منبع پایان نامه درمورد محتوای الکترونیکی، وسایل کمک آموزشی، دانش آموزان

اسلامی نژاد، طاهره (1381).
10-به کارگیری آموزش ضمن خدمت الکترونیکی؛ نظر مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت توسعه و برنامه ریزی منابع، دانشگاه علوم پزشکی تهران. علوی، سیده شهره؛ مکارم، جلیل؛ نمازی، علیرضا (1389).
11-مبانی مدیریت و فناوری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت. فتحیان، محمد. (1387).
12-مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. تهران: نشر سمت. فردانش، هاشم. (1385).
13-شناخت موانع و مشکلات دبیران در بکارگیری مواد و وسایل آموزشی در فرایند یاددهی – یادگیری در دوره راهنمایی تحصیلی استان لرستان. طرح پژوهشی، سازمان آموزش و پرورش استان لرستان، شورای تحقیقات، پژوهشکده تعلیم و تربیت. فلاح، علی نصرت. (1382).
14- بررسی نگرش مسئولین، مدیران و آموزگاران نسبت به وسایل و رسانه‌های آموزشی در مدارس ابتدایی استان سمنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی. کرک آبادی، رضا. (1373).
برای برآورد روایی محتوایی پرسشنامه طراحی شده( جهت ارزیابی اینکه تا جه حد ماده های پرسشنامه همان گویه ها را اندازه گیری می کنند؟) پرسشنامه به 3 تن از اساتید صاحب نظر گروه علوم تربیتی ارایه شد. نتایج نمرده دهی اساتید در جدول زیر آمده است. نتایج نشان داد، اساتید صاحب نظر اعلام نمودند 90/83 ماده های پرسشنامه، به طور زیاد تا خیلی زیاد همان گویه ها را اندازه گیری می کنند که برای آن ساخته شده اند. به این ترتیب می توان بیان کرد که پرسشنامه تهیه شده از اعتبار محتوایی خوبی برخوردار است(جدول 1)
جدول 1 : روایی محتوایی پرسشنامه
ماده ها
اساتید صاحب نظر گروه علوم تربیتی(سه نفر)
مرتبط نیست
کمی مرتبط
تاحدی مرتبط
ارتباط زیاد
کاملا مرتبط
ماده 1
7/66
3/33
ماده 2
3/33
3/33
3/33
ماده 3
3/33
3/33
3/33
ماده 4
3/33
3/33
3/33
ماده 5
3/33
3/33
3/33
ماده 6
3/33
7/66
ماده 7
100
ماده 8
100
ماده 9
3/33
3/33
3/33
ماده 10
3/33
3/33
3/33
ماده 11
3/33
7/66
ماده 12
3/33
7/66
ماده 13
3/33
7/66
ماده 14
3/33
7/66
ماده 15
3/33
7/66
ماده 16
100
ماده 17
3/33
7/66
ماده 18
3/33
7/66
ماده 19
3/33
7/66
ماده 20
3/33
7/66
ماده 21
3/33
7/66
ماده 22
3/33
3/33
3/33
جمع
61/10
57/7
23/21
60/60
جهت برآورد پایایی پرسشنامه و عامل های آن از آلفای کرونباخ استفاده شد. ضرایب پایایی در جدول زیر آورده شده است.
پایایی قبل از اجرای اصلی به منظور رواسازی پرسشنامه
جدول 2: ضرایب پایایی ابزار گردآوری داده ها
عاملها و پرسشنامه
تعداد سئوالات
ضرایب پایایی
1- انتقال شفاف و واضح مطالب با استفاده از محتوای الکترونیکی
5
65/0
2- بهره گیری از وسایل کمک آموزشی
6
67/0
3- سازماندهی ، توالی و تنظیم مطالب با استفاده از محتوای الکترونیکی
3
66/0
4- تعامل با دانش آموزان با استفاده از رسا نه های الکترونیکی برای تدریس بهتر
4
68/0
5- سنجش میزان مهارت و تسلط معلمان بر تهیه و کار با رسانه ها
4
63/0
کل پرسشنامه
22
66/0
3-7- امتیازدهی و تفسیر نتایج:
هر کدام از آزمودنیها دیدگاههای خود را برای سوالات با زدن علامت مشخص مینمایند پس از جمع آوری پرسشنامهها به گزینههای کاملا مرتبط ، ارتباط زیاد ، تاحدی مرتبط ، کمی مرتبط ، مرتبط نیست، به ترتیب ارزش 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 اختصاص داده میشد در مرحله بعدی ارزش گزینههای انتخاب شده توسط هر کدام از افراد با هم جمع جبری شده و یک عدد (متغیر فاصلهای) حاصل میشود، مضافا اینکه گویه های 3و17 معکوس هستند.
جدول 3: پایایی در اجرای اصلی (نمونه مورد بررسی)
پایایی به روش تنصیف گاتمن
آموزش دیده
مقوله ها
انتقال شفاف و واضح مطالب
75/0
بهره گیری از وسایل کمک آموزشی
62/0
سازماندهی، توالی و تنظیم مطالب
81/0
تعامل با دانش آموزان
77/0
میزان مهارت و تسلط معلمان
81/0
کل پرسشنامه
تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی
97/0
آموزش ندیده
مقوله ها
انتقال شفاف و واضح مطالب
68/0
بهره گیری از وسایل کمک آموزشی
79/0
سازماندهی، توالی و تنظیم مطالب
86/0
تعامل با دانش آموزان
67/0
میزان مهارت و تسلط معلمان
85/0
کل پرسشنامه
تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی
88/0
3-8- قلمرو تحقیق :
قلمرو موضوعی تحقیق :
موضوع مورد پژوهش در این مطالعه بررسی نقش کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان مشمول طرح (کلیه معلمان دوره آموزش ابتدایی شهرستان چایپاره درسال91 ) می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی در این تحقیق مدارس ابتدایی شهرستان چایپاره می باشد که نمونه مورد مطالعه را برای آزمون فرضیات پژوهشی و اثبات آنها، از این مجموعه بر میگزینیم.
قلمرو زمانی تحقیق
از آنجایی که هر پژوهش علمی در بستر زمانی شکل میگیرد , لذا برای معنی دار بودن یافتههای پژوهشی خود و قابل تعمیم بودن آن به جامعه آماری باید یک بازه زمانی مشخص و از قبل تعریف شدهای برای آن شناسایی کنیم. بر همین اساس محدوده زمانی تحقیق حاضر از زمان شروع یعنی از تاریخ تا مدت شش ماه یعنی تا میباشد.
3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ و داده‌های‌ مورد نیاز در پژوهش‌ حاضر در دو بخش‌ متمایز انجام‌ گرفت‌.
الف‌: بخش‌ توصیفی‌: در این‌ بخش‌ با استفاده‌ از آمارهای‌ توصیفی‌ فراوانی، درصد در زمینه هر کدام از سوالات مطرح شده در پرسشنامه بحث‌ شد.
ب‌: بخش‌ استنباطی‌: تجزیه‌ و تحلیل‌ داده ها با استفاده از آزمونهای‌ آماری t تست گروههای مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیره MANOVA انجام شد.