، سازماندهی ، توالی و تنظیم مطالب با استفاده از محتوای الکترونیکی، تعامل با دانش آموزان در استفاده از رسانه های الکترونیکی و میزان مهارت و تسلط معلمان بر تهیه و کار با رسانه ها.
2- تعیین تفاوت بین معلمان مذکر و مؤنث از نظر میزان بکارگیری محتوای الکترونیکی در تدریس
1-5- فرضیه ها
1- بین شیوه تدریس معلمان آموزش دیده وآموزش ندیده از نظر انتقال شفاف و واضح مطالب در استفاده از محتوای الکترونیکی، بهره گیری از وسایل کمک آموزشی ، سازماندهی ، توالی و تنظیم مطالب با استفاده از محتوای الکترونیکی، تعامل با دانش آموزان در استفاده از رسانه های الکترونیکی و میزان مهارت و تسلط معلمان بر تهیه و کار با رسانه ها (محتوای الکترونیکی) تفاوت وجود دارد.
2- بین معلمان مذکر و مؤنث از نظر میزان بکارگیری محتوای الکترونیکی در تدریس تفاوت وجود دارد.
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
تعریف مفهومی
شیوه تدریس: یکی از عناصر مهم برنامه درسی و طراحی آموزشی، انتخاب و اجرای روش مناسب در امور تدریس است. شاید بتوان گفت که این عنصر، در تمام الگوهای طراحی آموزشی، جایگاه ویژه‌ای دارد و مهم‌ترین قسمت به حساب می‌آید زیرا محتوا، رسانه‌ها و ارزشیابی و کلیه مراحل تدریس در جای جای روش و الگوی تدریس قرار می‌گیرند که ما را به همه اهداف می‌رساند هنر معلم نیز در چگونگی انتخاب و اجرای روش‌های تدریس نمایان می‌شود . براهنی‌، محمدتقی( 1371‌).
محتوای الکترونیکی: محتوای الکترونیکی به صورت ساده مجموعه ای از متن ها، عکس ها و انیمیشن های صوتی و تصویری است که برای آموزش یک مبحث درسی به وجود آمده است (علوی، 1389).
تعریف عملیاتی: محتوای الکترونیکی
نمراتی که آزمودنی در هر یک از مولفه های پرسشنامه محقق ساخته تهیه و بکارگیری محتوای الکترونیکی (تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی ، سازماندهی و تنظیم مطالب در موقع استفاده از محتوای الکترونیکی ، توالی مطالب به هنگام استفاده از محتوای الکترونیکی ، تعامل با دانش آموزان هنگام استفاده از محتوای الکترونیکی کسب می کند.
مدل مفهومی تحقیق
متغیر مستقل متغیر وابسته
شیوه تدریس بر اساس
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
فناوری اطلاعات و ارتباطات درمدت زمان کوتاهی که ازپیدایش آن می گذرد توانسته است تغییرات فراوانی را درنحوه زندگی بشر به وجود آورد. یکی اززمینه هایی که سهم عمده ای ازاین تغییرات را به خود اختصاص داده است، یادگیری است.نقش فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی درچرخه یادگیری بسیاراهمیت دارد.دریادگیری به شیوه سنتی، فرد مجبور است که به طورمداوم بخواند و بنویسد و ارتباط تقریبا یک طرفه بود. اما با کارگیری فناوری اطلاعاتی و ارتباطی دریادگیری، فرد علاوه براین مهارتهای پایه نیازمند داشتن مهارت دراستفاده ازفناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی میباشد. یادگیری های مبتنی برفناوریهای نوین اطلاعاتی، با ایجاد تغییرات بنیادین درمفاهیم آموزش سنتی، توانسته است بسیاری ازناکارآمدیهای نظامهای آموزشی را رفع کرده و دگرگونی های اساسی را درآموزش به وجود آورد. با استفاده ازدنیای مجازی دریادگیری، می توان به روشهای نوین و کارآمدی ازیادگیری دست یافت. علت کاربرد فناوری اطلاعاتی و ارتباطی دریادگیری، آموزش بهتر و سریعتر می باشد. (سلیمانی، 1389)کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش، نوع جدیدی ازیادگیری را به وجود آورد، به طوریکه یادگیری تنها به صورت حضوری انجام نمی شود. زیاد ضرورتی ندارد که یادگیری حضوری و رودررو باشد و انتظارمیرود که یادگیری درمحیط هایی غیرازکلاس، امکان پذیرباشد، به نحوی که بتوان اطلاعات را به راحتی با سایریادگیرندگان به اشتراک گذاشت. این تحول سبب تغییر نقش معلم و نیز نقش کتابخانه ها شده است. به این ترتیب، نوع جدید یادگیری، یادگیری الکترونیکی نام گرفت (سلیمانی، 1389). نظامهای آموزشی و یادگیری مبتنی برفناوری اطلاعات، هرروزدرآموزش مادام العمر انسان، اهمیت بیشتری می یابد. شبکه های پرسرعت از آموزش ازراه دورپشتیبانی می کنند و بعلاوه جریان آموزش و یادگیری، انعطاف پذیرترمی شود(بیگدلی، زاهد1377).
سلیمانی و همکاران(1389) به بررسی رابطه بین میزان استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات(محتوای الکترونیکی) با ویژگی های جمعیت شناختی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد پرداخته و نشان دادند با ویژگی های جمعیت شناختی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد پرداخته و نشان دادند که جنسیت در میزان استفاده از فن آوری و عملکرد افراد تاثیر داشته است.به طوری که میانگین استفاده از رایانه و نرم افزار ها،اینترنت و سرویس های اینترنتی،میزان استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در انجام عملکرد های آموزشی زنـان بیشتر از مردان و میزان استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در انجام عملکرد های پژوهشی مردان بیشتر از زنـان بوده است.
شریفی و اسلامیه(1387) به بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و به کارگیری فن آوری های ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار پرداخته و نشان دادند که بین دو متغیر رابطه مستقیم وجود دارد.
گیلسپی(1997) معتقد است که فناوری های جدید می توانند از طریق فعال کردن دانش آموزان،تشویق برای تولید و خلق کردن و تسهیل نمودن همکاری بر کیفیت یادگیری دانش آموزان تاثیر بگذارند
2-2- ادبیات تحقیق
امروزه توانمندسازی به عنوان یکی از ابزارهای مفید ارتقاء کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی می گردد. اندیشمندان مدیریت تحول و بهسازی سازمان، توانمندسازی منابع انسانی را به عنوان راهبردی اثرگذار بر عملکرد و بهسازی نیروی انسانی معرفی کرده اند و معتقدند، توانمندسازی منابع انسانی یکی از نگرش های عصر جدید است که امروزه توسط سازمان ها به کار گرفته می شود و در واقع پاسخ به نیاز حیاتی مدیریت معاصر است.
یکی از خصیصه‌های فن‌‌آوری اطلاعات که در کلیه شئونات کاربری آن قابل ملاحظه است سرعت توسعه آن می‌باشد. این سرعت ناشی از بستر ارتباطی نسبتاً مناسبی است که اکنون در سراسر جهان گسترده شده است. بنابراین، یکی از مهمترین و در عین حال مشکل‌ترین مراحل توسعه فن‌آوری اطلاعات در زمینه آموزش تصمیم‌گیری در مورد اولویت‌ها و همچنین خط مشی مورد نیاز برای اینکار می‌باشد.در واقع سؤال اصلی آنست که از کجا شروع کنیم، در مسیر کدام اولویت‌ها حرکت کنیم و به کدام هدف برسیم. در نتیجه لازم است اولویت‌ها در توسعه آموزش مجازی از دیدگاه جغرافیای فرهنگی‌، جغرافیای آمادگی برای آموزشهای الکترونیکی،‌ محتویات دروس الکترونیکی،‌ هزینه‌ها و بودجه‌ها و مهمتر از همه عامل نیروی انسانی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند. توجه داشتن به عناوین اولویت‌ها حداقل اطلاعات لازم برای تعیین سیاستهای اجرائی میباشد. بدیهی است در مرحله بعد لازم است هر یک از عناوین به دقت تحلیل شده و در مقایسه با دیگر عناوین سنجیده شوند تا راهکارهای لازم برای قدمهای بعدی مشخص گردد. در نتیجه بر اساس اولویت‌ها و در واقع بر اساس تعیین آنها میتوان به یک جمع بندی برای تعیین خط مشی توسعه آموزشهای الکترونیکی در ایران رسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *